За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2704/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2704/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от малини ” с местоположение поземлени имоти с номера  41143.500.634, 411743.500.1410, 41143.503.88 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2703/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2703/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от малини” с местоположение имот с номер 002013 в землището на с. Ушинци, община Разград и имот с номер 023030 в землището на с. Ясеновец, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2702/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2702/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от сливи” с местоположение имот с номер 011133 в землището на с.Ясеновец, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2700/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2700/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда с гараж” с местоположение УПИ IV-5777 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2699/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2699/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение” с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.501.9169 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2698/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2698/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение с дължина 22 м” с местоположение имот с номер  015007 в землището на с. Боил, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2697/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2697/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на вишни в съществуваща овощна градина” с местоположение поземлени имоти №№ 32095.155.7, 32095.155.6, 32095.155.1 по КК и КР на с. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2696/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2696/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на 9.95 дка трайни насаждения - сливи” с местоположение имот с номер  031010 в землището на с. Кривня, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2689/28.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2689/28.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) и технически инвестиционен проект за изграждане на водопроводно отклонение за захраняване на имот 058053 в землището на с. Смилец” 

Галерия