За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2828/11.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2828/11.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 21230.1.137 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дичево, общ. Главиница от пасище в друг вид земеделска земя"

Писмо до възложителя с изх. И-2827/11.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2827/11.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна, едноетажна жилищна сграда" с местоположение ПИ 18589.501.862 по КККР на с. Гецово

Писмо до възложителя с изх. И-2825/11.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2825/11.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Оползотворяване на образуван отпадък в оборудване, което е предназначено за сушене на влажни дървесни частици и последващо производство на пелети, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.37 (сграда с идентификатор 63427.8.37.85) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-2808/11.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2808/11.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия за собствени нужди с мощност 977 kW в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61710.503.4071, по КККР на гр. Разград и кабел ниско напрежение (НН) 0,4 kV за връзка към подстанция на „Балканфарма-Разград“ АД, находящи се в ПИ с идентификатор 61710.503.6307 по КККР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-2807/11.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2807/11.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ № IV – 997, кв. 27 по плана на с. Ясеновец" с местоположение УПИ IV-997, кв. 27 по плана на с. Ясеновец

Писмо до възложителя с изх. И-2801/10.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2801/10.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Монтиране на линия за производство на стъклопакети в съществуващ цех за производство на метални елементи" с местоположение ПИ 66425.514.74 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-2793/09.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2793/09.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка за склад за зърно и селскостопански метален инвертар към съществуваща сграда с идентификатор 63427.289.120.1" с местоположение ПИ 63427.289.120 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2791/09.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2791/09.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 72578.502.367 (идентичен с УПИ IX-367, кв. 14) по КККР на с. Тодорово, община Исперих"

Писмо до възложителя с изх. И-2788/08.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2788/08.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 47977.99.214 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мечка, общ. Иваново от пасище в нива"

Писмо до възложителя с изх. И-2786/08.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2786/08.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на ул. „Вардар“ в участъка от улица „Бистрица“ (ОТ 986) до ул. „Солун“ (ОТ 1028), гр. Русе"

Галерия