За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Важно: Определен е нов ред за консултации в РИОСВ-Русе

 Консултациите за бенефициентите на РИОСВ-Русе ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 15.00 часа в „Административно обслужване” в сградата на инспекцията (гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20, партер) от директорите на дирекции и началници на отдели. Предимство ще имат тези бенефициенти, които за заявили писмено нуждите си предварително.

Директорът на РИОСВ-Русе ще приема граждани всеки вторник от 10.00 до 15.00 часа след предварително записване.

Консултации могат да бъдат преодставяни в писмен вид, ако се подадат заявки чрез електронната поща на инспекцията или чрез услугата „РИОСВ отговаря” през интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/dialog/riosv-otgovaria.html.

 

Продължава...

Обявена е нова защитена местност на територията на област Русе

__Bupleurum_uechtritzianum_S.StoyanovСъс заповед на министъра на околната среда и водите (РД-18/11.01.2013 г.) е обявена нова защитена местност - „Находище на Уехтрицова урока в с. Острица”. В нея са включени имоти от поземлен и горски фонд в землището на с. Острица, община Две могили, област Русе, с площ 365,777 дка.

В границите на новата местност с цел опазване на рядкото растение се забранява промяната на предназначението и начина на трайно ползване на земята, търсенето, проучването и добива на подземни богатства, строителството, внасяне на неместни видове, извеждане на сечи и залесяване с високостъблени гори, късане, изкореняване и унищожаване на екземпляри, палене на огън и опожаряване.

Растението уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov) е описан като нов за науката вид през 2010 г. То е Балкански ендемит е и един от най-редките в българската флора. Ареалът му заема североизточния край на балканския полуостров.

Предложението за новата защитена местност е внесено от откривателя на растението Стоян Стоянов и Валентина Горанова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН в средата на февруари 2012 година. Растението бе целеви вид по проекта „Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растенията в България, чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати”, финансиран от програмата на ЕС за околна среда Life+. Проектът се изпълнява от екип на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

За оказаното съдействие в хода на процедурите по обявяване на 40 –тата защитена територия в обхвата на РИОСВ-Русе до ръководството на инспекцията е изпратено благодарствено писмо от ръководителя на проекта проф. Димитър Пеев.

Продължава...

Летният дъб в крайдунавския парк на Силистра е защитен обект

Leten_dyb_011Летният дъб (Qercus robur), намиращ се в градския крайдунавски парк на гр. Силистра вече е защитен обект по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Това стана факт с издаването на заповед от страна на министъра на околната среда и водите (РД-26/15.01.2013 г.)

С нея се забраняват изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняване на стеблото и всяккави други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

Предстои обектът да се впише в регистрите на вековните дървета на РИОСВ-Русе и обозначаването му с табела.

Летният дъб е в много добро състояние. Обиколката на ствола при 1.2 метра от земята е 4.6 метра, височината е 14 м, а диаметърът на короната е 24 метра. Не са установени хралупи, дървото има здрави скелетни клони и е с изцяло покрита коренова система. Грижата за опазването му е на община Силистра, която е инициатор за провеждане на процедурата по обявяването му за защитен обект.

Продължава...

РИОСВ-Русе разделно събира отпадъци от хартия, картон, пластмаса и метал

Copy_of_IMG_1167В изпълнение на чл. 33, ал. 4 от новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО/13.07.2012 г.) от началото на годината експертите на РИОСВ-Русе събират разделно отпадъците от хартия, картон, пластмаса и метал. Контейнерите са предоставени любезно от „Екопак България” АД за нуждите на администрацията.

Съгласно ЗУО такова задължение имат всички собственици или ползватели на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради. Въвеждането на това изискване в никой случай не означава да се променя цялостно организацията на дейността на търговските обекти като се закупуват или поставят специални съдове за сметка на търговеца или се влагат други допълнителни инвестиции.

От важно значение е да се знае, че сключването на договор не е задължително. На първо място трябва да бъдат изяснени редът и условията за организиране на системите за разделно събиране на същите потоци отпадъци от домакинствата, които следва да бъдат разписани в съответната общинска наредба.

Copy_of_IMG_1188Copy_of_IMG_1165

Продължава...

До 15 февруари се представят справките за използваните ОРВ и ФПГ

Лицата или фирмите от контролираната от РИОСВ-Русе територия, които обслужват хладилни и климатични системи и операторите на такива инсталации са длъжни до 15 февруари 2013 г. да представят информация за количествата на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и/или флуорирани парникови газове (ФПГ), използвани в предходната година.

Това изискване на специализираните наредби се отнася за системи със съдържание на ОРВ и ФПГ над 3 кг и касае операторите на предприятията от хранително-вкусовата промишленост, търговските обекти, хотелите и др.

За територията на РИОСВ-Русе се контролират около 130 такива обекта и 25 сервизни фирми за обслужване на системите. През изминалата 2012 г. експертите на РИОСВ – Русе са извършили 33 контролни проверки на оператори, експлоатиращи оборудване, съдържащо ФПГ или ОРВ и не са констатирали нарушения на действащото законодателство. До 15.02.2012 г. бяха представени 117 броя годишни отчети (Приложение №6 от наредбата) от операторите, както и 20 отчета Приложение №4 от наредбата) от фирмите, извършващи техническа поддръжка и сервиз на такива инсталации.

Лицата, които не представят справки в установения срок подлежат на административно-наказателна отговорност по Закона за чистотата на атмосферния въздух, който предвижда глоби от 500 до 2000 лева за физическите лица и санкции от 1000 до 3000 лева за юридическите.

 

  • Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (Обн. ДВ, бр. 2/7януари 2011 г.)
  • Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои фуорирани парникови газове. (ДВ, бр. 3/2009 г. )
Продължава...

Водолюбиви птици оживяха в акварелните рисунки на ученици от СОУ „Васил Левски”

Picture_601_-_CopyУченици от СОУ „Христо Ботев” от  клуба по проект „Успех – да направим училището привлекателно място” участваха днес в „Арт-работилница”, посветена на Световния ден на влажните зони 2 февруари. След като бяха запознати с резултатите на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, физическите им белези и поведение, учениците, използвайки акварелна техника нарисуваха най-многочислените групи, наблюдавани по поречието на река Дунав – къдроглав пеликан, голям корморан, голяма белочела гъска и зеленоглава патица.

Материалите, консумативите и скиците бяха любезно подсигурени от Българското дружество за защита на птиците. Регионалният координатор на дружеството Християна Стомонякова демонстрира техниката на рисуване с акварелни бои и моливи и въведе децата в света на импресионизма, характерен за края на XIX век. Участниците в „Арт-работилница” получиха награди от организаторите - РИОСВ-Русе и БДЗП.

Гости на Информационния център на инспекцията днес по-рано бяха и възпитаниците на СОУЕЕ „Св. Константин –Кирил Философ” гр. Русе.

IMG_1113_-_Copy_2

Продължава...

Ученици от две русенски училища отбелязват в РИОСВ-Русе Деня на влажните зони

Zablateni_tereniНа 1 февруари (петък) 2013 година от 14.00 ч. ученици от СОУЕЕ „Св. Константин –Кирил Философ” и от 15.00 ч. СОУ „Васил Левски” гр. Русе ще гостуват в Информационния център на РИОСВ-Русе.

Поводът е Световния ден на влажните зони 2 февруари, а проявата се организира от РИОСВ-Русе и Българското дружество за защита на птиците за Русе със съдействието на ръководителите на клубовете по проект „Успех – да направим училището привлекателно за младите хора” в двете учебни заведения.

Пред учениците ще бъдат представени резултатите от провелото се през средата на януари Среднозимно преброяване на водолюбивите птици на контролираната територия. За възпитаниците на СОУ „Васил Левски” е предвидена и „Арт-работилница”. След обогатяване на познанията за значимостта на влажните зони и техните обитатели организаторите ще провокират творческия заряд у децата, за да претворят в акварелни рисунки наблюдаваните по време на преброяването водолюбиви птици.

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция.

През 2013 г. темата на кампанията е „Влажни зони и управление на водите”. Световният ден на 2 февруари ще бъде отбелязан под надслов: Влажните зони съхраняват водата”.

Основната цел на кампанията за Световния ден на влажните зони през 2013 година е да се повиши обществената отговорност за взаимната зависимост между водата и влажните зони, да се акцентира на начини за равномерно, справедливо разпределение на водата между различните заинтересовани страни и да се разбере, че без влажните зони няма да има и вода.

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно Конвенцията, влажните зони са: „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра”.

Връзката вода, човек и влажни зони винаги е била в основата на Рамсарската конвенция. Влажните зони представляват ресурс с голяма социално-икономическа, научна и културна стойност, като техните загуби са непоправими. Влажните зони предоставят основни екосистемни услуги т.е. те облагодетелстват човека с ресурсите на природата, като изпълняват ролята на регулатори и доставчици на вода. По този начин управлението на водите и „разумното ползване” на влажните зони са изключително взаимно свързани.

В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 35 380,2 ха, представляващи 0,32 % от територията на страната. Това са „Атанасовско езеро”, „Комплекс Беленски острови”, „Дуранкулашко езеро”, „Остров Ибиша”, „Шабленско езеро”, „Местността Пода”, „Поморийско езеро”, „Комплекс Ропотамо”, „Езеро Сребърна”, „Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.

Продължава...

Възпитаници на СОУ „Васил Левски” обогатиха познанията си за билките

Copy_of_Picture_516Ученици от СОУ „Васил Левски” гр. Русе, участници в клуба по проект „Успех – да направим училището привлекателно за младите хора” гостуваха в Информационния център на РИОСВ-Русе на 29 януари 2013 г.

Темата на проведеното занятие бе посветено на „Билките в България”. Експерти по биологично разнообразие представиха значението на лечебните растения като природен ресурс, подробности за разпространението им, прилагането на нормативната уредба по отношение на контрола по добиването им, спецификата на съхранението и използването им.

В приятелска обстановка на чаша чай, учениците имаха възможност да споделят впечатленията си за най-широко разпространените и познати им билки на територията на страната ни.

Copy_of_Picture_494

Продължава...

Общини, училища и детски градини могат да се включат с проекти в кампанията „За чиста околна среда"

nacionalni_bgОбщини, кметства, училища, детски градини и обединени детски комплекси могат да се включат с проекти в Националната кампания „За чиста околна среда 2013 г.” на тема: „Обичам природата - и аз участвам”.

Кампанията е на Министерство на околната среда и водите, а финансирането на проекти ще се осъществи чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда .

С до 10 000 лева ще бъдат финансирани проектите на общини и кметства за залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други.

Училищата, детските градини и обединените детски комплекси могат да кандидатстват с проекти на стойност до 5 000 лева за финансиране на дейности от материален характер, пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията.

Крайният срок за внасяне на проектите в ПУДООС е 18 февруари 2013 година .

Информация във връзка с изготвяне на проектите може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите на адрес: http://www3.moew.government.bg/?show=news&nid=1828 или на страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/proekti-i-finansirane/konkursi.html.

Продължава...

Галерия