За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

На 22 май се отбелязва Международният ден на биологичното разнообразие

idb-2013-logo-enМотото на Международния ден на биологичното разнообразие през 2013 година е „Вода и биоразнообразие”. Честването на 22 май е в рамките на обявеното от ООН Десетилетие на биологичното разнообразие 2011 – 2020.

Честването на Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май ще даде възможност на страните-членки на Конвенцията по биологично разнообразие да предоставят повече информация на обществеността по темата за състоянието на водата и водните ресурси, както и за предприемане на активни действия за опазването им.

Водата е от съществено значение за живота на Земята. Нито едно живо същество не може да живее без нея. Водата е основна предпоставка за човешкото здраве и благосъстояние, както и за опазването на околната среда.

Водата определя начина ни на живот. Осигуряването и поддържането на водата за нуждите на хората по целия свят, вече е добре познато предизвикателство за устойчивото развитие в повечето области - и в развитите, и в развиващите се страни. Екосистемите, най-вече горите и влажните зони, гарантират чистата вода за човешките общности. Водата е част от всички екосистемни услуги.

Влажните зони могат да помогнат за намаляване на рисковете от наводнения. Възстановяването на почвите може да намали ерозията и замърсяването и така да се увеличи наличната вода за култури. Защитените територии могат да помогнат за осигуряване на вода за градовете. Това са само няколко примера, как управлението на екосистемите може да помогне при решаване на проблемите, свързани с водата.

Водата, като ресурс за живота на Земята, е тема на различни секторни политики и изисква партньорство при нейното управление. Решения за управлението на водите са включени в глобалния Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020 и неговите цели от Аичи.

2013 е определена от ООН за Международна година за сътрудничество в областта на водите (http://www.unwater.org/watercooperation2013.html)

Конвенцията за биологично разнообразие e обявена за подписване на 5 юни 1992 г. в гр. Рио де Жанейро, Бразилия, и влиза в сила от 29.12.1993 г. Първоначално Международния ден на биологичното разнообразие се отбелязва на 29 декември, но от 2000 година насам с решение на Общото събрание на ООН честването става на 22 май - деня, в който в гр. Найроби, Кения, е приет Заключителния акт на Конференцията на страните-членки за приемане на договорения текст на Конвенцията. Република България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправна страна – член, като полага усилия за адекватни мерки и действия, относно общоприетите и разисквани  приоритети. На 22 май 193 правителства и общности, които са страни-членки на Конвенцията за биологично разнообразие, ще се обърнат с призив за ежедневни усилия за изпълнение на трите цели на Конвенцията - опазване на биологичното разнообразие, устойчиво ползване на неговите компоненти и справедливо и безпристрастно разпределение на ползите от употребата на генетичните ресурси.

Продължава...

РИОСВ-Русе обяви конкурс за Световния ден на околната среда на тема: „Моята потребителска кошница”

info_logoРИОСВ-Русе обяви конкурс за ученици от основния, средния и гимназиален курс на обучение от училища в областите Русе, Разград и Силистра по повод Световния ден на околната среда 5 юни 2013 година. Темата на конкурса е „Моята потребителска кошница”. Желаещите да се включат трябва да наблюдават в рамките на седмица какво пазаруват техните родители. Купуват ли повече храна, правят ли списък, посягат ли към стоки, които не са толкова необходими, позволяват ли си да изхвърлят хранителни продукти. Наблюдението следва да се фокусира и върху вида на опаковката и потребителските навици.

Изводите, до които ще достигнат участниците могат да се обобщят във вид на: постер, рисунка, комикс, колаж, реферат „мини проект” или да се използват компютърни програмни приложения. Конкурсните творби ще бъдат оценявани от експерти на РИОСВ-Русе по следните критерии: съдържание на послания, свързани с темата; сложност на изпълнение; оригиналност и въздействие и практическа приложимост на идеите.

Крайният срок за представяне на творбите е 30 май 2013 година. Конкурсните творби, придружени с информация за участниците, да се изпращат по електронна поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или да се донесат в Информационния център на РИОСВ-Русе – гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, партер.

Темата на Световния ден на околната среда през 2013 г. е: „Мисли. Яж. Спаси” и е свързана със загубите на храна. Според Организацията на обединените нации за храна и земеделие годишните загуби на храна се равняват на 1.3 милиарда тона. Това е равносилно на количеството, произведено в Суб-Сахарската част на Африка. В същото време един от седем души си ляга гладен, а повече от 20 000 деца на възраст под 5 години умират ежедневно от глад....

Продължава...

Обявена е втората защитена територия в Област Русе по проекта за микрорезервати

 

snimki_006_-_Copy„Находището на българска гърлица (Limonium bulgaricum Ancev) - с. Караманово” е обявено за защитена територия със заповед на министъра на околната среда и водите (Заповед № РД-300/2013 г.). Защитената местност се намира в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе и се простира на 16.142 дка площ.

Обявяването на находищата на растителните видове Българска гърлица (Limonium bulgaricum) и Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov) се осъществи чрез проект „Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растенията в България, чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати”, финансиран от програмата на ЕС за околна среда Life+. Проектът се изпълни от екип на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

С цел опазване на растителния вид българска гърлица в границите на местността се забранява промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята, търсене, проучване и добив на подземни богатства, строителство, внасяне на неместни видове, употребата на пестициди и извършване на мелиоративни дейности, водещи унищожаване на местообитанието.

Предстои защитената местност да се отрази в картата на възстановената собственост за землището на с. Караманово и в Държавния регистър на защитените територии при Министерство на околната среда и водите.

 

Limonium bulgaricum Ancev е от Сем. (Plumbaginaceae) – Саркофаеви. Природозащитният му статет е „Критично застрашен”. Растението е български ендемит.

Среща се по влажни тревисти места в зоната на ксеротермните дъбови гори върху излужени черноземи. Образува разкъсани популации с ниска численост. Растението е разпространено в Дунавската равнина (по долината на р. Студена и нейните притоци в района между гр. Свищов, гр. Павликени и гр. Бяла).

Заплахите за вида са свързани със селскостопанска дейност и развитие на интензивно земеделие, животновъдство и съпътстващите го паша и коситба. Събирането на растения за сухи букети поради декоративните им качества са причина за намаляване числеността на вида в отделни находища.

Българската гърлица е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата попадат в защитени територии (защитена местност „Кайкуша“ и защитена местност „Русалка“ в района на гр. Свищов) и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Продължава...

Започна процедурата по заличаване от регистрите на вековния бряст край с. Нисово

_002_-_CopyЗапочна процедурата по заличаване на защитен обект „Вековен полски бряст” в землището на с. Нисово. Дървото е необратимо увредено вследствие на силен вятър и преовлажняване на почвата.

В рамките на процедурата съгласно Закона за биологичното разнообразие е изготвен съвместен протокол между директорите на РИОСВ-Русе и ДЛС „Дунав” за оценка състоянието на обекта. Протоколът и скицата на местността се комплектоват и изпращат в Министерството на околната среда и водите за заличаване от държавния регистър на вековните дървета.

Вековният бряст ще остане на място. Няма да се предприемат мерки по неговото отстраняване.

 

Продължава...

Сдружение „Култура и Енергия” – Русе и РИОСВ – Русе отправят ново предизвикателство към любителите-фотографи

Graphic1_666Сдружение „Култура и Енергия” – Русе и РИОСВ – Русе канят любителите фотографи да участват като автори във второто издание на Фестивала за съвременна градска култура АЗ/ГРАДЪТ”.

До 15 май 2013 година желаещите да се включат в проекта могат да изпращат снимки, видео и/или записи от мобилен телефон, фотоапарат или видео камера на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Снимките да са придружени с кратка информация за автора: име, тел. за контакт и учебно заведение. Темата е „Градът и Реката”. Целта е  по атрактивен и нетрадиционен начин да обединят в едно различни гледни точки на любителите-фотографи за уникалния архитектурен, природен, исторически и културен капитал на град Русе.

Събраният материал ще бъде обработен от художника Пламен Йорданов във видео филм и представен на :

- на 4 юни от 20,45 - фасада на Регионален исторически музей

- на 9 юни от 20,45 – странична фасада на Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети”.

Станете част от общоградски проект и покажете на русенци и гостите на града Вашата гледна точка за реката и хората.

Продължава...

Уточнение: РИОСВ-Русе не е бенефициент по проект за обезвреждане на пестициди

 Във връзка с появилите се публикации в местния печат РИОСВ-Русе уточнява, че не е бенефициент по Международен проект за износ и последващо третиране на негодни за употреба препарати за растителна защита.

Законът за управление на отпадъците класифицира негодните за растителна защита препарати като опасни отпадъци. РИОСВ контролира тяхното екологосъобразно съхранение и последващото им обезвреждане. Пряка отговорност имат собствениците на имоти, на чиято територия се съхраняват такива отпадъци.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе почистиха участък от бул. „Придунавски”

30 експерти на РИОСВ-Русе почистиха участъка на бул. „Придунавски” от пресечката на ул. „Мостова” до Музея на транспорта в рамките на кампанията „Да почистим България за един ден”.

Мястото бе определено от Община Русе, от където са предоставени чували и ръкавици. Общо 21 чувала със смесени отпадъци (битови и строителни) бяха събрани в рамките на два часа. РИОСВ-Русе осигури дежурен експерт, който отговаряше на въпроси, свързани с депонирането на отпадъците.

Окончателните данни за депонираните отпадъци на регионалните депа в Русе, Разград и Силистра и общинските депа в експлоатация в Бяла и Две могили ще бъдат обобщени и публикувани на интернет страницата на 24 април 2013 г.

Copy_of_IMG_3801 Copy_of_IMG_3804 Copy_of_IMG_3811
IMG_3812_-_Copy Copy_of_IMG_3817
Продължава...

РИОСВ-Русе ще отличи със специална награда участник от конкурса „Мисли Зелено”

 THINK_GREEN_za_pe4at2013_-_CopyТрадиционно РИОСВ-Русе ще отличи със специална награда участник в конкурса за еко-дизайн „Мисли Зелено”, организиран от ръководството на ПГДВА „Йосиф Вондрак” гр. Русе. Конкурсът се провежда за трета поредна година и цели да провокира творческото въображение и креативност у подрастващите. Посветен е на Деня на Земята 22 април.

Експерти на РИОСВ-Русе са поканени за участие в комисията по оценяване на приложните творби.

Освен специалната награда, РИОСВ-Русе ще предостави на организаторите информационно-образователни материали и др. подаръци за наградния фонд.

Продължава...

На 22 април се отбелязва Денят на Земята

__IMG_5656На 22 април се отбелязва Международният ден на Земята. Кампанията се провежда по света вече 43 години. Целта е правителствата, бизнес компаниите, неправителствени организации и милиони да се обединят с обща отговорност за запазване на планетата.

Международният Ден на Земята през 2013 г. е посветен на „Лицата на изменението на климата”, като призовава всеки човек да фокусира вниманието си и да предприеме действия за постигане на по-устойчив начин на живот.

За много хора, изменението на климата все още може да изглежда неясен и сложен проблем, който някой друг, в бъдеще трябва да реши. Но това е така, само защото те все още се чувстват изолирани и далеч от директните му последици.   Изменението на климата има много реални ефекти върху хората, животните и екосистемите, върху природните ресурси, от които всички зависим.

Всеки човек, който предприеме свое действие, за да се справи с проблема, е лице на изменението на климата: предприемачите, които виждат възможност в създаването на нова „зелена“ икономика, активистите, които предприемат действия и организират кампании за повишаване на осведомеността в своята общност, инженерите, които проектират чисти технологии на бъдещето, държавните служители, които подготвят закони за изменението на климата, както и обикновените хора, които се ангажират и полагат усилия да живеем по един по-устойчив начин ден след ден.

Денят на Земята има за цел да вдъхнови хората да се грижат по-добре за околната среда и да ги научи да се гордеят с това. Някои ще организират разходки сред природата, с надеждата, че това ще вдъхнови повече отговорност към околната среда. Други – ще направят почистване, за да стане околната среда по-добра за живеене.

Денят на Земята през 2013 г. ще действа като отправна точка, в която се настоява за незабавни действия за осигуряване на възобновяема енергия за всички и устойчиво бъдеще за нашата планета. Движението „Ден на Земята“ призовава местни, национални и международни лидери да намалят и прекратят субсидиите за изкопаемите горива, да насърчат идеята за използването на възобновяеми енергийни технологии и подобряване на енергийната ефективност.

Продължава...

Галерия