За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-1150/15.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1150/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствена консумация с мощност 15 kW" с местоположение УПИ V-219, кв.26 по плана на с. Бъзовец

Писмо до възложителя с изх.И-1149/15.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1149/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 47336.11.61 и 47336.11.58 в местност Вехтите лозя, землище на гр. Мартен, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх.И-1148/15.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1148/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "1. Преустройство, адаптация и промяна предназначението на съществуваща сграда с обществени функции с идентификатор 63427.2.5540.1 по КК и КР на гр. Русе в медицински център с офиси, хотелски стаи и ресторант, ремонт и реконструкция на покривна повърхност
2. Промяна предназначението на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 63427.2.5540.2 по КК и КР на гр. Русе в обществена тоалетна"

Писмо до възложителя с изх.И-1147/15.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх.И-1147/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ I-1573-за производствена и складова дейност, кв. 241А по плана на с. Айдемир, общ. Силистра"

Решение № РУ-23-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-23-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план Подробен устройствен план –план за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 54362.63.169 и 54362.63.170 по КК и КР на село Острица, община Две Могили с цел преотреждането им в производствена зона и последващо изграждане на фотоволтаични електроцентрали

Възложител – РИВА-М ООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/40696

Решение № РУ-16-ПР/2023 г.

Решение № РУ-16-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Оползотворяване на нови отпадъци с код 18 02 02* в горивната инсталация на „Грийнбърн“ ЕООД – площадка-гр.Разград ” с  разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ.

Възложител - „ГРИЙНБЪРН” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 17.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42026

Екоинспекцията провери изпълнението на план-програмата за ограничаване на праховите емисии на брикетната фабрика в Русе

Експерти на РИОСВ - Русе извършиха днес контролна проверка за спазване на заложените срокове в програмата за ограничаване на праховите емисии от площадката на брикетна фабрика, собственост на „Автоман“ ЕООД - гр. София. Мярката е приложена поради оплаквания от съседни производствени и търговски обекти за запрашаване вследствие на товаро-разтоварните дейности с въглищни фракции на площадката.  

По предписание на РИОСВ-Русе дейността по пресяване на въглища е преместена на територията на Пристанищен комплекс - Изток, а на проверената днес площадка на ул. „Потсдам“ № 15 се извършват доставка на пресяти фракции (без фината 0.6 мм), пакетиране и търговия.

Мерките в програмата са набелязани в края на 2022 г. и предвиждат монтиране на нови съоръжения – оръдие за образуване на водна мъгла и машина за почистване на автомобилни гуми на превозните средства преди напускането на площадката.

Съоръженията вече са доставени и монтирани, като машината за миене на гуми ще се присъедини към електропреносната мрежа до края на следващата седмица.

Установените при предходни проверки количества въглищна фракция 0.6 мм са изнесени от площадката. С цел ограничаване на праховите емисии, новообразуваната при почистване на терена фракция ще се съхранява в чували, на закрито. На дружеството е дадено предписание да уведоми контролния орган преди въвеждане в експлоатация на машината за миене на гуми, за да се провери  функционалността на двете съоръжения.

Решение № РУ-12-ОС/2023 г.

Решение № РУ-12-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопански план (ГСП) на горските територии, собственост на Община Ветово за периода 2022 - 2031 г., предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” и BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете” и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия.

Решение № РУ-11-ОС/2023 г.

Решение № РУ-11-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване и промяна предназначението на имоти от земеделски в горски територии”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002039 „Хърсовска река” и BG0002048 „Суха река” за опазване на дивите птици и BG0000106 „Хърсовска река” и BG0000107 „Суха река”  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Галерия