За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2262/03.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2262/03.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до 145 броя пчелни семейства” с местоположение поземлен имот № 000036 в землището на гр. Ветово

Изходящ № АО 3150/01.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на съществуваща птицевъдна сграда, ремонт, реконструкция и въвеждане в експлоатация на две съществуващи птицевъдни сгради с цел достигане на общ капацитет на птцефермата 122 724 броя места за птици"  с местоположение: ПИ с №  000058 в землището на с. Киченица, общ. Разград 

Писмо до възложителя с изх. № 2259/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2259/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на съществуваща сграда в контролно-диагностичен пункт с автомивка” с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.500.580 по КК и КР на гр. Тутракан 

Писмо до възложителя с изх. № 2258/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2258/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Полагане на кабел 20 кV с дължина на трасето 430 м, кабел ниско напрежение с дължина 20 м и монтаж на БКТП 20/0,4 kV в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1189 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2257/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2257/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територияа на община Борово в землищата на с. Екзарх Йосиф, с. Обретеник и с. Брестовица, община Борово” 

Писмо до възложителя с изх. № 2256/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2256/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територияа на община Главиница в землищата на гр. Главиница, с. Осен, с. Стефан Караджа, с. Калугерене, с. Сокол и с. Суходол” 

Писмо до възложителя с изх. № 2255/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2255/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на спомагателни сгради към производствена база за хранителни добавки за растения” с местоположение УПИ I-153 по плана на с. Каменар, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2254/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2254/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на част от сграда "Смоли 2" в пълначно отделение” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.732 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2250/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2250/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ ХХIII-426,  кв. 39 по регулационния план на с. Басарбово” 

Писмо до възложителя с изх. № 2249/02.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2249/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на съществуващо заведение за обществено хранене (пицария) за обособяване на магазин за промишлени стоки” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.500.3708 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия