За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-9-П/2013 г.

Решение № РУ-9-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Разширение на съществуваща птицеферма за угояване на бройлери с капацитет 38 000 места за птици чрез изграждане на две нови сгради с общ капацитет 44 000 места за птици”, с местоположение: имот с номер 003027 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-П/2013 г.

Решение № РУ-8-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Разширение на съществуваща птицеферма за угояване на бройлери с капацитет 38 000 места за птици чрез изграждане на две нови сгради с общ капацитет 44 000 места за птици”, с местоположение: имот с номер 003026 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-7-П/2013 г.

Решение № РУ-7-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Монтиране на инсталация за прахово боядисване” с местоположение: парцел VIII по плана на ТМ АД, гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-П/2013 г.

Решение № РУ-6-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.95.2 по кадстралната карта на гр. Русе, с цел изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Рeшение № РУ – 28 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-28-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Промяна предназначението и преустройство на съществуващи сгради в кланица с капацитет 3,3 т трупно месо/ден, месопреработвателен цех и допълващо застрояване”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.98.54 по кадастралната карта на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   10.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-П/2013 г.

Решение № РУ-5-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XII-42 (ПИ 63427.8.226) по плана на гр. Русе, с цел изграждане на гараж за автобуси, административна и битова сграда и площадка за транспорт и паркиране.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № 2037/17.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на собствена пречиствателна станция за битови отпадъчни води на територията на Производствената база на „Фибран България” АД в гр. Русе” с местоположение: УПИ XVI по регулационния план на ТМ АД - гр. Русе

Изходящ № 1578/17.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за капково напояване” с местоположение: ПИ с идентификатори 73496.32.4 и 73496.32.71 по кадастралната карта на гр. Тутракан

 

Изходящ № 1973/17.04.2013 г.

Съобщение за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот 35897.364.32, с. Каменово, общ. Кубрат и отреждане на имота за производствени и складови дейности и животновъдство за създаване на устройствена основа за изграждане на овчарник за отглеждане на 120 броя овце

Писмо до възложителя с изх. № 1212/19.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1212/19.04.2013 г., относно ИП/ПП за изработване Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с № 021473 в землището на с. Ясеновец, общ. Разград и отреждането му за жилищни и стопански нужди

Галерия