За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2744/31.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2744/31.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на земеделското стопанство за отглеждане на зайкини - майки до 84 бр.” с местоположение УПИ IV-277, кв. 50 по плана на с. Горно Абланово, община Борово

Писмо до възложителя с изх. № 2717/29.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2717/29.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж” с местоположение поземлен имот с идентификатор 41143.500.308 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2716/29.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2716/29.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуващ навес и млекосъбирателен пункт в автомивка за леки моторни превозни средства и офис помещения” с местоположение УПИ IX-428, кв. 27 по плана на с. Острово, община Завет

Писмо до възложителя с изх. № 2712/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2712/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване площта на съществуващи трайни насаждения от сини сливи и закупуване на земеделска техника” с местоположение имоти с номера 229006, 229009 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2711/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2711/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширение на съществуваща стопанска дейност чрез създаване на ферма за отглеждане на калифорнийски червеи” с местоположение имот с номер 037005 в землището на с. Сейдол, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2710/28.07.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2710/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на съществуващ пчелин с пчелни семейства и отглеждане на трайни насаждения” с местоположение УПИ VIII-151, кв. 26 по плана на с. Пожарево, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2709/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2709/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширение на животновъден обект, закупуване на селскостопанска техника и стопанисване на естествени ливади” с местоположение УПИ XV-43, кв. 9 по плана на с. Грънчарово, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2706/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2706/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на площта за отглеждане на гъби” с местоположение имот с номер 302, кв. 37 по плана на с. Синя вода, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2705/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2705/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване на обработваемата площ на трайни насаждения от кайсии и закупуване на земеделска техника за обработването им” с местоположение имот с номер 013083 в землището на с. Нова Черна, община Силистра

Галерия