За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2717/03.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2717/03.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда, гараж и ограда” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.2311 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2716/03.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2716/03.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство с промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.7172.2.3 по КК и КР на гр. Разград в обект за здравни и социални услуги - медико-диагностична лаборатория” 

Решение № РУ-12-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на наПодробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с номер 000065 в землището на с. Поройно, общ. Дулово, предвиждащ промяна предназначението на имота и изграждане на склад за селскостопанска продукция и инвентар.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.10.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Изходящ № АО 4382/30.09.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на склад за горими нефтопродукти, включващ 4 броя надземни стоманени резервоара с общ обем от 14 000 м3, ЖП разтоварище за едновременна обработка на 8 броя цистерни, ЖП кантар и помпена станция за нефтопродукти към ЖП разтоварището” с местоположение: УПИ XXI по регулационния план на ТМ АД-гр. Русе

Решение № РУ-73-ПР/2014 г.

Решение № РУ-73-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на манипулационна за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци, инсталация за изгаряне на биомаса – слънчоглед и слама с 2бр. водогрейни котела и склад с общо предназначение”, с местоположение УПИ II-965, кв. 2 по регулационния план на село Голямо Враново, съгласно скица №17/11.03.2014 на община Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  01.10.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-72-ПР/2014 г.

Решение № РУ-72-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Внедряване на технологична линия за горещо поцинковане на телове”, с местоположениепоземлен имот с идентификатор 63427.3.148 (самостоятелен обект с идентификатор 63427.3.148.56) по КК и КР на гр. Русе Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   29.09.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Писмо до възложителя с изх. № 2694/01.10.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2694/01.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот № 114339 в землището на с. Черник, община Дулово”

Писмо до възложителя с изх. № 2693/01.10.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2693/01.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Временно ползване на имот (частна общинска собственост) за съхранение на земни маси и строителни отпадъци, получаващи се от големи инфраструктурни проекти на територията на гр. Силистра” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.13.189 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия