За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4437/11.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4437/11.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на трайни насаждения и увеличаване на площта на земеделското стопанство", с местоположение ПИ 35242.205.33 по КККР на с. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. И-4435/11.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4435/11.11.2022 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение запромяна вида и интензивността на сечта през 2022 г. За горски подотдели,собственост на ДЛС Дунав-Русе", с местоположение ПИ 80443.81.330 по КККР на с. Червен

Писмо до възложителя с изх. И-4432/11.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4432/11.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяванена малко стопанство с отглежданена трайнинасаждения и зеленчуци", с местоположение ПИ 56397.881.16, 56397.121.2 и 56397.881.17 по КККР на с. Пиргово

Писмо до възложителя с изх. И-4431/11.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4431/11.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 200 kW", с местоположение ПИ 02796.78.223 по КККР на с. Басарбово

Писмо до възложителя с изх. И-4417/10.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4417/10.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за ПИ с планоснимачен номер 638, за който е част от парцел II-226, кв. 24 по плана на с. Балкански, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-4405/09.11.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4405/09.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изгражбдане на пристройка - гараж и склад за метаи към съществуващи сгради", с местоположение ПИ 41143.502.71 по КККР на с. Калипетрово

Галерия