За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха два акта за изсичане на дървета край село Райнино

Експертите на РИОСВ- Русе съставиха два акта за установяване на административни нарушения (АУАН) - на Община Исприх и на А. Хасан за изсичане на дървета в Защитена зона от Европейската мрежа НАТУРА 2000.

Нарушението е установено при извършена проверка, след излъчен  репортаж по БТВ „Бунт срещу сеч на вековни дървета в Разградско”.

При огледа на място е констатирана сеч на 13 бр. диви круши и следи от пожар, който е засегнал 1 дърво. В съседен имот са отсечени 2 дървета, за улесняване на достъпа на превозни средства.

Имотът, закупен от А. Хасан, в землището на с. Райнино, община Исперих попада в границите на Защитена зона BG0002062 „Лудогорие” по Директивата за опазване на птиците. По документи г-н Хасан е подал заявление за окастряне на клони, с искане за изкореняване на 2 бр. дървета- дива круша.

Двете нарушения са на Закона за биологичното разнообразие – на Община Исперих  за неосъществен контрол върху дейността на А. Хасан и издаване на разрешение за сеч, а на собственика на имота премахване на характеристики на ландшафта (синори, единични или групи дървета) при ползването на земеделски земи съгласно заповедта на Министъра на околната среда и водите за обявяване на ЗЗ от НАТУРА 2000.

Законът за биологичното разнообразие предвижда глоба от 50 до 1000 лева за физически лица, а за юридически имуществена санкция от 100 до 5000 лв.

До настоящия момент, в РИОСВ-Русе или в община Исперих не е постъпвало уведомление за инвестиционно предложение за създаване на трайни насаждание от А. Хасан, за каквито цели е закупен имотът. Предстои директорът на РИОСВ-Русе да определи размерът на Наказателните постановления.

Продължава...

ОДЗ „Снежанка” се включи в кампанията „Зелена вълна” 2011

greenwave-logo-newНа 9 ноември 2011 г., директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова, ръководството на ОДЗ „Снежанка” и възпитаниците от група „Мечо пух”  се присъединиха в Международната кампания „Зелена вълна” 2011 г. с посаждане на 8 широколистни дръвчета и храсти в двора на градината.

Броят и видовете на дръвчетата са предварително съгласувани в отдел „Озеленяване” на Община Русе, а материалът е осигурен от РИОСВ-Русе.

Засаждането на дръвчетата бе предшествано от есенно развлечение на тема „Богатството на есента” чрез изпълнение на есенни песни, музикални игри, стихове и работа с природни материали и др. Малчуганите от „Мечо Пух” се превъплътиха в ролите на плодовете и зеленчуците, а учителите от детската градина в тези на Есента, Кума Лиса, Зайко и Ежко бежко.   В градината бе подредена изложба, отрупана с даровете на есента, а от „зимника” на баба – подготвените туршии, компоти и сладка.

Чрез участието си в Международната кампания „Зелена вълна”, ръководството на детското заведение и подготвителна група „Мечо Пух” със старши учител Петрония Миленкова, чрез практически занимания утвърдиха усилията си за възпитаването на децата в екологосъобразно поведение, изграждане на адекватна еко-позиция за облагородяване на двора на градината и на обогатяване на зелените площи.

Международната инициатива „Зелена вълна (Green wave) e кампания на Конвенцията за биологично разнообразие и цели възпитаване и повишаване знанията на подрастващото поколение за опазването му. Тя стартира през 2010 година, която бе определена от ООН за Международна година на биологичното разнообразие. С обявяването на  2011 година от  ООН за Международна  година на горите се даде своеобразно  продължение на инициативата за засаждане на дръвчета и храсти.

През 2010 година РИОСВ-Русе, с подкрепата на от Регионална дирекция по горите-Русе реализира залесителни мероприятия в  ЦДГ „Пинокио”, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” и СОУ „Възраждане”. В дворовете на учебните заведения бяха посадени над 30 дръвчета. Повече информация за  Международната инициатива може да бъде намерена на: http://greenwave.cbd.int/en/home или http://www.facebook.com/greenwave.cbd.int. 

Продължава...

Възпитаниците на ПГДВА „Йосиф Вондрак” отбелязаха Международния ден на Черно Море - 31 октомври

DSC_1253Възпитаниците на ПГДВА „Йосиф Вондрак” – Русе, изучаващи ЗИП-химия гостуваха в Информационния център на РИОСВ-Русе на 4 ноември 2011 г. Поводът бе Международния ден на Черно Море-31 октомври 2011. Кампанията се отбелязва за първи път в РИОСВ-Русе, поради повишения интерес на учениците към проблемите и предизвикателствата за опазването на  Черно море.

Пред учениците бе изнесена презентация, представяща уникалността на Черно море в географски, геологически, еволюционен и икономически аспект. По-късно се проведе дискусия за заплахите към водния басейн и предизвикателствата за управлението на водните, рибни и др. ресурси, опазването на биологичното разнообразие и устойчивото управление на крайбрежните зони.

Възпитаниците на  ПГДВА „Йосиф Вондрак” – Русе представиха предварително изработен постер с рисунки, снимки и стихове и любопитни факти, свързани с Черно море. Те показаха задълбочен интерес към защитените зони и резервати по българското крайбрежие.

Учениците и техните преподаватели получиха ръководства „Как да спасим Черно море”, издадено по проект за възстановяване на черноморските екосистеми.

Международният ден на Черно море е обявен на 31.10.1996 г. в Истанбул, Турция, на срещата на министрите на околната среда на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна, за да бъде привлечено вниманието на обществеността върху усилията, необходими за спасяването на Черно море.

През 2011 година се отбелязва петнадесетата годишнина от подписването на Стратегическия план за Черно море.

  • Той е символ на надеждата за по-добро бъдеще за 16 милиона души от шест държави, населяващи крайбрежието му.
  • Олицетворение на ангажимента на правителствата от региона за сериозни действия и реални резултати в усилията по възстановяването и опазването на морето.
  • Празник на посветените и неуморни усилия на много хора, които отделят от своето време и енергия, за да помогнат в опазването на околната среда.

Петнадесет години след подписването на документа, въпреки някои признаци на подобрение, много хора и най-вече живеещите по крайбрежието смятат, че е време за промяна на перспективата в опазването и възстановяването на тази уникална природна система — нашето общо Черно море.

Продължава...

Директорът на РИОСВ-Русе участва в среща на експертната група за качеството на атмосферния въздух

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова и експерти на РИОСВ-Русе взеха участие на 1 ноември 2011 г. в организираната от Изпълнителна агенция по околната среда и водите работна среща на българо-румънската експертна група за оценка и управление качеството на атмосферния въздух в граничните градове, разположени по Долен Дунав.

Целта на проведената среща бе да се потърсят решения за оптимизиране на автоматичните станции за мониторинг на въздуха и обмена на данните между двете страни в реално време.

Въз основа на натрупаните през годините данни от съвместната мониторингова система се отчете  значително подобряване качеството на атмосферния въздух.

Изпълнението на проект 121203/D/SV/BG Програма за управление качеството на атмосферния въздух в трансграничните българо - румънски райони по Долен Дунав” също е допринесло за подобряване качеството на въздуха в трансграничните населени места  чрез изготвянето на съвместна програма за качество на атмосферния въздух по Долен Дунав.

По време на срещата двете страни се споразумяха да се оптимизират съществуващите в момента мониторингови станции в районите Русе - Гюргево и Силистра – Кълъраш и да  продължи обменът на информация за качеството на атмосферния въздух в тези райони.

Участниците в срещата се договориха да се възобновят периодичните срещи за обмен на информация и обсъждане на текущи проблеми във връзка с опазване чистотата на въздуха и да се определят лица за контакти и от двете страни, които при аварийни ситуации да информират другата страна.

Съвместната мониторингова система за контрол качеството на въздуха в граничните градове е изградена в рамките на проект по програма ФАР - ТГС / 1999 г. Основните цели са били насочени към подпомагане сътрудничеството между двете страни за подобряване качеството на въздуха в граничните райони между България и Румъния, предоставянето на данни за качеството на въздуха на съотвените отговорни институции за предприемане на краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряването на въздуха и на обществеността в реално време. В допълнение към съществуващата система за мониторинг на въздуха, в двойките градове Русе- Гюргево, Силистра - Кълъраш, Николоп – Турну Магуреле и Свищов - Зимнич са изградени автоматични ДОАС системи за контрол качеството на атмосферния въздух и по две метеорологични станции на територията на двете страни.

Продължава...

От 1 октомври 2011 г. се въвежда нова такса за полимерни торбички

От 1 октомври се въвежда нова продуктова такса за производителите, вносителите или лицата, въвеждащи на пазара от други страни-членки на Европейския съюз като част от своята дейност полимерни торбички. Това стана с влизане в сила на Изменението на Наредбата за определяне на размера и заплащане на продуктовите такси на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ бр. 53, 2008 г., изм. и доп. ДВ бр.29, 2011 г.).

Целта на нововъведената такса е ограничаване на употребата на полимерните торбички и замърсяване на околната среда с тях.

Размерът на продуктовата такса за 2011 г. е 0,15 лева за торбичка, като през годините ще нараства. За 2012 г. ще се равнява на 0,35 лв., за 2013 г. – 0,45 лв., а за 2015 лв. съответно  0,55 лв.

Дължимите продуктовите такси се внасят до всяко 15–то число на текущия месец за предходния, в Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при Министерството на околната среда и водите.

Задължените лица трябва да представят до 15–то число на текущия месец справка по образец № 13 а от Наредбата.

Дистрибуторите или лицата, пускащи на пазара полимерни продукти трябва да изискат от производителя удостоверение за платени такси, съгласно образец № 7 а от Наредбата.

В случай, че таксите не са платени, дистрибуторите изчисляват и внасят продуктовите такси.

Продължава...

Не са констатирани превишения на вредни вещества във въздуха, вследствие на пожара в ИПЗ днес

Автоматичната станция за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух при „Хлебна мая” - гр. Русе и Автоматичната измервателна станция АИС „Възраждане” не са регистрирали превишения на следените показатели, вследствие на възникналия пожар на територията на бившето предприятие „Изома” в Източната промишлена зона на гр. Русе.

Сигналът е постъпил в РИОСВ-Русе днес в 13.59 ч., чрез телефон 112. На мястото са се отзовали трима експерти на инспекцията. На площадката, експертите са информирани, че е запален течен парафин. От специализираните органи са предприети необходимите мерки за потушаването на възникналия пожар.

Мобилната станция на Регионална лаборатория – Русе при Изпълнителната агенция по околната среда и водите е била в готовност да извърши измерване, но такова не се е наложило, по преценка на представителите на присъстващите специализирани органи.

Към настоящия момент, част от сградния фонд на бившето предприятие „Изома” е собственост на дружеството „Инакемсолюшънс” ЕООД, с предмет на дейност дистрибуция на химически продукти.

Продължава...

РИОСВ-Русе - с номинация от Фондация „Програма Достъп до информация”

РИОСВ-Русе е сред 12-те от общо 24 регионални структури на МОСВ, номинирани от Фондация „Програма Достъп до информация”  в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани” – 11 регионални инспекции по околната среда и водите /РИОСВ/ и Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район - Пловдив.

Номинациите се провеждат по повод деветото отбелязване на Международния ден на правото да знам в България.

Резултатите от проведено през февруари тази година проучване на „Програма Достъп до информация” показват, че РИОСВ в Русе, Варна, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково  са изпълнили задълженията си за активно публикуване на обществена информация и са отговорили в срок на подадените електронни заявления. Екоинспекциите участват в номинациите в тази категория със своите подробни и актуални интернет страници. Те са динамични и осигуряват актуална и пълна информация за работата на инспекциите. Има специално създаден раздел за достъп до обществена информация, съдържат публикации на обявления за издаване на разрешителни, регистри, контролни проверки, нормативни документи от българското и европейското законодателство.

РИОСВ-Русе се присъединява към инициативата за отбелязване на Международния ден на правото да знам, като обявява 28 септември 2011 г. за Ден на отворените врати в рамките на работния ден.

Денят на правото да знам е кулминация в кампаниите на много институции и неправителствени организации по света за прозрачно, отчетно и отворено управление. Той се отбелязва от 60 организации в над 40 страни.

Продължава...

РИОСВ-Русе продължава да събира творби за конкурса „Обичам природата и аз участвам”

До 24 октомври 2011 година, РИОСВ-Русе събира приложни творби, есета, рисунки и снимки за съвместния конкурс на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Фондация „Димитър Бербатов”. В конкурса могат да се включат деца до 14 години  и юноши до 18 години.

Желаещите могат да изпратят до три свои работи, които да показват отношение и грижа към природата. Произведенията трябва да бъдат изпратени по местоживеене на участниците, в РИОСВ-Русе или в другите регионални структури на министерството. По места, комисии ще номинират по десет произведения и ще изпратят творбите до МОСВ за общонационално оценяване.

От най-добрите рисунки и фотоси ще бъде организирана и показана изложба през месец декември, когато ще бъде връчена и наградата на Министерство на околната среда и водите за най-зелен град. Десет от най-добрите есета ще бъдат публикувани на сайтовете на Министерство на околната среда и водите и Фондация „Димитър Бербатов”.

Предвидени са награди – 10 велосипеда, 10 цифрови фотоапарата и десет бинокъла.

Информация за конкурсите може да бъде намерена в РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски” № 20 и на интернет страницата на адрес: http://www.riosv-ruse.org/.

 

Продължава...

Незаконен улов е вероятната причина за находката на мъртва риба в Янтра

Риболов с непозволени средства (използване на ток) е вероятната причина за наличието на мъртва риба в река Янтра, в участъка между селата Стърмен и Ботров (област Русе).

Сигналът е подаден в РИОСВ-Русе от рибари чрез служител на Изпълнителна агенция по рибовъдство и аквакултури (ИАРА), вечерта на 16 септември. Извършени са съвместни проверки в два последователни дни с представител на „Водно бюро” при Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район.

Взети са водни проби за изпитване. Изследвани са показателите: активна реакция, химична потребност от кислород във водата (ХПК), нитрати, нитрити и фосфати. Резултатите от водните проби не показват отклонения от нормите за качество на водите на обект ІІІ–та категория, каквато е река Янтра.

В участъка между селата няма потенциален производствен източник, който би могъл да предизвика замърсяване. При обхода, експертите на РИОСВ-Русе не са установили следи от брегови замърсители като измиване на селскостопанска техника или от други подобни действия.

Тези констатации дават основание да се счита, че се касае за бракониерство и ползване на уреди за незаконен улов.

РИОСВ-Русе призовава гражданите да бъдат по-бдителни и отговорни при извършването на риболов.

Инспекцията ще информира ИАРА и органите на реда за резултатите от проверката.

Продължава...

Галерия