За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3795/30.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3795/30.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Къща за гости” с местоположение имот с номер УПИ XI-439, кв. 54 в землището на с. Гарван, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 3794/30.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3794/30.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуващо заведение за хранене и пристройка към него” с местоположение имот с номер 63427.4.2990 в землището на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3793/30.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3793/30.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширение на съществуващ магазин” с местоположение имот с номер 24030.501.9243 в землището на гр. Дулово, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3792/30.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3792/30.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на два магазина за промишлени стоки в заведение за бърза закуска” с местоположение имот с номер УПИ VIII, кв. 190 в землището на гр. Исперих, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3779/29.10.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3779/29.10.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни орехови насаждения и монтиране на фотоволтаична система за захранване на видеонаблюдение” с местоположение имот с номер 206014 в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Алфатар

На основание чл. 25, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр. 94/2012 г.), Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе публикува доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за Общ устройствен план (ОУП) на Община Алфатар

 В срок 30 дни, считано от 06.11.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад

Решение № РУ-9-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот № 000134 в землището на с. Нисово, общ. Иваново, с начин на трайно ползване „Пасище, мера” и площ 2,000 дка, с цел промяна предназначението му за техническа инфраструктура.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.11.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 5267/26.10.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на част от сграда в производствено помещение и монтиране на инсталация за хидратация и сушене на слънчогледово масло”, с местоположение: ПИ с идентификатор 41143.503.27 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Решение № РУ 5-7/2015 г.

Решение № РУ 5-7/2015 г. . за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение  “Обединяване на пет съществуващи животновъдни обекта /свинарници/ в един и увеличаване капацитета на фермата”, с местоположение: имоти 056001, 053002, 053003, 053004, 053005, 053006, 053007 в землището на село Ветрен, община Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.11.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия