За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Извършват се обходи след постъпили сигнали за неприятни миризми в град Русе

Експерти на РИОСВ-Русе и Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) в момента извършват обходи и измервания в различни части на град Русе по постъпили сигнали за неприятни миризми.  

Сигналите са подадени тази сутрин  на  горещата телефонна линия и централата на екоинспекцията от жители на кв.  „Възраждане”,  Западна промишлена зона и централната част на град Русе.

Продължава...

Договорен е план за дейности на община Русе за кафявите мечки в лесопарк „Липник”

Copy of IMG 4985 План за дейности за кафявите мечки в лесопарк „Липник”с конкретни ангажименти от страна на община Русе е договорен на проведената среща на 2 април 2014 г. в Русе. В нея взеха участие представители на Областна администрация, Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе и Фондация „Четири лапи”. За двата екземпляра от вида кафява мечка има издадена заповед на министъра на околната среда и водите за преместването им в лицензирана зоологическа градина, която ще бъде допълнена със следните договорени на срещата дейности и срокове.

 До два месеца Общината следва да предприеме мерки по разширяване на клетките съгласно законовите изисквания. В срок до 1 октомври 2014 година трябва да приключат процедурите по промяна собствеността на земята на територията на лесопарк „Липник”. Към настоящия момент тя попада в Държавен горски фонд и е необходимо да бъде променена в общинска за да може да се реализира проект за изграждане на зоологическа градина. До края на годината община Русе трябва да приключи процедурите съгласно Закона за устройство на територията, вкл. разрешително за строеж. В срок от 18 месеца условията в зоологическата градина следва да бъде приведена в съответствие със законовите изисквания.

В случай на неизпълнение на дейностите в договорените срокове, община Русе ще предаде доброволно двете мечки за настаняването им в лицензирана зоологическа градина.

Представителите на МОСВ и общината се договориха да работят съвместно по плана за колекцията екземпляри на бъдещия зоопарк. Специалистите на Фондация „Четири лапи” подкрепят плана за дейности, но не са съгласни животните да останат там по време на дейностите, свързани с разширяване на сегашните клетки.  

Продължава...

РИОСВ-Русе определи победителите в конкурсите за рисунка и видеоклип за Световния ден на водата

1394797097baner Waterday 2014 Експерти от РИОСВ-Русе определиха победителите в конкурсите за рисунка и видеоклип на тема „Силата на водата”, посветени на Световния ден на водата 22 март 2014 година. До предварително определения срок в инспекцията постъпиха 145 рисунки и 33 видеоклипа.

  Фаворити в конкурса за рисунка са Ивелина Николова и Йоана Ченева - представители на Обединен детски комплекс- Силистра, заемайки призовите места в първа възрастова група. Василена Петрова от ОУ „Братя Миладинови” печели първото място във втора възрастова група. С най-добрите рисунки ще бъде подредена изложба във фоайето на инспекцията.

В конкурса за видеоклип победител е Габриела Колева – ПМГ  „Св.Климент Охридски” - гр. Силистра, следвана от Деница Маринова от СОУ „Христо Ботев” гр. Русе и Александър Крумов от ПГДВА „Йосиф Вондрак” – гр. Русе.

За победителите са подготвени грамоти и подаръци, които могат да получат в Информационния център на инспекцията. Организаторите ще изпратят наградите на участниците от другите градове.

РИОСВ-Русе изказва сърдечна благодарност на всички участници в конкурсите и им пожелава крепко здраве, усмивки и пролетно настроение.

Пълният списък на победителите можете да видитетук

Продължава...

Не са регистрирани отклонения по показател живак във водите на река Русенски Лом

Няма отклонения от нормите по показател живак във водите на река Русенски Лом. Това показват резултатите от анализа на взетите водни проби в края на миналата седмица.     

Извънредното пробонабиране се извърши заради твърдения на жители на кварталите „Долапите” и „Средна кула” - гр. Русе в репортаж, че вследствие използването на живак и други химични съединения има замърсяване на реката.

В района на кварталите „Средна кула” и „Долапите” на река Русенски Лом има два пункта, включени в Националната система за екологичен мониторинг, подсистема „Води” – при село Басарбово и устие при град Русе. Мониторингът се изпълнява от Регионална лаборатория - Русе, като в първия пункт е ежемесечен, а във втория всеки месец за нитрати и пълен анализ на тримесечие.

И в двата пункта за мониторинг, в определени месеци от годината, се наблюдават завишени стойности на показателите азот нитратен, общ азот, ортофосфати и общ фосфор, поради големия водосбор на реката и натоварване от земеделски дейности. Като цяло водите в река Русенски Лом отговарят на Наредбата за стандарти за качеството на околната среда за приоритетни вещества и Рамковата директива за водите.

Продължава...

Със съвместна инициатива РИОСВ-Русе и ОУ „Отец Паисий”- Русе отбелязват Световния ден на водата

1394797097baner Waterday 2014На 27 март 2014 г. от 12.45 ч. в аулата  на ОУ „Отец Паисий” - Русе ще бъде проведен час, посветен на Световния ден на водата. Експерти на РИОСВ-Русе ще представят пред ученици от първите класовe презентация за значимостта на водата за живота на планетата и ще дадат практически съвети как да я пестим. Ще бъде разиграна и викторина с награди.

За отбелязване на Световния ден на водата 22 март ръководния и педагогически състав на училището се подготвиха предварително с поредица инициативи. На 21 март, ученици и учители започнаха деня си с чаша чиста вода. Във фоайето на първия етаж в учениците от І клас с ръководители г-жа Виргиния Ботева, г-жа Светлинка Арсова и г-жа Людмила Захариева изложиха свои табла за силата на водата и пестенето й. Учениците от V–VІІ клас с ръководител г-жа Боряна Христова направиха колаж от водни молекули и табло с известни изрази, пословици и поговорки за водата.

В час по Роден край първокласниците изгледаха образователния пакет „Флупи и водата”, предоставен от РИОСВ – гр. Русе. Целта е учениците предварително да се запознаят с проблемите, свързани със замърсяване на водите. На всички чешми в училището са разлепени стикери, напомнящи за пестенето на водата.

Продължава...

22 март – Световен ден на водата

На 22 март световната общност чества Деня на водата. Темата на международната кампания е „Вода и енергия”. Водата е енергията  са взаимосвързани и взаимозависими.Производството и преноса на енергия изискват използването на водните ресурси, особено от водни, ядрени и термални енергоизточници. От друга страна 8% от световния добив на енергия се използва за изпомпване, пречистване и транспортиране на вода до различни потребители.

През 2014 г.  ООН ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки и другите заинтересовани страни за колективно насочване на вниманието към връзката между Вода и Енергия. Тази взаимовръзка е от жизнено значение  особено с цел преодоляването на неравенството и подобряване на битовите условия на хората, които живеят в гета и бедни селски райони. За много от тях достъпът до чиста питейна вода, подходяща канализация и безопасна храна е въпрос на оцеляване, което в голяма степен зависи от вида и качеството на енергийните услуги.  Световната годишна тема Вода и Енергия има също за цел да улесни разработването на политики и хоризонтални рамки от мостовите министерства и сектори, водещи по пътя към енергийната сигурност и устойчивото използване на водите в зелената икономика. Особено внимание ще се обърне на  отличаването на най-добрите практики, които могат да направят с вода реална и ефективна „зелена индустрия” .

            РИОСВ-Русе подготвя съвместни инициативи с ръководството и педагогическия състав на ОУ „Отец Паисий” гр. Русе през следващата седмица за Деня на водата.

По повод международната кампания РИОСВ-Русе обявяви конкурси на тема: „Силата на водата” –  за рисунка – за ученици от начален и основен  курс на обучение и за  изработване на видеоклип - за ученици от гимназиален курс на обучение. Резултатите ще бъдат обявени на 28 март 2014 г. 

Продължава...

В РИОСВ-Русе не е постъпвало предложение от „Топлофикация-Русе” ЕАД за изграждане на инсталация за сепариране и/или изгаряне на битови отпадъци

            В РИОСВ-Русе не е постъпвало уведомление за инвестиционно продложение (УИП) от страна на „Топлофикация-Русе” ЕАД за изграждане на инсталация за сепариране на битови отпадъци, както е записано в интервюто на г-н Георги Недев-изпълнителен директор на дружеството, публикувано във в-к „Утро”, бр. 61, 15-16 март 2014 г.

За изграждане на инсталация за сепариране на битови отпадъци, с местоположение поземлен имот № 63427.92.7 в землището на гр. Русе, и възложител община Русе има издадено становище на Регионалната инспекция. В РИОСВ-Русе не са постъпвали данни за промяна на възложителя на горецитираното инвестиционно предложение, както и не е издаден разрешителен документ за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на името на „Топлофикация-Русе” ЕАД. Посоченият разрешителен документ е задължително условие за извършването на дейности по третиране на отпадъци.

По отношение на изказаното в интервюто от Георги Недев, че дружеството е  в процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ПНОВОС) за изграждане на инсталация за сепариране на битови отпадъци, същото не кореспондира с наличните в РИОСВ-Русе документи.

Към настоящия момент, дружеството е депозирало уведомление за инвестиционно предложение-УИП (вх. № АО 5917/08.11.2013) за „Изграждане на инсталация за съвместно изгаряне на въглища и биомаса (слънчогледови люспи, дървесен чипс и други растителни отпадъци от селското стопанство)”. Прилагайки изискванията на Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе е дала указания на възложителя да бъде внесена информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.

            При изпълнение на задължението си, в качеството на инвеститор, дружеството  е внесло  информация за ПНОВОС, с която е конкретизирано наименованието на инвестиционното предложение: „Оптимизация на производствения процес и замяна на до 20% от използваното твърдо гориво- въглища с биомаса (слънчогледови люспи, дървесен чипс и други растителни отпадъци от селското и горското стопанство), с цел съвместно изгаряне в горивната инсталация на „Топлофикация – Русе” ЕАД, в т.ч. монтиране на система за транспортиране и предварителна подготовка на биомаса”.

В момента се провеждат консултации с Изпълнителна агенция по околната среда и водите (ИАОС) по реда на ЗООС, относно прилагането на най-добри налични техники и след получаване на писменото становище на компетентния орган – ИАОС, ще бъде издадено решението на директора на РИОСВ-Русе  по процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС .

            Внесената към момента ПНОВОС е за оптимизация на горивото в съществуващи мощности и замяна на част от суровината с биомаса, а не с битови отпадъци, както е посочено в интервюто от г-н Недев. Използването на битовите отпадъци за производство на енергия е друго, самостоятелно инвестиционно предложение. То също подлежи на процедури по реда на глава шеста и седма от ЗООС. Реализацията на същото ще бъде възможна след извършване на процедурите по екологичното законодателство, вкл. и изменение на действащото към момента комплексно разрешително на „Топлофикация – Русе” ЕАД.

РИОСВ-Русе уведоми писмено инвеститора за задължението му по Закона за опазване на околната среда.

Продължава...

РИОСВ-Русе възложи допълнително изследване за наличие на живак в река Русенски Лом

РИОСВ-Русе възложи на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околната среда и водите незабавно пробонабиране  в два пункта от река Русенски Лом за изследване по показател живак. Поводът е излъчен репортаж в медиите и твърдението на жители на кварталите „Долапите” и „Средна кула”- гр. Русе, че вследствие използването на живак и други химични съединения има замърсяване на реката.

На река Русенски Лом има пункт за мониторинг от Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ), подсистема „Води”. Качеството на водите в реката се изследват ежемесечно. В продължение на много години по показател живак не са регистрирани отклонения.

Третирането с живак и други химични съединения в попивните ями се е използвало в миналото, за осигуряване на проводимост на акумулираните води. В населените места без изградена канализационна мрежа масово са се ползвали такива съоръжения.

Съвременен вариант на попивните ями са септичните. Те представляват локални пречиствателни съоръжения от стоманобетон, в които става частично пречистване на акумулираните в него отпадъчни води. Съоръженията нямат връзка с почвата и подземните води, а са безотточни шахти, от които водите се изгребват периодично. Всяко допълнително третиране с химични вещества – основи, киселини или живак не води до замърсяване на компонентите на околната среда, а може да влияе единствено и само върху хората, които боравят с тези субстанции.

За декларираното използване на опасни химични вещества от участниците в репортажа РИОСВ-Русе е сезирала Областна дирекция на МВР за изясняване на случая.

Продължава...

Закупена е безмоторна лодка за нуждите на Поддържан резерват „Сребърна”

DSC09117 - CopyЗакупена е нова, оборудвана лодка за извършване на регулярен мониторинг на територията на поддържан резерват „Сребърна”. Това е част от изпълнението на заложените мерки по проект „Дейности по устойчиво управление на ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом” по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”. Проектът се финансира по приоритетна ос 3 на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.”, одобрен със Заповед № РД-521/12.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

Новата 4-6 местна лодка ще бъде използвана от охраната на резервата. Тя е безмоторна, за да не се допуска безпокоене на обитателите на резервата.

Продължава...

Галерия