За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 
Uncategorized

Uncategorized (20)

Декларация за достъпност

Сигнали за миризми към оператори с комплексни разрешителни

Контактна форма на „ЕКОГАЛВАНИК“ ЕООД
 

Нанасяне на галванични покрития върху детайли в гр. Русе, бул. „Тутракан” №100

Контактна форма на „ЕКОН-91“ ООД
 

Производство на смоли и бои в гр. Русе, ул. „Кап. Р. Николов“ №11

Контактна форма на „ЛУБРИКА“ ООД

Преработка на отработени масла в гр. Русе, бул. „България“ № 125а

Контактна форма на БАЛКАНЦИНК” АД
Горещо поцинковане на детайли в гр. Русе, ИПЗ, ул. „Свети Спиридон“ №3

Контактна форма на „ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД
 

Производство на биодизел и глицерин в гр. Русе бул. „Тутракан“ №100

Контактна форма на ОБЩИНА РУСЕ

Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци в гр. Русе. мес. Под Ормана

Контактна форма на „РУСЕ КЕМИКЪЛС“ АД
Производство на фталов и малеинов алдехид в гр. Русе бул. „България“ №133

Контактна форма на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД
  
Производство на електроенергия, пара и топла вода в гр. Русе, ул. „Тец Изток“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Контактна форма на „ТРУД“ АД
Производство на керамични продукти

Контактна форма на „КЕРОС БЪЛГАРИЯ“
Производство на керамични продукти

Контактна форма на Оргахим Резинс АД

Производство на смоли и бои в гр. Русе, бул. „Трети март“ №21

Контактна форма на Оргахим АД
Производство на бои в гр. Русе, бул. „Трети март“ №21

Контактна форма на "Линамар Лайт Металс Русе ЕООД
Производство на алуминиеви автомобилни детайли и части в ИПЗ

 

*Информацията ще се допълва и актуализира при необходимост.

До 22 март ще бъдат преиздадени разрешителните по отпадъци по нови образци

 

Със заповед* на министъра на околната среда и водите са утвърдени нови образци на разрешителните и регистрационни документи за дейности с отпадъци, издавани по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53 2012 г.).

В срок до 22 март 2013 г. служебно ще трябва да бъдат преиздадени всички документи, издадени след 13.07.2013 г., с влизане в сила на новия ЗУО.

Да преиздаване на документите не е необходимо операторите да подават заявления и да заплащат такси.

Издадените след 13 юли 2012 документи за дейности с отпадъци остават в сила до преиздаване на новите.

 

 * Заповед № РД-178/25.02.2013 г. за изменение на Заповед № РД-615/08.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на нови Образец № 1 и Образец № 3 на решения за дейности с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

* Заповед № РД-179/25.02.2013 г. за изменение и допълнение на Заповед № 616/08.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на нови Образец 1, Образец № 3, Образец № 4 и Образец № 7 на решения за извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.

 

 

Продължава...

Ученици от две русенски училища отбелязват в РИОСВ-Русе Деня на влажните зони

На 1 февруари (петък) 2013 година от 14.00 ч. ученици от СОУЕЕ „Св. Константин –Кирил Философ” и от 15.00 ч. СОУ „Васил Левски” гр. Русе ще гостуват в Информационния център на РИОСВ-Русе.

Поводът е Световния ден на влажните зони 2 февруари, а проявата се организира от РИОСВ-Русе и Българското дружество за защита на птиците за Русе със съдействието на ръководителите на клубовете по проект „Успех – да направим училището привлекателно за младите хора” в двете учебни заведения.

Пред учениците ще бъдат представени резултатите от провелото се през средата на януари Среднозимно преброяване на водолюбивите птици на контролираната територия. За възпитаниците на СОУ „Васил Левски” е предвидена и „Арт-работилница”. След обогатяване на познанията за значимостта на влажните зони и техните обитатели организаторите ще провокират творческия заряд у децата, за да претворят в акварелни рисунки наблюдаваните по време на преброяването водолюбиви птици.

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция.

През 2013 г. темата на кампанията е „Влажни зони и управление на водите”. Световният ден на 2 февруари ще бъде отбелязан под надслов: Влажните зони съхраняват водата”.

Основната цел на кампанията за Световния ден на влажните зони през 2013 година е да се повиши обществената отговорност за взаимната зависимост между водата и влажните зони, да се акцентира на начини за равномерно, справедливо разпределение на водата между различните заинтересовани страни и да се разбере, че без влажните зони няма да има и вода.

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно Конвенцията, влажните зони са: „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра”.

Връзката вода, човек и влажни зони винаги е била в основата на Рамсарската конвенция. Влажните зони представляват ресурс с голяма социално-икономическа, научна и културна стойност, като техните загуби са непоправими. Влажните зони предоставят основни екосистемни услуги т.е. те облагодетелстват човека с ресурсите на природата, като изпълняват ролята на регулатори и доставчици на вода. По този начин управлението на водите и „разумното ползване” на влажните зони са изключително взаимно свързани.

В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 35 380,2 ха, представляващи 0,32 % от територията на страната. Това са „Атанасовско езеро”, „Комплекс Беленски острови”, „Дуранкулашко езеро”, „Остров Ибиша”, „Шабленско езеро”, „Местността Пода”, „Поморийско езеро”, „Комплекс Ропотамо”, „Езеро Сребърна”, „Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.

Продължава...

Важно: Нов ред за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците

Съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда(ИАОС), а не в Регионалните инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) и в общината на чиято територия се намират площадките на които се извършва дейността.

Срокът за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012 г. е 31 март на 2013г.

Образците за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012 г. остават непроменени и са съответно:

Годишен отчет за дейности с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС) – съгласно приложение №3 на Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, приета с ПМС № 311 от 17.11.2004 г., Обн. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., посл. изм. с ПМС №76 от 31.03.2011г.)

Годишни отчети за дейности с отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) – съгласно приложения №№ 5 и 6 на Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с ПМС № 144 от 05.07.2005 г. Обн. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., посл. изм. с ПМС №76 от 31.03.2011г.)

Годишни отчети за дейности с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО) – съгласно приложения №№ 8, 9 и 10 на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, в сила от 01.07.2006 г. (Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., посл. изм. с ПМС №76 от 31.03.2011г.)

Годишни отчети за дейности с отпадъци от отработени масла(ОМ) – съгласно приложения №№ 1 и 3 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, (Обн. ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005г., посл. изм. с ПМС №76 от 31.03.2011г.)

Годишен отчет за дейности с отпадъци от излезли от употреба гуми(ИУГ) – съгласно приложение №1 на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (приета с ПМС № 183 от 20.08.2010 г., обн. ДВ. бр. 69 от 03.09.2010 г.) отменена с ПМС № 221 от 14.09.2012 г.

Годишни отчети за дейности с отпадъци от опаковки – съгласно приложение №№ 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10в, 11, 11а и 11б на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, (обн. ДВ. бр. 19 от 9.03.2004 г.) отменена с ПМС № 271 от 30.10.2012 г.

Годишни отчети за дейности с отпадъци различни от изброените по горе – съгласно приложение №№ 5 до 11 на Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 95 от 26.10.2004 г., попр. бр. 113 от 28.12.2004 г.)

Отпада изискването лицата, които извършват събиране на отработени масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба моторни превозни средства за предоставянето в ИАОС на тримесечни справки за събрани ОМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС, както и за предварително третиране на отпадъци от опаковки.

За организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално

Образците и сроковете за предоставянето на тримесечни справки за пуснатите на пазара моторни превозни средства, батерии и акумулатори и електрическо и електронно оборудване остават непроменени.

Образецът за предоставяне на информацията за пуснатите на пазара гуми е променен - съгласно приложение №1. Предоставя се за периодите по чл.33, ал.4 и в срокът на чл.33, ал.5 на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр. 73 от 25.09.2012 г.)

Продължава...

Предстои изменение на забраните на дейностите в четири заповеди за обявяване на защитени зони

Предстои изменение на забраните на дейностите в четири заповеди за обявяване на следните защитени зони по Директивата за птиците: „Лудогорие” с идентификационен код BG 0002062; „Суха река” с идентификационен код BG 0002048; „Хърсовска река” с идентификационен код BG 0002039.

Изменението се отнася до въвеждане на две нови забрани:

1.използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;

2. косенето на ливадите от периферията към центъра, с бързо движеща се техника и преди 15 юли”

Всички заинтересовани лица могат да подадат мотивирани писмени становища, възражения и предложения в срок до 17 януари 2013 г. в РИОСВ-Русе.

Компетентен да се произнесе по направените предложения е министърът на околната среда и водите.
Продължава...

Изходящ № 3047/20.09.2012 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 3047/20.09.2012 г. “Обособяване на склад за съхранение, преработка и продажба на дърва за огрев” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Супер лукс-87” ЕООД
Продължава...

Изходящ № 3047/20.09.2012 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 3047/20.09.2012 г. “Обособяване на склад за съхранение, преработка и продажба на дърва за огрев” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Супер лукс-87” ЕООД
Продължава...

Възпитаничка на СОУ „Васил Левски” е фаворитът на РИОСВ-Русе в конкурса за екодизайн

of_Picture_598Вероника Николова от V-ти клас на СОУ „Христо Ботев” спечели награда на РИОСВ-Русе в  конкурса „Мисли зелено”, организиран от ПГДВА „Й. ВОНДРАК”- Русе.

Конкурсът за екодизайн, посветен на Дена на Земята 22 април се провежда за втора година цели да провокира творческото въображение и креативност у подрастващите.

Вероника Николова е изработила макет на пасивна къща, в която е вложила усърдие и показала усет към интериорен и екстериорен дизайн.

Фаворитката на инспекцията получи плакет и предметни награди.

Продължава...

Екипът на РИОСВ-Русе се включи активно в кампанията „Да засадим дърво” днес

Copy_of_Picture_350Екипът на РИОСВ-Русе се включи активно в засаждането на 100 фиданки в кв. „Чародейка – Г Север”, край блокове 309 и 310 в гр. Русе днес. Към групата експерти се присъединиха възпитаниците на ОУ „Алеко Константинов” и СОУ „Олимпи Панов”.

Проявата се осъществява в национален мащаб по повод Деня на Земята – 22 април, и е съвместна между Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, вестник „24 часа” и 21 общини от страната.

На територията на РИОСВ-Русе в кампанията участваха общините Русе и Силистра, които определиха и предварително подготвиха терените за засаждане на дръвчетата. Посадъчният материал е осигурен безвъзмездно от ДЛС „Дунав” гр. Русе и ДГС – Силистра.

Повече информация за инициативата можете да намерите тук

 

Copy_of_Picture_346

Продължава...
Абонамент чрез RSS

Галерия