За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Охраната на резерват Сребърна е наблюдавала първите новоизлюпени пеликанчета

P_crispus_chink_02_Le_Balkan_3Охраната на Поддържан резерват „Сребърна” е наблюдавала първите 20 новоизлюпени пеликанчета в колонията на защитения вид. Броят им не може все още да се определи с точност, тъй като възрастните старателно ги пазят и не са  желателни посещенията с лодка и  безпокоене на птиците.

Колонията на къдроглавия пеликан тази година се състои от 60-70 двойки. Основна част от тях са предпочели старото гнездилище, около 6-7 двойки за загнездили на дървената наколна платформа, но има и двойки, които са  разпръснати в резервата.

Водното ниво в резервата е стабилно, повече от седмица при голямото водно огледало се отчитат 290 см.

В момента на поколение се радват и екземплярите от вида зеленоглава патица. В Поддържан резерват „Сребърна” могат да  се наблюдават и други  защитени видове птици като малък корморан, белоока потапница, голяма бяла чапла, малка бяла чапла и ням лебед.

Снимката е предоставена от Фондация Льо Балкан

Продължава...

През 2011 година се забранява добиването на блатно кокиче от естествените му находища

imagesМинистърът на околната среда и водите издаде заповед за забрана за добиване на листо-стъблена маса от блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) през 2011 година. Заповедта * е издадена на основание разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и на оценка състоянието на естествените му находищата в страната.

На територията на РИОСВ-Русе лечебното растение се среща в Дунавските влажни зони.

В България видът е разпространен в Североизточна България, Черноморско крайбрежие, Тунджанска хълмиста равнина, Тракийска низина, Западни Родопи, Струмска долина, Софийски район и Витоша.

Блатното кокиче е включено в приложенията на Закона за биологичното разнообразие и подлежи на регулирано опазване и ползване.

Съдържа ценни вещества, от който се произвеждат различни лекарствени препарати. Използва се и  като суровина за фармацевтичната промишленост.

 

* Заповед РД -289-28.04.2011 година

Продължава...

Не са открити ГМО в изследваните обработваеми земи от НАТУРА 2000 на територията на РИОСВ-Русе

Не са открити генетични модификации в почвените проби, земеделските култури и следжътвените остатъци от обработваеми земи, попадащи в границите на ЗЗ „Ломовете” и ЗЗ „Калимок-Бръшлен”, включени в Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

Това показват данните на Изпълнителната агенция по околната среда и водите (ИАОС) от извършените през 2010 година качествени анализи за определяне наличието на генетично изменена ДНК в 48 проби - 37 от растителен материал (царевица и рапица) и 11 от обработваема почва за територията на цялата страна.

Пробонабирането на територията на РИОСВ-Русе е извършено през октомври м.г., в присъствието на експерт на инспекцията и представители на специализираната лаборатория към ИАОС. То е част от изследване в национален план, за спазване на изискванията на Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО, ДВ, бр. 27/2005 г.) за 30 км отстояние за отглеждане на ГМО култури от границите на защитените зони.

Изследваните терени на територията на РИОСВ-Русе са част от големи обработваеми масиви. От предварително определени точки, в границите на ЗЗ „Калимок-Бръшлен” са взети проби от царевична култура-листа и кочани, а от терени, попадащи в ЗЗ „Ломовете”-почва и растителни остатъци от рапица.

Резултатите ще бъдат предоставени на собствениците и арендаторите на обработваемите терени.

Първата в България лаборатория за контрол на ГМО в околната среда към Изпълнителната агенция по околната среда и водите е открита през февруари 2010 г. Тя е оборудвана  с четири автоматизирани системи - за пробоподготовка, апарат за класически PCR анализ, апарат за количествен PCR анализ в реално време и система за генетичен анализ. Разполага с три отделни работни помещения. Екипът се състои от специалисти, доктори на науките, по молекулярна биология и молекулярна генетика. Приложените методи за изпитване са успешно защитени пред одиторски екип на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" при проведен първоначален надзор за акредитация.

Продължава...

РИОСВ-Русе обявява конкурси за рисунка, снимки и есе по повод Световния ден на околната среда 5 юни

wed2011_logoТемата на Международната кампания за отбелязване на Световния  ден на околната среда 5 юни за 2011 година е „Горите: Природата на Вашите услуги”. Това е и темата за конкурса за есе, в който могат да участват ученици от 5 до 12 клас на основните и средни училища от областите Русе, Разград и Силистра. Идеята на конкурса е да провокира мисли у младите хора за  състоянието, опазването, устойчивото развитие и управление на  горите в полза на сегашните и бъдещите поколения. Участниците могат да се фокусират върху ползите от горските екосистеми, прекомерната им експлоатация, продължитения период за възстановяването им и т.н.

Конкурсът за детска рисунка ще премине под надслов „Разходка в гората” и е предназначен за ученици от 1 до 5 класове за трите области на контролираната от РИОСВ-Русе територия. Идеята на конкурса е участниците да отразят преживяванията си сред природата, да разкажат с изразните средства на изкуството за техните ваканции, излети и впечатления. Ще бъдат допускани и тези рисунки, които отразяват градската среда.

Фотоконкурсът е насочен към условията на парковата среда, като любителите-фотографи ще търсят за обекти декоративни, вековни и забележителни дървета, храсти, цветни алеи, бозайници, птици, пеперуди ... или примери за недобросъвестно  поведение.

Крайният срок за предаване на творбите в РИОСВ-Русе е 27 май 2011 година. Победителите ще бъдат обявени на 3 юни 2011 г. Предвидени са предметни награди.

Условията на конкурсите могат да бъдат намерени в административната сграда на инспекцията  в гр. Русе 7000,  бул.  „Придунавски” № 20 и на интернет страницата на инспекция на адрес:  http://www.riosv-ruse.org/kampanii-na-riosv.html.

РИОСВ-Русе пожелава успех на творците и се надява на активно участие на младите природолюбители.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверка по сигнала за замърсяването на крайбрежната зона на Русе

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверка в района под „Рибарска колиба” вчера. Сигналът за замърсяването на крайбрежната зона е подаден от репортери на вестник „Утро”, с публикация в бр. 102 от 2 май 2011 г.

При обхода в района на „Рибарска колиба”, в дясно по пътя за хотел-ресторант „Люляк” са установени струпани строителни отпадъци - фрезован асфалт, бетонови парчета, изкопни земни маси в количество около 50 куб. метра. По протежение на пътя след сградата на „Аристон С” ООД на площ от 100 кв. метра са изхвърлени битови и отпадъци от опаковки.

Съставен е констативен протокол. На кмета на община Русе са дадени предписания до 16 май да почисти всички отпадъци в района на „Рибарска колиба”.

Експертите на РИОСВ-Русе ще осъществят последващ контрол и при неизпълнение на предписанията ще се потърси административно-наказателна отговорност.

Съгласно Закона за управление на отпадъците кметът на общината организира управлението на дейностите с отпадъците, образувани на нейната територия.
Продължава...

До 1 май в РИОСВ-Русе се приемат уведомления за пунктове за охлюви

ohluvДо 1 май, лицата от територията на областите Русе, Разград и Силистра, желаещи да изкупуват охлюви трябва да информират писмено  РИОСВ - Русе за местонахождението на организираните от тях  пунктове. Изискването е записано в заповед* на Министъра на околната среда и водите, в която са определени условията, редът за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв /Helix lucorum/ и градински охлюв /Helix pomatia/.

Периодът за събиране от природата, изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермено отглеждане започва на 10 май и продължава до 30 юни.

Контролът по изпълнението на заповедта е на съответната регионална инспекция. Извършва се проверка дали лицето има писмено уведомление за организирания пункт, дали се изкупуват маломерни охлюви и дали съхранението им е съгласно изискванията на заповедта. Минималният размер на изкупуваните и изнасяните охлюви трябва да е 28 мм в диаметър, пунктовете да са оборудвани с хладилно помещение за съхранение на живите охлюви и  да се осигури подходящ амбалаж и калибровъчно сито.

За нарушения на режимите, регламентирани в заповедта физическите лица се наказват с глоби от 100 до 1000 лева, а юридическите 200 до 5000 лева.
Продължава...

На 22 април отбелязваме Деня на Земята

EDN_BAG_Marquee1Повече от 40 години на 22 април правителства, компании, неправителствени организации и милиони хора по целия свят се обединяват с обща отговорност за запазването на планетата. Тази година темата на Световния ден на Земята е Милиард действия в зелено”.

Целта е да се регистрират един милиард действия за опазване на природата преди провеждането на Световната среща за Земята в Рио де Жанейро през 2012 година. Сайтът на кампанията (http://www.earthday.org/earth-day-2011) отчита въздействието върху околната среда, което може да се постигне, когато милиони хора, корпорации и организации поемат ангажименти, за да подобрят околната си среда.

Първият Ден на Земята през 1970 г.  поставя на дневен ред темата за опазването на околната среда с хиляди митинги и прояви. Това честване проправя пътя за приемането на закона за чистотата на атмосферния въздух и създаването на Агенция по околна среда в САЩ.

Мрежата на Деня на Земята тази година поставя темата на този ден обществеността  да говори за многото малки, индивидуални зелени актове, които се случват всеки ден. Изменението на климата засяга широк кръг хора и безспорно всеки един от нас може да допринесе за промяна на ситуацията в позитивен план. Дори малките изменения в ежедневните ни навици косвено допринасят за намаляване емисиите на парникови газове в атмосферата, без това да повлиява върху качеството ни на живот.

Вашето събитие е от решаващо значение за постигането на „Милиард действия в зелено”. Организирайте свое събитие по случай Деня на Земята или  използвайте някои от идеите, изброени по-долу.

Най-важното е да направите нещо забавно и ангажиращо, искаме хората да се вълнуват за опазването на околната  среда! Ето няколко основни стъпки, които всеки от нас може да предприеме:

1.

Организирайте поход, разходка, тичане, плуване  или колоездене по повод Деня на Земята.

2.

Организирайте събиране на старите електрически крушки и раздайте (или продавайте с отстъпка) енергийно-ефективни флуоресцентни крушки в квартала.

3.

Обадете се на парковите дирекции и предложете да планирате почистване на парк, отстраняване на инвазивна растителност или засаждане на дървета.

4.

Поканете експерт, който да обучи вашата група или общност
относно заплахите от изменението на климата и начините за преодоляването им.

5.

Намалете силата на отоплението – снижавайки температурата със само 1°C можем да намалим сметката за ток средно с 10% като това ще спести 300 кг емисии на C02  (въглероден  двеуокис) годишно за всяко домакинство.

6.

Поставете подходяща изолация на прозорците и вратите в дома – най-ефективният подход за спестяване на енергия и съответно редуциране на емисиите на C02 в дългосрочен период.

7.

Заменете еднопластовите прозорци с двупластови – Това изисква първоначална инвестиция, но тази мярка ще намали количеството на изгубената енергия, поради лошо уплътнение на прозорците с над 70%. Когато проветрявате къщата не отваряйте прозорците за повече от няколко минути, тъй като това води до загуба на топлина и като общ резултат в рамките на една година причинява емитирането на почти 2 тона C02 от всяко домакинство.

8.

Гасете осветлението, когато нямате нужда от него – Тази практика може да спести годишно 400 кг емисии на CO2 от всеки дом.

9.

Не оставяйте електрическите апарати в режим „stand-by”. 

10.

Пестете водата като затваряте кранчето на чешмата, взимате бърз душ  и не ползвате пералня прекалено често. 

11.

Практикувайте разделно събиране на отпадъците – рециклирането на един килограм алуминий спестява 9 кг. емисии на парникови газове, един рециклиран килограм пластмаса спестява 2 кг  емисии на парникови газове, както и 1 кг. преработена хартия спестява 1 кг. емисии на CO2.

12.

Потърсете алтернативи на пътуването със самолет (например пътувайте с влак) – самолетните полети представляват един от най-сериозните източници на емисии на парникови газове в атмосферата.

13.

Не шофирайте с висока скорост – движейки се с над 120 км/ч повишавате разхода на гориво с над 30%, в сравнение със скорост от 80 км/ч.

14.

Потърсете алтернатива на използването на кола – използване на превозното средство от няколко души едновременно, прибягване до градски транспорт, ходене пеша или пътуване с колело. Всеки литър гориво изгорен от моторно превозно средство води до изпускане на 3 кг. CO2 в атмосферата.


Продължава...

Предстои обществено обсъждане на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници

На 4 май 2011 година, от 10.00 часа, в Пресцентъра в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), на ул. Триадица № 8 в град София ще се проведе обществено обсъждане на проекта за Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници до 2020 г. (НПДЕВИ) и докладите по Екологична оценка и Оценка на съвместимостта към него.

Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми, обществено обсъждане се организира при постъпили над 2 становища. До изтичане на 30 дневния срок, след обществените консултации в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са постъпили общо 32 становища.

Достъпът до Националния план и другите документи е осигурен чрез интернет страницата на МИЕТ на адрес: http://www.mee.government.bg или в сградата на ул. „Триадица” №8, ст. № 425.

Продължава...

Сериозни нарушения на Закона за лечебните растения установиха експертите на РИОСВ-Русе

L-rujaСериозни нарушения на Закона за лечебните растения установиха експерти на РИОСВ-Русе при проверка вчера. Тя е извършена по подаден сигнал от граждани за добиване на лечебни растения на територията на община Тутракан. Сигналът е основателен. Билкосъбирачи са добивали корени от черен оман в местност, без да притежават необходимите позволителни за ползване, издадени от общината или съответното Горско стопанство. Неправомерно са добити около три чувала от лечебното растение.

При проверка на билкозаготвителен пункт в рамките на същия ден е констатирано изкупуване на корени от медицинска ружа. Лечебното растение попада под специален режим на опазване и ползване. Тази година в заповедта на Министъра на околната среда и водите за  лечебната ружа е заложена категорична забрана. Това се прави с цел опазване на находищата и съхраняване на естествените й ресурси.

На виновните лица са съставени актове за установяване на административни нарушения. Законът за лечебните растения предвижда глоби до 5000 лева за добиване на билки без позволителни за ползване и до 3000 за изкупуване на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване.

Продължава...

Галерия