За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Световният ден на водата отбелязваме на 22 март

Световният ден на водата всяка година се отбелязва на 22 март и има за цел да привлече вниманието на хората върху значението на водата и необходимостта от опазването й.

Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Световният ден на водата тази година призовава хората „Бъдете промяната, която искате да видите в света“. Позовавайки се на древна история от народа кечуа в Перу за колибри, което носи капки вода, за да потуши голям горски пожар, кампанията насърчава хората да направят всичко възможно, за да помогнат за разрешаването на кризата с водата и подобряване на санитарно-хигиенните условия.

Още през 2015 г. светът се ангажира с Цел 6 за устойчиво развитие (ЦУР 6) на Програмата за устойчиво развитие на ООН – обещание да се осигури достъпност, устойчиво управление на водите, чиста питейна вода и канализация за всички до 2030 г.

Повече информация може да намерите на официалния сайт на Деня на водата: https://www.worldwaterday.org/

Продължава...

Започва XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Министерството на здравеопазването обявява началото на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Целта на конкурса е да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.

Началото на конкурса е днес и продължава до 5 ноември. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна, разпределени в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази:

Първа фаза: от 20 март до 28 април участниците трябва да подготвят и изпратят в Министерството на здравеопазването своите проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести.

Втора фаза: от 5 май до 30 октомври участниците изпълняват и отчитат дейности, разписани в проектите.

Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и организации – партньори на МЗ, ще извърши класирането на участниците до 5 ноември 2023 г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на организатора и партньорите на инициативата. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през м. декември 2023 г.

Всяка от институциите (партньори в инициативата) номинира и осигурява предметни награди на 12-те най-добри проекта: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място (по 3 във всяка възрастова категория: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди – по една награда за всяка възрастова категория.

Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категория „Специални постижения в областта на опазването на общественото здраве“.

Пълна информация за регламента на конкурса – условия за кандидатстване, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите в прикачените файлове.

Регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Формуляр за кандидатстване „I фаза“

Формуляр за отчитане „II фаза“

Продължава...

В Русе се проведе среща в рамките на Втората национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“

В Русе се проведе среща в рамките на Втората национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ на тема „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на НАТУРА 2000“, предназначена за представители на държавни институции, неправителствени организации, бизнеса, студенти и граждани.

Събитието беше открито от Анелия Николова – директор на дирекция „Превантивна дейност“ в инспекцията, която подчерта, че е от особено значение при планирането на мерките в бъдещите планове за управление следва да участват широк кръг  заинтересовани страни, които след това ще трябва да ги прилагат на практика в защитените зони (ЗЗ).

Изработването на плановете за управление на ЗЗ е приоритетна дейност за настоящия програмен период на действие на различни стратегически документи, уреждащи процесите на опазване и управление на зоните от Натура 2000, което следва да се реализира до 2027 г.  По време на срещата се дискутираха основните  моменти в изготвянето на планове за управление на защитените зони, включени в общоевропейската екологична мрежа Натура 2000, с валидност 6 години,  заложените в Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 (НРПД) 2021-2027 г. и връзката между тях.

Срещата се провежда в рамките на проект „Знания за Натура 2000“ на Министерството на околната среда и водите, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, като подобни срещи ще се проведат утре в гр. Силистра, а на 29 март в гр. Разград.

Продължава...

Екоинспекцията провери изпълнението на план-програмата за ограничаване на праховите емисии на брикетната фабрика в Русе

Експерти на РИОСВ - Русе извършиха днес контролна проверка за спазване на заложените срокове в програмата за ограничаване на праховите емисии от площадката на брикетна фабрика, собственост на „Автоман“ ЕООД - гр. София. Мярката е приложена поради оплаквания от съседни производствени и търговски обекти за запрашаване вследствие на товаро-разтоварните дейности с въглищни фракции на площадката.  

По предписание на РИОСВ-Русе дейността по пресяване на въглища е преместена на територията на Пристанищен комплекс - Изток, а на проверената днес площадка на ул. „Потсдам“ № 15 се извършват доставка на пресяти фракции (без фината 0.6 мм), пакетиране и търговия.

Мерките в програмата са набелязани в края на 2022 г. и предвиждат монтиране на нови съоръжения – оръдие за образуване на водна мъгла и машина за почистване на автомобилни гуми на превозните средства преди напускането на площадката.

Съоръженията вече са доставени и монтирани, като машината за миене на гуми ще се присъедини към електропреносната мрежа до края на следващата седмица.

Установените при предходни проверки количества въглищна фракция 0.6 мм са изнесени от площадката. С цел ограничаване на праховите емисии, новообразуваната при почистване на терена фракция ще се съхранява в чували, на закрито. На дружеството е дадено предписание да уведоми контролния орган преди въвеждане в експлоатация на машината за миене на гуми, за да се провери  функционалността на двете съоръжения.

Продължава...

Експерти на РИОСВ – Русе проверяват на място нов пожар в защитена местност „Калимок-Бръшлен“

След получен сигнал за запалени два пожара край защитена местност „Калимок-Бръшлен“, в района на селата Бабово и Нова Черна, експерти от РИОСВ-Русе веднага реагираха и отидоха на място. И към момента те проверяват състоянието на местността и има ли заплахи за местообитанията и видовете там, предмет на опазване в защитената местност и защитените зони, които се припокриват с площта й.

На този етап е установено, че в района на с. Бабово горят около 400 дка треви в пасище между р. Дутав и селото. Каналът от изток спира разпространението на пожара в посока защитената зона. Отново беше създаден риск за защитените видове, обитаващи ценната влажна зона, в района на втория пожар край с. Нова Черна. Пожарът там е загасен, към момента експертите на РИОСВ-Русе констатираха, че пълните канали са спрели разпространението на пожара и изгаряне на вече създадени гнезда на водолюбиви и водообитаващи птици и животни. Това е вторият случай на пожар за настоящия месец в защитената зона.

Продължава...

РИОСВ - Русе: Нито една наложена санкция през миналата година не е обжалвана

„Нито една санкция, наложена на операторите, не е обжалвана“. Това заяви днес директорът на екоинспекцията в Русе инж. Цонка Христова на пресконференция по повод представянето на годишния отчет за контролната дейност за 2022 г. Това е факт, тъй като налагането на тази административно-наказателна мярка лесно се доказва с помощта на контролни проби, за разлика от нарушенията, свързани с миризми например, допълни още тя. Събраните суми от санкции са 99 158.09 лв., като от тях на общините, на чиято територия са установени нарушения, е преведена сумата от 79 326.48 лв., които трябва да се използват за екологични цели. Най-големи обекти – замърсители през 2022 г. са установени в общините Разград, Силистра и Иваново.

Общият брой на контролните проверки през 2022 г. е 1402, като от тях 862 са планови. Голям е броят на извънредните – 540, тъй като са извършени по постъпилите общо 977 сигнала и жалби. 97 акта за установени административни нарушения са съставени през 2022 г., спрямо 85 за предходната 2021. Сключени са 30 споразумения в размер на 28 065,00 лв. С този инструмент се повишава събираемостта на наложените глоби, уточни още инж. Христова.

Най-много съставени актове, както и най-голям дял от извънредните проверки са по Закона за управление на отпадъците. Като приоритетна дейност инж. Христова определи чистотата на населените места. Традиционно през пролетта се провежда кампания за почистване на терени в общините. През 2022 г. са констатирани замърсявания в общините Кубрат, Дулово, Разград, Завет, Цар Калоян, Исперих, Силистра и Тутракан. Съставен е 1 акт на кмета на с. Дряновец (Община Разград). Тази година по инициатива на МОСВ от 1 април започват масирани проверки за спазване на дадените предписания за почисване на идентифицираните проблемни терени.

Липсата на работещи компостиращи и рециклиращи инсталации на битовите и биоразградимите отпадъци и запълването капацитета на изградените клетки на Регионалните депа - Русе, Разград и Силистра, остават едни от основните проблеми по управлението на отпадъците на територията на РИОСВ - Русе. Проблемни остават и нерегламентираните площадки за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства в трите области, които бяха подложени на масирани съвместни проверки с органите на реда. През 2022 г. окончателно приключи казусът с шлаката от рециклиране на батерии, установени на площадка в Източна промишлена зона на Русе. Количествата опасен отпадък - 42 тона, са предадени за последващо третиране на оператор от  гр. Чирпан, област Стара Загора, който притежава необходимото разрешително.

Загробените опасни отпадъци, които бяха установени при извънредна проверка  в началото на миналия юни в местността „Под Ормана“ край  Русе, се съхраняват в  метални варели и пластмасови контейнери в обособен склад, разположен на територията на имота, под отговорно пазене, тъй като се води следствие. Работи се по извеждането на остатъци от нефтопродукти, което започна през миналата година от площадката на „Полисан“ АД (в несъстоятелност).

По отношение на качеството на въздуха за град Русе през изтеклата година са отчетени 67 дни с превишение на нормите за фини прахови частици 10 микрона. С това не е спазено изискването за -35 разрешени в годишен план. Анализът на резултатите за община Силистра показва намаляване на броя дни с превишения на СДН за ФПЧ10., като за 2022 г. те са 14. Нивата на останалите атмосферни замърсители отстават трайно ниски. През 2022 г. на територията, контролирана от РИОСВ – Русе, не са настъпвали аварийни ситуации, свързани със замърсяване на атмосферния въздух, изключвайки случая с тлеещите баржи в средата на лятото в румънския участък на река Дунав срещу гр. Русе.  

Инж. Цонка Христова определи като проблемни обектите, заустващи във водоприемниците - реките Русенски Лом и Дунав, и многобройните сигнали за цветни води, в някои случаи и с наличие на миризми. В изпълнение на дадени предписания част от операторите преустановиха заустването на производствените си отпадъчни води в колектора, а други предприеха реконструкция и модернизация на съществуващи локални пречиствателни станции. Това са предимно обекти от химическата промишленост, функциониращи  в Западна промишлена зона на гр. Русе, които заустват в  канализационен колектор „Трети март“. С присъединяването на този и колектор „България“ в Източна промишлена зона (ИПЗ) към Градската пречиствателна станция на Русе ще се преустанови замърсяването на водоприемниците от директните зауствания.

Най-големи отклонения на индивидуалните емисионни ограничения, за които през периода са приложени разпоредбите на чл. 69 от ЗООС, са установени при контрол на обектите: „Биовет“ АД - наложена е текуща месечна санкция в размер на 4708 лв.; „Фазерлес“ АД, гр. Силистра - текуща месечна санкция в размер на 3 778 лв.; „АДМ-Разград“ ЕАД - гр. Разград - текуща месечна санкция 2 115 лв. Коригиращи действия за достигане на ограниченията през периода са предприети от предприятието за производство на сиропи и глюкозо-фруктозни сиропи, собственост на „АДМ – Разград“, в резултат на които наложената санкция е намалена.

Търси се решение относно колектора, собственост на „Топлофикация Русе“ АД - гр. Русе, в който са се включили около 30 фирми, установени при пълна инвентаризация в ИПЗ на Русе.

През 2022 г. е приета актуализацията на действащия План за управление (ПУ) на Природен парк „Русенски Лом“, като в хода на разработването му в  парка са направени теренни изследвания и са актуализирани видовете от дивата флора и фауна, характерни за Поломието.

През изтеклата година е обявена и уникалната за региона нова защитена местност „Есетрите - Ветрен”, с площ 2884 дка, в землището на с. Ветрен, община Силистра, която цели опазване на местообитанията на критично застрашени, застрашени и уязвими видове риби, които предпочитат за място на размножаване каменисти терени с бързо течение на река Дунав. В допълнение инж. Христова информира за изпълнението на проекта на територията на ПР „Сребърна“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“.

Най-популярните инвестиционни предложения, постъпили през 2022 г., са свързани с енергийното стопанство. Инвестиционно намерение за рециклиране на батерии от електрически автомобили е постъпило от инвеститор в гр. Силистра.

„Уверено заявявам, че има промяна в модела на мислене в посока на опазване на околната среда. В това се убедих след проведените срещи с главните архитекти, кметовете на общини и други институции“, каза още инж. Христова.

Годишният отчет за контралната дейност се изготвя ежегодно и се публикува на интернет страницата на РИОСВ - Русе съгласно законовите изисквания:  https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost

      

Продължава...

Проверки не установиха търговия с ранноцъфтящи пролетни цветя в Русе и Силистра

Експертите на РИОСВ-Русе не установиха търговия със защитени видове ранноцъфтящи пролетни цветя в Русе и Силистра при при извършените проверки вчера. Обходени са  цветарски магазини и пазари по главните улици и площади. Контролът в тази част на годината касае диворастящи растителни видове, включени в приложения на на Закона за биологичното разнообразие. Такива са пролетното ботурче (Cyclamen coum), снежно кокиче (Galanthus nivalis), български синчец (Scilla bulgarica) и оливиеров минзухар (Crocus olivieri). Законът  категорично забранява бране, изкореняване, притежание, търговия и предлагане за продажба на взети от природата екземпляри. Част от растенията, като циклама попадат и под защитата на Вашингтонската конвенция (CITES). За нарушения, свързани с тези видове се налагат глоби – за физически лица са от 100 до 5000 лева, а за юридическите – от 500 до 10 000 лева.

До общинските кметове са изпратени указателни писма да осъществяват контрол в населените места за превенция на незаконната търговия по места. Те също са компетентни органи за налагане на глоби и санкции.  Лицата, които възнамеряват да извършват продажба на култивирани ранноцъфтящи пролетни цветя следва да  да притежават документ, удостоверяващ произхода им. Този документ се издава ежегодно от съответната община.

Продължава...

Около 100 дка тревиста растителност е засегната при пожара в ЗМ „Калимок-Бръшлен“

Около 100 дка  е засегнатата площ от тръстика и суха тревиста растителност вследствие на пожара в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“. Това установиха вчера експертите на РИОСВ-Русе, които незабавно извършиха проверка на място след получен сигнал в късния следобед.

Пожарът е бушувал в поземлени имоти в с. Нова черна. На място са се отзовали служителите на РС ПБЗН – Тутракан. Към момента на проверката са констатирани няколко отделни огнища, които са потушени за кратко време. Мястото на пожара е отдалечено на повече от 7000 метра по права линия от новосъздадената колония на къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) и няма опасност за защитените птици. Не е установено мястото, откъдето е тръгнал пожарът, сезирана е прокуратурата.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе проверяват сигнал за пожар в ЗМ „Калимок-Бръшлен“

Експерти на РИОСВ-Русе предприеха незабавни мерки и проверяват сигнал от днес за възникнал пожар в защитена местност „Калимок-Бръшлен“, в близост до с. Бръшлен. Извършва се оглед на терен, за да се оцени засегната площ, както и дали са предприети необходимите мерки за овладяване на пожара от органите за пожарна безопасност. Предстои след потушаването му да се оцени засегнатата площ, дали има засегнати пострадали видове животни и местообитания предвид началото на гнездовия период на водоплаващите птици. Констатациите от проверката ще бъдат предадени на органите на реда за установяване на причините за инцидента.

Защитена местност „Калимок-Бръшлен ” е обявена с цел да се защити една от малкото останали дунавски влажни зони и нейното уникално биологично разнообразие. Основната консервационна стойност се обуславя от наличието на естествени блатни, крайречни и преовлажнени местообитания.

Продължава...

Галерия