За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ- 63 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 63 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе, с местоположение: ПИ с идентификатори 63427.74.40, 63427.96.3 и 63427.96.2 по КК и КР на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.08.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Изходящ № АО 3908/03.08.2015 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот №  000134 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Изходящ № АО 2467/03.08.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за течни битумни продукти”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1132 по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО 3842 от 31.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за рязане на бракувани кораби”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.537 по КК и КР на град Русе 

Изходящ № АО 3859/31.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на обществено-обслужваща сграда на пет етажа", с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.1735 по КК и КР на гр. Русе” 

Изходящ № АО 3975 от 28.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма до 30 бр. глави ЕРД” с местоположение: УПИ I-759, кв. 64 по регулационния план на село Малко Йонково       

Изходящ № АО 3878/29.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за рязане на бракувани кораби” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.537 по КК и КР на град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2793/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2793/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ XXV-1278, XXVI-1280, XXVII-1281 и XXVIII-1279, ИПЗ на гр. Русе, предвиждащ обедеиняване на имотите с отреждане за Смесено-обслужваща и складова зона и осъществяване на авторемонтна дейност и търговия с автомобилни аксесоари” 

Писмо до възложителя с изх. № 2792/03.08.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2792/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Предвиждане на превантивни мероприятия по възстановяване на проектния профил на р. Крапинец, чрез почистване и премахване на саморасла храстовидна растителност” с местоположение в участъка на реката от моста, разположен на път гр. Завет-гр. Исперих по посока на помпената станция на ВиК - гр. Исперих и моста на пътя Исперих-Тутракан в землището на с. Иван Шишманово, община Завет

Писмо до възложителя с изх. № 2791/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2791/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Предвиждане на превантивни мероприятия по възстановяване на проектния профил на р. Сазлъка, чрез почистване и премахване на саморасла храстовидна растителност” с местоположение в участъка на реката от края на регулацията на с. Голяма вода, община Самуил, до опашката на яз. Кара Михал в землището на с. Голяма вода

Галерия