За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе изиска прилагане на мерки за намаляване на неприятните миризми при производството на добавки за фуражи в с. Долно Абланово

Експерти на РИОСВ-Русе дадоха предписания на собствениците на инсталацията за производство на добавки за фуражи „Анипро” АД в с. Добно Абланово (община Русе), да приложат допълнителни мерки за намаляване на неприятните миризми, формирани от производствената им дейност. Обстойната извънредна проверка, по заповед на директора на инспекцията, за обследване на технологичния режим и инсталациите при обработката на суровините за производство на добавки за фуражи, е поради зачестилите сигнали на жители на село Долно Абланово за неприятни миризми от дейността на дружеството.

Заключенията на експертите на РИОСВ-Русе са, че в дружеството са приложени значителни подобрения в технологичния режим, но все още недостатъчни, за ликвидирането на проблема.  Вероятни причини за неприятните миризми са нарушена цялост на отводнителната канавка и неправилна експлоатация на пречиствателното съоръжение. От проверката на дневниците за технологична поддръжка на пречиствателните съоръжения е констатирано, че при почистването им (за около 30 минути), се спира вентилаторът и емисиите от сушилнята се отделят в атмосферния въздух неорганизирано, които се усещат като неприятни миризми.

В момента на проверката е установено, че отводнителната канавка, разположена пред входа на приемното отделение е затлачена с пера, и не изпълнява предназначението си. В шахтата под приемния съд има наличие на замърсена суровина, която също е източник на неприятни миризми.

Освен мерките за намаляване на емисиите в атмосферата от почистването на пречиствателното съоръжение, на дружеството са дадени предписания да се почисти и възстанови нарушената цялост на отводнителната канавка и да се изготви и представи работен лист за класификация на производствено отпадък – пластмаса. В края на октомври предстои проверка за спазване на дадените предписания.

 

 

Продължава...

Съвместна комисия прие предложение за обявяване на нова защитена местност

IMG_3354_-_CopyЕксперти на РИОСВ-Русе участваха в съвместна комисия за приемане на предложение за обявяване на защитена територия за опазване на естествено находище на пролетно ботурче (Cyclamen coum), в землището на с. Бреница, община Тутракан. В заседанието взеха участие всички заинтересовани институции – Областна администрация Силистра, община Тутракан, РИОСВ-Русе, Регионална дирекция по горите, Държавно горско стопанство-Тутракан, Дирекция природен парк „Русенски Лом”, службите по земеделие .

Защитена местност ще е с площ 43 дка, представляваща държавен горски фонд. Уточнени са и режимите по опазването на вида. Те предвижват забрана за голи сечи, добив на полезни изкопаеми, разполагане на пчелини.

На територията на България са установени само три находища с добра плътност на вида пролетно ботурче – в Природен парк „Странджа”, край с. Осенец, община Разград и това в с. Бреница. То е и най-северното на територията на страната. На места покритието на растението достига до 30 %.

Процедурата за обявяване на нова защитена местност е разписана в Закона за защитените територии. Разглежданото предложение е направено от Дирекцията на природен парк „Русенски Лом”. След одобряването му, определяне на границите и режимите в бъдещата местност, документацията ще се изпрати до министъра на околната среда и водите, който изадава заповед за обявяване на защитената местност.

Пролетното ботурче (Cyclamen coum) е многогодишно тревисто растение. Листата са с бъбрековидна или закръглена форма. От горе са тъмнозелени с бял концентричен кръг или петно, а отдолу са кафеникави. Цветовете са дребни, 1-2 см, виолетово-розови. Родината на пролетното ботурче са Средиземноморието, Югоизточна Азия и Крим. Там се намират нейните основни популации. Видът попада в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие и за него важат всички забрани за бране, търговия, хербаризиране и унищожаване на местообитанията му.

Продължава...

Установени са наднормени нива на шум от дейността на метан-станция в град Русе

Експерти на РИОСВ-Русе установиха наднормени нива на шум в околната среда от дейността на метан-станцията и автомивката в кв. „Здравец” гр. Русе, собственост на „М-Газ” ЕООД. Измерванията са извършени съвместно с Регионална лаборатория – Русе, в началото на септември, в късните часове на деня.

За констатираните нарушения на нормативната уредба за шума от промишлени източници *, на дружеството е съставен акт за установяване на административно нарушение.

На дружеството са дадени предписания да предприемат мерки за намаляване нивата на излъчвания шум от компресора и вентилаторния блок и да извърши собствени измервания. Предстои последващ контрол за изпълнение на дадените предписания.

Поводът за извънредната проверка е колективна жалба от живущи в квартал „Здравец” за дейността на обекта, препратена от администрацията на президента на Р България. При съвместните проверки с представители на компетентните органи не са установени други нарушения на екологичното законодателство.

* Наредба №54/2010г за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, обн в ДВ бр.3/2011г.

Продължава...

На 17 септември в Русе ще се състои официално представяне в България на Третата международна експедиция за изследване на река Дунав

Третата международна експедиция за изследване на река Дунав Joint Danube Survey (JDS3) официално ще бъде представена в България на пресконференция, която ще се проведе в град Русе на 17 септември, от 10 часа, в хотел „Рига”, зала №2, ниво „Мецанин”.

В пресконференцията ще вземат участие представители на Международната комисия за опазване на река Дунав, на екипа на JDS3 и експерти от Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

След официалната част се предвижда посещение на корабите, участващи в JDS3.

Целта на третото поред мащабно проучване, което започна на 13 август в Германия, е събиране на актуални данни за цялото поречие на Дунав. В изследователския екип са включени химици, хидробиолози и микробиолози от Словакия, Румъния, Австрия, Сърбия, България, Унгария и Хърватия. Мониторингът на българския участък от реката започна на 13 септември и ще продължи до 20 септември.

Организатор на JDS3 е Международната комисия за опазване на река Дунав.

Продължава...

РИОСВ-Русе призовава ловците да спазват Закона за биологичното разнообразие по време на ловния сезон

Във връзка с началото на ловния сезон на птици и дребен дивеч, РИОСВ-Русе призовава ловците да спазват стриктно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии, като не допускат отстрел на защитени видове.

Миналата седмица рибари от гр. Силистра за открили прострелян ням лебед, който по-късно е починал от раните си.

Сред защитените птици са всички видове лебеди, дневни и нощни грабливи, див скален гълъб, гълъб хларупар, представителите на разред врабчоподобни и кълвачи.

Най-често в този сезон се отстрелват пъдпъдъци, фазани, гургулици, гугутки, гривяци, а от водолюбивите птици – голяма белочела гъска, зеленоглава патица и др., които са ловни обекти по смисъла на Закона за лова. Поради близки морфорлогични белези ловците биха могли да сбъркат голямата белочела гъска с малка белочела или сива гъска, които са защитени видове.

В административно-наказателните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие за отстрел на защитени видове за нарушителите се предвиждат глоби от 100 до 5000 лева и лишаване от право на лов от 1 до 3 години.

Важно е да се знае, че ловът е абсолютно забранен на територията на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, в землището на гр. Цар Калоян.

Контролът за спазване рапоредбите на специализираното законодателство се осъществява от Регионалните дирекции по горите и съответната РИОСВ.

Продължава...

Извършена е проверка на „Монтюпе” ЕООД за изпълнение на програмата за намаляване на интензивно миришещи вещества

На 10 септември е извършена контролна проверка в „Монтюпе” ЕООД за проследяване изпълнението на внесената от дружеството план-програма за намаляване на интензивно миришещи вещества от дейността. Експертите са установили, че заложените мероприятия и сроковете за тяхното реализиране се спазват. Монтирано е допълнително пречиствателно съоръжение (скрубер), което ще поеме разширението на завода и част от действащите мощности. Предстои пускането му в експлоатация в средата на месец октомври. Съгласно Плана, след възвеждането му ще бъдат направени измервания на емисии в околната среда и за качеството на въздуха в работната среда.

До изготвянето на тази програма се стигна след като през 2012 г. при извършена проверка е установено наличие на новоизградени вентилационни отвори (жалузи) по фасадата на производствено хале № 1. В тази връзка операторът възложи на акредитирана лаборатория да направи измервания в работна среда по показатели серни и азотни оксиди, въглероден оксид и въглеводороди. Измерванията са извършени в края на месец януари 2013 г. при три различни състояния – отворени жалузи, затворени жалузи и отворени прозорци. На база получените резултати операторът изготви план-програма за ограничаване разпространението на интензивно миришещите вещества в околната среда.

До края на септември ще бъдат проверени още три инсталации в Източна промишлена зона с издадени комплексни разрешителни.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверка на Регионално депо – Русе

На 9 септември, експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка на Регионално депо–Русе за неопасни отпадъци във връзка с изпълнение на условията в Комплексното разрешително (КР № 181-Н1/2010 г.), касаещи възникнали инциденти.

По данни от дневниците на оператора в ранните часове на 7 септември е възникнало запалване на отпадъци във втора клетка, която се експлоатира в момента. С помощта на Областна дирекция „Пожарна безопастност и защита на населението” и техника на „Русе публик сървисисз” ЕООД пожарът е овладян за кратко време.

Количеството депонирани отпадъци за периода от 1 април т.г. към датата на проверката възлиза на 54337 куб. м, което представлява 10 % о капацитета й. В момента на проверката се е извършвало уплътняване и запръстяване на депонираните отпадъци. До момента използваните количества земна маса възлизат на 720 куб. м. Предвижда се до 10 дни да приключи запръстяването на цялата клетка.

В изпълнение на условие от Комплексното разрешително, Община Русе е внесла информация в РИОСВ–Русе относно възникналата ситуация на РД-Русе. Пожарът е бил локален и не се е разпространил извън втора клетка за неопасни отпадъци. Същият не е довел до замърсяване на компонентите на околната среда и не са усетени неприятни миризми от жителите на града.

Продължава...

Трета международна експедиция за изследване на река Дунав ще премине през България

JDS3Третата международна експедиция за изследване на река Дунав Joint Danube Survey (JDS3) ще премине през България. Тя е започнала на 13 август и ще продължи до 26 септември.

 Организатор на експедицията е Международната комисия за опазване на река Дунав - (International Commission for the Protection of the Danube River - ICPDR), на която България е пълноправен член от създаването й през 1999 г. В експедицията участват химици, хидробиолози и микробиолози от Словакия, Румъния, Австрия, Сърбия, България, Унгария и Хърватия.

 Целта на проучването е събиране на актуални данни за състоянието на река Дунав - от извора до нейното устие. Изследването на българския участък на реката ще се проведе в периода 13 - 20 септември. На 17 септември се предвижда в град Русе да се проведе пресконференция с участието на членовете на експедицията.

 Това е трето проучване на река Дунав, първото е през 2001 г. (JDS1) , второто - 2007 г. (JDS2).

Продължава...

Наближават сроковете за подновяване на банковите гаранции за търговия с отпадъци черни и цветни метали

Притежателите на Разрешителни документи за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) трябва да подновят или удължат с една година банковите си гаранции в едномесечен срок преди изтичането им и да ги представят в съответната РИОСВ.

За извършване на дейности с ОЧЦМ Законът за управление на отпадъците (ЗУО) изисква банкова гаранция в размер на 25 000 лева за самата дейност и по 5000 лева за всяка площадка. Гаранциите се учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. Те са част от документацията, която възложителите прилагат за издаване на разрешителния документ.

При непредставяне на подновените банкови гаранции, контролният орган (РИОСВ) ще отнеме издадените разрешения.

При констатиране на нарушения в условията на разрешителните, контролният орган, издавайки наказателно постановление може да се възползва от банковата гаранция до размера на административно-наказателната мярка.

 

Продължава...

Галерия