За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе се включи в инициативата Активен БГ

РИОСВ-Русе се включи в инициативата Активен БГ, така предоставя възможност на гражданите в  реално време да подават сигнали  за нередности, които са в правомощията и териториалния обхват на  инспекцията - сметища, замърсяване на въздуха и др.

Гражданите могат да използват сайта http://aktiven.bg/ като регистрират нередност,  посочвайки местоположението върху картата, дават кратко описание и прилагат снимки, ако са налични.

Ако сигналът не е от компетенциите на РИОСВ-Русе, той се изпраща до съответната институция, която има правомощия и инструменти да го разреши. Регистрацията в сайта не е задължителна, но инспекцията препоръчва на потребителите да оставят координати за обратна връзка, в противен случай сигналът ще се третира като анонимен.

По този начин РИОСВ - Русе дава още една възможност на гражданите да покажат, че са чувствителни към заобикалящата ги среда.

Инициативата АКТИВЕН БГ е активна от 30 юни 2011 г. Към момента са се включили 17 общини и 2 дружества.

Реализацията на проекта се осъществява безвъзмездно от ЕСРИ България като част от глобална инициатива на ESRI Inc. Фирмата е водеща ИТ компания с повече от 15г. в България и лидер в сферата на Географските Информационни Системи. Повече информация можете да намерите на интернет адрес:  www.esribulgaria.com  

Продължава...

РИОСВ-Русе призовава гражданите да не горят битовите си отпадъци

Press_control_IMG_6073РИОСВ-Русе призовава гражданите да не изгарят битовите си отпадъци. Напомняме, че при това нерегламентирано третиране на текстил, пластмаса, опаковки, кабели и др. се отделят вредни вещества, част от които с канцерогенни свойства.

Последният констатиран случай е в гр. Мартен. По сигнал от 112, експерти на РИОСВ-Русе са извършили проверка в 0.3 часа на 13 септември в населеното място. Установено  е, че в частен двор е извършено горене на стари завивки, което е довело до наличие на силна неприятна миризма в част от града. Приложени са съответните административни мерки спрямо собствениците на имота. Огънят е бил загасен.

Независимо че, тези дейности се извършват в частни имоти, физическите лица също носят отговорност по Закона за управление на отпадъците, в който е предвидена глоба от 300 до 1000 лева за нерегламентирано третиране на отпадъци, в т. ч. битови, растителни и др.

Продължава...

Четири акта съставиха експертите на РИОСВ-Русе за третирането на отпадъците край с. Калипетрово

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха четири акта за установяване на административни нарушения (АУАН) на физическото лице, за констатираното неправилно съхранение на опасни отпадъци в промишлената зона между гр. Силистра и с. Калипетрово в края на август.

Актовете са съставени по Закона за управление на отпадъците за: нерегламентирано изоставяне на отпадъци, както и тяхното неконтролирано третиране; за извършване на дейности с отпадъци без притежание на разрешителен документ; за приемане на отпадъци без сключени договори с лица, притежаващи разрешителни документи и за липса на създадена организация за безопасно управление на отпадъците.

За случая РИОСВ-Русе е сигнализирана от Областна дирекция на МВР – Силистра. Извършени са съвместни проверки в присъствието на органите на реда. При проверките са установени наличие на значителни количества пластмасови кутии, метални кофи, бидони, други опаковки, зацапани с бои, лакове и органични разтворители. Част от тези отпадъци са били загробени, което наложи почвено пробонабиране от Регионална лаборатория – Русе.

Почвените проби са изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили, полициклични въглеводороди и летливи органични съединения. Отклонения са констатирани само по показател нефтопродукти, за което срещу лицето също ще бъдат предприети административно-наказателни мерки и ще се състави нов акт. Размерът на засегнатия участък е 30 кв. метра.

При връчване на актовете, лицето е представило изисканата програма с оздравителни мерки за ликвидиране на замърсяването и рекултивация на терена.

РИОСВ-Русе продължава работа по случая и ще упражни необходимия последващ контрол.

Продължава...

Частично е премахната металната врата, преграждаща път в защитена зона „Ломовете”

Частично е премахната първата металната врата, преграждаща коларски път, в местността „По Лома”, в землището на община Иваново. Това установиха експертите на РИОСВ-Русе, които участваха в съвместна комисия с представители на общината, Общинска служба „Земеделие” и собственикът на няколко имота в района. Предстои металната врата да бъде напълно премахната от пътя.

Неправомерното поставяне на вратата е установено през април месец, след извършена проверка по подаден от гражданин сигнал. Експертите констатират, че са поставени две врати на полския път от с. Иваново за с. Божичен и възпрепятстват преминаването на хора и животни. Районът попада в границите на Защитена зона „Ломовете” от европейската мрежа НАТУРА 2000 по директивите за птиците и местообитанията. Привлекателен и живописен е за разходка.

Следват предписания към община Иваново да се издирят собствениците на имоти и да се предприемат мерки за премахване на вратите. До комисията за изясняване на случая, провела се през седмицата се стигна след няколкократни проверки, кореспонденция и възражения от страна на собствениците на имоти. В резултат от обследването на място и преглед на картен материал е установено, че първата врата, действително прегражда пътя, който е общинска собственост и трябва да се премахне. Втората врата се намира в границите на частния имот и може да остане там.

Продължава...

Нерегламентирано третиране на отпадъците установиха експертите на РИОСВ-Русе край с. Калипетрово

Неправилно съхранение на опасни отпадъци в промишлената зона между гр. Силистра и с. Калипетрово от физическо лице констатираха експертите на РИОСВ-Русе.

Сигналът за складирани на открито пластмасови бидони и палети, и наличие на силна миризма на боя и ацетон е подаден в РИОСВ-Русе в късния следобед на 23 август от Областна дирекция на МВР – Силистра.

На 24 и 25 август са извършени две последователни съвместни  проверки  в присъствието на органите на реда (сектор ПИП при ОД на МВР – Силистра и разследващия полицай).

При проверка на място е установено наличие на значителни количества пластмасови кутии, метални кофи, бидони, други опаковки, зацапани с бои, лакове и  органични разтворители.

Съгласно скици от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, теренът е с начин на трайно ползване: стопански двор, намиращ се в регулацията на с. Калипетрово. Имотът е собственост на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, гр. Русе и е отдаден под наем.

В хода на проверката, след извършен изкоп на земни маси в 3 от 5 траншеи, експертите установяват, че други отпадъци са били загробени.

Физическото лице  не притежава разрешение за събиране и временно съхранение на горепосочените отпадъци. Теренът върху, който се съхраняват опасните отпадъци не отговаря на изискванията за площадка за третиране на опасни отпадъци съгласно изискванията на специализирана наредба*.

За установяване на замърсеността  на почвата, на 25 август представители на Регионална лаборатория – Русе са извършили почвено пробонабиране. Резултатите от анализа ще бъде готови до 10 дни.

На физическото лице са дадени предписания незабавно да се преместят опасните отпадъци в помещение с ограничен достъп, с непропусклива повърхност, без достъп до канализационната система; замърсените терени да се почистят от всички видове отпадъци, които да се предадат на фирма, притежаваща разрешение за дейности с опасни отпадъци;  да се представи в РИОСВ-Русе  писмена информация за произхода на отпадъците и допуснатите нарушения; да се изготвят и представят в РИОСВ оздравителни мерки съгласно изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Срещу лицето ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Предстои последващ контрол по случая.

* Приложение № 2 към Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53 (ДВ, бр. 29/1999 г.)

Продължава...

РИОСВ-Русе покани кметовете да се включат в Европейската седмица на мобилността

EmwvisualРИОСВ-Русе изпрати писма и допълнителна информация до кметовете на 22 общини на контролираната територия, да се включат в предстоящата Европейска седмица на мобилността. Мотото през 2011 година е „Алтернативна мобилност”.

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) е годишна кампания за устойчива градска  мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепата  на  Европейската комисия.

Целта на кампанията, която продължава от 16 до 22 септември всяка година, е да окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да се поканят всички граждани да се възползват от всички алтернативи на автомобила.

Кулминацията на тази седмица е събитието на 22 септември - „Град без коли!”, в което всички участващи градове определят няколко района, предназначени само за пешеходци, колоездачи и публичния транспорт за целия ден.

Общините могат да се включат в ЕСМ като попълнят регистрационната форма на български език на адрес: http://www.mobilityweek.eu/registration/ и да  регистрират предвидените събития или мерки, допринасящи за трансфер от лични автомобили към безопасни за околната среда други видове транспорт.  Когато е възможно, поне една от мерките трябва да бъде постоянно увеличаване на пространството за пешеходци, колоездачи и публичен транспорт (например затваряне на пътища, по-широк тротоар, нови ленти и алеи за автобуси и колоездачи, нова по-ефективна схема за трафик, понижаване разрешената скорост за движение в града).

За организиране на  събитието „В града без моята кола!” – 22 септември 2011 г. могат да се  определят една или няколко зони само за пешеходци, колоездачи и публичния транспорт за поне един ден.

Допълнителна информация  в помощ на организацията на ЕСМ са предоставени на интернет страницата на ЕСМ: www.mobilityweek.eu или на страницата на Министерството на околната среда и водите в меню „Актуално” на адрес: http://www.moew.government.bg/.

Продължава...

Временно е определен нов участък за спортен риболов в Поддържан резерват „Сребърна”

Uchastak_za_ribolov_v_SrebarnaВременно е определен със заповед нов участък за спортен риболов на територията на Поддържан резерват „Сребърна”. Той започва от местността „Пристана с лодките” в северна посока до края на местността „Рибарника” по протежение на 200 метра.

Промяната е наложителна, поради по-ниското ниво на водите в езерото и заблатяване на терените, които досега са използвани за тази цел.

Редът и начинът за извършването на спортен риболов остават непроменени. Право да ловят риба имат физически лица, притежаващи заверен билет. Максималното разрешено количество на улова е до 3 кг на ден. Спортният риболов трябва да се извършва с 1 въдица, с монтирани до 2 броя куки.

Лицата са длъжни да не замърсяват с отпадъци участъците за риболов и да не предприемат покупко-продажба на улова, както и да не пренасят маломерни екземпляри.

Контролът по спазване на заповедта се осъществява от охраната на резервата. За нарушителите ще се прилагат административно-наказателните мерки, предвидени в Закона за защитените територии.

Продължава...

Постъпи уведомлението за изграждане на газопровод „Южен Поток”

В Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе постъпи уведомление за инвестиционно предложение (УИП) за изграждане на газопровод „Южен поток”, в възложител „Южен поток България” АД - София.

Част от инвестиционното предложение ще засегне контролираната от инспекция територия и терени, намиращи се в с. Лом Черковна (община Бяла) и селата Студенец, Синя вода, Сейдол, Миладиновци, Манастирско, Гороцвет, и Бели Лом (община Лозница).

За инвестиционното предложение предстои провеждането на процедура по Оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), в която РИОСВ-Русе ще участва активно.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе участваха в панелна дискусия по проекта „ДАНЕТ” днес

IMG_5350Г-жа Светлана Иванова и инж. Любомир Атанасов взеха участие днес в панелна дискусия по проекта „ДАНЕТ” на програмата на ЕК „Европа за гражданите” в с. Табачка.

Началниците на сектори представиха презентации за опазването на биологичното разнообразие и разделно събиране на отпадъците. Обсъдени са възможностите на гражданите да наблюдават местообитанията на защитените видове, състоянието на находищата на лечебните растения в близост до населените места, наблюдение на щъркеловите гнезда и др.

За участието си в панелната дискусия  „Екология и околна среда” и „Празника на билките” в село Табачка, г-жа Светлана Иванова и инж. Любомир Атанасов получиха  персонални грамоти
Продължава...

Галерия