За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 3663/20.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за промяна на предназначението и реорганизация на съществуващи складови площи и изграждане на нови складове с предназначение за съхранение на препарати за растителна защита и семена с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.39 по кадастралната карта на гр. Русе

Изходящ № АО 3557/17.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с номер 187023 в землището на с. Червена вода, местност „Стопански двор”, общ. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на кравеферма за отглеждане на 50 броя животни

Писмо до възложителя с изх. № 2510/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2510/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/ши данни” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.816.3 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2509/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2509/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за зърно с площ 1728 кв.м и капацитет около 6000 тона” с местоположение имот с номер 000274 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле 

Писмо до възложителя с изх. № 2508/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2508/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план - тан за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел създаване на устройствена основа за изграждане на производствена сграда за хлебни, тестени и сладкарски изделия с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.162 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 2507/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2507/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/ши данни на БТК ЕАД, VN9132 А TxN OSTROVCHE” с местоположение имот с номер 000123

Писмо до възложителя с изх. № 2506/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2506/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонтни дейности на обект Кравекомплекс” с местоположение имоти с номера 054001, 054005 и 054006 в землището на с. Ловско, общ. Лозница 

Писмо до възложителя с изх. № 2505/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2505/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни средства с ектрозадвижване, предназначен за паркиране и зареждане на пътни превозни средства с електрозадвижване в гр. Силистра - инсталирана мощност 30 kW” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.8615 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2404/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2404/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на втори етаж на блок Б на бивша детска градина в кроялно помещение към шивашки цех” с местоположение УПИ I-, кв. 84 по плана на гр. Лозница, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2503/17.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2503/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на млекопункт в смесен магазин, офис и склад” с местоположение УПИ II-923, кв. 53 по плана на с. Осенец, общ. Разград 

Галерия