За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Ангажименти на РИОСВ-Русе в кампанията: „Да почистим България за един ден”

Експерти на РИОСВ-Русе изпратиха писма до кметовете на Русе, Разград, Силистра, Две могили и Бяла в качеството им на оператори да осигурят свободен достъп за депониране на събраните отпадъци от замърсените терени на Регионалните депа в областните градове и на съществуващите общински депа на гр. Бяла и гр. Две могили. Кметовете са задължени да водят отчетност на постъпилите отпадъци и да предоставят информация на РИОСВ-Русе.

За отпадъците, приети за депониране по време на кампанията „Да почистим България за един ден” не се дължат отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.). При някои от регионалните депа, за експлоатацията, на които са издадени комплексни разрешителни е възможно да се превиши разрешения дневен капацитет, което няма да се санкционира в дните на кампанията.

Екипът на РИОСВ-Русе ще почисти участъка на бул. „Придунавски” от пресечката на ул. „Мостова” до Музея на транспорта в град Русе. Мястото е определено от Община Русе, от където са предоставени чували и ръкавици.

Повече информация за участието на структурите на Министерството на околната среда и водите в кампанията можете да намерите тук

Продължава...

Проведени са срещи за пожароопасния сезон в защитените територии-изключителна държавна собственост

_-_20.03.2012_008_-_CopyЕксперти на РИОСВ-Русе проведоха срещи в с. Сребърна, гр. Ветово и гр. Цар Калоян с представители на общините и отговорните институции с цел предотвратяване възникването на пожари през летните месеци, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене, както и за осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост. За територията, контролирана от РИОСВ-Русе такива са Поддържан резерват „Сребърна” (област Силистра) и Резерват „Бели Лом” (области Русе и Разград).

Периодът от 01.04. до 31.10.2013 г. е определен за пожароопасен сезон, съгласно Заповед № РД-298/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

С писмо до съответните общини за спазването на заповедта, кметовете са задължени да: осъществят контрол за спазване на забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци, съгласно Закона за опазване на земеделските земи, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до защитени територии; да спазват разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, регламентиращи забраната и предприемането на мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата и хумусния слой, което представлява пряка заплаха за биологичното разнообразие; да сформират гасачески групи от доброволци от местното население и осигуряване на оборудване за гасене на пожари, включително и на защитени територии, с подръчни противопожарни уреди и средства, както и спазването на предварително изготвени графици за дежурство при необходимост; да информират населението чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин за опасността от възникване на пожари и санкциите, които ще бъдат предприемани спрямо нарушителите.

В срок до 29 април кметовете на съответните общини следва да уведомят писмено РИОСВ – Русе за всички превантивни мерки, предприети за недопускане на пожари в населените места, мерите, пасищата, селскостопанските блокове и защитените територии.

Продължава...

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов се срещна с министъра на околната среда на Румъния

DSC_0015_-Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов се срещна с министъра на околната среда и изменението на климата на Румъния Рована Плумб. Срещата се проведе днес в Община Русе.

По време на срещата беше направен преглед на двустранните отношения и обсъдени актуални въпроси на сътрудничеството в областта на околната среда.

Обсъдени бяха възможности за общи позиции в областта на политиката по изменение на климата. Дискутирано беше и състоянието на качеството на атмосферния въздух в крайдунавските градове. Постигната бе договореност за провеждане на среща на управляващите органи на Оперативните програми “Околна среда“ на двете страни в периода май-юли тази година.

Направен бе преглед на състоянието на текущи съвместни проекти по линия на Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“. На срещата бе обменена информация относно действия, предприемани във връзка с адаптацията към изменение на климата.

Министър Попов и министър Плумб подписаха официално писмо до Секретариата на Рамсарската конвенция за влажните зони за обявяване на три съвместни трансгранични влажни зони по река Дунав, а именно „Сребърна – Йезерул Калараш”, „Комплекс Беленски острови – Сухая” и „Остров Ибиша – Бистрет”. Основна цел за обявяване на тези места като трансгранични влажни зони е необходимостта от съвместно и координирано управление, тъй като това са споделени екосистеми. Повечето от видовете, предмет на опазване във влажните зони са мигриращи и тяхното управление изисква обмяна на опит и координирани действия от съответните страни.

Пресцентър на МОСВ

15 април 2013 г.

Продължава...

Министър Юлиян Попов ще проведе среща с министъра на околната среда на Румъния в Русе

Министър Юлиян Попов ще проведе среща с министъра на околната среда и изменението на климата на Румъния Рована Плумб на 15 април в Русе

Брифингът за журналисти е насрочен за 13,30 часа

Министър Юлиян Попов ще проведе среща с министъра на околната среда и изменението на климата на Румъния Рована Плумб, която ще посети България по негова покана.

Срещата между делегациите, водени от двамата министри, ще се състои на 15 април 2013 г., понеделник, от 11,30 часа, в град Русе, зала на Община Русе (трети етаж).

Брифингът за журналисти е насрочен за 13,30 часа (Заседателна зала, трети етаж).

Предвидено е в двустранните разговори да се обсъдят възможности за общи позиции в областта на политиката по изменение на климата, както и състоянието на текущите проекти в областта на околната среда по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България”.

На срещата двамата министри ще подпишат официално писмо до Секретариата на Рамсарската конвенция, с което ще се финализира процедурата за обявяването на три съвместни трансгранични влажни зони по река Дунав, а именно влажните зони „Сребърна – Йезерул Калараш”, „Комплекс Беленски острови – Сухая” и „Остров Ибиша – Бистрет”.

Пресцентър на МОСВ

12 април 2013 г.

Продължава...

Наблюдавани са новоизлюпени пеликанчета в поддържан резерват „Сребърна”

 IMG_0578При обхода на резервата днес, охраната е наблюдавала първите новоизлюпени къдроглави пеликанчета на третата наколна платформа в езерото. Все още е трудно да се определи броят им, тъй като възрастните старателно се грижат за тях и ги крият.

Тази година метеорологичните условия бяха предпоставка гнездовият период да започне с месец по-рано за разлика от миналата година. Единични екземпляри от защитения вид са наблюдавани по поречието на река Дунав още по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици. Тогава пеликаните използваха реката като хранителна база и място за почивка. След разтопяване на леда в езерото Сребърна в началото на февруари, птиците се настаниха върху наколните платформи и започнаха да строят гнезда. Липсата на компрометиращи гнездилището фактори, в съчетание с добри водни нива в езерото и наличие на храна благоприятстват нормалния ход на гнездовия период на пеликаните.

Къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus) е птица от семейство Пеликанови. Те са и едни от най-едрите летящи птици на Земята. Костите на огромния клюн, както и на целия скелет имат множество кухинки, пълни с въздух. Това ги прави леки, без да намалява здравината им. Под долната си челюст пеликаните имат огромна кожна торба, в която поместват уловената риба. Женската снася 2-3 бледосини яйца, които се мътят 2 седмици. Перата на малките поникват за 10 дни. Гнездото на къдроглавите пеликани е построено от тръстикови стъбла и листа. Отвътре е застлано с меки пера и листа. Родителите хранят малките си с полусмляна риба. Пеликаните са едни от най-грижовните родители в птичия свят.

Продължава...

Хидротехническите съоръжения към езерото Сребърна са затворени

Двете хидротехнически съоръжения (шлюзове) на езерото в Поддържан резерват „Сребърна” са затворени. Отворен е северният шлюз към река Дунав. Езерото е захранено със свежи води от реката. Няма непосредствена опасност за населението и наводняване на имотите им. В момента нивото на водата при голямо водно огледало на езерото е 310 см, а при северния шлюз 360 см. Във водния обект се наблюдава преместване на малки и големи тръстикови острови, вследствие на повишеното водно ниво и преобладаващите дни с вятър.

В гнездовата колония на къдрогловите пеликани е спокойно. Наблюдават се изградени гнезда върху наколните платформи и бреговата ивица около тях, на които гнездят около 60 двойки от защитения вид.

При ежедневните обходи, охраната на резервата отчита извършване на риболов на нерегламентирани за целта места и с непозволени средства. Установени са рибарска мрежа, винтери и жител на с. Сребърна, извършващ риболов със селскостопански инструмент - вила, на който е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Експертите на РИОСВ-Русе напомнят на гражданите, че спортният риболов следва да се извършва в разрешения период, който се определя със заповед на министрите на земеделието и храните и на околната среда и водите и на регламентираните за целта места.

Контролът по спазване на заповедта се осъществява от охраната на резервата. Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

Продължава...

Хидротехническите съоръжения към езерото Сребърна са затворени

Двете хидротехнически съоръжения (шлюзове) на езерото в Поддържан резерват „Сребърна” са затворени. Отворен е северният шлюз към река Дунав. Езерото е захранено със свежи води от реката. Няма непосредствена опасност за населението и наводняване на имотите им. В момента нивото на водата при голямо водно огледало на езерото е 310 см, а при северния шлюз 360 см. Във водния обект се наблюдава преместване на малки и големи тръстикови острови, вследствие на повишеното водно ниво и преобладаващите дни с вятър.

В гнездовата колония на къдрогловите пеликани е спокойно. Наблюдават се изградени гнезда върху наколните платформи и бреговата ивица около тях, на които гнездят около 60 двойки от защитения вид.

При ежедневните обходи, охраната на резервата отчита извършване на риболов на нерегламентирани за целта места и с непозволени средства. Установени са рибарска мрежа, винтери и жител на с. Сребърна, извършващ риболов със селскостопански инструмент - вила, на който е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Експертите на РИОСВ-Русе напомнят на гражданите, че спортният риболов следва да се извършва в разрешения период, който се определя със заповед на министрите на земеделието и храните и на околната среда и водите и на регламентираните за целта места.

Контролът по спазване на заповедта се осъществява от охраната на резервата. Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

Продължава...

Няма данни за наличие на генни мутации в изследваните култури в област Русе

 imagesДанните от протоколите за изпитване не показват наличие на генетично модифицирани организми в изследваните зърненните култури в Русенска област. Пробите са взети миналата година и са анализирани в специализирана лаборатория към Изпълнителна агенция по околната среда и водите (ИАОС).

Изследвани са листа на рапица, царевица-кочан, семена и зърна, соя–семена и зърна и слънчогледови семена от земи на Института по земеделие и семезнание в Образцов чифлик в землището на град Русе, терени на Политехническа гимназия в гр. Две могили и опитното поле на Териториално звено по сортоизпитване в с. Бръшлен.

Изпитвания за наличие на ГМО се правят ежегодно по план-график за вземане на проби на ИАОС, утвърден от министъра на околната среда и водите във връзка с изпълнение на „Годишна програма за провеждане на контрол върху работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия и освобождаването им в околната среда”.

 

Продължава...

Предстоящо: Конкурс за деца и юноши от 7 до 18 г. за рисунка, разказ и изработен предмет от рециклирани материали

nacionalni_bgЗа трета поредна година Министерство на околната среда и водите (МОСВ) организира конкурс за деца на тема: „Обичам природата и аз участвам”.

Конкурсът се провежда от 25 март до 31 май 2013 г. В него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години в категориите - рисунка, разказ и предмет, изработен от рециклирани материали.

Всеки участник може да изпрати до три свои творби за всяка от категориите, които да показват отношение и грижа към природата.

Всяко произведение трябва да съдържа информация за имената на участника, адрес и телефон за обратна връзка. Творбите трябва да бъдат изпратени по местоживеене на участниците, в срок до 31 май 2013 година, до регионалните структури на министерството – регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции и дирекциите на националните паркове. Всяка регионална на МОСВ институция ще номинира по десет произведения за общонационално оценяване от комисия в състав от петима членове.

Спечелилите първо място във всяка от трите категории ще получат айпад, за класираните на второ място във всяка от категориите е предвиден айфон, а за тези на трето място – дигитална камера.

Природата - това сме ние и отношението и грижата към нея е отношение към самите нас. Всеки е значим и заслужава да живее, учи и работи в чиста и здравословна среда и това е отговорност на цялото ни общество.

Организаторите пожелават на всички участници успех!

Условията и координатите на регионалните структури на МОСВ можете да видите тук

Продължава...

Галерия