За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2173/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2173/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект в кафе-аператив” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.2136 (самостоятелен обект в идентификатор 63427.2.2136.5.19) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2172/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2172/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Д. Дебелянов № 4, бл. Българка, вх. Г, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2171/30.06.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  2171/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Лозен планина № 31, бл. Панагюрище, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2170/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2170/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Българка № 2, бл. Тиса, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2141/29.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2141/29.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличване площта на съществуващи трайни насаждения" с местоположение ПИ № 145002 в землището на с. Мечка, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2169/30.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2169/30.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. Д. Дебелянов № 1, бл. Иван Дечев, вх. Ж, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2161/29.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2161/29.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация с цел урегулиране на поземлен имот № 51676.03.36 по плана на с. Николово, община Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 2160/29.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2160/29.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на част от сграда във фризьорски салон” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.9061 (сграда с идентификатор 66425.501.9061.1) по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2159/29.06.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  2159/29.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения от сливи, орехи и лещници” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 18589.5.136, 18589.5.137 по КК и КР на с. Гецово, община Разград

Галерия