За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-64-ПР/2023 г.

Решение № РУ-64-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Почистване от горскодървесна и храстова растителност на поземлен имот с идентификатор 84049.60.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Щръклево, общ. Иваново”, с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Възложител – Н. Николов.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43310

Решение № РУ-48-П/2023 г.

Решение № РУ-48-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Преустройство на два броя работилници за метали в кравеферма, с капацитет 40 бр. едър рогат добитък, в границите на УПИ XXXI - „За производствени и складови дейности“, кв. 61 по Подробен устройствен план на с. Бисерци, общ. Кубрат”.

Възложител - „Рио Бет“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.09.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/22568

Уведомление с вх. № АО-4195/14.08.2023 г. за

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4195/14.08.2023 г. за инвестиционно предложение за „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение при речен км. 499 от река Дунав – Русе за съдове с тонаж под 1350 бруто тона”, възложител „Приста ойл холдингˮ ЕАД, „Инертˮ ООД

РИОСВ-Русе се включи в „Европейска нощ на учените 2023 г.“

На 29 септември РИОСВ - Русе се включи кампанията „Европейска нощ на учените 2023 г.“ със съвместна инициатива на Регионалния исторически музей (РИМ) и ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе. Акцентът на кампанията тази година е адаптацията на човечеството към промените в климата и взаимодействието на науката с изкуството и околната среда в борбата за устойчиво бъдеще.

Специален гост-лектор в екоинспекцията беше уредникът на отдел „Природа“ към РИМ Венцеслав Петков. Той представи любопитни научни факти за влиянието на човешката дейност върху климатичните промени и как те рефлектират върху биологичното разнообразие. Защо са изчезнали пещерните мечки, защо не се чувстват добре белите мечки, каква е причината за загубата на една трета от популацията на очилатия плодояден прилеп, как се завземат хабитатите, как се променят навиците и поведението на животните и растенията - всички тези въпроси намериха професионално обяснение. Венцеслав Петков завърши увлекателния си разказ с персонални съвети към бъдещите учени, еколози или пътешественици за едно щадящо околната среда поведение.

Инициативата „Европейска нощ на учените“ е проект, финансиран от Европейската комисия по програма „Хоризонт Европа“, като се провежда в над 300 европейски града. Организатор за гр. Русе от 2016 г. е Русенска търговско-индустриална камара.

IMG 0350 04 IMG 0368 03 IMG 0352 5

 

МОСВ с нови проверки за чистотата на въздуха в Русе и потенциалните замърсители в района

МОСВ разпореди извънредни проверки на качеството на атмосферния въздух в град Русе. В периода между 2 и 9 октомври Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) ще осъществи измервания на качеството на атмосферния въздух в града, на определена от РИОСВ-Русе площадка.

С помощта на специализирана инструментална техника, базирана на мобилна измервателна станция, в реално време ще бъдат измерени органични веществата - бензен, тоулен и ксилен. Допълнително, със специализирано устройство, ще бъдат взети проби от фини прахови частици за определяне на веществата бензо(а)пирен и нафтален чрез хроматографска инструментална техника за анализ. Веществата, които ще се изследват са специфични и могат да доведат до поява на миризми.

„Това е само една от мерките, които МОСВ предприема в отговор на засиления обществен интерес към качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Русе, продиктуван от сигнали за интензивни миризми в някои от районите на града“, казва Юлиян Попов, министър на околната среда и водите. „Продължаваме с непрестанния мониторинг на качеството на атмосферния въздух в града. Продължаваме и с комплексните проверки на производствената дейност, носещи риск от замърсяване. Работим активно с всички останали местни и национални институции за намиране на решение в полза на здравето и благосъстоянието на хората в Русе“.

РИОСВ-Русе реагира на 546 сигнала за интензивни миризми в периода от 4 до 27 септември

В периода от 4 до 27 септември, по всички възможни канали, осигурени от РИОСВ-Русе,  са постъпили общо 546 сигнала за миризми, оприличавани на изгоряла пластмаса, силна химическа миризма на отработени масла, миризма на бакелит, дразнеща химическа миризма с индустриален произход, хлор, изгоряло и лекарства, бензин, мазут или подобен нефтопродукт. Сигналите са регистрирани приблизително по едно и също време, в часовия интервал от 20:00 до 23:00 часа, и сутрин от 05:00 до 08:00 часа. Това предполага, че  миризмите са вследствие на неорганизирани източници, като в повечето случаи, вероятно става въпрос за неорганизирано залпово изпускане на непречистени емисии от работната среда на индустриални производители.

Данните от пунктовете за мониторинг на качество на атмосферния въздух - АИС „Възраждане“ и МАС на РЛ-Русе, разположена на територията на Втора РСПБЗН, в района на Източна промишлена зона, не показват отклонение от показателите за качеството на въздуха. Същото важи и за данните, които отчита общинската АИС „Петър Берон“, функционираща от 2021 г.

Те не показват превишения на средно денонощните норми на следените органични показатели: бензен, толуен, етилбензен, m- p-Ксилен, о-Ксилен, Фенол, о-Крезол,  p-Крезол, Нафтален. Допълнително, от обслужващата фирма, са изискани и средно часовите резултати на следените показатели, от където не потвърждават превишения.

Близо 87 млн. лева осигурява МОСВ за мерки по опазване на чистотата въздуха в община Русе до 2027 година.

МОСВ подкрепя активно гражданите на община Русе като финансира мерките за опазване чистота на въздуха.

По Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. са осигурени близо 47 млн. лв. за закупуване и доставка на електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе. Общо 35 нови екологични електрически превозни средства на обществения транспорт заменят амортизирани, замърсяващи дизелови автобуси.

Новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г отделя още над 40 милиона лева за подобряване качеството на въздуха в община Русе. Над 37 млн. лв. от тях са по мярката „За по-чист въздух!“ и ще са на разположение за подмяна на печки на дърва или въглища със съвременно екологично отопление. Допълнително 3,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани за изграждане нова и подобряване на съществуващата зелената система на градската среда - в разширяване на паркове и градини, озеленяване на така наречените „кални петна“ в междублоковите пространства.

Освен по мярката за чистота на въздуха, близо 135 млн. лева от програма ОПОС 2014-2020 са инвестирани за изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК" Русе ООД. Над 27 млн. лв. са за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци.

През месец септември МОСВ поиска от румънска страна България да се включи в процедурата по ОВОС за инсинератор в Гюргево

През месец септември МОСВ подкрепи гражданите на Русе в защита на правото им на чиста и безопасна околна среда, като поиска повече и по-конкретна информация от румънското министерство на околната в среда по проекта за изграждане на инсинератор за изгаряне на биологични отпадъци в град Гюргево.

Позицията на МОСВ бе, че информацията изпратена от румънска страна не съдържа достатъчно конкретна информация – факти, данни и анализи, за да може българската страна да оцени въздействието и риска за човешкото здраве и степента на здравен риск за населението на гр. Русе, при осъществяването на инвестиционното предложение.

МОСВ изпрати на румънското министерство становищата и резултатите от осигурения обществен достъп до информация, включително и позицията на гражданските сдружения в град Русе.

Предвид непосредствената близост до град Русе, министър Попов поиска от румънския си колега, Република България да вземе участие в процедурата по оценка на въздействие на околната среда (ОВОС).

Заради значимостта на темата за русенци министър Попов предложи, след отстраняване на българските забележки по доклада, планът за изграждане на инсинератора в Гюргево да бъде подложен на обществено обсъждане в град Русе.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител СНЦ „МИГ Завет-Кубратˮ.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Проект на  Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група /МИГ/ - “Завет - Кубрат” за периода 2023-2027 г.ˮ

Възложител – СНЦ „МИГ Завет-Кубратˮ

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4540-(2)/27.09.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45472

 

 

 

 

 

 

 

Изходящ № АО-4703-(1)/19.09.2023 г.

Съобщение за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ III и УПИ IV, кв. 4 по плана на с. Голям Поровец, общ. Исперих (идентични с поземлени имоти с идентификатори 15953.65.607 и 15953.65.608 по КК и КР на с. Голям Поровец, общ. Исперих )

Решение № РУ-64-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-64-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на Община Сливо поле 2022-2028 г., включително раздел „Лечебни растения” и Програма за управление на отпадъците на Община Сливо поле 2022-2028 г.,

Възложител – Община Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43668

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2022 г.), за ИП с възложител „РАК-2019ˮ АД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изготвяне на ПУП-ПЗ в обхват ПИ с идентификатори 41143.175.27 и 41143.11.342 по КК и КР на село Калипетрово, община Силистра с цел обединяването им за последващо проектиране и изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 4.99MW и ползване на вода от водностопанско съоръжение

Възложител – „РАК-2019ˮ АД

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:

registers.moew.government.bg/ovos/lot/45308

  1. От общинската администрация на община Силистра и кметство Калипетрово.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Силистра и кметство Калипетрово.

 

Решение № РУ-67-ПР/2023 г.

Решение № РУ-67-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Преустройство на склад в цех за производство на пелетиˮ, с местоположение сграда с идентификатор 32874.201.216.21, разположена в поземлен имот с идентификатор 32874.201.216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих, с разпоредителна част: да не се извършва ОВОС.

Възложител – „ЕКОЛЕС-90ˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 29.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43674

Галерия