За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 986/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  986/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в шивашко ателие” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.648.2 по КК и КР на гр. Русе КР на гр. Русе ”

Писмо до възложителя с изх. № 985/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  985/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 61710.502.7191 по КК на гр. Разград” --> КР на гр. Русе ”

Писмо до възложителя с изх. № 984/08.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  984/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от производствено складов корпус 10 в шивашки цех” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.294.12 по КК на гр. Русе КР на гр. Русе ”

Писмо до възложителя с изх. № 983/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  983/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на апартамент в медицински център” с местоположение УПИ IX-1845, кв. 226 по плана на гр. Русе с идентификатор 63427.2.767.6.2) по КК и КР на гр. Русе ”

Писмо до възложителя с изх. № 982/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  982/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на виенска сладкарница в заведение за хранене” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.767 (самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.767.6.2) по КК и КР на гр. Русе ”

Писмо до възложителя с изх. № 978/08.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  978/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на хладилно помещение за съхранение на плодове” с местоположение ПИ с номер 051924 в землището на с. Искра, общ. Ситово 

Галерия