За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1165/17.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1165/17.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на технически проект за изграждане на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар”, с местоположение: имот с № 000033 в землището на с. Могилино, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 1161/17.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1161/17.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на въздушна кабелна разпределителна система за електронни съобщения”, с местоположение: регулационните граници на с. Паисиево, с. Грънчарово, с. Раздел, община Дулово

Решение № РУ-27-ПР/2013 г.

Решение № РУ-27-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Реконструкция на Западна клетка на Северен сектор на депо за неопасни отпадъци – Сгуроотвал на „Топлофикация – Русе” ЕАД, гр. Русе”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.128.66 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   25.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 1203/18.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1203/18.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Външно кабелно електрозахранване от съществуваща касета тип ШК ПВЦ 4 полета до електромерно табло тип ТЕПО 25М 1Т”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.500.3169 по кадастраланата карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1159/16.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1159/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автосервиз, пункт за смяна на гуми, автомивка и магазин за резервни части”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.503.6376 по кадастраланата карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1158/16.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1158/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за изработване на ПУП-ПЗ на имот № 291022 (стопански двор) в землището на с. Звънарци, общ. Кубрат, предвиждащ отреждането на имота за производствени и складови дейности и създаване на устройствена основа за изгеаждане на силозно стопанство

Писмо до възложителя с изх. № 1154/16.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1154/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Реконструкция и промяна предназначението на съществуващ селскостопански обект - краварник в склад за селскостопански машини и инвентар”, с местоположение: имот с № 187013 в землището на с. Червена вода, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1153/16.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1153/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на едноетажна сграда за жилищно и стопанско предназначение и плътна ограда ”, с местоположение: УПИ VII-160, VIII-160, кв. 10 по плана на с. Любен, общ. Ситово

Галерия