За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1169/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1169/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 61710.53.44 по КК на гр. Разград” 

Писмо до възложителя с изх. № 1168/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1168/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на топлоснабдително отклонение от магистрален топлопровод за захранване на средношколско общежитие” с местоположение УПИ VIII, кв. 66 по плана на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1152/20.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  1152/20.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ново електрическо захранване на складова база за пакетирани минерални торове с местоположение УПИ I-503, кв. 41 по плана на с. Долна Студена, общ. Ценово”

Писмо до възложителя с изх. № 1151/20.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1151/20.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за печене и пактериране на семки в имот с номер 000065 в землището на с. Поройно, общ. Дулово”

Писмо до възложителя с изх. № 1147/20.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1147/20.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на контролно - технически пункт (III категория) за извършване на периодични прегледи на пътно превозни средства (ППС)” с местоположение УПИ XLII-407, кв. 13 в “Западна промишлена зона” на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1130/17.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  1130/17.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар” с местоположение ПИ с идентификатор 30630.161.20 по КК и КР на с. Здравец, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 1129/17.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  1129/17.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от праскови и сливи” с местоположение поземлени имоти №№ 067022, 056010, 056011 и 035025 в землището на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1128/17.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1128/17.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ II-13 и УПИ I-12, кв. 5А по плана на с. Богорова, община Разград с цел обединяване на имотите и обособяване на нов урегулиран поземлен имот с отреждане за производствени и складови обекти и изграждане на склад за съхранение на селскостопански инвентар” 

Писмо до възложителя с изх. № 1127/17.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  1127/17.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ III-2662, кв. 132 по плана на гр. Разград с цел обособяване на нов урегулиран поземлен имот УПИ III-123 и отреждането му за гаражи и паркиране и промяна на регулационните граници на имота в съответствие с кадастралния план на гр. Разград” 

Галерия