За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Борбата с инвазивните видове и устойчивото управление на влажните зони във фокуса на работно посещение по проекта на РИОСВ-Русе

Борбата с инвазивните растителни видове и устойчивото управление на влажните зони бяха предмет на работното посещение в Португалия на екипа по проекта, който РИОСВ-Русе изпълнява на територията на Поддържан резерват „Сребърна“. Работното посещение се реализира през втората половина на септември, в северната част на страната, в рамките на дейностите, свързани с популяризиране на влажната зона и обмяна на добри практики на проект: „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

В рамките на работната визита са посетени лагуните на Бертиандос, които са част от Национален парк и Центъра за мониторинг и интерпретация на устието на река Лима. В двете защитени местности се води активна борба с инвазивните видове - пампаска трева и австралийска акация, които се развиват бързо и завземат територията на евкалипта, черната елша и корковия дъб, които се отглеждат и със стопанско значение. Демонстрирани са методи за борба и справяне с агресивните видове чрез опръстеняване и премахване на част от кората на дърветата.

В сърцевинната зона на националния парк се полагат усилия за опазване на биологичното разнообразие и се изпълняват поддържащи дейности за нормалното функциониране на екосистемите. Поралелно с това, в рамките на външните зони, са изградени туристическа инфраструктура, къмпинги за устойчив туризъм и спорт, природонаучни дейности и познавателен туризъм. Широко са  застъпени образователните занятия с деца. Двете зони се управляват от общините, по концепция, наподобяваща тази на биосферните паркове, какъвто е резервата „Сребърна“, т.е политиките по опазване на биологичното разнообразие са обвързани с тези на развитието на региона и устойчивото ползване на природните ресурси.

Проектът на РИОСВ-Русе върви към своя финал. В момента се извършват заключителни дейности по изграждането на „Западен канал с преливник“ и  намаляване притока на биогени в езерото.

Продължава...

Отстранява се техническа повреда на зеления телефон на РИОСВ-Русе

Поради техническа повреда работата на зеления телефон на РИОСВ-Русе е временно преустановена. До отстраняването на техническия дефект,  сигнали за увреждане на околната среда могат да се подават на телефонната централа - 082/820 772, чрез тел. 112 или чрез е-платформата  на интернет страницата на инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/podai-signal.

Продължава...

Неизправност на пречиствателната станция в Разград установиха при съвместна акция на служители на МОСВ

Експерти на РИОСВ-Русе установиха техническа неизправност на съоръжението-вторичен утаител на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води- Разград (ГПСОВ) в неделя, на 17 септември. Извънредната проверка е извършена съвместно с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална лаборатория-Русе към ИАОС, под координацията на зам.-министъра на околната среда и водите инж. Петър Димитров.

Съоръжението вторичен радиален утаител представлява последна стъпка на пречистване на отпадъчните води, неизправността на което е довело до изпускане на излишната активна утайка в реката. Технологията на пречистване изисква своевременното й отстраняване от съоръжението, с цел недопускане на непречистени отпадъчни води във водоприемника. На мястото на заустването на ГПСОВ-Разград е констатирано увличане на утайка, мътнокафява, с характерен мирис. Взети са водни проби от изхода на станцията, които са анализирани от РЛ-Русе.

Към днешна дата са готови резултатите от пробите. Те показват отклонения от нормите на всички изследвани показатели, за което на дружеството ще бъде наложена санкция.  

За установеното нарушение е съставен акт за административно нарушение по Закона за водите, затова че ВиК операторът „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД не поддържа в техническа и експлоатационна изправност съоръженията. Дадени са предписания за отстраняване на неизправността, довела до изпускане на непречистени отпадъчни води във водоприемника - река Бели Лом. Предстои последващ контрол за спазване на предписанията.

Продължава...

Сигнали за миризми с потенциален източник „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД могат да се подават чрез контактна форма

Сигнали за миризми с потенциален източник „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД могат да се подават освен чрез възможностите, предоставени от РИОСВ-Русе и чрез контактна форма на интернет страницата на дружеството. Това е едно от предписанията, дадени на оператора при контролна проверка през август.

Адресът на контактната форма е: https://linamar.bg/contact-us, като достъп до нея е осигурен и чрез интернет страницата на РИОСВ-Русе.

В комплексните разрешителни (КР) на инсталациите, от чиято дейност могат да се отделят интензивно миришещи вещества е записано специално условие, в което е указано, че притежателят е длъжен при получени оплаквания за миризми да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и да предприеме мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. Такова условие има и „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД. Дублирането на сигналите, подадени чрез зеления телефон, платформата на интернет страницата на инспекцията или тел. 112 дава допълнителна възможност да се осъществи по-строг контрол за спазване на  това условие и ще подпомогне контролната дейност на инспекцията  спрямо оператора.

РИОСВ-Русе ще следи за спазване на условието за интензивно миришещи вещества чрез допълнителни справки за постъпилите в дружеството оплаквания, за което също е дадено предписание.

Продължава...

РИОСВ направи извънредни проверки по сигнали за миризми в Русе

Дежурният екип на РИОСВ-Русе е извършил извънредни обходи на територията на Русе днес между 5.30 и 11 часа. Поводът са множеството сигнали, постъпили рано сутринта, за неприятни миризми, оприличавани на антибиотици, химия, нефтопродукти и изгоряла пластмаса.

Обходи са извършени в двете промишлени зони, кварталите „Здравец-Изток“, „Възраждане“ и централните части на града. В района на предприятията не са установени миризми или анормален режим на работа на инсталациите. При обход в кварталите „Тракция“ и „Пухлево дере“ са установени много тлеещи огнища и замърсени с битови отпадъци терени на приблизителна  площ около 100 квадратни метра. Предстои да се установи собственикът на замърсения терен.

По данни от АИС „Възраждане“ вятърът е бил с много ниска скорост, наблюдавано е почти безветрие, с преобладаваща източна посока. Моментните данни от АИС „Възраждане“ и Мобилната станция в Източна промишлена зона от тази сутрин не показват отклонения от нормите на следените атмосферни замърсители. Извънредните проверки по сигналите продължават.

Продължава...

Анализирани са пробите отпадъчни води от промишлените обекти в Разград

Регионална лаборатория – Русе при ИАОС предостави на екоинспекцията резултати от изпитване на пробите отпадъчни води, взети при извънредните проверки през юли и август по повод сигналите за неприятни миризми в Разград.

За периода са взети общо девет проби от точките за мониторинг на „АДМ“ ЕАД, „Биовет“ АД-клон Разград и ГПСОВ-Разград.

Само в отпадъчните води на „Биовет“ АД-клон Разград са установени отклонения от нормите на част от показателите, определени в комплексното разрешително на дружеството. Отклоненията са сходни с тези, установени по-рано при контролния мониторинг, за което на предприятието вече е наложена текуща месечна санкция. Проверката на „Биовет“ АД-клон Разград все още е в ход.

Готови са и резултатите от пробите повърхностни води на река Бели Лом, взети от в три точки – моста над реката на вход гр. Разград, на около 50 метра след точката на заустване на ГПСОВ и участъка от реката край с. Гецово. Те са предоставени на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – с център гр. Плевен за анализ състоянието на повърхностните води в реката. Допълнително са предоставени и резултатите от пробонабиранията, извършени на промишлените източници в Разград, като целта е да се оцени влиянието на заустваните отпадъчни води върху качеството на водоприемника – река Бели Лом.

Продължава...

Извънредните обходи на екоинспекцията не потвърждават сигналите за миризми в Русе през седмицата

Съвместните обходи на експерти на РИОСВ-Русе и Община Русе, извършени през текущата седмица показват, че подадените сигнали за неприятни миризми в града, са неоснователни. Обходите/проверките се извършват от 11 септември по заповед на директора на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова, в часовия диапазон от 20.00 до 00.30 часа, в промишлените зони на града, в жилищните квартали, от които постъпват сигналите, като в повечето  случаи е реагирано незабавно при конкретен сигнал.

Всички обходи са документирани с протоколи.  Специфични миризми частично са усещани само в района на предприятията от двете  промишлени зони на Русе. От началото на месец септември няма регистрирани превишения на нормите на следените атмосферни замърсители. Не са констатирани и превишения на следените органични замърсители от общинските станции за КАВ в град Русе. До момента не са регистрирани отклонения в технологичните режими на работа на промишлените инсталации, при които да се отделят интензивно миришещи вещества. Локалните миризми, за които са постъпили сигналите, се дължат на промяна в атмосферното налягане. Не са редки случаите, когато градската канализация е източникът им.

За периода от 11 септември до днес в инспекцията чрез „Зелен телефон“, тел. 112 и електронната форма за подаване на сигнали през интернет страницата са постъпили общо 49 сигнала, като само на 14 септември  в часовия диапазон от 21.40 до 23.00 ч. броят на регистрираните сигнали чрез интернет страницата е 22.

РИОСВ-Русе се отнася с разбиране към обострената чувствителност на жителите  на Русе, но призовава гражданите, да не подават сигнали за краткотрайно усетени миризми, които не са с промишлен характер.

РИОСВ-Русе ще сезира компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от подателите на неоснователни сигнали.  

Продължава...

„Пестене на енергия“ е темата на Европейската седмица на мобилността – 16-22 септември тази година

„Пестене на енергия“ е темата на кампанията Европейска седмица на мобилността (ЕСМ) за тази година. Тя се провежда ежегодно, като стартира на 16-и септември и приключва с Деня без автомобили  - 22 септември 2023 г.  

Темата „Пестене на енергия“ акцентира върху проблема, засягащ потреблението на енергия за градска мобилност. Намаляването на потреблението на енергия е в съответствие с целите на кампанията ЕСМ - насърчаване на устойчивата мобилност, стимулиране на активния транспорт и създаване на приятни за живеене градове.

Пет съвета към гражданите дава специално ръководство, подготвено от Европейската комисия: „Ползвайте обществен транспорт“, „Бъдете активни и изминавайте кратките разстояния пеш“, „Насладете се на свободата да се движите без автомобил“, „Намалете броя на ненужните пътувания“, „Не бързайте – намалете скоростта“. В ръководството могат да се намерят идеи за дейности по време на ЕСМ, както и добри практики  за пестене на енергия, приложени  европейските градове.  

Повече за кампанията може  да се намери на официалната интернет страница на кампанията: https://mobilityweek.eu/home/.

Продължава...

Временно е преустановена работата на „Зелен телефон“ на РИОСВ-Русе поради възникнал технически проблем

Технически проблем временно преустанови работата на „Зелен телефон“, с номер 082/ 809 281, на който се подават сигнали.  До отстраняването на техническия дефект,  сигнали за увреждане на околната среда могат да се подават чрез тел. 112, които своевременно ще бъдат предадени на дежурния екип на инспекцията. 

Продължава...

Галерия