За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Няма опасност за околната среда вследствие на възникналия инцидент в Източна промишлена зона в Русе

Няма непосредствена опасност за околната среда вследствие на възникналия днес инцидент в „Лубрика“ АД, в Източна промишлена зона на гр. Русе.

След получен сигнал за взрив на цистерна на територията на предприятието, директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова и експерти извършиха оглед на място. От компетентните институции са предприети всички необходими мерки за овладяване на  ситуацията, при която има човешка жертва.

Моментните данни от автоматичната станция на контрол качеството на атмосферния въздух, която е разположена на територията на Втора РСПБЗН-Русе не показват превишения на следените атмосферни замърсители при възникването на инцидента. Метеорологичните условия са благоприятствали за бързото разсейване на димните газове от взрива. Посоката на вятъра е била северозападна и газовете не са се разнесли към  града. Маслата, които са били в цистерната и използваните гасителни средства са постъпили в приемната шахта -  каломаслоуловител на предприятието.

„Лубрика“ АД е оператор с издадено комплексно разрешително. Дружеството е информирало инспекцията за възникналия инцидент. След приключване на разследването по случая РИОСВ-Русе ще упражни последващ контрол.  

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Разград

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 61710.503.6406 и 61710.503.6405 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за които са отредени УПИ  III-6406 „За производставени и складови дейностиˮ и IV-6405 „За обществено и делово обслужванеˮ, кв. 603 по плана на гр. Разград.

Възложител – Община Разград.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-4980-2/17.11.2022 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41322

 

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител Община Русе

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение Закриване и рекултивация на клетка III за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле, Тутракан.

Възложител – Община Русе  

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40753
  1. От общинската администрация - Русе.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както в община Русе.

 

 

 

 

 

Решение № РУ-117-ПР/2022 г.

Решение № РУ-117-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Реконструкция на автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан в поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе  - монтаж на компресорен модул с ресивер за природен газ и подмяна на комбинирана колонка за светли горива и пропан-бутан, с комбинирана колонка за светли горива, пропан-бутан и природен газ“.

Възложител -  „БУЛМАРКЕТ ГРУП“ АД.

Решението е с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.11.2022 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40954

Писмо до възложителя с изх. И-4532/16.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4532/16.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на трайни насаждения и плодове", с местоположение ПИ 21230.33.41 и ПИ 21230.3.24 по КККР на с. Дичево

Писмо до възложителя с изх. И-4531/16.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4531/16.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на трайни насаждения и зеленчукови култури", с местоположение ПИ 81150.10.81 по КККР на с. Чернолик и ПИ 31125.15.56 по КККР на с. Златоклас

Писмо до възложителя с изх. И-4530/16.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4530/16.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ с идентификатор 63427.4.3074 по КК и КР на гр. Русе, като за ПИ се отреди жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване – Жм и последващо изграждане на еднофамилна жилищна сграда"

Писмо до възложителя с изх. И-4517/15.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4517/15.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Водоснабдяване на гараж", с местоположение самостоятелен обект с идентификатор 66425.501.6097.2.3 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-4516/15.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4516/15.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изгражданена селскостопанска аптека- преустройство на магазин в УПИ XVIII-813, кв. 25 по плана на гр. Завет"

Галерия