За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1277/24.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1277/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за ПУП-ПЗ за ПИ 63427.8.226 (УПИ XII-42) в Източна промишлена зона на гр. Русе за ситуирането на новопроектиран гараж за два броя автобуси и битова сграда с офис към него с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.226 (УПИ XII-42) по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1276 /24.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1276 /24.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение за захранване на имот с номер 431023 в землището на с. Дянково, общ. Разград” с местоположение имот 431023 по плана на с. Дянково

Писмо до възложителя с изх. № 1275/24.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1275/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща еднофамилна жилищна сграда със стаи за квартирно настаняване, пристройка за котелно и монтиране на вътрешна отоплителна инсталация” с местоположение УПИ V-103, кв. 33 по плана на с. Малък Преславец

Писмо до възложителя с изх. № 1271/23.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1271/23.04.2013 г., относно ИП/ПП за ПУП-ПЗ за застрояване на поземлен имот с индентификатор 63427.153.2137 по кадастралната карта на град Русе, предвижда промяна предназначението на земята с цел изграждане на склад за материали и открит склад за метали, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.153.2137 по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1270/23.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1270/23.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на казан за изваряване на ракия” с местоположение УПИ ХХХV-574, кв. 37 по плана на с. Правда

Писмо до възложителя с изх. № 1269/23.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1269/23.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Възобновяване на дейностите по оползотворяване на строителни отпадъци” с местоположение ПИ с идентификатори 63427.92.6 и 63427.92.5 по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1268/23.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1268/23.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Проект на плана за действие към Стратегическата карта на шума в околната среда на агломерация Русе” с местоположение агломерация Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1254/22.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1254/22.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на първи етаж от съществуваща сграда в център за настаняване от семеен тип на лица с психични отклонения” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.616 по кадастраланата карта на с. Айдемир

Писмо до възложителя с изх. № 1253/22.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1253/22.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на офис и навес за техника” с местоположение УПИ ХХ-1110, кв. 94 по плана на гр. Завет

Решение № РУ-29-ПР/2013 г.

Решение № РУ-29-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Разширение и реконструкция на съществуваща сграда "Краварник”, с местоположение: УПИ ХХХVІІІ, кв. 68, по плана на гр. Завет

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   10.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия