За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-291/23.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-291/23.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки № Е - I-етаж, в кафе-сладкарница", с местоположение ПИ 32874.502.305 по КККР на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-264/20.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-264/20.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно отклонение от БКТП „Скопие“ – гр. Разград за обект „Цех за ПВЦ и алуминиева дограма“, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7406 (идентичен с УПИ V-7406, кв. 668) по КК и КР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-263/20.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-263/20.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение от табло НН на ТП „Ветеринарна“ за обект „Промишлени сгради - увеличаване на мощност“, находящ се в ПИ с идентификатор 40422.505.716 по КК и КР на гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-262/20.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-262/20.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на паралелен клон на клон „А“ на въздушна мрежа ниско напрежение от ТП „Симеон“ за обект „Сграда със смесено предназначение с възможност за етапно изграждане“, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7410 (идентичен с УПИ IX-1904, 5400, кв. 63) по КК и КР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-261/20.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-261/20.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно отклонение от ТП 2 „Брестовене“ за обект: „Жилищна сграда – увеличаване на мощност и промяна броя на фазите“, находящ се в УПИ X-1002, кв. 59 по плана на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-260/20.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-260/20.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Удължаване на клон „А“ на въздушна мрежа ниско напрежение към ТП 1, кв. Дряново в гр. Кубрат за обект „Бензиностанция – увеличаване на мощност“, находящ се в ПИ с идентификатор 40422.505.2170 (идентичен с УПИ II-2093, кв. 18) по КК и КР на гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-259/20.01.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-259/20.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на УПИ XXII-1588, кв. 90 по плана на с. Тетово, общ. Русе, с цел определяне на устройствена зона – „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ и последващо изграждане на склад за селскостопанска техника и инвентар"

Галерия