За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2664/27.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2664/27.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на съществуваща овощна градина” с местоположение имоти №№ 009035, 009036 в землището на с. Преславци, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2663/27.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2663/27.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Разширяване на съществуваща овощна градина” с местоположение имоти №№ 041022, 041002 в землището на с. Сейдол, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2657/27.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2657/27.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за печене и пактериране на семки и ядки” с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.501.1795 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2656/27.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2656/27.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пететажна жилищна сграда с гаражи” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.4416 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2655/27.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2655/27.07.2015 г.,Писмо до възложителя с изх. № 2655/27.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на надстройка с обществено-обслужващи функции над съществуващ пункт за смяна на масла и магазин за автоконсумативи в гр. Русе” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.7.271 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2654/27.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2654/27.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на сграда - склад в цех за машинна обработка и монтаж на детайли и изделия от масивна дървесина” с местоположение УПИ I-за склад на фабрика Лудогорие, кв. 134 (ПИ с идентификатор 40422.505.3141) по плана на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2653/27.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2653/27.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Пристройка за баня и тоалетна към жилищна сграда за нуждите на хора с увреждане” с местоположение УПИ V, кв. 97 по плана на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2652/27.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2652/27.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ IX-1045, кв. 55 по плана на с. Червена вода” 

Писмо до възложителя с изх. № 2651/27.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2651/27.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) и инвестиционен проект за изграждане на водопровод за захранване на ПИ 10015.20.127 по КК и КР на с. Вазово, община Исперих” 

Галерия