За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Частично е премахната металната врата, преграждаща път в защитена зона „Ломовете”

Частично е премахната първата металната врата, преграждаща коларски път, в местността „По Лома”, в землището на община Иваново. Това установиха експертите на РИОСВ-Русе, които участваха в съвместна комисия с представители на общината, Общинска служба „Земеделие” и собственикът на няколко имота в района. Предстои металната врата да бъде напълно премахната от пътя.

Неправомерното поставяне на вратата е установено през април месец, след извършена проверка по подаден от гражданин сигнал. Експертите констатират, че са поставени две врати на полския път от с. Иваново за с. Божичен и възпрепятстват преминаването на хора и животни. Районът попада в границите на Защитена зона „Ломовете” от европейската мрежа НАТУРА 2000 по директивите за птиците и местообитанията. Привлекателен и живописен е за разходка.

Следват предписания към община Иваново да се издирят собствениците на имоти и да се предприемат мерки за премахване на вратите. До комисията за изясняване на случая, провела се през седмицата се стигна след няколкократни проверки, кореспонденция и възражения от страна на собствениците на имоти. В резултат от обследването на място и преглед на картен материал е установено, че първата врата, действително прегражда пътя, който е общинска собственост и трябва да се премахне. Втората врата се намира в границите на частния имот и може да остане там.

Продължава...

Нерегламентирано третиране на отпадъците установиха експертите на РИОСВ-Русе край с. Калипетрово

Неправилно съхранение на опасни отпадъци в промишлената зона между гр. Силистра и с. Калипетрово от физическо лице констатираха експертите на РИОСВ-Русе.

Сигналът за складирани на открито пластмасови бидони и палети, и наличие на силна миризма на боя и ацетон е подаден в РИОСВ-Русе в късния следобед на 23 август от Областна дирекция на МВР – Силистра.

На 24 и 25 август са извършени две последователни съвместни  проверки  в присъствието на органите на реда (сектор ПИП при ОД на МВР – Силистра и разследващия полицай).

При проверка на място е установено наличие на значителни количества пластмасови кутии, метални кофи, бидони, други опаковки, зацапани с бои, лакове и  органични разтворители.

Съгласно скици от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, теренът е с начин на трайно ползване: стопански двор, намиращ се в регулацията на с. Калипетрово. Имотът е собственост на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, гр. Русе и е отдаден под наем.

В хода на проверката, след извършен изкоп на земни маси в 3 от 5 траншеи, експертите установяват, че други отпадъци са били загробени.

Физическото лице  не притежава разрешение за събиране и временно съхранение на горепосочените отпадъци. Теренът върху, който се съхраняват опасните отпадъци не отговаря на изискванията за площадка за третиране на опасни отпадъци съгласно изискванията на специализирана наредба*.

За установяване на замърсеността  на почвата, на 25 август представители на Регионална лаборатория – Русе са извършили почвено пробонабиране. Резултатите от анализа ще бъде готови до 10 дни.

На физическото лице са дадени предписания незабавно да се преместят опасните отпадъци в помещение с ограничен достъп, с непропусклива повърхност, без достъп до канализационната система; замърсените терени да се почистят от всички видове отпадъци, които да се предадат на фирма, притежаваща разрешение за дейности с опасни отпадъци;  да се представи в РИОСВ-Русе  писмена информация за произхода на отпадъците и допуснатите нарушения; да се изготвят и представят в РИОСВ оздравителни мерки съгласно изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Срещу лицето ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Предстои последващ контрол по случая.

* Приложение № 2 към Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53 (ДВ, бр. 29/1999 г.)

Продължава...

РИОСВ-Русе покани кметовете да се включат в Европейската седмица на мобилността

EmwvisualРИОСВ-Русе изпрати писма и допълнителна информация до кметовете на 22 общини на контролираната територия, да се включат в предстоящата Европейска седмица на мобилността. Мотото през 2011 година е „Алтернативна мобилност”.

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) е годишна кампания за устойчива градска  мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепата  на  Европейската комисия.

Целта на кампанията, която продължава от 16 до 22 септември всяка година, е да окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да се поканят всички граждани да се възползват от всички алтернативи на автомобила.

Кулминацията на тази седмица е събитието на 22 септември - „Град без коли!”, в което всички участващи градове определят няколко района, предназначени само за пешеходци, колоездачи и публичния транспорт за целия ден.

Общините могат да се включат в ЕСМ като попълнят регистрационната форма на български език на адрес: http://www.mobilityweek.eu/registration/ и да  регистрират предвидените събития или мерки, допринасящи за трансфер от лични автомобили към безопасни за околната среда други видове транспорт.  Когато е възможно, поне една от мерките трябва да бъде постоянно увеличаване на пространството за пешеходци, колоездачи и публичен транспорт (например затваряне на пътища, по-широк тротоар, нови ленти и алеи за автобуси и колоездачи, нова по-ефективна схема за трафик, понижаване разрешената скорост за движение в града).

За организиране на  събитието „В града без моята кола!” – 22 септември 2011 г. могат да се  определят една или няколко зони само за пешеходци, колоездачи и публичния транспорт за поне един ден.

Допълнителна информация  в помощ на организацията на ЕСМ са предоставени на интернет страницата на ЕСМ: www.mobilityweek.eu или на страницата на Министерството на околната среда и водите в меню „Актуално” на адрес: http://www.moew.government.bg/.

Продължава...

Временно е определен нов участък за спортен риболов в Поддържан резерват „Сребърна”

Uchastak_za_ribolov_v_SrebarnaВременно е определен със заповед нов участък за спортен риболов на територията на Поддържан резерват „Сребърна”. Той започва от местността „Пристана с лодките” в северна посока до края на местността „Рибарника” по протежение на 200 метра.

Промяната е наложителна, поради по-ниското ниво на водите в езерото и заблатяване на терените, които досега са използвани за тази цел.

Редът и начинът за извършването на спортен риболов остават непроменени. Право да ловят риба имат физически лица, притежаващи заверен билет. Максималното разрешено количество на улова е до 3 кг на ден. Спортният риболов трябва да се извършва с 1 въдица, с монтирани до 2 броя куки.

Лицата са длъжни да не замърсяват с отпадъци участъците за риболов и да не предприемат покупко-продажба на улова, както и да не пренасят маломерни екземпляри.

Контролът по спазване на заповедта се осъществява от охраната на резервата. За нарушителите ще се прилагат административно-наказателните мерки, предвидени в Закона за защитените територии.

Продължава...

Постъпи уведомлението за изграждане на газопровод „Южен Поток”

В Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе постъпи уведомление за инвестиционно предложение (УИП) за изграждане на газопровод „Южен поток”, в възложител „Южен поток България” АД - София.

Част от инвестиционното предложение ще засегне контролираната от инспекция територия и терени, намиращи се в с. Лом Черковна (община Бяла) и селата Студенец, Синя вода, Сейдол, Миладиновци, Манастирско, Гороцвет, и Бели Лом (община Лозница).

За инвестиционното предложение предстои провеждането на процедура по Оценка въздействието върху околната среда (ОВОС), в която РИОСВ-Русе ще участва активно.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе участваха в панелна дискусия по проекта „ДАНЕТ” днес

IMG_5350Г-жа Светлана Иванова и инж. Любомир Атанасов взеха участие днес в панелна дискусия по проекта „ДАНЕТ” на програмата на ЕК „Европа за гражданите” в с. Табачка.

Началниците на сектори представиха презентации за опазването на биологичното разнообразие и разделно събиране на отпадъците. Обсъдени са възможностите на гражданите да наблюдават местообитанията на защитените видове, състоянието на находищата на лечебните растения в близост до населените места, наблюдение на щъркеловите гнезда и др.

За участието си в панелната дискусия  „Екология и околна среда” и „Празника на билките” в село Табачка, г-жа Светлана Иванова и инж. Любомир Атанасов получиха  персонални грамоти
Продължава...

Приключиха проверките на площадките за черни и цветни метали и леарните в трите области

Съвместните проверки на експертите на РИОСВ-Русе и инспекторите на ОД на МВР в трите областни града приключиха. Те са разпоредени от Директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, във връзка с противодействие на кражбите на елементи от железопътна, градска и комуникационна инфраструктура.

Проверени са общо 4 фирми, прижежаващи 7 площадки   за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), от които 4 на територията на област  Русе и 3 на територията на област Силистра.

По отношение на леарните мощности, за седмица са проверени 16 обекта, 6 от които не работят.  Не са констатирани нарушения в леарните инсталации.

Проверените фирми притежават лицензи за търговска дейност с ОЧЦМ, издадени от Министерството на икономиката енергетиката и туризма, поддържат необходимите регистри за покупки и внос, и регистри за продажби и износ, се водят надлежно.

Кабели и електропроводници, елементи от електронната съобщителна инфраструктура, елементи от подвижния железопътен състав, елементи от пътната инфраструктура, както и паметници на културата не са установени на проверените площадки.

Не надлежно водена отчетност е констатирана на три площадки, намиращи се на територията на област Силистра. Липса на разрешителен документ е установена на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, намираща се в област Разград.

РИОСВ-Русе ще предприеме административно-наказателни мерки срещу собствениците на площадките, за които са констатирани нарушения.

Продължава...

Докладът за състоянието на околната среда през 2010 година бе представен днес

Copy_2_of_IMG_8672Началникът на отдел „Контрол на околната среда” в РИОСВ-Русе инж. Снежана Георгиева представи днес Доклада за състоянието на околната среда през 2010 год. Това стана на редовно заседание на Областната комисия по инфраструктура, околна среда и транспорт в Областна администрация Русе. Акцентът бе поставен върху проблемите на околната среда на тертиторията на Област Русе.

Докладът за околната среда през 2010 г. цели  да информира за състоянието на компонентите на околната среда и факторите които й влияят на територията, контролирана от Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе. Той е анализ на база цялостната контролна дейност, осъществена през 2010 година и е предназначен за обществените институции, академичните среди, бизнеса, гражданите.

Докладът ще бъде разпространен чрез Информационния център на инспекцията и публикуван на интернет страницата на адрес: http://www.riosv-ruse.org/doklad-za-sastoyanieto-na-okolnata-sreda.html.

Продължава...

Източникът на неприятните миризми не е промишлен

Неприятните миризми в кварталите  „Здравец” и „Възраждане”, за които граждани сигнализираха РИОСВ-Русе на15 юни 2011 не са предизвикани от промишилен източник. Това установиха експертите, които са обследвали визираните райони. Вероятно миризмите са вследствие на нерегламентирано третиране на отпадъци.

Тази сутрин дежурен екип е извършил нова проверка и обход в двата квартала в ранните часове на деня между 4 и 7 часа. Не са установени неприятни миризми.

РИОСВ-Русе ще продължи да следи с повишено внимание вероятните места за нерегламентирано третиране на отпадъци.

Продължава...

Галерия