За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-61-ПР/2013 г.

Решение № РУ-61-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Разширяване на съществуваща площадка за дейности с отпадъци”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.1245 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-60-ПР/2013 г.

Решение № РУ-60-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на обединено детско заведение – целодневна детска градина”, с местоположение: УПИ ІІ-за детска градина, кв. 591.1 (идентификатор 63427.4.2982), ж.к. Дружба ІІІ, по плана на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.09.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 4432/02.09.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Отглеждане на аквакултури (шаранови риби) в язовир “Тръбач” с местоположение: имот с номер 000186 в землището на с. Тръбач, общ. Лозница

Изходящ № АО 4687/27.08.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив от винени сортове лозя” с местоположение: ПИ с № 021002 в землището на село Старо село, общ. Тутракан

Изходящ № АО 4462/27.08.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец” с местоположение: ПИ с № 021059 в землището на село Джулюница, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2768/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2768/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно електрозахранване за детска градина” с местоположение УПИ II-154, кв. 903 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2767/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2767/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изменение на действащия ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.156.782 и изготвяне на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.156.781 по КК и КР на гр. Русе, местност „Под Левента”

Писмо до възложителя с изх. № 2766/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2766/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.152.192 по КК и КР на гр.. Русе, предвиждащ изграждане на двуетажна жилищна сграда и автодиагностичен център”

Писмо до възложителя с изх. № 2765/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2765/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка - кухня, баня и две стаи, към съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ XX-209, кв. 10 по плана на с. Вокил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2764/26.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2764/26.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна жилищна сграда” с местоположение УПИ I-283, кв. 5 по плана на с. Черник, общ. Дулово

Галерия