За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ- 16 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 16 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на един брой експлоатационен тръбен кладенец за добив на подземна вода за технологични нужди”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.735 по КК и КР на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  26.02.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 427/23.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  427/23.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на Подробен устройствен - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ I - 369, кв. 27 (имот с идентификатор 40422.505.369) по плана на гр. Кубрат, с цел отреждане на имота за "Производствени и складови дейности" и създаване на устройствена основа за изграждане на работилница за производство и ремонт на кардани и карданни валове”

Писмо до възложителя с изх. № 426/23.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  426/23.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 61710.612.218 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разград с цел създаване на устройствена основа за отреждане на земята за "Стопанска обслужваща дейност" и изграждане на пункт за дестилация на спиртни напитки” 

Писмо до възложителя с изх. № 424/23.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  424/23.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична централа до 16 kW за собствени нужди” с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.506.85 по КК на село Айдемир, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 412/20.02. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 412/20.02. 2015 г., относно ИП/ПП за „Електроснабдяване  и водоснабдяване  на "Складова база"” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.69 по КК и КР на гр.  Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 410/20.02. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 410/20.02. 2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план - план за изменение на регулация (ПУП - ИПР) предвижда изменение на границите  на УПИ ХІХ -147, кв.11 по плана на село Ново село, Община Русе с цел образуване на два нови урегулирани поземлени имота  УПИ ХХІІ-1102 и УПИ ХХІІІ-1103

Писмо до възложителя с изх. № 409/20.02. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  409/20.02. 2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план - план за изменение на регулация (ПУП - ИПР) с местоположение УПИ Х V I -562, кв. 69 по плана село Сандрово, община Русе

Галерия