За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4493/14.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4493/14.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на носеща конструкция за поливна система натрайни насаждения, създадени на територията на общ. Тутракани общ. Сиистра, нови трайни насаждения от праскови", с местоположение ПИ 69078.9.52,69078.14.31, 69078.10.31, 69078.15.13, 69078.15.13, 69078.16.230, 69078.16.21, 69078.16.231 по КККР на с. Старо село и ПИ 00895.134.11 по КККР на с. Айдемир

Писмо до възложителя с изх. И-4492/14.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4492/14.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на мрежова фотоволтаична система с генерирана мощност 99.90 kWp и максимална променливо-токова мощност 100 kW", с местоположение УПИ VIII-58, кв. 4 по плана на с. Киченица

Писмо до възложителя с изх. И-4487/14.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4487/14.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ XIII-923, кв. 54 по КККР на с. Басарбово

Писмо до възложителя с изх. И-4485/14.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4485/14.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПУР от О.Т. 10630 до нова О.Т. 20, изменение на кв. 1003, ПР за поземлен имот с идентификатор 63427.8.213 и изменение на ПУР на УПИ IV-за инж. техническа инфраструктура в кв. 1000,ИПЗ, по регулационна план на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-4473/14.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4473/14.11.2022 г., относно ИП/ПП за „План за отглеждане на трайни насаждения ", с местоположение ПИ 67578.4.25, 67578.3.119, 67578.2.43 и 67578.2.44 по КККР на с. Смирненски

Галерия