За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

До 31 декември се подават заявления за добиване на билки под специален режим

Primula_veris_4038Желаещите да добиват лечебни растения от естествените им находища, попадащи под специален режим на опазване и ползване от територията на РИОСВ-Русе, трябва да подадат заявление до 31 декември в инспекцията.

На база на подадените заявления, експертите обобщават справка и я предлагат на министъра на околната среда и водите, който с ежегодна заповед определя квоти за количествата билки под специален режим. Обикновено това са лечебни растения, чийто ресурси са ограничени, затова се предприемат мерки за тяхното опазване.

На територията на РИОСВ-Русе за събиране от естествените им находища са определени: цвят от лечебна иглика, стрък от лазаркиня, лист от лудо биле и лист от лечебен ранилист, червен божур, плод от кисел трън и плод от зърнастец, решетка безстъблена, тлъстига лютива и шапиче.

След обнародването на ежегодната заповед на министъра (до края на февруари 2011 г.), РИОСВ ще свика комисия с представители на общините, държавните лесничейства и дивечовъдните станции за разпределяне на количествата лечебни растения спрямо квотите между желаещите да ги добиват. Задължение на общините и държавните лесничейства е да не издават позволителни за тези лечебни растения в по-големи количества, определени в квотите.

РИОСВ-Русе контролира количествата в издадените позволителни, и тези, изкупени от билкозаготвителите.

Нарушаването на специалния режим по опазване и ползване на билките, както и събирането и изкупуването на защитени и забранени за събиране лечебни растения се наказва с глоба до 3000 лева по Закона за лечебните растения.

Продължава...

Мрежи дълги 650 метра са извадени от ЗМ „Блатото край село Малък Преславец” през почивните дни

mreji_3298Мрежи за незаконен улов на риба с обща дължина 650 метра са извадени от водоема на Защитена местност „Блатото край село Малък Преславец”, при съвместна акция на охраната на Поддържан резерват „Сребърна” и служители на Гранична полиция-Силистра през почивните дни.

Не е установен извършителят  на нарушението. Количеството жива риба с тегло 55 кг, от които 30 кг сребриста каракуда, 15 кг бяла риба и 10 кг щука са върнати обратно във водоема.

Уредите за незаконния риболов са прибрани за съхранение в административната сграда на ПР „Сребърна”.

Проверките на територията на резервата и защитената местност продължават. До момента други нарушения не са установени.

Защитена местност „Блатото край село Малък Преславец” се намира на   територията на село Малък Преславец, община Главиница, област Силистра. Общата площ на местността е 147,3364 ха, представляваща поземлен и горски фонд. Стопанисва се от община Главиница и Държавно горско стопанство „Тутракан”.

Защитена местност „Блатото край село Малък Преславец” е обявена със Заповед № 310/10.04.1986 г. на Комитета за опазване на природната среда за обявяване на природна забележителност блатото “Малък Преславец” с площ 38.5 ха. По късно със Заповед № РД-411 от 28.04.2004 г. на Министъра на околната среда и водите е прекатегоризирана  и е увеличена площта до сегашните граници.

На територията на защитената местност се забранява се строителството; палене на огън, опожаряване на тръстиката и друга растителност; замърсяване с битови, промишлени и други отпадъци; ловуване с изключение на едър дивеч през периода ноември-декември, на разстояние не по-малко от 150 м от брега; използване на лодки и мрежени уреди за спортен риболов; промишлен риболов; спортен риболов от западния бряг на блатото; късане и изкореняване на растения, бране на липов цвят и други билки; паша на домашни животни; извеждане на голи сечи; извеждане на санитарни и отгледни сечи в периода 15 февруари – 31 юли.

Продължава...

Не са констатирани нарушения в прилежащата територия на язовир Бели Лом

Експерти на РИОСВ-Русе, Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” и представител на РДНСК–Разград не са установили нарушения в прилежащата територия на язовир Бели Лом (област Разград), при проверка в началото на седмицата. Организацията и координацията на работата на сформираната комисия бе осъществена от РИОСВ-Русе.

Контролът на големите язовири на територията на цялата страна се извършва по заповед на министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството от 25 октомври 2010 година. Целта е да се подобри качеството на водите на комплексните значими язовири, ликвидиране на замърсяването с непречистени води от обектите, разположени в близост до водните обекти и предотвратяване на незаконни строежи. В заповедта предварително са определени етапите, условията и критериите за контрола.

За територията на РИОСВ-Русе значим воден обект е язовир Бели Лом, намиращ се на територията на община Лозница и област Разград. Стопанисва се от „Напоителни системи” ЕАД-София, клон Търговище.

При обхода на място и прегледа на цялата документация, свързана с експлоатацията на съоръжението и прилежащата територия на язовира не са установени директни регламентирани и нерегламентирани зауствания на канализации, преливници и дерета; зауствания от ваканционни и други търговски обекти; лодкостоянки; водовземни съоръжения и такива за ползване на повърхностни и подземни води. Условията на издаданите разрешителни и заплащане на дължимите такси по Закона за водите се спазват. Не е констатирано незаконно строителство.

В едномесечен срок, но не по-късно от края на януари 2011 година ръководителят на екипа ще изготви подробен доклад до двамата министри, съдържащ канстатациите, дадените предписания и предложения за последващ контрол.

С това приключва първият етап (ноември-декември) от осъществяване на контрола за установявяане на потенциалните замърсители на значимите водни обекти. Вторият етап (март-април 2011 година)  предвижда контрол по спазване на предписанията и прилагане на административно-наказателни мерки при установени нарушения по екологичното законодателство и Закона за устройство на територията.

Язовир Бели Лом е изграден на река Бели Лом, в землището не едноименното село. Стопанисва се от „Напоителни системи” ЕАД-София, клон Търговище. Дружеството притежава Разрешително за водоползване № 228/22.11.2004 г. Целта на водоползването е напояване на годни поливни площи в размер на 32 831 дка.  

Продължава...

Уточнени са границите на бъдещата зона от НАТУРА 2000 „Божкова дупка”

Copy_of_PB110016Експерти на РИОСВ-Русе и представители на фирмата, поддържащата Картата на възстановената собственост уточниха границите на бъдещата защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 „Божкова дупка”. Това става чрез прецизни заснемания с GPS апарат.

Защитена зона „Божкова дупка” с идентификационен код BG0000605 се намира на територията на община Вятово, в района на река Бели Лом и е една от най-значимите пещери за опазване на прилепи в страната.

Предстоят процедури по обяваването й като защитена зона по Директивата за опазване на местообитанията от дивата флора и фауна.

Пещерата „Божкова дупка” е една от от дългите пещери в Лудогорието, разделена на две части. В първата има нападали каменни блокове. След 36 метра галерията се стеснява и през тунел се влиза във втората част на пещерата. Тя се състои от няколко зали с височина 7-8 м, които имат малки разклонения. Всички те завършват с непроходими участъци. Пещерата е бедна на вторични образувания. На много места има голямо количество прилепно гуано (до 120 cm дебелина). Обитава се от прилепите Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Нощник на Бехщайн (Myotis bechsteinii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) – Рядък вид, Трицветен нощник (Myotis emarginatus) - Рядък вид, Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii). В момента прилепите са изпаднали в зимен сън (хибернация).

Пещерата „Божкова дупка” е местообитание на редки паяци. Според спициалисти тя е единственото находище в страната на троглобиона Porrhomma microps. Те са организми, които населяват пещерни екосистеми и са се адаптирали към живот без светлина. Развили са  някои от сетивата (усещане за мирис, вкус и слух), и паралелно с това отсъствие на сетива, които не са им нужни (пигментация, зрение). Сред троглобионтите са различни видове паяци, насекоми, риби и др.

Продължава...

Деца от град Русе съвместно с РИОСВ ще садят дръвчета в училищните дворове

Нgreenwave-logo-newа 17 ноември 2010 г. (сряда), възпитаници на ЦДГ „Пинокио”, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, СОУ „Възраждане” и експерти на РИОСВ-Русе ще се включат в международната инициатива „Зелена вълна със залесителни мероприятия. Кампанията  e към  Конвенцията за биологично разнообразие и цели възпитаване и повишаване знанията на подрастващото поколение за опазването му. 2010 година е обявена от ООН за Международна година на биологичното разнообразие.

РИОСВ-Русе предварително съгласува видовете и количествата на фиданките с отдел „Озеленяване” на Община Русе. Дръвчетата са предоставени безвъзмездно от Регионална дирекция по горите-Русе.

След засаждането на дръвчетата, учениците могат да ги регистрират на интернет сайта на кампанията „Зелена вълна” на адрес: http://greenwave.cbd.int/en/home или да споделят снимки и впечатления в социалната мрежа на адрес: http://www.facebook.com/greenwave.cbd.int.

График и адреси на учебните заведения:

  • 17.11.2010 г., от 11.00 часа - в двора на ЦДГ  „Пинокио”,   ул. „Вискяр” № 2;
  • 17.11.2010 г., от 12.00 часа в двора на  „СВ. Константин-Кирил Философ”- Русе, ул. „Студентска” №  10;
  • 17.11.2010 г., от 14 часа, в двора на  СОУ  „Възраждане”- Русе, на ул.  „Студентска” №  2.
Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе освободиха вчера малко кафяво прилепче

Експер_0066тите на РИОСВ-Русе освободиха вчера екземпляр от вида Малко кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus). Бозайникът е намерен от гражданин в района на Транспортна болница в Русе и донесен в инспекцията. Вероятно е паднал от колониите, които се срещат в старите къщи в района.

Макар, че видът обитава широколистни, иглолистни и смесени гори, често се среща и в селища, градини, паркове. Придържа се в близост до водни площи – езера, големи реки.

Малкото кафяво прилепче попада под защитата на закона на Закона за биологичното разнообразие, Бернската и Бонската конвенции и други директиви.

Видът е широко разпространен в Европа (без най-северните части) до Урал и Кавказ, части от Близкия Изток. По-често се среща в Северна и Южна Европа, отколкото в централните части на континента.

На територията на България има много голямо видово разнообразие на прилепите.

От 35 вида в Европа, 33 се срещат у нас.Това се дължи на преходното ни географско разположение, мозайката от разнообразни местообитания, наличието на непокътнати кътчета дива природа, множеството пещери и екстензивното земеделие в планинските и полупланинските райони. Най-високо е прилепното разнообразие в пояса от 100 до 400 м.н.в., където на места със сравнително малка площ могат да живеят над 20 вида прилепи. Повече любопитна информация за прилепите в България може да бъде намерена на интернет адрес: www.greenbalkans.org/prilepi/index.php

Продължава...

Охраната на Поддържан резерват „Сребърна” е извадила 4 мрежи за риболов

Mreji_6583Охраната на Поддържан резерват „Сребърна” е извадила от водното огледало 4 заложени мрежи за риболов. Незаконните уреди са установени при ежедневните обходи, които се осъществяват за спазване на режимите в защитената зона. Не е открит извършител, съставен е протокол и са конфискувани мрежите.

Законът за защитените територии и Планът за управление на резервата, категорично забраняват риболова за промишлени цели. Разрешен е само спортният риболов, на определените за целта места.

Към настоящия момент, участъкът започва от почивен дом „Сребърна” в южна посока и достига до местността „Канаричката”. Право да ловят риба имат физически лица, притежаващи заверен билет. Максималното разрешено количество на улова е до 3 кг на ден. Спортният риболов трябва да се извършва с 1 въдица, с монтирани до 2 броя куки.

Лицата са длъжни да не замърсяват с отпадъци участъците за риболов и да не предприемат покупко-продажба на улова, както и да не пренасят маломерни екземпляри.

Контролът по спазване на заповедта се осъществява от охраната на резервата. За нарушителите ще се прилагат административно-наказателните мерки, предвидени в Закона за защитените територии.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе констатираха заблатени терени в района на завода за биодизел в гр. Сливо поле

Zablateni_tereniНа 8 ноември 2010 г., експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка на завода за производство на биодизел, собственост на „Астра биоплант” ЕООД в град Сливо поле, по подаден сигнал на гражданин за замърсяване на терени и неприятни миризми.  

Извършен е оглед на производствената площадка и около пречиствателната станция. Експертите са установили, че част от отпадъчните води от пречиствателната станция са разлети в задния двор на завода и са причинили заблатяване на терена. Известно количество от водите са преминали оградата и са замърсили площи от уличното платно.

На законовия представител на дружеството са дадени предписания, в кратък срок, да се почистят и запръстят заблатените терени, и да не се допуска изтичане на отпадъчни води, увреждащи околната среда.

Като временна мярка, РИОСВ-Русе допусна „Астра биоплант”ЕООД периодично да събира пречистените отпадъчни води и да ги извозва до канализационната мрежа на град Русе. За целта е сключен договор с експлоатационното дружество „Водоснабдяване и Канализация-Русе” ООД. Това ще продължи до изменение на Комплексното разрешително, с определена в него нова точка на заустване.

За неспазване на това предписание и допуснато изтичане на отпадъчни води,  РИОСВ-Русе ще предприеме административно-наказателни мерки срещу дружеството. При неизпълнение на дадените предписания в срок, ще се премине към най-тежката административна мярка – заповед за преустановяване на дейността.

Продължава...

Открита е процедурата за консултации по Екологичната оценка на Плана за енергия от ВЕИ

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма откри процедура за провеждане на обществени консултации по изготвения доклад за Екологична оценка на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници.    

Документацията е на разположение на интернет страницата на МИЕТ на адрес: www.mee.government.bg или на пощенски адрес-гр., София 1040, ул. “Триадица”  № 8, ет. 1, всеки работен ден.                                                        

Крайният срок за интересуващите се за консултации или изразяване на становище е 20 ноември 2010 година.            

Становища и мнения могат да се депозират на място (на горепосочения адрес), по факс на номер 02/ 988 32 16 или на електронна поща – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Продължава...

Галерия