За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Ледена пелена покри Сребърното езеро

IMG-3027Вследствие на ниските температури, водното огледало на Поддържан резерват „Сребърна” замръзна. Дебелината на ледената покривка е около 10 см, но тя не е еднакво плътна в различните части на езерото.

Нивото на водата в голямото водно огледало е 285 см, а при захранващия канал-265 см.

Обстановката е спокойна.  На територията на резервата са наблюдавани 25 двойки неми лебеди и голямо количество екземпляри от вида голяма белочела гъска.

Ежедневно се извършват обходи на територията на резервата. В момента не се препоръчва спортен риболов, поради опасност от пропукване на леда и нежелателни инциденти.

 

Продължава...

Две дами от специализирана администрация спечелиха приза „Експерт на РИОСВ-Русе за 2010 година”

Plaket-ekspert5

Инж. Нели Атанасова от отдел „Контрол на околната среда” и Радостина Туркова  от „Разрешителни, регистрационни и съгласувателни  режими” спечелиха приза „Експерт на РИОСВ-Русе за 2010 година”.

Фаворитите са определени чрез анкетно допитване до всички служители на инспекцията, проведено на два етапа.

Критериите, по които бе оценявана работата на експертите са: установяване на сериозно нарушение на екологичното законодателство при провеждане на контролната дейност; прилагане на административно-наказателни мерки и предотвратяване на сериозно увреждане на околната среда и прецизност, самодисциплина и умения за работа в екип.

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова отличи с плакети победителите в номинация за „Експерт на годината” за 2010 година.

Продължава...

Отоплителният сезон оказва влияние върху качеството на атмосферния въздух в Русе

Понижаването на температурите и старта на отоплителния сезон са ключови фактори за качеството на атмосферния въздух в град Русе. Съчетанието на ниски температури, атмосферно налягане, безветрие (скорост на вятъра под 1.5 метра/сек.) и използваните от домакинствата  твърди горива за отопление са основния проблем с превишенията на фин прах през зимата.

По данни от месечната справка за концентрациите фини прахови частици (ФПЧ10) през ноември 2010 година, Автоматичната измервателна станция „Възраждане” е регистрирала 16 превишения, системите за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух ДОАС с-ма „РИОСВ” – 17 бр., ДОАС с-ма „Жити” – 13, а ДОАС с-ма „Хлебна мая”- 8 превишения.  Приблизително наполовина са регистрираните превишения на фин прах през октомври месец. Нормата за среднодневната концентрация на ФПЧ10 е 50 µg/m3. Отчетените през ноември превишения, варират от 1,006 до 2,196 пъти над пределно допустимата норма.

Голяма част от жилищата в град Русе, фирми, институции и други са топлофицирани. От няколко години се извършва усилена  газификация. Много промишлени обекти се газифицираха, като заедно с това върви и битовата газификация. Все още голяма част от домакинствата в града се отопляват с традиционните нафта, въглища и дървесина. Такива къщи или кооперации има  в югозападната част на града – кварталите „Дружба 3” и „Веждата”; централната част – основно в кв. „Ялта” и северната част на центъра и в източната част на Русе – квартал „Тракция”.

Практиката от минали години показва, че с настъпването на есенно-зимния период, недобросъвестни граждани използват за отопление нерегламентирани горива материали като стари гуми, остатъци от мебелната промишленост (полирани със смоли, бои и др.), отпадъци и др., които са източник не само на неприятни миризми. При изгарянето на тези материали се отелят фини прахови частици, серни оксиди, органични субстанции и други замърсители на въздуха, които влошават качеството му. РИОСР-Русе призовава гражданите да не използват нерегламентирани горива през отоплителния период.

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични съединения, в това число мутагени, ДНК - модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се отлагат.

Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 μg - ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10. Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух.

Продължава...

До 31 декември се подават заявления за добиване на билки под специален режим

Primula_veris_4038Желаещите да добиват лечебни растения от естествените им находища, попадащи под специален режим на опазване и ползване от територията на РИОСВ-Русе, трябва да подадат заявление до 31 декември в инспекцията.

На база на подадените заявления, експертите обобщават справка и я предлагат на министъра на околната среда и водите, който с ежегодна заповед определя квоти за количествата билки под специален режим. Обикновено това са лечебни растения, чийто ресурси са ограничени, затова се предприемат мерки за тяхното опазване.

На територията на РИОСВ-Русе за събиране от естествените им находища са определени: цвят от лечебна иглика, стрък от лазаркиня, лист от лудо биле и лист от лечебен ранилист, червен божур, плод от кисел трън и плод от зърнастец, решетка безстъблена, тлъстига лютива и шапиче.

След обнародването на ежегодната заповед на министъра (до края на февруари 2011 г.), РИОСВ ще свика комисия с представители на общините, държавните лесничейства и дивечовъдните станции за разпределяне на количествата лечебни растения спрямо квотите между желаещите да ги добиват. Задължение на общините и държавните лесничейства е да не издават позволителни за тези лечебни растения в по-големи количества, определени в квотите.

РИОСВ-Русе контролира количествата в издадените позволителни, и тези, изкупени от билкозаготвителите.

Нарушаването на специалния режим по опазване и ползване на билките, както и събирането и изкупуването на защитени и забранени за събиране лечебни растения се наказва с глоба до 3000 лева по Закона за лечебните растения.

Продължава...

Мрежи дълги 650 метра са извадени от ЗМ „Блатото край село Малък Преславец” през почивните дни

mreji_3298Мрежи за незаконен улов на риба с обща дължина 650 метра са извадени от водоема на Защитена местност „Блатото край село Малък Преславец”, при съвместна акция на охраната на Поддържан резерват „Сребърна” и служители на Гранична полиция-Силистра през почивните дни.

Не е установен извършителят  на нарушението. Количеството жива риба с тегло 55 кг, от които 30 кг сребриста каракуда, 15 кг бяла риба и 10 кг щука са върнати обратно във водоема.

Уредите за незаконния риболов са прибрани за съхранение в административната сграда на ПР „Сребърна”.

Проверките на територията на резервата и защитената местност продължават. До момента други нарушения не са установени.

Защитена местност „Блатото край село Малък Преславец” се намира на   територията на село Малък Преславец, община Главиница, област Силистра. Общата площ на местността е 147,3364 ха, представляваща поземлен и горски фонд. Стопанисва се от община Главиница и Държавно горско стопанство „Тутракан”.

Защитена местност „Блатото край село Малък Преславец” е обявена със Заповед № 310/10.04.1986 г. на Комитета за опазване на природната среда за обявяване на природна забележителност блатото “Малък Преславец” с площ 38.5 ха. По късно със Заповед № РД-411 от 28.04.2004 г. на Министъра на околната среда и водите е прекатегоризирана  и е увеличена площта до сегашните граници.

На територията на защитената местност се забранява се строителството; палене на огън, опожаряване на тръстиката и друга растителност; замърсяване с битови, промишлени и други отпадъци; ловуване с изключение на едър дивеч през периода ноември-декември, на разстояние не по-малко от 150 м от брега; използване на лодки и мрежени уреди за спортен риболов; промишлен риболов; спортен риболов от западния бряг на блатото; късане и изкореняване на растения, бране на липов цвят и други билки; паша на домашни животни; извеждане на голи сечи; извеждане на санитарни и отгледни сечи в периода 15 февруари – 31 юли.

Продължава...

Не са констатирани нарушения в прилежащата територия на язовир Бели Лом

Експерти на РИОСВ-Русе, Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” и представител на РДНСК–Разград не са установили нарушения в прилежащата територия на язовир Бели Лом (област Разград), при проверка в началото на седмицата. Организацията и координацията на работата на сформираната комисия бе осъществена от РИОСВ-Русе.

Контролът на големите язовири на територията на цялата страна се извършва по заповед на министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството от 25 октомври 2010 година. Целта е да се подобри качеството на водите на комплексните значими язовири, ликвидиране на замърсяването с непречистени води от обектите, разположени в близост до водните обекти и предотвратяване на незаконни строежи. В заповедта предварително са определени етапите, условията и критериите за контрола.

За територията на РИОСВ-Русе значим воден обект е язовир Бели Лом, намиращ се на територията на община Лозница и област Разград. Стопанисва се от „Напоителни системи” ЕАД-София, клон Търговище.

При обхода на място и прегледа на цялата документация, свързана с експлоатацията на съоръжението и прилежащата територия на язовира не са установени директни регламентирани и нерегламентирани зауствания на канализации, преливници и дерета; зауствания от ваканционни и други търговски обекти; лодкостоянки; водовземни съоръжения и такива за ползване на повърхностни и подземни води. Условията на издаданите разрешителни и заплащане на дължимите такси по Закона за водите се спазват. Не е констатирано незаконно строителство.

В едномесечен срок, но не по-късно от края на януари 2011 година ръководителят на екипа ще изготви подробен доклад до двамата министри, съдържащ канстатациите, дадените предписания и предложения за последващ контрол.

С това приключва първият етап (ноември-декември) от осъществяване на контрола за установявяане на потенциалните замърсители на значимите водни обекти. Вторият етап (март-април 2011 година)  предвижда контрол по спазване на предписанията и прилагане на административно-наказателни мерки при установени нарушения по екологичното законодателство и Закона за устройство на територията.

Язовир Бели Лом е изграден на река Бели Лом, в землището не едноименното село. Стопанисва се от „Напоителни системи” ЕАД-София, клон Търговище. Дружеството притежава Разрешително за водоползване № 228/22.11.2004 г. Целта на водоползването е напояване на годни поливни площи в размер на 32 831 дка.  

Продължава...

Уточнени са границите на бъдещата зона от НАТУРА 2000 „Божкова дупка”

Copy_of_PB110016Експерти на РИОСВ-Русе и представители на фирмата, поддържащата Картата на възстановената собственост уточниха границите на бъдещата защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 „Божкова дупка”. Това става чрез прецизни заснемания с GPS апарат.

Защитена зона „Божкова дупка” с идентификационен код BG0000605 се намира на територията на община Вятово, в района на река Бели Лом и е една от най-значимите пещери за опазване на прилепи в страната.

Предстоят процедури по обяваването й като защитена зона по Директивата за опазване на местообитанията от дивата флора и фауна.

Пещерата „Божкова дупка” е една от от дългите пещери в Лудогорието, разделена на две части. В първата има нападали каменни блокове. След 36 метра галерията се стеснява и през тунел се влиза във втората част на пещерата. Тя се състои от няколко зали с височина 7-8 м, които имат малки разклонения. Всички те завършват с непроходими участъци. Пещерата е бедна на вторични образувания. На много места има голямо количество прилепно гуано (до 120 cm дебелина). Обитава се от прилепите Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Нощник на Бехщайн (Myotis bechsteinii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) – Рядък вид, Трицветен нощник (Myotis emarginatus) - Рядък вид, Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii). В момента прилепите са изпаднали в зимен сън (хибернация).

Пещерата „Божкова дупка” е местообитание на редки паяци. Според спициалисти тя е единственото находище в страната на троглобиона Porrhomma microps. Те са организми, които населяват пещерни екосистеми и са се адаптирали към живот без светлина. Развили са  някои от сетивата (усещане за мирис, вкус и слух), и паралелно с това отсъствие на сетива, които не са им нужни (пигментация, зрение). Сред троглобионтите са различни видове паяци, насекоми, риби и др.

Продължава...

Деца от град Русе съвместно с РИОСВ ще садят дръвчета в училищните дворове

Нgreenwave-logo-newа 17 ноември 2010 г. (сряда), възпитаници на ЦДГ „Пинокио”, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, СОУ „Възраждане” и експерти на РИОСВ-Русе ще се включат в международната инициатива „Зелена вълна със залесителни мероприятия. Кампанията  e към  Конвенцията за биологично разнообразие и цели възпитаване и повишаване знанията на подрастващото поколение за опазването му. 2010 година е обявена от ООН за Международна година на биологичното разнообразие.

РИОСВ-Русе предварително съгласува видовете и количествата на фиданките с отдел „Озеленяване” на Община Русе. Дръвчетата са предоставени безвъзмездно от Регионална дирекция по горите-Русе.

След засаждането на дръвчетата, учениците могат да ги регистрират на интернет сайта на кампанията „Зелена вълна” на адрес: http://greenwave.cbd.int/en/home или да споделят снимки и впечатления в социалната мрежа на адрес: http://www.facebook.com/greenwave.cbd.int.

График и адреси на учебните заведения:

  • 17.11.2010 г., от 11.00 часа - в двора на ЦДГ  „Пинокио”,   ул. „Вискяр” № 2;
  • 17.11.2010 г., от 12.00 часа в двора на  „СВ. Константин-Кирил Философ”- Русе, ул. „Студентска” №  10;
  • 17.11.2010 г., от 14 часа, в двора на  СОУ  „Възраждане”- Русе, на ул.  „Студентска” №  2.
Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе освободиха вчера малко кафяво прилепче

Експер_0066тите на РИОСВ-Русе освободиха вчера екземпляр от вида Малко кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus). Бозайникът е намерен от гражданин в района на Транспортна болница в Русе и донесен в инспекцията. Вероятно е паднал от колониите, които се срещат в старите къщи в района.

Макар, че видът обитава широколистни, иглолистни и смесени гори, често се среща и в селища, градини, паркове. Придържа се в близост до водни площи – езера, големи реки.

Малкото кафяво прилепче попада под защитата на закона на Закона за биологичното разнообразие, Бернската и Бонската конвенции и други директиви.

Видът е широко разпространен в Европа (без най-северните части) до Урал и Кавказ, части от Близкия Изток. По-често се среща в Северна и Южна Европа, отколкото в централните части на континента.

На територията на България има много голямо видово разнообразие на прилепите.

От 35 вида в Европа, 33 се срещат у нас.Това се дължи на преходното ни географско разположение, мозайката от разнообразни местообитания, наличието на непокътнати кътчета дива природа, множеството пещери и екстензивното земеделие в планинските и полупланинските райони. Най-високо е прилепното разнообразие в пояса от 100 до 400 м.н.в., където на места със сравнително малка площ могат да живеят над 20 вида прилепи. Повече любопитна информация за прилепите в България може да бъде намерена на интернет адрес: www.greenbalkans.org/prilepi/index.php

Продължава...

Галерия