За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2846/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2846/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на открити бавеси към съществуваща сграда - склад за суровини” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.735 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2845/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2845/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на производствените площи на дружеството в гр. Тутракан, чрез наемане на допълнителни помещения и площи” с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.501.2271 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2807/10.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2807/10.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар” с местоположение УПИ ХХIХ-2145, кв. 37 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2802/06.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2802/06.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на броя на отглежданите зайци в съществуващ животновъден обект - зайцеферма” с местоположение имот с номер 068557 в землището на с. Кошов, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2801/06.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2801/06.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Захранващи комуникации/инженерна инфраструктура на площадката, предназначена за инсталация за изгаряне на опасни отпадъци и получаване на топлинна енергия” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.503.6334 по КК и КР на гр. Разград

Решение № РУ- 63 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 63 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе, с местоположение: ПИ с идентификатори 63427.74.40, 63427.96.3 и 63427.96.2 по КК и КР на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.08.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Изходящ № АО 3908/03.08.2015 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот №  000134 в землището на с. Нисово, общ. Иваново

Изходящ № АО 2467/03.08.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за течни битумни продукти”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1132 по КК и КР на гр. Русе

Изходящ № АО 3842 от 31.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за рязане на бракувани кораби”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.537 по КК и КР на град Русе 

Изходящ № АО 3859/31.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на обществено-обслужваща сграда на пет етажа", с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.1735 по КК и КР на гр. Русе” 

Галерия