За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Продължават проверките на предприятия от Източна промишлена зона на град Русе

В края на миналата седмица е осъществена контролна проверка на инсталацията за преработка на отработени масла, собственост на „Лубрика” ООД, в Източна промишлена зона на град Русе. Експертите на РИОСВ-Русе са установили, че инсталациите работят периодично поради липсата на суровина. От началото на 2013 година са преработени едва 4300 тона масла, което е многократно по-малко от разрешените годишни количества по Комплексното разрешително (КР № 352 – Н0 – А2/2013 г.).

В момента на проверката инсталациите не са работили. Основната тръбно-вакумна инсталация е спряна на 14 август. От проверката по документи е установено, че от началото на 2013 година не са възниквали аварийни ситуации, водещи до нарушения на технологичния режим. При пускане и спиране се спазват технологичните инструкции съгласно КР.

Проверките на промишлени инсталации, извършващи дейност на територията на Източна промишлена зона продължават.

 

Продължава...

Гнездовият период на къдроглавите пеликани в резерват Сребърна завърши

IMG_0607_-_CopyГнездовият период на къдроглавите пеликани в поддържан резерват „Сребърна” завърши. Не са установени нарушения или фактори, които да повлияят върху нормалното протичане на естествените процеси.

Първите пеликани са забелязани в резервата в края на януари. Трайно загнездване на четирите наколни платформи и формиране на 60-70 двойки е установено около средата на февруари. Първите пеликанчета са забелязани в началото на месец април. В средата на месец юли е наблюдавано групиране на птиците около 280-300 екземпляра от колонията и подготовка за извършване на прелети. Къдроглавите пеликани са скитащи птици. Възможно е при благоприятни условия те да презимуват около водоемите на страната, без да извършват полети до Мала Азия и Северна Африка.

Ново поколение имат и лиските, немите лебеди, сивите гъски и зеленоглавите патици.

Водното ниво в резервата претърпя сезонни промени и в момента е 280 см.

Ежедневно се правят обходи на територията на резервата. Не са установени нарушения на режимите и заповедта за извършване на спортен риболов.

 

Продължава...

Предприети са административно-наказателни мерки срещу „Астра биоплант” ЕООД

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за административно нарушение на „Астра биоплант” ЕООД. Дружеството е допуснало неефективна работа на пречиствателната станция, вследствие на което отпадъчните води са замърсили бреговата ивица на река Дунав около точката на заустване, в района на село Ряхово.

Сигнали за неприятни миризми и мазни петна по река Дунав бяха подадени от рибари на 19 август и още два-три пъти до края на седмицата. При всеки сигнал експертите на регионалната екоинспекция са извършвали проверки на терен и са дали предписания.

При проверка на заводската площадка на „Астра биоплант“ ЕООД е установено, че технологичния режим на пречиствателната станция е нарушен, коeто е довело до отлагания на отпадъчни води по брега и замърсяване на водите на реката. Неефективната работа на пречиствателната станция се дължи на неподдържането в техническа и експлоатационна изправност на съоръженията .

За изпълнение на даденото предписание за почистване е извършена контролна проверка на 26 август и е установено, че замърсените участъци от бреговата ивица в района на село Ряхово са почистени. На ръководството на дружеството е разпоредено да се извършва ежедневен обход в точката на заустване на отпадъчните води в река Дунав, като се следи състоянието на бреговата ивица.

„Астра биоплант” ЕООД притежава Комплексно разрешително (КР), в което е определена точката на заустване в река Дунав и са посочени параметрите за качеството на отпадъчните води и режима на поддържане на пречиствателната станция. Дружеството подлежи на планирана контролна проверка по изпълнение на условията в Комплексното разрешително веднъж годишно и извънредно при сигнали и жалби. За 2013 г. проверката е извършена през месец юли и не са констатирани нарушения.

Продължава...

Почистена е бреговата ивица на река Дунав при с. Рахово

Замърсените участъци от бреговата ивица по река Дунав в района на с. Ряхово са почистени. Това установи проверка на експерти на РИОСВ-Русе тази сутрин.

В началото на миналата седмица в РИОСВ-Русе постъпиха няколкократни сигнали от рибари за замърсяване на бреговата ивица на река Дунав край село Рахово. Извършени са съответните проверки, при което е установено, че замърсяването се дължи на изтичане на отпадъчни води от заустващия колектор на „Астра биоплант” ЕООД. Вследствие на критично ниското ниво на река Дунав точката на заустване остава открита и отпадъчните води се отлагат по бреговата ивица, което създава впечатление за замърсяване.

С предписание в констативен протокол от дружеството са изискани писмени обяснения до края на настоящата седмица за причините за допуснатото отлагане на отпадъчните води и са дадени срокове за почистването на терените.

Екипът на РИОСВ-Русе благодари на подателите на сигналите за проявената гражданска активност.

Продължава...

Въвеждат се нови изисквания за ателиетата за химическо чистене

Ателиетата за химическо чистене, които се намират в съществуващи жилищни или смесени сгради трябва да изградят вентилационна инсталация. Коминът й трябва да надвишава с 3 м и повече сградите в съседство. При липса на техническа възможност да се изпълни това условие операторите следва да окомплектоват вентилационната инсталация с подходящ филтър. Крайният срок за привеждане в съответствие е 31 март 2014 г.

На територията на РИОСВ-Русе има около 10 ателиета, което ще бъдат надлежно информирани.

Тези мерки са в изпълнение на Детектива 2010/75/ЕС, транспонирана в Наредба № 7 и целят опазване на човешкото здраве и околната среда.

 

* Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ бр. 96/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 24/2013г.)

 

 

Продължава...

Съставени са актове на лица при опит да осъществят трансграничен превоз на авточасти

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха актове за установяване на административни нарушения на физически лица при опит да осъществят превоз на употребявани авточасти без да притежават необходимите документи.

Контролната проверка е извършена на 21 август 2013 година на ГКПП „Дунав мост” след подаден сигнал от Гранично полицийско управление - Русе за задържани леки коли с упоребени автомобилни катализатори. Физическите лица не са представили документи, изискващи се по Закона за управление на отпадъците и Регламент 1013 на Европейския парламент и Съвета за транграничен превоз на отпадъци.

За подобно нарушение Законът за управление на отпадъците предвижда глоба в размер от 500 до 3000 лева.

 

Продължава...

Кметовете на 22 общини са поканени да участват в Европейската седмица на мобилността

EMW-logo2013Ежегодно в периода 16-22 септември се провеждат Европейската седмица на мобилността (ЕСМ), а на 22 септември „В града без моята кола”. Тази година мотото на кампанията е „Чист въздух – ти си на ход!”. Целта е промяна в транспортните навици за подобряване качеството на въздуха. Кампанията е насочена както към местните власти, които могат да предприемат мерки чрез изграждане на инфраструктура, подобрение на обществения транспорт, ограничаване на достъпа на превозни средства, така и към гражданите, които могат да променят избора на транспорт.

Кметовете на общини, желаещи да се включат в кампанията ЕСМ 2013 година следва да направят регистрация на адрес http://registration.mobilityweek.eu/ и да подпишат Хартата, с което се задължават да изпълнят поне една постоянна мярка за трансфер от ползване на лични автомобили към безопасни за околната среда други видове транспорт. На 22 септември, определен за кампанията „В града без моята кола” градоначалниците могат да обособят една или няколко зони само за пешеходци и колоездачи поне за 1 ден.

Допълнителна информация за кампанията Европейска седмица на молибността 2013 и Хартата за участие могат на бъдат намерени на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kampanii-na-riosv/49-evropejski-sedmitza-na-mobilnostta-16-22 septemvri.html.

Продължава...

Наближава крайният срок за регистрация на операторите на инсталации, използващи разтворители

До 20 декември 2013 годите всички оператори, извършващи дейности в обхвата на Наредба № 7/21.10.2003 г. * задължително трябва да се регистрират в съответната РИОСВ. Указания за извършването на регистрация, необходимите документи, образци и такси са публикувани на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/36-vazduh.html.

Регистрацията е еднократна и е задължителна за операторите, експлоатиращи инсталации, в които се употребяват разтворители, независимо от консумацията им. Това са производителите на: бои; фармацевтични продукти; растителни масла; обувки, както и машиностроителни предприятия, мебелни фирми и ателиета за химическо чистене.

На регистрация не подлежат единствено дружествата с издадени Комплексни разрешителни.

За неизвършена регистрация в срок Законът за чистотата на атмосферния въздух предвижда санкция в размер от 1000 до 10 000 лева.

* Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ бр. 96/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 24/2013 г.)

Продължава...

Дауд Ибрям е новият директор на РИОСВ-Русе

Със заповед на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова, считано от 2 август 2013 година Дауд Ибрям е назначен за директор на РИОСВ-Русе.

На 5 август 2013 година г-н Ибрям официално се представи пред екипа на инспекцията, която оглавяваше в периода 2006-2009 г.

 

 

Продължава...

Галерия