За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

До края на годината ще се залесят над 37 000 фиданки в ПР "Сребърна"

IMG_0423_-_CopyДо края на годината територията на Поддържан резерват „Сребърна” ще бъде залесена с около   37 850 броя фиданки от видовете полски бряст, полски ясен, бяла върба, бяла топола и летен дъб. В момента се извършва подготовка на терена.

Залесителните мероприятия се осъществяват по проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват „Сребърна”*, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Целта на проекта е ограничаване разпространението на инвазивните (неместни) дървесни видове на територията на резервата като ясенолистен явор, пенсилвански ясен, айлант (див орех), акация, гледичия и аморфа. В резултат на извършено задълбочено проучване през 2011 г. е проведено маркиране, опръстеняване и пречупване единствено на дърветата от видовете: ясенолистен явор и пенсилвански ясен. Методът пречупване е осъществен върху площ от 64 дка, а опръстеняването върху площ от 343 дка в северната част на резервата, вкл. и на остров Девня.

Дърветата от видовете аморфа и айлант, акация и гледичия реално няма да се премахват от терена, но в резултат на проведените до момента дейности и последващото залесяване ще се „потисне” тяхното разпространение. Те не представляват заплаха за местообитание 91 Е0* “Алувиални гори с Alnus glutinosa (черна елша) и Frxinus excelsior (планински ясен), подтип В”.

 

* Проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват „Сребърна” № 508301-19-439 по Процедура № BG161PO0005/08/3.0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Продължава...

Площадките за черни и цветни метали се привеждат в съответствие с новите изисквания на ЗУО

Собствениците на площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) предприемат дейности по привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр.53/ 2012 г.). Това установиха експертите на РИОСВ-Русе при извършените през октомври съвместни проверки на обектите с представители на „Икономическа полиция” в Русе и Разград.

Към настоящия момент все още са в сила издадените от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) лицензионни документи.

В срок до 13 януари 2013 година лицата, които желаят да осъществяват дейности с ОЧЦМ следва да представят в съответната Регионална инспекция заявление за издаване на разрешителни за дейности с отпадъци. Важен документ, придружаващ заявлението е банкова гаранция в размер на 25 000 лева и допълнително по 5000 лева за всяка площадка, за която се предвижда да се извършват дейности с ОЧЦМ. Гаранцията се издава в полза на Министерството на околната среда и водите и се усвоява в пълен размер при отнемане на разрешението или в размера на невнесено доброволно задължение по налагане на административно-наказателна мярка.

Неотменна част от документацията наред с гаранцията е оригинален или заверено от компетентния орган (общинските администрации) копие на влязъл в сила Подробен устройствен план (ПУП) или действащ устройствен план, в който е посочено, че имотът отговаря на изискванията на ЗУО. Това трябва да са територии, определени с устройствен план за производствени и складови дейности, пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение или обекти от железопътната инфраструктура със стопанско значение.

При наличие на всички редовни документи съответната регионална инспекция издава разрешение за дейности с отпадъци, като в последствие ще упражняван контрол за спазване на условията в него.

По данни от регистрите на РИОСВ-Русе на територията на трите области в началото на 2012 година са функционирали 64 фирми, експлоатиращи 238 площадки, от които: в област Русе – 37 фирми със 141 площадки; област Разград 13 фирми с регистрирани 53 площадки и област Силистра - 14 фирми и 44 площадки за търговия с ОЧЦМ.

Към настоящия момент РИОСВ-Русе не може да се ангажира с точна бройка на площадките, тъй като за част от тези, неотговарящи на изискванията Министерството на икономиката, енергитиката и туризма е прекратило лицензионните документи.

 

Продължава...

Рекултивираните сметища в община Кайнарджа се поддържат в добро състояние

Трите рекултивирани сметища на територията на общински център Кайнарджа се поддържат в много добро състояние. Това установиха експертите на РИОСВ-Русе при проверките за чистотата на населените места през изтеклата седмица. Рекултивацията е извършена миналата година със средства по ПМС 209/2009 г. На общинския кмет ще бъдат дадени предписания да извършва периодичен мониторинг на компонентите на околната среда на рекултивираните терени.

През изтеклата седмица са осъществени също контролни проверки на територията на общините Алфатар и Дулово и Завет. Установени са замърсени с отпадъци площи по в с. Веселец (община Завет), за което на кмета на община Завет е съставен акт за установяване на административно нарушение. При проверката в селата Овен, Вокил и Окорш (община Дулово) е констатирано, че дадените предписания за почистване на замърсените терени са изпълнени. Почистено е нерегламентираното сметище на земеделски терен в село Черник (община Дулово).

Проверките по чистотата на населените места продължават.

Продължава...

Проведени са процедури по обявяване на 2 нови защитени територии в област Русе

__Limonium_bulgaricum_В два поредни дни са проведени заседания на комисии за обявяване на нови защитени местности на територията на област Русе - в с. Острица (община Две могили) и с. Караманово (община Ценово). Това е част от процедурата по Закона за защитените територии, а обектите са уникалните за страната растителни видове Българска гърлица (Limonium bulgaricum) и Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov). Двете растения са целеви видове на проекта “Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растенията в България, чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати”, финансиран от програмата на ЕС за околна среда Life+. Проектът се изпълнява от екип на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

В рамките на бъдещата защитена местност „Находище на Уехтрицова урока в с. Острица” попадат земи от общински поземлен и горски фонд. Видът е описан като нов за науката през 2010 г. Балкански ендемит е и един от най-редките видове в българската флора. Ареалът на растението заема североизточния край на балканския полуостров.

__Bupleurum_uechtritzianum_S.StoyanovНа заседанието на комисията за обявяване на Защитена местност „Находище на Българска гърлица – с. Караманово” са присъствали само двама от общо 7 собственици на имоти, които не са възразили за включването на имотите им в рамките на защитената местност. На останалите собственици комисията ще предложи в двумесечен срок да представят в РИОСВ – Русе декларация за съгласие имотите им да бъдат включени в защитената местност. В случай на непредставяне на декларация, същите няма да попаднат в границите на бъдещата защитена местност.

Предстои комисията да изпрати на Министъра на околната среда и водите проекто-заповедите за обявяване на защитени територии.

Продължава...

Предстоят масови проверки за употребата на полимерни торбички в търговските обекти в трите области

Експертите на РИОСВ-Русе планират масирани проверки в търговската мрежа за разпространението на полимерни торбички. Проверките са документални и са във връзка с изменението на Наредбата за заплащане на продуктова такса *, влязло в сила от 1 октомври 2012 година. Съгласно него, за торбичките под 25 микрона или тези с резмери по-малки от 390 мм/490 мм в разгънат вид през настоящата година се заплаща продуктова такса от 0.35 лв на бройка. Тя настраства през годините като през 2013 г. ще е 0.45 лв., а през 2014 г. ще достигне 0.55 лв. Задължени да внасят продуктови такси са производителите, вносителите и тези, които въвеждат на тертиторията на страната полимерни торбички. Дължимите суми се внасят до 15 число на текущия месец за пуснатите на пазара през предходния количества, в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Продуктовата такса се заплаща само при първо пускане на пазара. В първичния счетоводен документ трябва да фигурират дебелината и размерът на торбичките. В случай, че са под 25 микрона тъговците трябва да изискат декларация за удостоверяване заплащането на такса за полимерни торбички (Приложение 7 а към чл.2, ал. 11 от Наредбата за продуктовата такса, ДВ, бр. 19/2004 г.). Ако търговецът не може да докаже заплащането на продуктовата такса носи отговорност съгласно Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки като заплаща дължимата такса в пълен размер.

За търговците е важно да знаят също, че за полимерните торбички, които са над 25 микрона, на първичната опаковка трябва да фигурира надпис, че са многократна употреба.

Заплащането на продуктовата такса за полимерните торбички под 25 микрона е икономически механизъм, целящ да ограничи употребата им и съответно замърсяването на околната среда с тях.

 * Наредба за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ бр. 53/2008 г.,......бр. 49/2012 г.)

 

Продължава...

Добра организация на дейностите по отпадъци е установена в две села на територията на община Кубрат

Добра организация и почистени терени са установили експертите на РИОСВ-Русе при извършените проверки за чистотата на населените места в с. Савин и в с. Севар (община Кубрат, обл. Разград) през изтеклата седмица.

В с. Савин старото сметище е запръстено и не се експлоатира. Поставени са обозначителни табели с текстове за недопускане изхвърлянето на отпадъците. Уличните площи са почистени, както и замърсените терени около гробищния парк на селото. Сервитутът на пътя от с. Савин до гр. Кубрат се почиства от отпадъци веднъж месечно. По разпореждане на кмета на населеното място растителните и животински отпадъци се съхраняват в дворовете на жителите.

В с. Севар сметището не се експлоатира. Запръстено и затревено е. Периодично се почистват терените около гробището. Обособени са места за съхранение на растителните и животински отпадъци, които периодично се запръстяват. Уличната мрежа се поддържа чиста.

Проверките за чистотата на населените места продължават. До този момент са извръшени над 40 бр. в населените места от областите Русе, Разград и Силистра. За разлика от тези две села в повечето случаи се констатират замърсени терени и експлоатация на сметищата. Съставени са 4 акта за установяване на административни нарушения на кметове на общини и населени места.

Продължава...

Обявено е още едно вековно дърво на територията на РИОСВ-Русе

IMG_4433_-_CopyНово защитено дърво от вида Бяла върба (Salix alba) край с. Голяма вода, община Самуил, област Разград е обявено със заповед на Министъра на околната среда и водите. Дървото е на възраст над 140 години, с височина 20 м и обиколка на ствола на височина 1.2 метра - 6.80 м.

Съгласно заповедта (РД-656/2012 г.), се забранават: изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нарянаване на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

Бялата върба засега е единственото вековно дърво от този вид. До този момент на територията на РИОСВ-Русе в областите Русе, Разград и Силистра са обявени за защитени 77 вековни дървета предимно от видовете зимен и летен дъб, благун, полски бряст, бяла черница.

Най-старите вековни дървета са 5 зимни дъба на възраст над 800 години, намиращи се в землището на град Исперих. Най-многобройни са летните дъбове - 32. Наличието им е доказателство за това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори. В регистрите на вековните дървета е вписана една вековна круша на приблизителна възраст 200 години, в землището на село Щръклево, община Иваново - в границата на природен парк „Русенски Лом”. Интерес за природолюбителите представлява вековната гледичия, намираща се в двора на ИСС „Образцов чифлик” и 2 броя конски кестен в двора на Катедрала „Света Троица” в Русе. Най-голямото дърво на територията на РИОСВ-Русе е летен дъб, което се намира в землището на село Кошов, община Иваново с обиколка на ствола 5, 97 метра, височина 30 метра и възраст над 200 години.

Продължава...

Площта на защитена местност „Горната кория” край с. Добротица е увеличена

Paeonia_peregrina_011_-_CopyПлощта на защитена местност „Горната кория” край с. Добротица (община Ситово, област Силистра) е увеличена с 40 дка. Съгласно заповедта на Министъра на околната среда и водите (РД-645/2012 г.) от досегашните 30,854 дка защитени ще са 70 918 дка.

Процедурата за увеличаване на площта стартира преди 2 години, когато служители на „Пролес инженеринг” ООД – София при извършване на лесоустройствени дейности на терен са установили плътна популация на червения божур (Paeonia peregrina), разпростряла се извън границите на Защитена местност „Горната кория”. С оглед защитата на редкия растителен вид фирмата е изпратила официално предложение до Министерство на околната среда и водите. Извършени са проверки на терен за оценка състоянието на находището на божура. Проведена е и съвместна комисия с участието на представители на областта, общината, службите по земеделие, геодезия и кадастър, ТП „ДГС - в Силистра, РИОСВ-Русе и др.

В защитена местност „Горната кория” се забраняват мероприятия, които водят до промяна на видовия състав на горските насаждения, в т.ч. гола сеч, сечи, с последващо изкуствено възобновяване на неместни видове, паша на домашни животни, палене на огън, късане, изкореняване на екземпляри от червен божур, бране на билки, строителство и др.

Защитена местност „Горната кория” се намира край село Добротица, община Ситово, област Силистра. Настоящата й площ е 70,918 дка, представляваща горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство „Силистра”. Първоначално е обявена е със Заповед № 1141 от 1981 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда.

Защитената местност е обявена с цел опазване на естествените находища на червен божур. Растението попада и под защитата на Закона за лечебните растения, може да се добива от природата, но тъй като е под специален режим на опазване и ползване, е необходимо отпускането на квота.

Продължава...

Млади творци-орнитолози отбелязаха Европейските дни на птиците

Picture_142

В два последователни дни на 4 и 5 октомври, в Информационния център на РИОСВ-Русе ще гостуваха ученици от СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил философ” и ПЧСОУ „Леонардо Да Винчи”. Те собственоръчно изработиха птички, хранилки и линогравюри.

Към групата от ПЧСОУ „Леонардо Да Винчи” в петък се присъедини доц. Таню Мичев – един от водещите орнитолози в България. Той сподели опита си, начините за настройка на оптичната техника за наблюдение на птиците и заедно с децата, с помощта на определител идентифицираха наблюдаваните птици. Г- н Мичев е един от авторите на определетеля „Птиците на Балканския полуостров” (1991 г.) Предстои да излезе от печат до края на годината второ допълнено издание, с нови още около 100 вида птици.

Инициативата е съвместна между РИОСВ-Русе и регионалния координатор на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за град Русе и се посвещава на Европейските дни на птиците (EuroBirdwatch). Гостите и посетителите могат да разгледат във фоайето на  инспекцията инсталация с оригами на птици и еко-материали до края на октомври.

Picture_195

Международната кампания се провежда всяка година в първите почивни дни на октомври по идея на BirdLife International. Целта е да се приканват гражданите от цяла Европа, да наблюдават, изследват и наслаждават на птиците. Акцентът на кампанията пада върху проблемите по опазване на орнитофауната, местообитанията и биологичното разнообразие в световен план и устойчивото използване на природните ресурси.

Продължава...

Галерия