За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4455/11.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4455/11.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Подпомагане развитието на стопанството", с местоположение ПИ 54420.66.1 по КККР на с. Островче

Писмо до възложителя с изх. И-4454/11.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4454/11.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие на малкото стопанство и закупуване на оборудване", с местоположение ПИ 32192.27.913 по КККР на с. Иван Шишман

Писмо до възложителя с изх. И-4441/11.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4441/11.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на УПИ IV-139 в кв. 22 по плана на с. Пет Кладенци, общ. Бяла,обл. Русе, идентичен с ПИ с идентификатор 55988.501.139"

Писмо до възложителя с изх. И-4440/11.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4440/11.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на дом на пенсионера и инвалида", с местоположение ПИ 27156.501.161 по КККР на с. Езерче

Писмо до възложителя с изх. И-4439/11.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4439/11.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Промяна на предназначението и преустройство на сграда на Детска градина Пролет -филиал Първи юни в общежитие за ученици", с местоположение", с местоположение ПИ 07603.501.1459 по КККР нагр. Бяла

Галерия