За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1183/16.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1183/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Развитие на малко стопанство чрез увеличаване на броя на пчелните семейства и закупуване на оборудване" с местоположение ПИ 65650.23.20 по КККР на с. Свещари

Писмо до възложителя с изх. И-1182/16.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1182/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с гаражи, магазини и офис" с местоположение ПИ 63427.2.419 (идентичен с УПИ II-419, кв. 99) по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1181/16.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1181/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажана еднофамилна жилищна сграда" с местоположение ПИ 61710.502.3641 (III-3641, кв. 154) по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-1180/16.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1180/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ с № 0.346, кв. 19 по плана на с. Николово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх.И-1159/15.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1159/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка към съществуваща еднофамилна жилищна сграда" с местоположение УПИ V-111.597, кв. 21 по плана на с. Вазово

Писмо до възложителя с изх.И-1157/15.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1157/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението, преустройство и пристрояване на подземно бомбоубежище в противопожарен резервоар и площадков водопровод за противопожарни води" с местоположение ПИ 63427.8.1449 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх.И-1156/15.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1156/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на електроенергия от възобновяеми източници в с. Ветрен, общ. Силистра и присъединяване към разпределителната електрическа мрежа" с местоположение УПИ V-480, кв. 52 по плана на с. Ветрен

Писмо до възложителя с изх.И-1151/15.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1151/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Монтаж на фотоволтаични панели с мощност до 27 kW върху покрив на съществуваща сграда" с местоположение УПИ XIV-221, кв. 32 по плана на с. Сейдол

Галерия