За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 6396/14.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 54 000 броя” с местоположение: имот № 005077 в землището на с. Смирненски, общ. Ветово

Изходящ № AO 6002/13.12.2013 г.

Съобщение за Изготвяне на Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот № 350007 в землището на с. Нисово, община Иваново, с цел отреждането му в предимно производствена зона и създаване на устройствена основа за застрояване на селскостопански и складови обекти

Изходящ № АО 6290/13.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажна сграда с обществено обслужващо предназначение, включваща снек-бар и търговски обекти, басейн, обслужващи навеси и съблекални с обща застроена площ 545 кв.м.” с местоположение: УПИ ХІХ-113, кв. 13 по плана на с. Нова Черна, общ. Тутракан

Изходящ № АО 6241/13.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатори 63427.98.55 и 63427.98.56 по КК на гр. Русе, предвиждащ изграждане на заведение, пансион за гости, магазин, складове и офиси” с местоположение: ПИ с идентификатори 63427.98.55 и 63427.98.56 по КК на гр. Русе

Изходящ № АО 6096/14.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Промяна на предназначението на част от съществуваща стопанска сграда в леярна за художествено и промишлено леене на алуминий и бронз” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.10.1102 по кадастралната карта на град Русе

Решение № РУ-97-ПР/2013 г.

Решение № РУ-97-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен кладенец за производствените нужди на бетонов възел”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.29 по кадастралната карта на град Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.12.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-96-ПР/2013 г.

Решение № РУ-96-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Автокъща за разкомплектоване на автомобилни части”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 40422.505.2057 по кадастралната карта на гр. Кубрат, съгласно скица № 4893/08.07.2013 г., издадена от СГКК – гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.12.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 5942/05.12.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец и поливна система” с местоположение имот с номер 005002 в землището на с. Юделник, общ. Сливо поле

Галерия