За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изложба на фотографии на българските обекти на ЮНЕСКО, ще бъде показана в Русе

40-enРИОСВ-Русе подготвя представянето на изложба, посветена на 40-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО. Уникалността и красотата на български обекти на културното и природно наследство са представени в 32 фотографии, дело на именития фотограф Иво Хаджимишев.

Изложбата е продукт на съвместен проект на Министерство на културата и Министерство на околната среда и водите, и е част от събитията, по честване на годишнината от подписването на международния документ.

Предвижда се изложбата да бъде експонирана през втората половина на декември в Регионален исторически музей-Русе.

 

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство е приета на 16 ноември 1972 година от Генералната конференция на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура. Този уникален международен договор за първи път свързва концепциите за опазване на културните ценности и на природата и отчита необходимостта от съхраняване на равновесието между тях.

България е една от първите държави, приели Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство още през 1974 година.

В Списъка на световното наследство са вписани 9 обекта - 7 култури и 2 природни ценности, намиращи се на територията на страната ни:

  1. Боянска църква – вписване: 1979 г.;
  2. Мадарски конник – вписване: 1979 г.;
  3. Тракийска гробница край Казанлък – вписване: 1979 г.;
  4. Ивановски скални църкви – вписване: 1979 г.;
  5. Рилски манастир – вписване: 1983 г.;
  6. Стария град на Несебър – вписване: 1983 г.;
  7. Природен резерват Сребърна – вписване: 1983 г.;
  8. Национален парк Пирин – вписване: 1983, разширение 2010 г.;
  9. Тракийска гробница край Свещари – вписване: 1985 г.
Продължава...

Предпразнична арт работилничка се състоя в информационния център на инспекцията

IMG_0712Ученици от І до VІ ти клас от СИП "Изобразително изкуство”, ръководени от преподавателите Юлия Пенкова и Мария Димитрова на ОУ "Отец Паисий", Русе изработиха коледни картички и предмети за украса в предпразничната арт работилница в информационния център вчера.

Инициативата е съвместна между РИОСВ-Русе, ОУ "Отец Паисий" – Русе и Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/. Желанието на организаторите бе да провокират въображението, претворявайки отпадъчните материали в изкуство. Творбите ще послужат за традиционния базар, в предпразничните дни, организиран от училищното настоятелство. Събраните средства ще бъдат използвани за нуждите на обновяване на училищната база.

За да подкрепят посланието на детските коледните картички от отпадъчни материали, РИОСВ и БДЗП подготвиха и коледна инсталация в сградата на инспекцията, с което двете организации биха искали да призоват гражданите да не унищожават живи дръвчета.

Продължава...

Педагозите от ЦДГ „Русалка" изследват нови похвати за мотивиране на екологично поведение у децата

IMG_2974_-_CopyФормирането на психична готовност за спазване на основни правила за екологично поведение е една от целите на екипа на ЦДГ „Русалка” за своята вътрешна квалификация за настоящата учебна година с тема: „Да отворим децата към природата”. Заради специфичната цел сътрудничеството на РИОСВ-Русе за това обучение бе разширено с участието на д-р Петя Чешмеджиева, психолог с частна практика чрез Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт” . Тя е с дългогодишен педагогически опит, съчетан с психолого-педагогически изследвания върху средства за улесняване на детското изразяване и развитие.

В началото на беседата директорът на детското заведение г-жа Снежина Никова представи целите на планираната квалификация на екипа. Учителите, стимулирани от водещата д-р П. Чешмеджиева, избраха име на изследователската си група за този ден – „Еко-приятели”. Те дадоха спонтанно параметри на екологичното чрез всичко, с което го свързват, систематизираха ги в концентрични кръгове с ядро, в което поставиха земя, слънце, въздух, вода, обкръжени от компоненти на природата, а около тях подредиха дейностите на човека и необходимостта за опазването й с отговорност за живота на планетата.

Интерактивната форма на краткото обучение помогна на учителите бързо да посочат трудностите, които са срещали досега в практикатаIMG_2967_-_Copy или които очакват и биха искали предварително да се подготвят за тях. После ги обособиха в групи, от които се очертаха три цели за справяне, ориентирани към съвместната работа на детската градина със семействата за изграждане на екологична култура у децата, за материалите и за организацията на тези занимания. Поради многото нормативни изисквания към организацията на излетите сред природата, те се провеждат все по-често само в детската градина, споделиха участниците.

Гост-водещата д-р Чешмеджиева представи на учителите някои модели за мотивация на поведението и разясни ползата от това, стимулите към децата да водят към удовлетворяване на индивидуалните им потребности. Накрая представителите на РИОСВ-Русе информираха за възможностите за съдействие на детската градина, където чрез възпитанието на децата се формира и развива екологичната им култура.

Продължава...

РИОСВ-Русе и ЦДГ „Русалка” обединяват усилията си за стимулиране на екологично поведение у децата

На 15 ноември 2012 г., от 13 часа в сградата на Целодневна детска градина „Русалка” (ул. „Шумнатица” № 4) в гр. Русе ще се проведе беседа с обучителен характер с участието на педагогическия състав на заведението.

Темата на беседата е „Формиране на психична готовност за спазване на основни правила за екологично поведение”. Проявата се организира съвместно с Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт”, РИОСВ-Русе и екипа на детското заведение. Консултант по темата е д-р Петя Чешмеджиева - магистър по психология и специалист в областта на социалнопсихологическите тренинги. Тя ще предложи на учителите от „ЦДГ Русалка” интерактивни подходи за провокиране на познавателен интерес и детска активност за изграждане на екологичната култура.

Обучението е част от планираните съвместни дейности между на РИОСВ-Русе и педагогическия състав на детското заведение. Желанието и на двете страни е да преосмислят и направят усилията за възпитаване на подрастващите по-последователни и целенасочени.

Продължава...

До края на годината ще се залесят над 37 000 фиданки в ПР "Сребърна"

IMG_0423_-_CopyДо края на годината територията на Поддържан резерват „Сребърна” ще бъде залесена с около   37 850 броя фиданки от видовете полски бряст, полски ясен, бяла върба, бяла топола и летен дъб. В момента се извършва подготовка на терена.

Залесителните мероприятия се осъществяват по проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват „Сребърна”*, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Целта на проекта е ограничаване разпространението на инвазивните (неместни) дървесни видове на територията на резервата като ясенолистен явор, пенсилвански ясен, айлант (див орех), акация, гледичия и аморфа. В резултат на извършено задълбочено проучване през 2011 г. е проведено маркиране, опръстеняване и пречупване единствено на дърветата от видовете: ясенолистен явор и пенсилвански ясен. Методът пречупване е осъществен върху площ от 64 дка, а опръстеняването върху площ от 343 дка в северната част на резервата, вкл. и на остров Девня.

Дърветата от видовете аморфа и айлант, акация и гледичия реално няма да се премахват от терена, но в резултат на проведените до момента дейности и последващото залесяване ще се „потисне” тяхното разпространение. Те не представляват заплаха за местообитание 91 Е0* “Алувиални гори с Alnus glutinosa (черна елша) и Frxinus excelsior (планински ясен), подтип В”.

 

* Проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват „Сребърна” № 508301-19-439 по Процедура № BG161PO0005/08/3.0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Продължава...

Площадките за черни и цветни метали се привеждат в съответствие с новите изисквания на ЗУО

Собствениците на площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) предприемат дейности по привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр.53/ 2012 г.). Това установиха експертите на РИОСВ-Русе при извършените през октомври съвместни проверки на обектите с представители на „Икономическа полиция” в Русе и Разград.

Към настоящия момент все още са в сила издадените от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) лицензионни документи.

В срок до 13 януари 2013 година лицата, които желаят да осъществяват дейности с ОЧЦМ следва да представят в съответната Регионална инспекция заявление за издаване на разрешителни за дейности с отпадъци. Важен документ, придружаващ заявлението е банкова гаранция в размер на 25 000 лева и допълнително по 5000 лева за всяка площадка, за която се предвижда да се извършват дейности с ОЧЦМ. Гаранцията се издава в полза на Министерството на околната среда и водите и се усвоява в пълен размер при отнемане на разрешението или в размера на невнесено доброволно задължение по налагане на административно-наказателна мярка.

Неотменна част от документацията наред с гаранцията е оригинален или заверено от компетентния орган (общинските администрации) копие на влязъл в сила Подробен устройствен план (ПУП) или действащ устройствен план, в който е посочено, че имотът отговаря на изискванията на ЗУО. Това трябва да са територии, определени с устройствен план за производствени и складови дейности, пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение или обекти от железопътната инфраструктура със стопанско значение.

При наличие на всички редовни документи съответната регионална инспекция издава разрешение за дейности с отпадъци, като в последствие ще упражняван контрол за спазване на условията в него.

По данни от регистрите на РИОСВ-Русе на територията на трите области в началото на 2012 година са функционирали 64 фирми, експлоатиращи 238 площадки, от които: в област Русе – 37 фирми със 141 площадки; област Разград 13 фирми с регистрирани 53 площадки и област Силистра - 14 фирми и 44 площадки за търговия с ОЧЦМ.

Към настоящия момент РИОСВ-Русе не може да се ангажира с точна бройка на площадките, тъй като за част от тези, неотговарящи на изискванията Министерството на икономиката, енергитиката и туризма е прекратило лицензионните документи.

 

Продължава...

Рекултивираните сметища в община Кайнарджа се поддържат в добро състояние

Трите рекултивирани сметища на територията на общински център Кайнарджа се поддържат в много добро състояние. Това установиха експертите на РИОСВ-Русе при проверките за чистотата на населените места през изтеклата седмица. Рекултивацията е извършена миналата година със средства по ПМС 209/2009 г. На общинския кмет ще бъдат дадени предписания да извършва периодичен мониторинг на компонентите на околната среда на рекултивираните терени.

През изтеклата седмица са осъществени също контролни проверки на територията на общините Алфатар и Дулово и Завет. Установени са замърсени с отпадъци площи по в с. Веселец (община Завет), за което на кмета на община Завет е съставен акт за установяване на административно нарушение. При проверката в селата Овен, Вокил и Окорш (община Дулово) е констатирано, че дадените предписания за почистване на замърсените терени са изпълнени. Почистено е нерегламентираното сметище на земеделски терен в село Черник (община Дулово).

Проверките по чистотата на населените места продължават.

Продължава...

Проведени са процедури по обявяване на 2 нови защитени територии в област Русе

__Limonium_bulgaricum_В два поредни дни са проведени заседания на комисии за обявяване на нови защитени местности на територията на област Русе - в с. Острица (община Две могили) и с. Караманово (община Ценово). Това е част от процедурата по Закона за защитените територии, а обектите са уникалните за страната растителни видове Българска гърлица (Limonium bulgaricum) и Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov). Двете растения са целеви видове на проекта “Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растенията в България, чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати”, финансиран от програмата на ЕС за околна среда Life+. Проектът се изпълнява от екип на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

В рамките на бъдещата защитена местност „Находище на Уехтрицова урока в с. Острица” попадат земи от общински поземлен и горски фонд. Видът е описан като нов за науката през 2010 г. Балкански ендемит е и един от най-редките видове в българската флора. Ареалът на растението заема североизточния край на балканския полуостров.

__Bupleurum_uechtritzianum_S.StoyanovНа заседанието на комисията за обявяване на Защитена местност „Находище на Българска гърлица – с. Караманово” са присъствали само двама от общо 7 собственици на имоти, които не са възразили за включването на имотите им в рамките на защитената местност. На останалите собственици комисията ще предложи в двумесечен срок да представят в РИОСВ – Русе декларация за съгласие имотите им да бъдат включени в защитената местност. В случай на непредставяне на декларация, същите няма да попаднат в границите на бъдещата защитена местност.

Предстои комисията да изпрати на Министъра на околната среда и водите проекто-заповедите за обявяване на защитени територии.

Продължава...

Предстоят масови проверки за употребата на полимерни торбички в търговските обекти в трите области

Експертите на РИОСВ-Русе планират масирани проверки в търговската мрежа за разпространението на полимерни торбички. Проверките са документални и са във връзка с изменението на Наредбата за заплащане на продуктова такса *, влязло в сила от 1 октомври 2012 година. Съгласно него, за торбичките под 25 микрона или тези с резмери по-малки от 390 мм/490 мм в разгънат вид през настоящата година се заплаща продуктова такса от 0.35 лв на бройка. Тя настраства през годините като през 2013 г. ще е 0.45 лв., а през 2014 г. ще достигне 0.55 лв. Задължени да внасят продуктови такси са производителите, вносителите и тези, които въвеждат на тертиторията на страната полимерни торбички. Дължимите суми се внасят до 15 число на текущия месец за пуснатите на пазара през предходния количества, в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Продуктовата такса се заплаща само при първо пускане на пазара. В първичния счетоводен документ трябва да фигурират дебелината и размерът на торбичките. В случай, че са под 25 микрона тъговците трябва да изискат декларация за удостоверяване заплащането на такса за полимерни торбички (Приложение 7 а към чл.2, ал. 11 от Наредбата за продуктовата такса, ДВ, бр. 19/2004 г.). Ако търговецът не може да докаже заплащането на продуктовата такса носи отговорност съгласно Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки като заплаща дължимата такса в пълен размер.

За търговците е важно да знаят също, че за полимерните торбички, които са над 25 микрона, на първичната опаковка трябва да фигурира надпис, че са многократна употреба.

Заплащането на продуктовата такса за полимерните торбички под 25 микрона е икономически механизъм, целящ да ограничи употребата им и съответно замърсяването на околната среда с тях.

 * Наредба за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ бр. 53/2008 г.,......бр. 49/2012 г.)

 

Продължава...

Галерия