За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1242/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1242/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Водопровод по ведомствен път от водопровод ПЕВП250 по бул. Тутракан до УПИ VIII-83, кв. 2, местност Балтата, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1240/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1240/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с гараж" с местоположение УПИ VII-314, кв. 43 по плана на с. Сандрово

Писмо до възложителя с изх. И-1239/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1239/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за част от ПИ № 678, с проектен № 1623, попадащ в УПИ IV- 678 и УПИ V-677 от квартал 5 по плана на гр. Завет, община Завет"

Писмо до възложителя с изх. И-1231/20.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1231/20.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция, ремонт и повишаване на енергийната ефективност на сградата на кметство с. Езерче" с местоположение ПИ 27156.502.417 по КККР на с. Езерче

Писмо до възложителя с изх. И-1230/20.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1230/20.03.2023  г. Ремонт, преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект за търговска дейност в игрална зала-зала за хазартни игри с игрални автомати" с местоположение ПИ 63427.2.4886 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1229/20.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1229/20.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен палан за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии - изграждане на кабелна линия ниско напрежение от трафопост МТТ Простор до поземлен имот с идентификатор 61710.608.4672, местност Простор по КК и КР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-1228/20.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1228/20.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване за УПИ IV-48 и V-49, кв. 1 по плана на гр. Кубрат" с местоположение ПИ 40422.505.48 и 40422.505.49 по КККР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-1227/20.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1227/20.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Спортна площадка - игрище за мини футбол с РЗП - 830.25 м2" с местоположение УПИ III-244, кв. 25 по плана на с. Сваленик

Галерия