За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експерти на РИОСВ-Русе се включват в екипите за Среднозимното преброяване на водолюбивите птици

В периода 13-15 януари 2012 г., експертите на РИОСВ-Русе ще се включат в екипите на Изпълнителната агенция по околната среда и водите (ИАОС), Българското дружество за защита на птиците, СНЦ „Зелени Балкани” за Среднозимното преброяване на водолюбивите птици. Наблюдението се организира за 36-ти път от Wetland International и се провежда в цяла Западна Палеарктика (Европа, Близкия Изток, и Северна Африка). Преброяването е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

За територията на РИОСВ-Русе са определени участъците по река Дунав „гр. Свищов - гр. Русе” от село Кривина до с. Пиргово; „гр. Русе - гр. Тутракан”; „гр. Тутракан - гр. Силистра” и „Комплекс Сребърна”. Във всеки от тези маршрути са определени точки за наблюдение, но  приоритетни зони  ще са Защитените местности „Калимок-Бръшлен”, „Остров Пожарево”, „Гарвански блата”, „Малък Преславец” и поддържан резерват  „Сребърна”.

Обект на Среднозимното преброяване са всички видове птици, за които влажните зони са основно местообитание – източник на храна, място за почивка и/или отглеждане на потомство. Към тях се включват изцяло разредите гъскоподобни, гмуркачоподобни, гмурецоподобни, пеликаноподобни, бурeвестникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата жеравови и дърдавцови.

Резултатите ще се обощят до седмица и ще се изпратят до ИАОС.

Продължава...

Десетки прилепи от поваленото дърво в с. Гарван са успешно „евакуирани” в Деветашката пещера днес

IMGP7950129 прилепа от защитения вид ръждив вечерник (Nyctalus noctula) са транспортирани днес  в Деветашката пещера от съвместен екип на РИОСВ-Русе и РИОСВ-Плевен. Освобождаването на бозайниците е приключило успешно, „новодомците” са се настанили в удобна ниша в пещерата.

Животните са образували колонията в хлалупите на стара, изсъхнала топола, намираща се в регулацията на с. Гарван, община Ситово. Колонията на ръждивия вечерник е установена през 2011 година при проверка по сигнал за следи от сеч и нарушаване целостта на дървото. Сигналът не е бил основателен, но експертите на РИОСВ-Русе са дали предписания на община Ситово да не премахва дървото, заради защитените му обитатели.

Вследствие на буря на 7 януари 2012 година, прогниване на кореновата система и ствола, цялата надземна част на дървото е повалена върху уличното платно. Падайки, дървото е нанесло щети върху електропреносната мрежа. Сформираната комисия от община Ситово е взела решение да нереже дървото, след извършена проверка на място,  и  съгласуване с РИОСВ-Русе  относно безопасността на обитатателите му. В момента на проверката не са били забелязани екземпляри от вида около дървото, както и звуци от тях.

При започване на работата по почистване на пътя, представителите на общината са забелязали колонията. В късния следобяд на 11 януари, прилепите са транспортирани от кмета на община Ситово  до Регионален исторически музей – Русе.

Екипът на РИОСВ-Русе потърси мнението на специалисти, които категорично препоръчаха Деветашката пещера, като най-подходящото място за освобождаването им. Там е установена най-голямата  зимуваща колония от същия  вид.

Продължава...

Не са отчетени превишения на вредни вещества при потушаването на пожара в „Оргахим” АД

Данните от мобилната станция на Регионалната лаборатория – Русе не показват превишения по измерваните показатели - метанови и неметанови въглеводороди, въглероден оксид, въглероден диоксид, сероводород, азотни оксиди и озон при потушаване на пожара в цеха за производство на смоли на „Оргахим” АД снощи. Станцията е започнала измервания на атмосферния въздух 1 час след получаване на сигнала в подветрената зона на пожара.

Облакът от отделящите се газове от пожара не е достигнал до жилищните части на града поради подходящите атмосферни условия – ниска скорост на вятъра, почти безветрие и югоизточната му посока.

Превишени моментни стойности на неметанови въглеводороди и озон спрямо нормалния фон за сезона са регистрирани между 0.00 и 3.00 часа, но няма опасност за здравето на хората и околната среда.

Мобилната станция продължава мониторинга на атмосферния въздух в района на инцидента и в отчетените стойности няма превишения.

Екип на РИОСВ-Русе тази сутрин е взел водни проби от площадковата канализация на „Оргахим” АД, от колектор „3-ти март” и от устието на река Русенски Лом при река Дунав.

 

Продължава...

Промяна в ЗУО удължава с месец привеждането на площадките за цветни метали в съответствие със закона

Последното изменение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 99, 2011 г.) удължава с месец срока за привеждане в съответствие на площадките за търговия с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), пунктовете за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕЕО) и за негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). Така крайният срок е 14 февруари 2012 година.

Собствениците на лицензирани площадки за ОЧЦМ трябва да представят пред Министерството на икономиката, енергетиката и туризма документ от съответната община,  който удостоверява, че площадката е раположена на: територия, определена за производствени и складови дейности с Общ устройствен план по Закона за устройство на територията (ЗУТ); територия, определена за производствени и складови дейности с План за регулация и режим на застрояване (вид подробен устройствен план (ПУП); територия в производствено-складови зони, определена от Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство, респективно определени с териториалноустройствени и общи градоустройствени  планове; пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение; и обекти на железопътната инфраструктура със стопанско значение.

На територията на РИОСВ-Русе към настоящия момент такова задължение имат 64 фирми, с лиценцирани 238 площадки, от които: в област Русе – 37 фирми със 141 площадки; област Разград -13 фирми с регистрирани 53 площадки и област Силистра - 14 фирми и 44 площадки за търговия с ОЧЦМ.

Същият документ (удостоверение) трябва да представят  в РИОСВ-Русе собствениците на пунктове за разкомплектоване на ИУМПС,  ИУЕЕЕО и НУБА до 14 февруари 2012.

След изтичане на  законоустановения срок, РИОСВ-Русе ще извърши проверки за изпълнение  разпоредбите на ЗУО. Пунктовете и площадките, които не се приведени в съответствие и не отговарят на изискванията ще преустановят дейността си.

Актуализирани Инструкции по прилагане изискванията на § 18 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците могат да бъдат намерени на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://riosv-ruse.org/faktori-na-okolnata-sreda/41-otpadatzi.html.

 

Продължава...

18 000 лева е общият размер на наказателните постановления за нарушенията в с. Калипетрово

Експертите на РИОСВ-Русе връчиха четири наказателни постановления на обща стойност 18 000 лева на Радко Ганчев за констатирани нарушения на Закона за управление на отпадъците. Три от постановленията на стойност по 1000 лева са за нерегламентирано изхвърляне и неконтролирано третиране на отпадъци, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) без разрешителен документ и липса на организация за безопасно управление на отпадъците. Най-тежко е наказанието за приемане на опасни отпадъци без притежаване на писмен договор с лицензирани оператори в размер на 15 000 лв.

В края на август миналата година, при извършени проверки по сигнал на Областна дирекция на МВР – Силистра е установено наличие на значителни количества пластмасови кутии, метални кофи, бидони, други опаковки, зацапани с бои, лакове и органични разтворители в промишлената зона между гр. Силистра и с. Калипетрово.  Част от отпадъците – варели и бидони, пълни с отпадъчни нефтопродукти, бои и разтворители за били загробени.

Резултатите от анализа на почвените проби показаха отклонения само по показател нефтопродукти.

При последната проверка, извършена в началото на декември 2011 година, експертите са установили, че се изпълняват дадените предписания, теренът е почистен, а събраните отпадъци са предадени на оператор, притежаващ разрешителен документ.

Предстои да се извърши повторно почвено пробонабиране, за да се провери евентуално замърсяване, след извършеното почистване.

Продължава...

РИОСВ-Русе излъчи експерти на 2011 година

Инж. Десислава Куцарова от отдел „Контрол на околната среда”  и Явор Хаджийски от „Разрешителни, регистрационни и съгласувателни режими” са експерти на 2011 година на РИОСВ-Русе.

За определяне на победителите в ежегодния конкурс, ръководството проведе анкета сред служителите на инспекцията. Критериите и номинациите, предложени от началниците на отдели, въз основа на които са излъчени експертите са: работа по няколко направления; разработване на документи; свързани с подобряване работата на инспекцията; акуратност при водене на преписките; самообучение и самоусъвършенстване и утвърждаване на доброто име на институцията.

Директорът на РИОСВ-Русе отличи с плакет победителите в тазгодишната надпревара и им пожела успешна и ползотворна работа през новата година.

Продължава...

Известни са победителите в конкурсите „Обичам природата и аз участвам” и „Зелена България”

obicham_prirodata_logoЧетирима са победителите от територията на РИОСВ-Русе в съвместния конкурс на Фондация „Димитър Бербатов” и Министерството на околната среда и водите „Обичам природата и аз участвам” и две организации с  приз  „Зелена България”  за най- зелен град и за граждански инициативи. Това стана ясно, на провелата се вчера съвместната церемония на МОСВ и радио Дарик в музея „Земята и хората” в гр. София.

Конкурсът за есе, рисунка или снимка на фондацията е обявен в началото на 2011 година за есе  е бе предназнечен за деца до 14 години и юноши до 18 години.

В категория „Снимка” за участници на възраст до 14 години е отличен Симеон Венциславов Маринов, - 12 години от гр. Дулово, възпитаник на НПМГ „Акад. Чакалов” – гр. София. В същата категория, във възрастовата група до 18 години награда печели Теодора Петрова Сигалова, 11 клас, МГ „Баба Тонка” – гр.  Русе.

В категория „Рисунка" за участници до 14 години награди печелят Белма Бейтулова Салиева от СОУ „Св. Св.Кирил и Методий” – с. Самуил, (област Разград) и Галя Василева Василева – 8 г., Център за работа с деца, Силистра.

До крайния срок 24 октомври 2011 година за участие в конкурса, в РИОСВ-Русе постъпиха общо 55 есета, 136 снимки, 49 рисунки и 6 макета на възпитаници на учебни заведения и детски центрове от Русе, Разград и Силистра. Сред най-активните участници са възпитаниците на СОУПНЕ „Фридрих Шилер” - гр. Русе, Математическа гимназия „Баба Тонка” – Русе, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” – гр. Русе, ОУ „Тома Кърджиев” – гр. Русе, ОУ „Иван Вазов” – гр. Русе, Център за работа с деца – гр. Силистра, ОУ „Васил Левски”гр.Разград и др.

В учредените от Министерство на околната среда и водите призове, предназначени за бизнеса, общините и награда за най-зелен град в рамките на Национална кампания „Зелена България”, финансирана от Оперативна програма „Околна среда” в категория „Оползотворяване на отпадъците и ефективно управление на ресурсите” е отличен Клуб екология СОУ „Христо Ботев” гр. Кубрат, а в тази за „Превенция, възпитание и информационни кампании” -  Сдружение ОПОРА на младите хора гр.Русе.

Целта на кампанията е да наложи разбирането, че природата - това сме ние и за да съществуваме в хармония, ние сме тези, които трябва да се грижим за нея. Министерство на околната среда и водите насърчава и поощрява всяка инициатива в тази посока.

Пълният списък на отличените в конкурса "Обичам природата и аз участвам" можете да намерите тук

Информация за приза "Зелена България" можете да намерите тук

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха два акта за изсичане на дървета край село Райнино

Експертите на РИОСВ- Русе съставиха два акта за установяване на административни нарушения (АУАН) - на Община Исприх и на А. Хасан за изсичане на дървета в Защитена зона от Европейската мрежа НАТУРА 2000.

Нарушението е установено при извършена проверка, след излъчен  репортаж по БТВ „Бунт срещу сеч на вековни дървета в Разградско”.

При огледа на място е констатирана сеч на 13 бр. диви круши и следи от пожар, който е засегнал 1 дърво. В съседен имот са отсечени 2 дървета, за улесняване на достъпа на превозни средства.

Имотът, закупен от А. Хасан, в землището на с. Райнино, община Исперих попада в границите на Защитена зона BG0002062 „Лудогорие” по Директивата за опазване на птиците. По документи г-н Хасан е подал заявление за окастряне на клони, с искане за изкореняване на 2 бр. дървета- дива круша.

Двете нарушения са на Закона за биологичното разнообразие – на Община Исперих  за неосъществен контрол върху дейността на А. Хасан и издаване на разрешение за сеч, а на собственика на имота премахване на характеристики на ландшафта (синори, единични или групи дървета) при ползването на земеделски земи съгласно заповедта на Министъра на околната среда и водите за обявяване на ЗЗ от НАТУРА 2000.

Законът за биологичното разнообразие предвижда глоба от 50 до 1000 лева за физически лица, а за юридически имуществена санкция от 100 до 5000 лв.

До настоящия момент, в РИОСВ-Русе или в община Исперих не е постъпвало уведомление за инвестиционно предложение за създаване на трайни насаждание от А. Хасан, за каквито цели е закупен имотът. Предстои директорът на РИОСВ-Русе да определи размерът на Наказателните постановления.

Продължава...

ОДЗ „Снежанка” се включи в кампанията „Зелена вълна” 2011

greenwave-logo-newНа 9 ноември 2011 г., директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова, ръководството на ОДЗ „Снежанка” и възпитаниците от група „Мечо пух”  се присъединиха в Международната кампания „Зелена вълна” 2011 г. с посаждане на 8 широколистни дръвчета и храсти в двора на градината.

Броят и видовете на дръвчетата са предварително съгласувани в отдел „Озеленяване” на Община Русе, а материалът е осигурен от РИОСВ-Русе.

Засаждането на дръвчетата бе предшествано от есенно развлечение на тема „Богатството на есента” чрез изпълнение на есенни песни, музикални игри, стихове и работа с природни материали и др. Малчуганите от „Мечо Пух” се превъплътиха в ролите на плодовете и зеленчуците, а учителите от детската градина в тези на Есента, Кума Лиса, Зайко и Ежко бежко.   В градината бе подредена изложба, отрупана с даровете на есента, а от „зимника” на баба – подготвените туршии, компоти и сладка.

Чрез участието си в Международната кампания „Зелена вълна”, ръководството на детското заведение и подготвителна група „Мечо Пух” със старши учител Петрония Миленкова, чрез практически занимания утвърдиха усилията си за възпитаването на децата в екологосъобразно поведение, изграждане на адекватна еко-позиция за облагородяване на двора на градината и на обогатяване на зелените площи.

Международната инициатива „Зелена вълна (Green wave) e кампания на Конвенцията за биологично разнообразие и цели възпитаване и повишаване знанията на подрастващото поколение за опазването му. Тя стартира през 2010 година, която бе определена от ООН за Международна година на биологичното разнообразие. С обявяването на  2011 година от  ООН за Международна  година на горите се даде своеобразно  продължение на инициативата за засаждане на дръвчета и храсти.

През 2010 година РИОСВ-Русе, с подкрепата на от Регионална дирекция по горите-Русе реализира залесителни мероприятия в  ЦДГ „Пинокио”, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” и СОУ „Възраждане”. В дворовете на учебните заведения бяха посадени над 30 дръвчета. Повече информация за  Международната инициатива може да бъде намерена на: http://greenwave.cbd.int/en/home или http://www.facebook.com/greenwave.cbd.int. 

Продължава...

Галерия