За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Неизправност на пречиствателната станция в Разград установиха при съвместна акция на служители на МОСВ

Експерти на РИОСВ-Русе установиха техническа неизправност на съоръжението-вторичен утаител на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води- Разград (ГПСОВ) в неделя, на 17 септември. Извънредната проверка е извършена съвместно с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална лаборатория-Русе към ИАОС, под координацията на зам.-министъра на околната среда и водите инж. Петър Димитров.

Съоръжението вторичен радиален утаител представлява последна стъпка на пречистване на отпадъчните води, неизправността на което е довело до изпускане на излишната активна утайка в реката. Технологията на пречистване изисква своевременното й отстраняване от съоръжението, с цел недопускане на непречистени отпадъчни води във водоприемника. На мястото на заустването на ГПСОВ-Разград е констатирано увличане на утайка, мътнокафява, с характерен мирис. Взети са водни проби от изхода на станцията, които са анализирани от РЛ-Русе.

Към днешна дата са готови резултатите от пробите. Те показват отклонения от нормите на всички изследвани показатели, за което на дружеството ще бъде наложена санкция.  

За установеното нарушение е съставен акт за административно нарушение по Закона за водите, затова че ВиК операторът „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД не поддържа в техническа и експлоатационна изправност съоръженията. Дадени са предписания за отстраняване на неизправността, довела до изпускане на непречистени отпадъчни води във водоприемника - река Бели Лом. Предстои последващ контрол за спазване на предписанията.

Решение № РУ-25-ОС/2023 г. з

Решение № РУ-25-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлен имот с идентификатор 70130.41.124 по КК КР на с. Стърмен, общ. Бяла, обл. Русе”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1058/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/2022 г.)

Сигнали за миризми с потенциален източник „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД могат да се подават чрез контактна форма

Сигнали за миризми с потенциален източник „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД могат да се подават освен чрез възможностите, предоставени от РИОСВ-Русе и чрез контактна форма на интернет страницата на дружеството. Това е едно от предписанията, дадени на оператора при контролна проверка през август.

Адресът на контактната форма е: https://linamar.bg/contact-us, като достъп до нея е осигурен и чрез интернет страницата на РИОСВ-Русе.

В комплексните разрешителни (КР) на инсталациите, от чиято дейност могат да се отделят интензивно миришещи вещества е записано специално условие, в което е указано, че притежателят е длъжен при получени оплаквания за миризми да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и да предприеме мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. Такова условие има и „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД. Дублирането на сигналите, подадени чрез зеления телефон, платформата на интернет страницата на инспекцията или тел. 112 дава допълнителна възможност да се осъществи по-строг контрол за спазване на  това условие и ще подпомогне контролната дейност на инспекцията  спрямо оператора.

РИОСВ-Русе ще следи за спазване на условието за интензивно миришещи вещества чрез допълнителни справки за постъпилите в дружеството оплаквания, за което също е дадено предписание.

Изходящ № АО-4540-/1/-18.09.2023 г.

Съобщение за план/програма:  Проект на  Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група /МИГ/ - “Завет - Кубрат” за периода 2023-2027 г.

Решение № РУ-63-ПР/2023 г.

Решение № РУ-63-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Ново трасе на част от ВЕЛ 20кV „Чукура“ и на ВЕЛ „Писанец“ в землище на гр. Ветово, община Ветово ˮ, с разпоредителна част: да не се извършва ОВОС.

Възложител – Електроразпределение Север АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 26.09.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/44780

Уведомление с вх. № АО-4649/08.09.2023 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4649/08.09.2023 г. за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на търговска сграда с идентификатор 40422.505.201.1 по КК и КР на гр. Кубрат в цех за преработка на зеленчуци и магазин за промишлени стоки“ , възложител ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАРКООП - КУБРАТ

РИОСВ направи извънредни проверки по сигнали за миризми в Русе

Дежурният екип на РИОСВ-Русе е извършил извънредни обходи на територията на Русе днес между 5.30 и 11 часа. Поводът са множеството сигнали, постъпили рано сутринта, за неприятни миризми, оприличавани на антибиотици, химия, нефтопродукти и изгоряла пластмаса.

Обходи са извършени в двете промишлени зони, кварталите „Здравец-Изток“, „Възраждане“ и централните части на града. В района на предприятията не са установени миризми или анормален режим на работа на инсталациите. При обход в кварталите „Тракция“ и „Пухлево дере“ са установени много тлеещи огнища и замърсени с битови отпадъци терени на приблизителна  площ около 100 квадратни метра. Предстои да се установи собственикът на замърсения терен.

По данни от АИС „Възраждане“ вятърът е бил с много ниска скорост, наблюдавано е почти безветрие, с преобладаваща източна посока. Моментните данни от АИС „Възраждане“ и Мобилната станция в Източна промишлена зона от тази сутрин не показват отклонения от нормите на следените атмосферни замърсители. Извънредните проверки по сигналите продължават.

Решение № РУ-03-ОС-П/2023 г.

Решение № РУ-03-ОС-П/2023 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП/ППП: „Прочистване на ПИ с идентификатори 39832.130.174 (идентичен с имот 130174) и 39832.130.175 (идентичен с имот 130175) по КК и КР на с. Кривня, общ. Ветово от прорастли върби и храстова растителност, пречещи на нормалната им експлоатация”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация  

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „Агролес голдˮ ЕООД, „ФЕЦ Старо селоˮ ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 69078.150.56 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старо село, общ. Тутракан

Възложител – „Агролес голдˮ ЕООД, „ФЕЦ Старо селоˮ ЕООД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-4255-(2)/14.09.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45290

 

 

 

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ГЕЛИГ“ ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ИПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 55186.100.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Паисиево, общ. Дулово с цел създаване на устройствена основа за обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и оползотворяване отпадъци от пластмаса и хартия  .

Възложител – „ГЕЛИГ“ ЕООД.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-4071-4/18.09.2023 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45318

Галерия