За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съставен е акт на фирма за липса на документи за трансграничен превоз на отпадъци

 

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на юридическо лице от град Русе за установено нарушение на Закона за управление на отпадъците и Регламент 1013/2006 на Съвета на ЕС за трансграничен превоз на отпадъци.

Сигналът за задържано транспортно средство, превозващо текстилни отпадъци е подаден от служители на „Митница–Русе”. Експерти на РИОСВ-Русе са извършили проверка на място, при която са констатирали липса на изискващите се документи – нотификация и писмено съгласие, които се издават от Министерство на околната среда и водите.

Текстилните отпадъци са на отговорно пазене в складови помещения на фирмата-нарушител до издаването на наказателно постановление и заповед от страна на РИОСВ-Русе за последващото им третиране.

За това нарушение ЗУО предвижда имуществена санкция в размер от 10 000 до 25 000 лева.

Продължава...

Не е установено изгаряне на биомаса на площадката на „Топлофикация-Русе” ЕАД

Не е установено изгаряне на биомаса на площадката на „Топлофикация-Русе” ЕАД – ТЕЦ-Русе Изток установиха експерти на РИОСВ-Русе при проверка вчера. Тя е осъществена по повод повдигнат въпрос на извънредното заседание на Обществиния съвет при Областния управител на Област Русе на 26 ноември 2013 година.

Експертите на РИОСВ-Русе не са установили съхранение и наличие на отпадъци от растителен произход по смисъла на Закона за управление на отпадъците. При обход на площадката е констатирано, че към момента на проверката са работили два парогенератора. На площадката за съхраняване на основаната суровина – гориво черни въглища и около съоръженията не е установено наличие на биомаса, следи от нея, както и пепел от изгарянето й.

В отчетните книги, регистрирани в РИОСВ-Русе няма отразени количества на приет за оползотворяване отпадък -„биомаса”.

В началото на ноември, РИОСВ-Русе връчи предупредителен протокол на ръководството на „Топлофикация-Русе” ЕАД да не предприема и/или извършва дейности по изгаряне на отпадъци от биомаса в инсталацията преди да изпълни задължения си като възложител на инвестиционно предложение и оператор на инсталация с издадено Комплексно разрешително (КР).

 

 

Продължава...

В края на 2013 година изтича срокът за регистрация на диви животни в РИОСВ-Русе

 До 31 декември 2013 година собствениците на  диви животни, които притежават белези на дивата форма могат да ги регистрират безплатно в съответната РИОСВ. Изискването на регистрация е съгласно Закона за защита на животните, в сила от ноември 2011 г. 

За извършване на регистрацията, собственикът следва да подаде следните документи: заявление по образец; документ, указващ произхода на екземпляра (декларация, протокол, договор за покупка, дарителски договор, фактура, регистрационна карта и др.); информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката - микрочип, пръстен, снимки на екземпляра, татуировка, марка и др. Списъкът на животните, подлежащи на регистрация е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/39-bioraznoobrazie.html.

На регистрация не подлежат питомните животни, които са: породи, целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли; домашни и селскостопански животни; селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички.

За установените нарушения на *Закона за защита на животните притежателите на диви животни подлежат на санкция, съгласно Глава Седма от закона.

Нарушителите се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 3000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

* Закон за защита на животните (ДВ. бр.13/2008 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.92/2011 г.)

Продължава...

Съставен е акт на физическо лице от Разград за нерегистрирани защитени видове птици

imagesЕксперти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на физическо лице от град Разград, занимаващо се с търговия и размножаване на видове, включени в Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и подлежащи на регистрация по реда на чл. 91 от * Закона на биологичното разнообразие (ЗБР).

Нарушението е констатирано след подаване на заявление за регистрация от страна на лицето през октомври за придобити през април тази година екземпляри от вида сенегалски папагал (Poicephalus senegalus). Съгласно изискванията на ЗБР собствениците на защитени видове по горецитираните нормативи трябва да ги регистрират 15 дни от придобиването на екземпляра или 40 дни от получаване на поколение от видове.

За това нарушение Законът за биологичното разнообразие предвижда глоба в размер от 50 до 2000 лева.

 

* Закон на биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ... бр. 66/2013 г.)

 

Продължава...

Безотговорно отношение към опасни отпадъци е проявил жител на с. Нисово

Copy_of_SAM_3926Експерти на РИОСВ-Русе са установили изхвърлени негодни за употреба препарати за растителна защита (пестициди), в контейнер за битови отпадъци пред частен имот в с. Нисово (област Русе).

Сигналът за наличие на мъртва риба в р. Бели Лом е постъпил в инспекцията в обедните часове на 16 ноември чрез тел. 112. Дежурен екип на РИОСВ-Русе е извършил контролна проверка, при която е установено, че сигналът е основателен. Вероятната причина за локалното замърсяване на реката са изхвърлените негодни пестициди в течно състояние в канал, който се влива в реката. Препаратите в твърдо състояние са изхвърлени в контейнер за битови отпадъци. Взети са водни проби от река Бели Лом, които са предадени за изследване на Регионална лаборатория–Русе към Изпълнителна агенция по околната среда.

Експертите на РИОСВ-Русе са потърсили съдействие от кмета на населеното място за изясняване собствеността на двата съседни имота, пред които се намира контейнерът с опасните отпадъци. Към момента на проверката те не са били открити. На кмета на с. Нисово е разпоредено незабавното преместване на отпадъците на безопасно място и на отговорно пазене до изясняване на случая.

РИОСВ-Русе е изискала съдействие от органите на реда за издирване на собствениците на имотите, за да се предприемат съответните административно-наказателни мерки.

 

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт на кмета на община Ветово

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха тази седмица акт за установяване на административно нарушение (AУАН) на кмета на Община Ветово по Закона за управление на отпадъците.

Нарушението е установено още в началото на месец септември при извършена планова контролна проверка, проведена в присътвието на представители на общината. Обходени са районите на кметствата в с. Смирненски и гр. Глоджево, и гр. Ветово. Експертите на РИОСВ-Русе са установили, че във всички населени места се експлоатират старите сметища и около тях са констатирани замърсени с отпадъци терени. На кмета на община Ветово е дадено предписание до края на септември да почисти замърсените терени.

При последваща проверка е установено, че предписанието не е изпълнено. Затова, че общинският кмет не е предотвратил изхвърлянето на отпадъци на нерагламентираните за това места и е допуснато образуването на сметища е съставен АУАН. За това нарушение Законът за управление на отпадъците предвижда глоба в размер от 3000 до 10 000 лева.

Продължава...

РИОСВ-Русе предупреди „Топлофикация - Русе” ЕАД да не изгаря отпадъци от биомаса до провеждане на необходимите процедури

РИОСВ-Русе връчи предупредителен протокол на ръководството на „Топлофикация-Русе” ЕАД да не предприема и/или извършва дейности по изгаряне на отпадъци от биомаса в инсталацията преди да изпълни задължения си като възложител на инвестиционно предложение и оператор на инсталация с издадено Комплексно разрешително (КР).

Поводът за това е депозирано писмо от страна на оператора, че възнамерява да извърши експеримент за изгаряне на отпадъци от биомаса в инсталацията на ТЕЦ „Русе-Изток”, експлоатираща се съгласно Комплексно разрешително (КР) № 46/2005 г., актуализирано с Решение № 46-Н0-И0-А3/2012 г.

Настоящото намерение представлява „инвестиционно предложение” по смисъла на Закона за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп. бр. 66/2013 г.). Предвид това, операторът е длъжен в най-ранен етап от намерението си да уведоми компетентния орган по околна среда (РИОСВ) и засегнатото население, като подаде уведомление. Необходимо е коректно да бъдат заявени параметрите, характера и обхвата на предвидените дейности, както и вида и състава на отпадъците от биомаса, които предвиждат да се третират.

Намерението „Изгаряне на отпадъци от биомаса в инсталацията на ТЕЦ „Русе-Изток” е свързано с промяна в работата на инсталацията, по смисъла на допълнителните разпоредби на ЗООС. Инсталацията има издадено КР и за всяка промяна в режима на работата й оперъторът следва да уведоми министъра на околната среда и водите и изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда и води (ИАОС) за определяне на необходимостта от промяна в издаденото комплексно разрешително.

Продължава...

Източникът на нефтените петна по река Дунав не е брегови

Източникът на нефтените петна не е брегови. Това са установили експерти на РИОСВ-Русе при обхода на потенциалните източници на замърсяване по река Дунав.

Сигналът за наличие на нефтени петна около района на вливането на р. Русенски Лом в р. Дунав е постъпил в инспекцията на 2 ноември (събота) в 11.30 часа чрез телефон 112. Дежурният екип е извършил обход в района на Русенска корабостроителница, Помпена станция „Люляка” и „Петролната база” в с. Пиргово. Не е установен локален източник от заустващи промишлени обекти или от колекторите на градска канализация. Заключението на експертите е, че вероятният източник е плавателно средство, което е изпуснало трюмните си води в акваторията на реката. Сигналът е предаден на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

Продължава...

В кратки срокове общинските администрации трябва да подготвят информация във връзка с новия Национален план за управление на отпадъците

До 15 ноември 2013 година общинските администрации следва да обобщят и изпратят в РИОСВ-Русе информация по въпросници, свързани с подготовката на новия Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Това стана ясно по време на проведената вчера среща между екип на РИОСВ-Русе, кметове на общини, гл. архитекти и еколози. Информацията е свързана с дейностите по управление, системите за разделно събиране на отпадъците, събраните количества за периода 2009-2012 г., административен капацитет на общините и др.

По време на работната среща на кметовете са разяснени задълженията и отговорностите по прилагането на Закона за управление на отпадъците. Приоритетни за изпълнение до 13 юли 2014 година са: осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни и опасни отпадъци и такива от черни и цветни метали др. във всички населени места с население по-голямо от 10 000 жители; актуализацията на общинските Наредби и Програми за управление на отпадъците. Актуализацията на общинските документи следва да са съобразени с новия Национален план за управление на отпадъците. Като основен проблем за всички общини се очерта прогресивно нарастващите отчисления за бъдеща рекултивация депата за отпадъци и за изграждане на съоръжения за предварително третиране на отпадъците.

Експертите на РИОСВ-Русе разясниха хода на процедурата съгласно екологичното законодателство по изработване на задание, съгласуване с контролния орган – съответната РИОСВ, изискващите се допълнителни процедури свързани, с Наредбата за Екологична оценка и др. на Общите устройствени планове (ОУП) на общините. Към настоящия момент от територията на Област Русе действащ Общ устройствен план има град Русе. Задание за изготвяне на ОУП са внесли общините Иваново, Две могили и Сливо поле. Община Русе също е внесла задание за изготвяне на нов Общ устройствен план.

 

Продължава...

Галерия