За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Конфискувани от РИОСВ-Русе препарирани екземпляри ще бъдат унищожени

IMG_7034_-_CopyДва препарирани екземпляра от вида обикновен мишелов и кожа от видра, конфискувани в полза на държавата, ще бъдат унищожени в инсталация за третиране на отпадъци. РИОСВ-Русе е осъществила контакт с фирма, притежаваща разрешителен документ за дейности с отпадъци, която ще ги транспортира. Птиците и кожата са отнети в полза на държавата от експерти на РИОСВ-Русе от нарушителите при контролни проверки в предишни години, но съгласно Закона за биологичното разнообразие с екземплярите може да се разпорежда министърът на околната среда и водите. Препарираните мишелови са в не добро състояние и не могат да послужат за обогатяване на училищни колекции, затова ще бъдат унищожени, тъй като представляват опасни отпадъци.

Законът за биологичното разнообразие забранява притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри, които са включени в приложение № 3 към него.

 

Продължава...

Отстрелян ням лебед е открит в река Дунав край село Пиргово

 

Cygnus_olor_008_-_CopyБезмилостно убит мъжки екземпляр от защитения вид ням лебед (Cygnus olor) е намерен от рибар в река Дунав край село Пиргово, Община Иваново. Сигналът е подаден в края на миналата седмица в РИОСВ-Русе от служител на отдел „Природа” към Регионален исторически музей-Русе. По тялото на птицата са намерени съчми от ловно оръжие, което дава основание на експертите от РИОСВ-Русе да смятат, че вероятно е станал обект на бракониерско посегателство. Птицата е предадена на музея за препариране.

Характерна за лебедите е силната привързаност към брачния им партньор, с който те не се разделят до края на живота си. Не са редки случаите, при които след смъртта на единия партньор може да се стигне до гибелта на другия.

  Немият лебед (Cygnus olor) е най-едрият представител на разред Гъскоподобни. Дължина на тялото 150–170 с и размах на крилете около 220–240 см. Оперението му е чисто бяло. Младите птици са светло сиви с кафеникав оттенък, бяла окраска придобиват на третата година. Шията на немият лебед е по-дебела от колкото на другите лебеди и характерна особеност е, че я държи във формата на буквата 'S', често докато плува повдига леко крилете си и добива много ефектен вид на платноходка.  Живее по двойки, храни се с растителна и животинска храна, която търси на дълбочина до метър, метър и половина. В природата живее до към 25 години, но в домашни условия възрастта, която може да достигне е много по-висока.

Продължава...

До 22 март ще бъдат преиздадени разрешителните по отпадъци по нови образци

 

Със заповед* на министъра на околната среда и водите са утвърдени нови образци на разрешителните и регистрационни документи за дейности с отпадъци, издавани по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53 2012 г.).

В срок до 22 март 2013 г. служебно ще трябва да бъдат преиздадени всички документи, издадени след 13.07.2012 г., с влизане в сила на новия ЗУО.

Да преиздаване на документите не е необходимо операторите да подават заявления и да заплащат такси.

Издадените след 13 юли 2012 документи за дейности с отпадъци остават в сила до преиздаване на новите.

 

 * Заповед № РД-178/25.02.2013 г. за изменение на Заповед № РД-615/08.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на нови Образец № 1 и Образец № 3 на решения за дейности с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

* Заповед № РД-179/25.02.2013 г. за изменение и допълнение на Заповед № 616/08.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите за одобряване на нови Образец 1, Образец № 3, Образец № 4 и Образец № 7 на решения за извършване на регистрация и издаване на регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО.

Продължава...

РИОСВ-Русе обявява три конкурса за Световния ден на водата 2013 г.

 

logoВъв връзка с отбелязване на Световния ден на водата 22 март 2013 година, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурси за: кратка литературна творба на тема: „Малка приказка за водата”; изработване на мултимедийна презентация на тема: „Вода за живот” и изработка на проект на стикер, с послание: „Да пестим водата”.

Желаещите ученици от основния и гимназиален курс на обучение от град Русе могат да представят творбите си в Информационния център на инспекцията до 19 март 2013 година включително.

Литературните творби, презентациите и стикерите ще бъдат оценявани от експерти на РИОСВ-Русе. При подготовката на творбите, участниците могат да използват материали от официалната интернет страница на международната кампания: http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/home/en/. Творбите трябва да отговарят на темите, да са атрактивни и да имат информационна стойност.

Победителите ще бъдат излъчени на тържество 22 март 2013 година (петък), 11 часа в центъра на инспекцията.

Условията за участие са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Световният ден на водата – 22 март през 2005 г. отбелязва началото на ново десетилетие на ООН за действие в областта на водите. Общото събрание на ООН обявява периода 2005 – 2015 г. за Международно десетилетие за действие „Вода за живот“.


Десетилетието „Вода за живот” 2005 – 2015 акцентира върху свързаните с водата програми и участието на жените. ООН се надява, че Десетилетието ще увеличи шансовете за постигане на международните цели, свързани с водата и Декларацията на хилядолетието на ООН.

 

Продължава...

Щастлива развръзка на случая с немите лебеди в Силистренска област

Doc1_Page_1Немите лебеди (Cygnus olor), намерени край с. Овен, област Силистра вече са настанени в Спасителния център в град Стара Загора, благодарение на съвместните усилия на Областния управител на Област – Силистра, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Силистра и РИОСВ-Русе.

Птиците са намерени в безпомощно състояние от жители на с. Овен, които временно са ги приютили в стопански двор. Сигналът е подаден в РИОСВ-Русе от ОДБХ, след което е извършена контролна проверка за установяване на вида им. От там те са транспортирани до ветеринарна клиника в гр. Силистра, където им е оказана помощ. Днес, в добро състояние с куриерска фирма са транспортирани до Спасителния център в Стара Загора, където ще се грижат за тях до пълното им възстановяване.

Екипът на РИОСВ-Русе изказва благодарности към Областния управител на област Силистра, ОДБХ – Силистра и ветеринарната клиника за ангажираността при разрешаване на случая.

 

Продължава...

До 31 март операторите представят в РИОСВ-Русе информация за количеството вложени разтворители

До 31 март операторите, експлоатиращи инсталации, в които се употребяват разтворители трябва да подадат информация в РИОСВ за вложените количества.

За контролираната територия това са производителите на: бои; фармацевтични продукти; растителни масла; обувки, както и машиностроителни предприятия, мебелни фирми и ателиета за химическо чистене.

За територията на РИОСВ-Русе 68 оператора имат задължение по Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ бр. 96/2003 г., посл. Изм. и доп. ДВ бр. 40/2010 г.)

Постъпилата информация се обобщава и се изпраща в Изпълнителната агенция по околната среда.

До 20 декември  2013 година всички оператори на инсталации, въведени в експлоатация и извършващи дейности по Приложение 1 от Наредбата, независимо от консумацията на разтворители задължително трябва да се регистрират в съответната РИОСВ. Инсталации, които не са въведени в експлоатация към 21 декември 2012 г. подлежат на регистрация преди въвеждането им.

Указания за извършването на регистрация, необходимите документи, образци и такси са публикувани на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/36-vazduh.html.

Продължава...

Находището на пролетна цеклама край с. Бреница е в отлично състояние

IMG_3339_-_CopyНаходището на пролетна циклама (Cyclamen coum) в землището на с. Бреница, община Тутракан е в отлично състояние. Това констатираха вчера представители на РИОСВ-Русе, Регионална дирекция по горите, Държавно горско стопанство-Тутракан, експерти от БАН, Дирекция природен парк „Русенски Лом” и Северноцентрално държавно предприятие – ДП Габрово при специализирана проверка на терен.

Установена е смесена популация на пролетна циклама, елвезиево кокиче, бял и син синчец. С помощта на геодезическа техника са установени координатите на проектната граница на бъдещата защитена територия. На места проективното покритие на пролетната циклама достига до 30 % от площта, което прави находището особено ценно, като се има предвид редкостта на вида на територията на страната.

На този етап е ясно, че площта на бъдещата защитена местност ще е около 30 дка, като предстои тя да бъде съгласувана с Изпълнителна агенция по горите и да започнат процедурите по обявяване на защитена територия.

 

Експертите на РИОСВ-Русе призовават гражданите да не посягат на крехките пролетни цветя през предстоящите празници, тъй като това представлява нарушение на Закона за биологичното разнообразие и на Закона за защитените територии в т.ч. бране, събиране, рязане и изкореняване на диворастящи защитени видове пролетни цветя като: пролетна циклама - иберийско ботурче (Cyclamen coum), снежно кокиче (Galanthus nivalis L.), елвезиево кокиче (Galanthus elwesii), оливиеров минзухар (Crocus olivieri), синчец (Scilla) и др.

Продължава...

До края на март се представят отчетите за използваните количества бои, лакове и авторепаратурни продукти през предходната година

До 31 март дружествата, които в дейността си използват или търгуват с бои, лакове и авторепаратурни продукти трябва да представят в съответната РИОСВ справка за произведените и употребени количества през предходната година.

Задължението е ежегодно, като изискванията за отчетите са разписани в Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения, използвани при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 год.,... изм. и доп. ПМС № 150/13.07.2012 г., ДВ бр. 55/2012 г.).

За територията на РИОСВ-Русе дружествата, подлежащи на контрол по тази наредба са 49 за Русенска област, 16 за Разградска и 33 за Силистренска област. В това число попадат производители и вносители на такива продукти, търговци на едро и дребно, строителни и мебелни фирми, автосервизи и машиностроителни предприятия.

Задължения за докладване имат и фирми или обществени организации, които са използвали продукти за възстановяване на обекти със статут на културни ценности (сгради, стари превозни средства). За тях се допускат изключение от нормите, определени в Наредбата, след издаване на разрешение за точно определени количества и видове от тези продукти.

За непредставяне на отчети в срок, Законът за чистотата на атмосферния въздух предвижда глоби и санкции съответно – за физически лица – от 500 до 2000 лева, а за юридическите от 1000 до 3000 лева.

 

Продължава...

При съвместна проверка ще се уточнят границите на бъдеща защитена територия

IMG_4890_РИОСВ-Русе планира извършването на съвместна проверка в землището на с. Бреница, община Тутракан за уточняване границите на бъдеща защитена територия за опазване на находище на пролетна циклама (Cyclamen coum). В нея ще се включат представители на всички компетентни институции – Регионална дирекция по горите, Държавно горско стопанство-Тутракан, експерти от БАН, Дирекция природен парк „Русенски Лом” и Северноцентрално държавно предприятие – ДП Габрово.

Предложението за обявяване на нова защитена местност е на ДПП „Русенски Лом”, но поради необходимостта от установяване на подробности като площ на проекто-защитената местност, разпространение и плътност на вида се планира проверка през вегетационния период за растението. Обикновено то цъфти в края на февруари или началото на март.

Резултатите от проверката ще бъдат представени на Министерството на околната среда и водите, за да продължи процедурата за обявяване на защитена територия съгласно българското законодателство.

Пролетната циклама (Cyclamen coum), наричана още иберийско ботурче, е защитен от Закона за биологичното разнообразие вид и е включен във Вашингтонската конвенция за търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). За територията на РИОСВ-Русе на този етап има само една защитена местност „Находище на пролетно ботурче” с. Осенец, община Разград за опазване на ценния вид.

Продължава...

Галерия