За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Преустановен е разливът на масла по уличното платно от площадката в „Пухлево дере”

При извършената проверка на 15.07.2013 година експертите на РИОСВ-Русе са установили, че е преустановен разливът на отпадъци от нефтопродукти на улицата от площадката, на която незаконосъобразно са складирани 51 пластмасови бидона. Почистени и запръстени са прилежащите терени от западната страна на бившия бетонов възел.

Независимо, че няма данни за замърсяване на почвите директорът на РИОСВ-Русе възложи на Регионална лаборатория-Русе да извърши почвено пробонабиране. Взети са проби от три точки. Резултатите ще станат ясни до седмица.

На притежателя на опасните отпадъци са дадени предписания да предотврати течове от крановете на бидоните, за да не се допуска изтичане на течности; да се ограничи достъпът на външни лица до площадката със складираните отпадъци.

В срок до 29 юли виновното лице следва да организира предаването на отпадъците на фирма, притежаваща разрешителни документи за третиране на опасни отпадъци.

Експертите на РИОСВ-Русе ще осъществяват периодичен контрол до предаване на отпадъците и почистване на площадката.

Продължава...

Предприети са административно-наказателни мерки за нерегламентирано съхранение на масла в местността „Пухлево дере”

На 12 юли 2013 година експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на Денислав Ангелов Стефанов за нерегламентирано съхраняване на масла и абсорбенти, замърсени с опасни вещества.

Информацията за случая е подадена към РИОСВ-Русе неофициално на 9 юли вечерта от служител на община Русе. На 10 юли е извършена контролна проверка на място от експерти на Дирекция „Контрол на околната среда”. Установено е, че на площадка в близост до бетонов възел са складирани 51 бидона, пълни с отпадъци от мазут. Има замърсени терени на площ около 20 кв. метра от уличния подход към бетоновия възел. Лицето Денислав Ангелов декларира, че е притежател на бидоните и възнамерява да третира опасния отпадък. Същият не дава информация за произхода и придобиването им. Ангелов не притежава необходимите разрешителни документи, изискуеми по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Поради тези причини на нарушителя е съставен АУАН. Дадени са предписания незабавно да се третират замърсените площи с абсорбенти и  преустанови замърсяването на прилежащите терени.

Предвид заявеното намерение за третиране на опасния отпадък и за изясняване на произхода му РИОСВ-Русе е предала случая за решаване по компетентност на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Русе . (Писмо с изх. № 2265/11.07.2013 г.).

РИОСВ-Русе продължава да следи случая.

Уточнения:

  • Във връзка с публикации, че РИОСВ-Русе е взела проби за установяване на вида на отпадъка уточняваме, че Регионална лаборатория (РЛ) е звено към Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) и не е в структурата на РИОСВ. Лабораторията не прави изпитване на опасни отпадъци и такива не са вземани, нито възлагани на друга лаборатория;
  • На 10 април 2013 година по повод публикация на вестник „Утро” от 28 март 2013 година за изхвърлени строителни отпадъци е извършена проверка, при която е установено, че: площадката е замърсена с отпадъци от строителство и ремонт на сгради и се те се изхвърлят от фирма „Строител” ООД. За констатираното нарушение на 15 април е съставен АУАН на управителя на фирмата и издадено наказателно постановление № 18/2013 г.
Продължава...

Зачестяват сигналите за инциденти с млади екземпляри от вида бял щъркел

________-_CopyЗачестяват сигналите, свързани с млади екземпляри от вида бял щъркел (Ciconia ciconia). Само за два дни в РИОСВ-Русе са постъпили 4 сигнала за инциденти от трите области. За щастие, всички случаи са приключили благополучно. Няма ранени или загинали птици.

Особена загриженост е проявил екипът на община Кубрат, който е организирал спасяването на четири млади щъркелчета, чието гнездо е било засегнато от електричество и на практика унищожено. Останалите сигнали са от село Печеница (община Исперих), с. Точилари, (община Кубрат), община Дулово и с. Долна Студена (община Ценово). Птиците са изпаднали от гнездата си при опит за летене или вследствие на лошите метеорологични условия през изминалите почивни дни. Жителите на с. Печеница и в гр. Дулово са приютили младите екземпляри в местните си дворове.

Белият щъркел е синантропен вид, живее и се размножава в населените места и в близост до човешки поселения. Трябва да се знае, че е защитен вид и се забранява притежаването и отглеждането му съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Независимо, че гражданите проявяват съчувствие към предвестниците на пролетта, трябва да знаят, че не е желателно опитомяването им, тъй като птиците биха загубили етологичните (поведенческите) си характеристики и инстинктите си за самосъхранение. В подобни случаи следва да се обърнат към кмета на съответното населено място или община, или в РИОСВ-Русе с цел предприемане на най-подходящите действия.

 

Продължава...

Не са констатирани нарушения при извършените проверки на билкозаготвителните пунктове

Copy_of_IMG_5280Не са констатирани нарушения на Закона за лечебните растения (ЗЛР) * и Наредбата за изискванията към билкозаготвителните пунктове* при извършените 8 съвместни проверки на експерти на РИОСВ-Русе и представители на регионалните структури на Българска агенция по безопасност на храните. Билкозатовителните пунктове са избрани на случаен принцип в трите области на контролираната от РИОСВ-Русе територия - в гр. Тутракан (2 бр.), с. Сяново (община Тутракан), с. Лудогорци (община Исперих), с Беловец (общ. Кубрат), гр. Ветово, с. Трапище, (община Лозница) и гр. Лозница.

Експертите са констатирали, че лечебните растения се обработват на сушилни, без наличие на външни примеси, собствениците на пунктовете разполагат с позволителни, издадени от съответните общини и горски стопанства, количествата на билките не превишават тези, записани в общинските документи. Водена е надлежно документацията за изкупените, реализирани и обработени лечебни растения.

Към настоящия момент в пунктовете се събират сезонните билки мащерка, липа-цвят и коприва (листа и корени), не са установени количества гъби или горски плодове.

 

Контролните проверки по билкозаговителните пунктове са важна част от дейността на инспекцията и те са свързани с изпълнението на редица ангажименти по опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие, като част от целите на Конвенцията по биологично разнообразие.

Територията на РИОСВ-Русе от биологична гледна точка се характеризира с голямо разнообразие на лечебни растения. Това се обуславя и от биогеографското разположение и климатичните особености на района. Билкосъбирането за някои от населените места е един от основните поминъци и основен източник на доходи за местното население.

По информация от регистрите на РИОСВ-Русе към настоящия момент функционират 135 пункта, от които 32 в Област Русе, 62 бр. в Област Разгад и 41 на територията на Област Силистра. Справката от годишните отчети на пунктовете показва, че на територията на РИОСВ-Русе предмет на стопанска дейност са обикновена коприва (корени, листа), троскот (корени), липа (цвят, листа), бъз (цвят, плод), глухарче, врабчови чревца, мащерка, бял равнец, шипка (плод), слез, обикновен глог (цвят с листа, плодове), змийско мляко, обикновен пчелинок, маточина, полско великденче, репей, бръшлян и някои др.

* Закон за лечебните растения (Обн., ДВ, бр. 29, 07.04.2000 г.)

* Наредба № 5 от 19.04.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билокозаготвителните пунктове и складове за билки (Обн. , ДВ, бр. 85/28.09.2004 г. към ЗЛР)

Продължава...

Обявен е международен конкурс за детско творчество на тема „Бъди активен, защити реките!”

baner_defОбявен е Международен конкурс за детско творчество на тема „Бъди активен, защити реките!” под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав.

Предизвикателството Danube Art Master 2013 е за всички на възраст между 6 и 16 години. Те трябва да сътворят „екологична" творба, вдъхновена от величествената река Дунав, нейните притоци и обитатели. Конкурсът се провежда под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) и Институт по Глобално партньорство по водите за Централна и Източна Европа (GWP CEE).

Целта на състезанието е младите творци да направят посещение на брега на река Дунав или на нейн приток, намиращ се в непосредствена близост до населеното място, в което живеят, да потърсят вдъхновение в заобикалящата ги околна среда, да оценят какво означава тя за тях. Да помислят и формулират своето виждане за басейна на реката и неговите обитатели. Авторите на творбите трябва да представят предложения за конкретни действия и стъпки, които би могъл да предприеме всеки един жител от басейна на р. Дунав за опазване на реките, речните екосистеми и свързаното с тях биоразнообразие.

Тази година организаторите искат да ви провокират и с още една тема: „БЪДИ АКТИВЕН, ЗАЩИТИ ЕСЕТРОВИТЕ РИБИ!. Темата има за цел да мотивира младите участници да помислят за бъдещето на тези уникални обитатели на Дунавския басейн - есетровите риби, да ни покажат съпричастност към тяхното опазване и да изразят своите вълнения в екологична творба, направена на брега на реката.

Състезанието ще се проведе на два етапа: национален и международен. Националният победител ще представи България в международната надпревара за приза Danube Art Master 2013. Авторът на най-добрата творба сред националните победители от 14 Дунавски страни, участнички в конкурса ще бъде коронясан за Danube Art Master на 2013 година. Международният победител ще бъде отличен с награда например подводни фотоапарати или други разнообразни награди, свързани с водата и нейното опазване.

Желаещите да участват трябва да направят цветна снимка на своята творба, с филмова или цифрова камера. Снимката трябва да се разпечата и изпрати на пощенския ни адрес: 1421 София, ул. „Цанко Церковски" 67 вх. В, за Информационен и учебен център по екология, или направо на e-mail адреса на Сдружението: ceie@ceie.org . Изискването за минимален формат на принтираните снимки е 15х20 см върху гланцова или матирана хартия. Минималният размер на дигиталните снимки е 1 MB, а формата им - JPEG. Срокът за изпращане на творбите е 20 Юли 2013 г. (важи пощенското клеймо).

 

Подробна информация и условия за участие са публикувани на интертет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosvruse.org/docs/kluchovi_dumi/Lubopitno/Danube_Art_competition.doc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължава...

Сдружение „Култура и Енергия” – Русе и РИОСВ – Русе представят „Градът и Реката“ – аудио-визуален пърформанс

Graphic1_666На 9 юни 2013 г. от 21,15 ч., върху странична фасада на Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети”, сдружение „Култура и Енергия” – Русе и РИОСВ- Русе, ще представят съвместния аудио-визуален пърформанс „Градът и Реката“.

С него се отбелязва края на второто издание на Фестивала за съвременна градска култура „АЗ/ГРАДЪТ”, организиран от Община Русе

Аудиовизуална творба е създадена въз основа на събран визуален и аудио материал от различни представители на русенската общност по темата „Градът и Реката“. Общо над 500 снимки, видео записи от мобилни телефони и фотоапарати са постъпили чрез е-поща и на страницата в социалната мрежа Facebook от началото на кампанията от края месец април, за което Сдружение „Култура и Енергия” – Русе и РИОСВ – Русе изказват благодарности на участниците.

Проектът е замислен и изпълнен в новия за България жанр Community Art (Общностно изкуство). Аудио-визуаленият пърформанс „Градът и Реката“, предлага различна визия на смисловата връзка „Град-Река“. Доминираща е вечната и непроменяща се Река. Тя е медиатор не само в контекста на социума, но и в чисто природен аспект. Градът е там, където е, защото я има Реката.

Аудио-визуаленият пърформанс „Градът и Реката“ е крайният продукт на процес, в който различни представители на русенската общност работиха заедно, за да направят общо произведение - една проява на невидимите взаимодействия и възприятия на мнозина.

Продължава...

Създадена е много добра организация по управление на отпадъците в селата Батишница и Чилнов

Кметовете на селата Батишница и Чилнов (общ. Две могили, област Русе) са създали много добра организация по управление на отпадъците. Това са установили експертите на РИОСВ-Русе при провека на място на 3 юни 2013 година. Сметищата на двете населени места не се експлоатират, осигурена им е охрана. Не са констатирани замърсени с отпадъци площи окол тях. Улиците са чисти и редовно се извършва сметоизвозване на отпадъците.

Продължава...

Възпитаник на МГ „Баба Тонка” е фаворитът в конкурса на РИОСВ-Русе „Моята потребителска кошница”

info_merchandiseТеодора Т. Циркова от X клас на МГ „Баба Тонка” гр. Русе е фаворитът в конкурса на РИОСВ-Русе по повод Световния ден на околната среда 5 юни. Предизвикателството на инспекцията към младите хора бе озаглавено „Моята потребителска кошница” и кореспондира с мотото на тазгодишната кампания „Мисли, яж, спаси”. В продължение на седмица участниците в конкурса са наблюдавали потребителските навици на родителите си. Учениците са представили изводите си чрез мултимедийни презентации, фотоколажи и постери. В голяма част от творбите са засегнати проблемите с разхищението на храна, нездравословно хранене на децата и са проучени данни за недостига на храни в третите страни. Сред отличените са и възпитаници на СОУПНЕ „Фридрих Шилер” гр. Русе. Независимо, че конкурсът е регионален, интерес към темата са проявили ученици от гр. Пловдив и с. Николаевка, община Суворово.

Победителите могат да получат наградите си на 5 юни 2013 г. в Информационния център на инспекцията след 14.00 часа и на 6 юни от 9.00 до 17.30 часа. РИОСВ-Русе ще изпрати наградите на учениците от другите градове.

Пълният списък на победителите е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

 

За участие в Националния конкурс „Обичам природата и аз участвам” на Министерството на околната среда и водите в РИОСВ-Русе от трите области в РИОСВ-Русе са постъпили 75 снимки и предмети, изработени от отпадъчни материали, 42 рисунки и 5 разказа.

Комисия от РИОСВ-Русе оцени и изпрати за национално класиране 3 разказа, 10 рисунки и 10 предмета за националния кръг. Очаква се резултатите да станат ясни в средата на месец юни.

Продължава...

От утре е разшенен спортният риболов в ПР „Сребърна”

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде заповед, с която от 1 юни 2013 година разрешава извършването на спортен риболов в Поддържан резерват Сребърна”. Участъците, които любителите-риболовци могат да използват са: от почивен дом „Сребърна” в землището на село Сребърна, в южна посока по протежение на 400 метра до местността „Канаричката” и брега на река Дунав в границите на резервата. Придвижването до тези места може става само по съществуващите пътища.

Право да ловят риба имат физически лица, които притежават заверен билет за любителски риболов, който се представя на контролните органи. Любителите следва да използват не повече от една въдица (пръчка) с монтирани до два броя куки (единични, двойни или тройни). Риболовът може да се извършва в светлата част на денонощието, като максимално допустимото количество на ден - до 3 килограма риба.

Контрол за спазване на заповедта ще осъществява охраната на ПР „Сребърна”. Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава наслука на любителите-риболовци и ги призовава да не замърсяват с отпадъци резервата.

 

Продължава...

Галерия