За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе обявява три конкурса за Световния ден на водата 2013 г.

 

logoВъв връзка с отбелязване на Световния ден на водата 22 март 2013 година, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурси за: кратка литературна творба на тема: „Малка приказка за водата”; изработване на мултимедийна презентация на тема: „Вода за живот” и изработка на проект на стикер, с послание: „Да пестим водата”.

Желаещите ученици от основния и гимназиален курс на обучение от град Русе могат да представят творбите си в Информационния център на инспекцията до 19 март 2013 година включително.

Литературните творби, презентациите и стикерите ще бъдат оценявани от експерти на РИОСВ-Русе. При подготовката на творбите, участниците могат да използват материали от официалната интернет страница на международната кампания: http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/home/en/. Творбите трябва да отговарят на темите, да са атрактивни и да имат информационна стойност.

Победителите ще бъдат излъчени на тържество 22 март 2013 година (петък), 11 часа в центъра на инспекцията.

Условията за участие са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Световният ден на водата – 22 март през 2005 г. отбелязва началото на ново десетилетие на ООН за действие в областта на водите. Общото събрание на ООН обявява периода 2005 – 2015 г. за Международно десетилетие за действие „Вода за живот“.


Десетилетието „Вода за живот” 2005 – 2015 акцентира върху свързаните с водата програми и участието на жените. ООН се надява, че Десетилетието ще увеличи шансовете за постигане на международните цели, свързани с водата и Декларацията на хилядолетието на ООН.

 

Продължава...

Щастлива развръзка на случая с немите лебеди в Силистренска област

Doc1_Page_1Немите лебеди (Cygnus olor), намерени край с. Овен, област Силистра вече са настанени в Спасителния център в град Стара Загора, благодарение на съвместните усилия на Областния управител на Област – Силистра, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Силистра и РИОСВ-Русе.

Птиците са намерени в безпомощно състояние от жители на с. Овен, които временно са ги приютили в стопански двор. Сигналът е подаден в РИОСВ-Русе от ОДБХ, след което е извършена контролна проверка за установяване на вида им. От там те са транспортирани до ветеринарна клиника в гр. Силистра, където им е оказана помощ. Днес, в добро състояние с куриерска фирма са транспортирани до Спасителния център в Стара Загора, където ще се грижат за тях до пълното им възстановяване.

Екипът на РИОСВ-Русе изказва благодарности към Областния управител на област Силистра, ОДБХ – Силистра и ветеринарната клиника за ангажираността при разрешаване на случая.

 

Продължава...

До 31 март операторите представят в РИОСВ-Русе информация за количеството вложени разтворители

До 31 март операторите, експлоатиращи инсталации, в които се употребяват разтворители трябва да подадат информация в РИОСВ за вложените количества.

За контролираната територия това са производителите на: бои; фармацевтични продукти; растителни масла; обувки, както и машиностроителни предприятия, мебелни фирми и ателиета за химическо чистене.

За територията на РИОСВ-Русе 68 оператора имат задължение по Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ бр. 96/2003 г., посл. Изм. и доп. ДВ бр. 40/2010 г.)

Постъпилата информация се обобщава и се изпраща в Изпълнителната агенция по околната среда.

До 20 декември  2013 година всички оператори на инсталации, въведени в експлоатация и извършващи дейности по Приложение 1 от Наредбата, независимо от консумацията на разтворители задължително трябва да се регистрират в съответната РИОСВ. Инсталации, които не са въведени в експлоатация към 21 декември 2012 г. подлежат на регистрация преди въвеждането им.

Указания за извършването на регистрация, необходимите документи, образци и такси са публикувани на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/36-vazduh.html.

Продължава...

Находището на пролетна цеклама край с. Бреница е в отлично състояние

IMG_3339_-_CopyНаходището на пролетна циклама (Cyclamen coum) в землището на с. Бреница, община Тутракан е в отлично състояние. Това констатираха вчера представители на РИОСВ-Русе, Регионална дирекция по горите, Държавно горско стопанство-Тутракан, експерти от БАН, Дирекция природен парк „Русенски Лом” и Северноцентрално държавно предприятие – ДП Габрово при специализирана проверка на терен.

Установена е смесена популация на пролетна циклама, елвезиево кокиче, бял и син синчец. С помощта на геодезическа техника са установени координатите на проектната граница на бъдещата защитена територия. На места проективното покритие на пролетната циклама достига до 30 % от площта, което прави находището особено ценно, като се има предвид редкостта на вида на територията на страната.

На този етап е ясно, че площта на бъдещата защитена местност ще е около 30 дка, като предстои тя да бъде съгласувана с Изпълнителна агенция по горите и да започнат процедурите по обявяване на защитена територия.

 

Експертите на РИОСВ-Русе призовават гражданите да не посягат на крехките пролетни цветя през предстоящите празници, тъй като това представлява нарушение на Закона за биологичното разнообразие и на Закона за защитените територии в т.ч. бране, събиране, рязане и изкореняване на диворастящи защитени видове пролетни цветя като: пролетна циклама - иберийско ботурче (Cyclamen coum), снежно кокиче (Galanthus nivalis L.), елвезиево кокиче (Galanthus elwesii), оливиеров минзухар (Crocus olivieri), синчец (Scilla) и др.

Продължава...

До края на март се представят отчетите за използваните количества бои, лакове и авторепаратурни продукти през предходната година

До 31 март дружествата, които в дейността си използват или търгуват с бои, лакове и авторепаратурни продукти трябва да представят в съответната РИОСВ справка за произведените и употребени количества през предходната година.

Задължението е ежегодно, като изискванията за отчетите са разписани в Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения, използвани при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 год.,... изм. и доп. ПМС № 150/13.07.2012 г., ДВ бр. 55/2012 г.).

За територията на РИОСВ-Русе дружествата, подлежащи на контрол по тази наредба са 49 за Русенска област, 16 за Разградска и 33 за Силистренска област. В това число попадат производители и вносители на такива продукти, търговци на едро и дребно, строителни и мебелни фирми, автосервизи и машиностроителни предприятия.

Задължения за докладване имат и фирми или обществени организации, които са използвали продукти за възстановяване на обекти със статут на културни ценности (сгради, стари превозни средства). За тях се допускат изключение от нормите, определени в Наредбата, след издаване на разрешение за точно определени количества и видове от тези продукти.

За непредставяне на отчети в срок, Законът за чистотата на атмосферния въздух предвижда глоби и санкции съответно – за физически лица – от 500 до 2000 лева, а за юридическите от 1000 до 3000 лева.

 

Продължава...

При съвместна проверка ще се уточнят границите на бъдеща защитена територия

IMG_4890_РИОСВ-Русе планира извършването на съвместна проверка в землището на с. Бреница, община Тутракан за уточняване границите на бъдеща защитена територия за опазване на находище на пролетна циклама (Cyclamen coum). В нея ще се включат представители на всички компетентни институции – Регионална дирекция по горите, Държавно горско стопанство-Тутракан, експерти от БАН, Дирекция природен парк „Русенски Лом” и Северноцентрално държавно предприятие – ДП Габрово.

Предложението за обявяване на нова защитена местност е на ДПП „Русенски Лом”, но поради необходимостта от установяване на подробности като площ на проекто-защитената местност, разпространение и плътност на вида се планира проверка през вегетационния период за растението. Обикновено то цъфти в края на февруари или началото на март.

Резултатите от проверката ще бъдат представени на Министерството на околната среда и водите, за да продължи процедурата за обявяване на защитена територия съгласно българското законодателство.

Пролетната циклама (Cyclamen coum), наричана още иберийско ботурче, е защитен от Закона за биологичното разнообразие вид и е включен във Вашингтонската конвенция за търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). За територията на РИОСВ-Русе на този етап има само една защитена местност „Находище на пролетно ботурче” с. Осенец, община Разград за опазване на ценния вид.

Продължава...

Проверени са 8 общини по Наредбата за опаковките

В рамките на 2 седмици експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки в 8 общински центъра на контролираната територия за спазване на изискванията на Наредбата за опаковките*. Съгласно нормативния документ до 15 декември 2012 г. кметовете на общини трябваше да представят писмени справки на Министерството околната среда и водите за сключени договори с организациите по оползотворяване на отпадъците от опаковки, обхванатото в системите за разделно събиране население, схема на разположение и брой съдове.

На кметовете на Дулово, Исперих, Кубрат, Разград, Тутракан и Бяла са съставени актове за установяване на административни нарушения за непредставяне на информация, за което в Закона за управление на отпадъците е предвидена глоба от 500 до 3000 лева.

При проверката на документацията е установено, че всички общини имат сключени договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, но практиката показва, че системите не функционират ефективно на места. Част от общините в Област Силистра имат сключен договор с „Имапакт корпорейшън” АД, но разрешителното на тази организация е отнетo. В други населени места организациите не изпълняват коректно договорите си – не са предоставени съдове, или са прибрани поради икономическа неефективност на системите.

Съгласно ЗУО, системите за разделно събиране на отпадъци обхващат не по-малко от 6 000 000 жители на територията на страната и задължително включват всички места с население по-голямо от 5000 жители и курортните места.

*Наредба за опаковки и отпадъците от опаковки (ДВ бр. 85/2012 г.)

Продължава...

93 годишни справки за лечебни растения са постъпили в РИОСВ-Русе в срок

IMG_5280_До 20 януари в РИОСВ-Русе са постъпили 93 годишни справки от билкозаготвители за изкупените, реализираните и налични количества билки през предходната година съгласно изискванията на Закона за лечебните растения (ЗЛР)*.

На територията, контролирана от РИОСВ-Русе функционират общо 129 билкозаготвителни пункта, 32 от които в област Русе, 58 в област Разград и 39 в област Силистра.

На собствениците, които не са изпълнили задълженията си ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения.

В ЗЛР са предвидени глоби на физически лиза от 100 до 1000 лева, и имуществени санкции за юридическите от 300 до 3000 лева.

Събраната информация от справките е ценна, поради възможността да се проследява какви количества от какви видове лечебни растения се ползват през различните години, да се разкрият възможностите за добиване на ресурсите от даден вид лечебно растение, както и да се определи необходимостта от налагане на забрани или въвеждане на режим на ползване върху някои видове с цел опазване на находището им.

Справките показват, че на територията на РИОСВ-Русе най-често добиваните лечебни растения са: коприва (стрък и корен), липа – цвят и листа, глог (цвят и листа), стрък-маточина, плодове- шипка и др. Успешен е бил сезонът за плантацията за мурсалски чай в с. Осен (община Главиница).

 * Закон за лечебните растения (ДВ бр. 29/2000 г.,..изм. ДВ бр. 82, 2012 г.)

 

Продължава...

Броят на къдроглавите пеликани в колонията в Сребърна расте

IMG_1997_Около 80 къдроглави пеликани са се настанили на две наколни платформи и бреговата ивица около тях в поддържан резерват „Сребърна”. Почти всички птици са с видимо зачервени кожни торбички на човките, което е белег за формиране на двойки и начало на гнездовия период.

Първите птици са забелязани на 1 февруари, но постепенно броят се увеличаваше. Не се наблюдава прелетна активност на пеликаните към река Дунав. Птиците предпочитат да си почиват и хранят в колонията. Отчетеното водно ниво в езерото е 160 см.

На територията на резервата са забелязани няколко двойки лебеди и големи бели чапли в локвите „Камъка”, „Драгайка” и голямото водно огледало.

Пеликаните са едни от най-грижовните родители в птичия свят. Отглеждат до 1 или 2 малки по двойки, самостоятелно до достигане на определена възраст, след което младите напускат гнездото и биват събирани в „детски градини”, където са обучавани на риболов и умения, необходими за оцеляване на вида. При хранене младите екземпляри получат храна от собствените си родители. Това е съвършен механизъм на природата, всеки екземпляр да получава храна без да бъде изместен от по-силните.

Автор на снимката: Николай Генчев

Продължава...

Галерия