За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Директорът на РИОСВ-Русе участва в среща на експертната група за качеството на атмосферния въздух

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова и експерти на РИОСВ-Русе взеха участие на 1 ноември 2011 г. в организираната от Изпълнителна агенция по околната среда и водите работна среща на българо-румънската експертна група за оценка и управление качеството на атмосферния въздух в граничните градове, разположени по Долен Дунав.

Целта на проведената среща бе да се потърсят решения за оптимизиране на автоматичните станции за мониторинг на въздуха и обмена на данните между двете страни в реално време.

Въз основа на натрупаните през годините данни от съвместната мониторингова система се отчете  значително подобряване качеството на атмосферния въздух.

Изпълнението на проект 121203/D/SV/BG Програма за управление качеството на атмосферния въздух в трансграничните българо - румънски райони по Долен Дунав” също е допринесло за подобряване качеството на въздуха в трансграничните населени места  чрез изготвянето на съвместна програма за качество на атмосферния въздух по Долен Дунав.

По време на срещата двете страни се споразумяха да се оптимизират съществуващите в момента мониторингови станции в районите Русе - Гюргево и Силистра – Кълъраш и да  продължи обменът на информация за качеството на атмосферния въздух в тези райони.

Участниците в срещата се договориха да се възобновят периодичните срещи за обмен на информация и обсъждане на текущи проблеми във връзка с опазване чистотата на въздуха и да се определят лица за контакти и от двете страни, които при аварийни ситуации да информират другата страна.

Съвместната мониторингова система за контрол качеството на въздуха в граничните градове е изградена в рамките на проект по програма ФАР - ТГС / 1999 г. Основните цели са били насочени към подпомагане сътрудничеството между двете страни за подобряване качеството на въздуха в граничните райони между България и Румъния, предоставянето на данни за качеството на въздуха на съотвените отговорни институции за предприемане на краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряването на въздуха и на обществеността в реално време. В допълнение към съществуващата система за мониторинг на въздуха, в двойките градове Русе- Гюргево, Силистра - Кълъраш, Николоп – Турну Магуреле и Свищов - Зимнич са изградени автоматични ДОАС системи за контрол качеството на атмосферния въздух и по две метеорологични станции на територията на двете страни.

Продължава...

От 1 октомври 2011 г. се въвежда нова такса за полимерни торбички

От 1 октомври се въвежда нова продуктова такса за производителите, вносителите или лицата, въвеждащи на пазара от други страни-членки на Европейския съюз като част от своята дейност полимерни торбички. Това стана с влизане в сила на Изменението на Наредбата за определяне на размера и заплащане на продуктовите такси на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ бр. 53, 2008 г., изм. и доп. ДВ бр.29, 2011 г.).

Целта на нововъведената такса е ограничаване на употребата на полимерните торбички и замърсяване на околната среда с тях.

Размерът на продуктовата такса за 2011 г. е 0,15 лева за торбичка, като през годините ще нараства. За 2012 г. ще се равнява на 0,35 лв., за 2013 г. – 0,45 лв., а за 2015 лв. съответно  0,55 лв.

Дължимите продуктовите такси се внасят до всяко 15–то число на текущия месец за предходния, в Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при Министерството на околната среда и водите.

Задължените лица трябва да представят до 15–то число на текущия месец справка по образец № 13 а от Наредбата.

Дистрибуторите или лицата, пускащи на пазара полимерни продукти трябва да изискат от производителя удостоверение за платени такси, съгласно образец № 7 а от Наредбата.

В случай, че таксите не са платени, дистрибуторите изчисляват и внасят продуктовите такси.

Продължава...

Не са констатирани превишения на вредни вещества във въздуха, вследствие на пожара в ИПЗ днес

Автоматичната станция за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух при „Хлебна мая” - гр. Русе и Автоматичната измервателна станция АИС „Възраждане” не са регистрирали превишения на следените показатели, вследствие на възникналия пожар на територията на бившето предприятие „Изома” в Източната промишлена зона на гр. Русе.

Сигналът е постъпил в РИОСВ-Русе днес в 13.59 ч., чрез телефон 112. На мястото са се отзовали трима експерти на инспекцията. На площадката, експертите са информирани, че е запален течен парафин. От специализираните органи са предприети необходимите мерки за потушаването на възникналия пожар.

Мобилната станция на Регионална лаборатория – Русе при Изпълнителната агенция по околната среда и водите е била в готовност да извърши измерване, но такова не се е наложило, по преценка на представителите на присъстващите специализирани органи.

Към настоящия момент, част от сградния фонд на бившето предприятие „Изома” е собственост на дружеството „Инакемсолюшънс” ЕООД, с предмет на дейност дистрибуция на химически продукти.

Продължава...

РИОСВ-Русе - с номинация от Фондация „Програма Достъп до информация”

РИОСВ-Русе е сред 12-те от общо 24 регионални структури на МОСВ, номинирани от Фондация „Програма Достъп до информация”  в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани” – 11 регионални инспекции по околната среда и водите /РИОСВ/ и Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район - Пловдив.

Номинациите се провеждат по повод деветото отбелязване на Международния ден на правото да знам в България.

Резултатите от проведено през февруари тази година проучване на „Програма Достъп до информация” показват, че РИОСВ в Русе, Варна, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково  са изпълнили задълженията си за активно публикуване на обществена информация и са отговорили в срок на подадените електронни заявления. Екоинспекциите участват в номинациите в тази категория със своите подробни и актуални интернет страници. Те са динамични и осигуряват актуална и пълна информация за работата на инспекциите. Има специално създаден раздел за достъп до обществена информация, съдържат публикации на обявления за издаване на разрешителни, регистри, контролни проверки, нормативни документи от българското и европейското законодателство.

РИОСВ-Русе се присъединява към инициативата за отбелязване на Международния ден на правото да знам, като обявява 28 септември 2011 г. за Ден на отворените врати в рамките на работния ден.

Денят на правото да знам е кулминация в кампаниите на много институции и неправителствени организации по света за прозрачно, отчетно и отворено управление. Той се отбелязва от 60 организации в над 40 страни.

Продължава...

РИОСВ-Русе продължава да събира творби за конкурса „Обичам природата и аз участвам”

До 24 октомври 2011 година, РИОСВ-Русе събира приложни творби, есета, рисунки и снимки за съвместния конкурс на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Фондация „Димитър Бербатов”. В конкурса могат да се включат деца до 14 години  и юноши до 18 години.

Желаещите могат да изпратят до три свои работи, които да показват отношение и грижа към природата. Произведенията трябва да бъдат изпратени по местоживеене на участниците, в РИОСВ-Русе или в другите регионални структури на министерството. По места, комисии ще номинират по десет произведения и ще изпратят творбите до МОСВ за общонационално оценяване.

От най-добрите рисунки и фотоси ще бъде организирана и показана изложба през месец декември, когато ще бъде връчена и наградата на Министерство на околната среда и водите за най-зелен град. Десет от най-добрите есета ще бъдат публикувани на сайтовете на Министерство на околната среда и водите и Фондация „Димитър Бербатов”.

Предвидени са награди – 10 велосипеда, 10 цифрови фотоапарата и десет бинокъла.

Информация за конкурсите може да бъде намерена в РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски” № 20 и на интернет страницата на адрес: http://www.riosv-ruse.org/.

 

Продължава...

Незаконен улов е вероятната причина за находката на мъртва риба в Янтра

Риболов с непозволени средства (използване на ток) е вероятната причина за наличието на мъртва риба в река Янтра, в участъка между селата Стърмен и Ботров (област Русе).

Сигналът е подаден в РИОСВ-Русе от рибари чрез служител на Изпълнителна агенция по рибовъдство и аквакултури (ИАРА), вечерта на 16 септември. Извършени са съвместни проверки в два последователни дни с представител на „Водно бюро” при Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район.

Взети са водни проби за изпитване. Изследвани са показателите: активна реакция, химична потребност от кислород във водата (ХПК), нитрати, нитрити и фосфати. Резултатите от водните проби не показват отклонения от нормите за качество на водите на обект ІІІ–та категория, каквато е река Янтра.

В участъка между селата няма потенциален производствен източник, който би могъл да предизвика замърсяване. При обхода, експертите на РИОСВ-Русе не са установили следи от брегови замърсители като измиване на селскостопанска техника или от други подобни действия.

Тези констатации дават основание да се счита, че се касае за бракониерство и ползване на уреди за незаконен улов.

РИОСВ-Русе призовава гражданите да бъдат по-бдителни и отговорни при извършването на риболов.

Инспекцията ще информира ИАРА и органите на реда за резултатите от проверката.

Продължава...

РИОСВ-Русе се включи в инициативата Активен БГ

РИОСВ-Русе се включи в инициативата Активен БГ, така предоставя възможност на гражданите в  реално време да подават сигнали  за нередности, които са в правомощията и териториалния обхват на  инспекцията - сметища, замърсяване на въздуха и др.

Гражданите могат да използват сайта http://aktiven.bg/ като регистрират нередност,  посочвайки местоположението върху картата, дават кратко описание и прилагат снимки, ако са налични.

Ако сигналът не е от компетенциите на РИОСВ-Русе, той се изпраща до съответната институция, която има правомощия и инструменти да го разреши. Регистрацията в сайта не е задължителна, но инспекцията препоръчва на потребителите да оставят координати за обратна връзка, в противен случай сигналът ще се третира като анонимен.

По този начин РИОСВ - Русе дава още една възможност на гражданите да покажат, че са чувствителни към заобикалящата ги среда.

Инициативата АКТИВЕН БГ е активна от 30 юни 2011 г. Към момента са се включили 17 общини и 2 дружества.

Реализацията на проекта се осъществява безвъзмездно от ЕСРИ България като част от глобална инициатива на ESRI Inc. Фирмата е водеща ИТ компания с повече от 15г. в България и лидер в сферата на Географските Информационни Системи. Повече информация можете да намерите на интернет адрес:  www.esribulgaria.com  

Продължава...

РИОСВ-Русе призовава гражданите да не горят битовите си отпадъци

Press_control_IMG_6073РИОСВ-Русе призовава гражданите да не изгарят битовите си отпадъци. Напомняме, че при това нерегламентирано третиране на текстил, пластмаса, опаковки, кабели и др. се отделят вредни вещества, част от които с канцерогенни свойства.

Последният констатиран случай е в гр. Мартен. По сигнал от 112, експерти на РИОСВ-Русе са извършили проверка в 0.3 часа на 13 септември в населеното място. Установено  е, че в частен двор е извършено горене на стари завивки, което е довело до наличие на силна неприятна миризма в част от града. Приложени са съответните административни мерки спрямо собствениците на имота. Огънят е бил загасен.

Независимо че, тези дейности се извършват в частни имоти, физическите лица също носят отговорност по Закона за управление на отпадъците, в който е предвидена глоба от 300 до 1000 лева за нерегламентирано третиране на отпадъци, в т. ч. битови, растителни и др.

Продължава...

Четири акта съставиха експертите на РИОСВ-Русе за третирането на отпадъците край с. Калипетрово

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха четири акта за установяване на административни нарушения (АУАН) на физическото лице, за констатираното неправилно съхранение на опасни отпадъци в промишлената зона между гр. Силистра и с. Калипетрово в края на август.

Актовете са съставени по Закона за управление на отпадъците за: нерегламентирано изоставяне на отпадъци, както и тяхното неконтролирано третиране; за извършване на дейности с отпадъци без притежание на разрешителен документ; за приемане на отпадъци без сключени договори с лица, притежаващи разрешителни документи и за липса на създадена организация за безопасно управление на отпадъците.

За случая РИОСВ-Русе е сигнализирана от Областна дирекция на МВР – Силистра. Извършени са съвместни проверки в присъствието на органите на реда. При проверките са установени наличие на значителни количества пластмасови кутии, метални кофи, бидони, други опаковки, зацапани с бои, лакове и органични разтворители. Част от тези отпадъци са били загробени, което наложи почвено пробонабиране от Регионална лаборатория – Русе.

Почвените проби са изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили, полициклични въглеводороди и летливи органични съединения. Отклонения са констатирани само по показател нефтопродукти, за което срещу лицето също ще бъдат предприети административно-наказателни мерки и ще се състави нов акт. Размерът на засегнатия участък е 30 кв. метра.

При връчване на актовете, лицето е представило изисканата програма с оздравителни мерки за ликвидиране на замърсяването и рекултивация на терена.

РИОСВ-Русе продължава работа по случая и ще упражни необходимия последващ контрол.

Продължава...

Галерия