За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Оператор с комплексно разрешително в Русе е санкциониран за разпространение на миризми

Директорът на РИОСВ - Русе Анелия Николова санкционира „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД с 250 000 лв. за неизпълнение на условие в комплексното разрешително на дружеството. Наказателното постановление (НП) е връчено днес на законовия представител на дружеството.

Нарушението е установено на 9 април, когато в периода от 19:47 ч. до 23:00 ч., в инспекцията са постъпили 43 сигнала чрез зеления телефон, контактната форма на интернет страницата и електронната поща на РИОСВ - Русе, както и в МОСВ. Всички сигналоподатели от кварталите „Възраждане“, „Здравец“ и централна градска част на Русе,  са съобщили за миризма на „изгорял бакелит“, характерна за дейността на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД. Данните от пункта за собствен мониторинг, разположен на територията на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД за този период показват високи стойности по показатели р-крезол и нафтален (над максимално еднократните концентрации за тези показатели, определени в Наредба № 14/1997 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места). Съставен е акт за установяване на административно нарушение в отсъствие на законовия представител на дружеството.

Размерът на наказанието е определен на база тежестта на нарушението, с оглед засегнатите обществени отношения, свързани с опазване на околната среда, защита живота и здравето на хората и предотвратяване настъпването на опасности и щети за обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух, както и предишно нарушение от същия характер. 

Наказателното постановление може да бъде обжалвано в законовоопределения срок  или сумата на имуществената санкция да бъде заплатена в размер на 80 на сто в 14-дневен срок след връчването на наказателното постановление.

РИОСВ - Русе работи активно за разрешаването на проблема с миризмите, които се идентифицират с дейността на дружеството. Проведени са срещи, включително и днес, на които са обсъдени проблемните участъци от производството и са набелязани мерки за тяхното отстраняване.  

Продължава...

ОУ „Олимпи Панов“ Русе и екоинспекцията отбелязаха Международния ден на биологичното разнообразие

Със съвместна инициатива на ОУ Олимпи Панов“ и РИОСВ-Русе бе отбелязан Международният ден на биологичното разнообразие 22 май. В занятието се включиха ученици от I а и  I б на училището, като на фокус бе поставен тайственият полуводен живот на евроазиатския бобър.

Бобърът безспорно въздейства върху всяка река, която обитава, тъй като природата му е дала ролята на естествен хидроинженер. Този най-голям гризач по нашите географски ширини прави по неповторим начин бентове и разливи, които са необходими за съществуването на цялото речно биоразнообразие. Там, където има бобри, задължително в съседство се намират много други животни, които се възползват от гостоприемството му. За  тези и други безпорно полезни за природата „навици“ успяха да се убедят децата. В края на занятието те получиха маски на семейство бобри, които да изработят самостоятелно.

 

Международният ден на биологичното разнообразие се отбелязва ежегодно на 22 май от 1992 г. Тогава ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD). България ратифицира междурнародния доскумент през февруари 1996 г. „Бъдете част от плана“ е темата на Международния ден на биологичното разнообразие (IDB) през 2024 г. Тя е призив за действие към всички заинтересовани страни за спиране и обръщане на загубата на биологично разнообразие чрез подкрепа за прилагането на Глобалната рамка за биологично разнообразие Кунминг-Монреал, наричан още План за биологичното разнообразие.

Продължава...

РИОСВ - Русе извърши нова извънредна проверка в „Оргахим Резинс“ АД

Екип от РИОСВ - Русе извърши снощи нова контролна проверка в „Оргахим Резинс“ АД, в извънработно време. Контролът е осъществен по нарочна заповед на директора на екоинспекцията, за проверки на дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД след 18.00 ч.

Към момента на проверката, която е започнала в 18.45 ч, не са постъпвали сигнали от граждани. На входа на производствената площадка са се усещали миризми на органични вещества. При посещението на локалната пречиствателна станция (ЛПСОВ) са се усетили по-интензивни миризми, характерни за производството на дружеството. В събирателната камера на ЛПСОВ е установено наличие на химически продукти, във вид на плаваща консистенция с ръждиво-кафяв цвят, като същата е наблюдавана в утаителите на станцията. Взети са две водни проби – от ревизионна шахта на изхода на производствената площадка и изхода на ЛПСОВ. Пробите отпадъчни води ще се изпитват в Регионална лаборатория – Русе при ИАОС. Отделно проби ще бъдат изпратени в РЛ-Бургас за изпитване на отпадъчните води по органични показатели.

На дружеството са дадени предписания да представи информация за причините за констатираните редовни нерегламентирани разливи и наличието на органично замърсяване в ЛПСОВ. Другото предписание от РИОСВ е операторът да осигури лице за контакт, което да оказва съдействие в рамките на 24 часа в денонощието и да се отзовава при проверки на инспекцията в рамките на 10 минути след пристигане на екипа за извънредна проверка.  

РИОСВ - Русе ще предприеме административнонаказателни мерки след получаване на резултатите от пробонабирането, както и ще продължи да осъществява стриктен контрол на двете дружества.

Продължава...

Обявено е поредно издание на Националния литературен конкурс за наградата за природозащитa „Мими Праматарова“ 2024

Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявяват за осемнадесета поредна година литературен конкурс за Национална награда за природозащитa  „Мими Праматарова“ 2024 с тема „Хижите на Рила зоват“.

В конкурса могат да участват ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 януари 2006 г. – 31 декември 2008 г., с произведения от следните жанрове: стих, стихотворение, разказ, есе.

Най-късната дата за изпращане на произведенията е 10.07.2024 г.

Участниците предоставят zip файл на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., съдържащ:

  • Попълнен формуляр с име, адрес, телефон и електронна поща;
  • Удостоверение от съответното училище, че са редовни ученици;
  • Текста на съчинението в word формат.

Повече информация за конкурса и темата можете да намерите в поканата.

Същата информация, както и следващи новини можете да намерите на интернет страницата на НДЕФ.

Продължава...

РИОСВ - Русе наложи нова санкция на ВиК оператора в Разград

РИОСВ - Русе наложи текуща месечна санкция в размер на 117 703 лева на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД в Разград, оператор на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Административната мярка е предприета за установени отклонения в индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване във воден обект на дружеството.

Водните проби са взети при извънредната проверка на 20 април по сигнали за миризми в града. Физикохимичният анализ на пробите, извършен от Регионална лаборатория - Русе при ИАОС показва значителни отклонения по показатели неразтворени вещества, химична потребност от кислород, биохимична потребност от кислород за 5 денонощия и общ фосфор.  Текущата санкция ще бъде намалена/отменена след ново пробонабиране и достигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителния документ.

В ГПСОВ-Разград се извършва механично и биологично пречистване на водите, които се заустват в р. Бели Лом, за което на дружеството „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД е издадено разрешително, със заложени индивидуални емисионни отклонения.

Станцията се експлоатира вече 49 години и е амортизирана. Проблем са производствените отпадъчни води, които са повече от битово-фекалните, идващи от града, както и утайките от първичните утаители на пречиствателната станция.

Продължава...

РИОСВ-Русе се включва в инициатива по повод годишнина на „Натура 2000“

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе ще отбележи 32-годишнината от създаването на мрежата от защитени зони Натура 2000 в Европейския съюз  с  участие в  инициативата BioBlitz. Проявата е на Европейската комисия в партньорство с платформата за нестопанска цел за регистриране на наблюдения на всички видове диви животни, растения и гъби  - Observation.org.

На фокус през 2024 г. е защитената зона по местообитания и по птиците BG0000241 „Сребърна“ -  https://observation.org/locations/706676/  По време на BioBlitz, от 18 до 26 май 2024 г., участниците трябва да се регистрират, да потърсят колкото се може повече видове – растителни и животински в ЗЗ „Сребърна“, която е определена за защитена по Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.  За участие са поканени училищата от трите области, но в инициативата могат да се включат природолюбители и посетители на Сребърна.

Желаещите да участват в инициативата могат да публикуват своите наблюдения, като имат нужда единствено от снимка с информация за локация. Софтуерът на Obsidentify прави автоматично разпознаване на снимковия материал и предлага няколко варианти за растителен или животински вид, от които участникът избира най-подходящия, а екип експерти впоследствие проверява достоверността на наблюденията (на снимката). Цялата събрана информация в платформата за периода от 18 до 26 май ще бъде достъпна за обществеността.

През май в Защитена зона BG0000241 Сребърна е оживено. Започва размножителния период на повечето видове птици. Могат да се наблюдават къдроглави пеликани с малки, сиви гъски, неми лебеди, малък и голям корморан, голям гмурец, блестящ ибис, бяла лопатарка, синявица и др. През май от растителните видове могат да се видят бяла водна лилия, щитолистна какичка, блатен ирис, алоевиден стратиотес и др. От влечугите могат да се наблюдават обикновена водна змия, сива водна змия, голям стрелец, обикновена блатна костенурка, зелен гущер и др. Удобни за наблюдение на видове от фауната са западният противопожарен път, с разположените в неговия обхват наблюдателна кула в местността „Липова кория“ и местността „Опашката“, носа на хълма „Коджа баир“, както и местността „Фазанарията“, на източния бряг на езерото.

Изграждането на Натура 2000 местата в Р България е регламентирано в Закона за биологичното разнообразие. В него е предвидено изграждането на Национална екологична мрежа, която се състои от два основни елемента: Защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000, в които могат да участват защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии) и Защитени територии извън обхвата на защитените зони.         

В териториалния обхват на РИОСВ-Русе всички защитени зони имат заповеди за обявяване и визирани в тях режими и норми, като 18 са обявени по Директивата за местообитанията, а 11 – по Директивата за птиците.

 

 

 

 

 

 

Продължава...

Проверка в извънработно време е извършена на „Оргахим Резинс“ АД

Екип от РИОСВ - Русе, в който се включи и директорът на инспекцията Анелия Николова, извърши проверка вчера, в извънработно време, на „Оргахим Резинс“ АД. Причината за извънредния контрол са постъпилите сигнали през деня за миризми, характерни за производството на дружеството, от района на Транспортна болница, Кейовата част, в т. ч. и Градската пречиствателна станция на Русе.

Потърсено е съдействие от „ВиК“ Русе ООД - оператор на канализационната система,  за ревизия на шахтите по колектор „Трети март“. Силна миризма е усетена в началото на площадката на дружеството, до бившия завод „Дунавска коприна“, в двете шахти, разположени успоредно на пътното платно, отвеждащи битово-фекалните, дъждовните и охлаждащите води от производството.  

При проверка на Локалната пречиствателна станция (ЛПСОВ) е установена концентрирана миризма на разтворител. При ревизия на приемната шахта експертите са констатирали наслагвания на органични масла, използвани при производството на смоли. Взети са проби от лаборант на ВиК дружеството. Проследен е потокът на отпадъчните води, като в шахта преди събирателната е констатирана същата субстанция. От там също са взети проби, които ще се изпитват в лабораторията на „ВиК“ ООД - Русе.

РИОСВ - Русе ще продължи да осъществява стриктен контрол на двете дружества.

Продължава...

Проверен е сигнал за черен дим в Източна промишлена зона на Русе

Експерти на РИОСВ - Русе извършиха извънредна проверка по сигнали за черен, гъст дим в Източна промишлена зона на Русе тази сутрин. На място е констатирано, че е възникнал пожар в склад за съхранение на отпадъци и химикали, собственост на „Ивио“ ЕООД. Пожарът е овладян от специализираните органи.

С предписание е изискано от оператора  в кратък срок да представи в инспекцията писмени обяснения за причините, довели до възникването на пожара. РИОСВ - Русе ще предприеме административнонаказателни мерки по случая. 

През предходните години на дружеството са извършени пет контролни проверки, дадени са 14 предписания и са съставени 4 акта за установени административни нарушения.

Продължава...

Експертите на РИОСВ - Русе извършиха 183 проверки през април

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 183 проверки на 161 обекта от контролираната територия през април. В рамките на осъществения контрол са дадени 66 предписания за отстраняване на констатирани нeсъответствия с екологичното законодателство. Съставени са 9 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ - Русе е сключил едно споразумение по съставен АУАН на юридическо лице, на стойност 3 500 лв.

През април е упражнен засилен контрол по общини и населени места за чистота на речни дерета и корита, общински пътища и терени за наличие на нерегламентирано замърсяване с отпадъци, съгласно заповед на министъра на околната среда.  Кметовете на общини са спазили предписанията за почиставането им. В по-малките населени места са установени замърсени площи с битови отпадъци, като са дадени предписания в двуседмичен срок за почистването им. Съставен е акт на кмета на с. Веселец, община Завет затова, че не е осъществил контрол по предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, в  нарушение на Закона за управление на отпадъците.

През април са извършени проверки за спазване на режимите в заповедите за обявяване на ЗМ „Божурите“ – с. Подайва, община Исперих, ЗМ „Мющерека“ – с. Беловец, община Кубрат и ЗМ „Находище на червен божур“ – с. Печеница, община Исперих. При проверките не са констатирани нарушения. Находищата на червен божур са в добро биологично състояние. През май ще се извърши проверка на ЗМ „Горната кория“, в землището на с. Добротица, община Ситово.

Пълният текст на месечната справка е пуликуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Галерия