За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4501/15.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4501/15.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначениетона битова сграда с лаборатория в аптечен склад", с местоположение ПИ 63427.8.899 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-4496/15.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4496/15.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощнос 40 kW върху покрив на съществуващи сгради в ПИ с идентификатор 15031.501.369 по КККР на гр. Лозница"

Писмо до възложителя с изх. И-4495/15.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4495/15.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нубди с мощност 60 кW", с местоположение ПИ 36703.103.461 по КККР на с. Кацелово

Галерия