За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2158/29.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2158/29.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Ремонт и реставрация на сграда в манастир Света Марина и подобряване на прилежащите пространства” с местоположение поземлен имот № 013019 по плана на с. Сяново, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2156/29.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2156/29.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 24150.48.16, с. Духовец, община Исперих” 

Писмо до възложителя с изх. № 2155/29.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2155/29.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 24150.53.30, с. Духовец, община Исперих”

Писмо до възложителя с изх. № 2154/29.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2154/29.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 24150.53.29, с. Духовец, община Исперих” 

Писмо до възложителя с изх. № 2151/29.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2151/29.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на автосервиз, без автотенекеджийски, бояджийски услуги, монтаж и демонтаж на газови уредби” с местоположение УПИ III, кв. 47 (образуван от имот 303) по плана на с. Тодорово, община Исперих

Решение № РУ-7-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-7-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 24030.121.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово, с цел промяна предназначението на земеделска земя за обществено обслужване и създаване на устройствена основа за изграждане на сватбена зала.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.07.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 49 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 49 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и хартия”,  с местоположение: поземлен имот № 000111 в землището на с. Голямо Враново, община Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.07.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Галерия