За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ГЕЛИГ“ ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ИПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово с цел създаване на устройствена основа за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия  .

Възложител – „ГЕЛИГ“ ЕООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-4071-4/18.09.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45318

Изходящ № АО-4517-1/14.09.2023 г.

Съобщение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, състоящ се от:

- Подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ XIV-932, кв.101 по плана на село Горно Абланово, община Борово;

- Технически проект за обект „Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с мощност 800Кw“

Решение № РУ-62-ПР/2023 г.

Решение № РУ-62-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Пристройка за котелно към мивка за цистерни, сграда с идентификатор 61710.506.15.6 на територията на УПИ VIII-15-за автомобилно депо, кв.4 по плана на Гарова промишлена зона на град Разград ˮ, с разпоредителна част: да не се извършва ОВОС.

Възложител – Ейч Енд Ес Транспорт България ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/43588

Решение № РУ-61-ПР/2023 г.

Решение № РУ-61-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Създаване на насаждения от череши, изграждане на поливна система за тях и захранването им от тръбен кладенец и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 80 kW за захранване на кладенецаˮ с местоположение: поземлен имот с идентификатор 44495.1.148 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Любен, местност „Балтаджи”, общ. Ситово, обл. Силистра, с разпоредителна част: да не се извършва ОВОС.

Възложител – ЗП Д. Маринова,

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 19.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42966

Решение № РУ-63-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-63-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Разкъсване на двоен въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV “Развигор-Топола“ и изграждане на четири броя електропроводни отклонения 110 kV, всяко на самостоятелна стълбова линия, изпълнени с проводник АСО 400 mm2, от мястото на разкъсване на двоен ВЕ 110 kV „Развигор-Топола“ до възлова станция (ВС) 110 kV в землището на с. Каменар, общ. Лозница.

Възложител –  „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНС“ ООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45325

Уведомление с вх. № АО-4517/01.09.2023 г. за

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4517/01.09.2023 г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, състоящ се от:

- Подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ XIV-932, кв.101 по плана на село Горно Абланово, община Борово;

- Технически проект за обект „Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с мощност 800Кw“

Възложител: „НОРД ЕНЕРЖИ“ ЕООД

Писмо до възложителя с изх. И-3880/14.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3880/14.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства и земеделски култури", с местоположение ПИ с идентификатор 11449.36.23 по КК и КР на с. Владимировци, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. И-3879/14.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3879/14.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Ремонт и доизграждане на коритото на река Бели Лом в регулацията на гр. Разград", с местоположение ПИ с идентификатори 61710.502.7162 и 61710.505.369 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3851/13.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3851/13.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на магазин за промишлени стоки", с местоположение ПИ с идентификатор 65276.501.285 по КК и КР на с. Самуил, общ. Самуил

Галерия