За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Добра организация на дейностите по отпадъци е установена в две села на територията на община Кубрат

Добра организация и почистени терени са установили експертите на РИОСВ-Русе при извършените проверки за чистотата на населените места в с. Савин и в с. Севар (община Кубрат, обл. Разград) през изтеклата седмица.

В с. Савин старото сметище е запръстено и не се експлоатира. Поставени са обозначителни табели с текстове за недопускане изхвърлянето на отпадъците. Уличните площи са почистени, както и замърсените терени около гробищния парк на селото. Сервитутът на пътя от с. Савин до гр. Кубрат се почиства от отпадъци веднъж месечно. По разпореждане на кмета на населеното място растителните и животински отпадъци се съхраняват в дворовете на жителите.

В с. Севар сметището не се експлоатира. Запръстено и затревено е. Периодично се почистват терените около гробището. Обособени са места за съхранение на растителните и животински отпадъци, които периодично се запръстяват. Уличната мрежа се поддържа чиста.

Проверките за чистотата на населените места продължават. До този момент са извръшени над 40 бр. в населените места от областите Русе, Разград и Силистра. За разлика от тези две села в повечето случаи се констатират замърсени терени и експлоатация на сметищата. Съставени са 4 акта за установяване на административни нарушения на кметове на общини и населени места.

Продължава...

Обявено е още едно вековно дърво на територията на РИОСВ-Русе

IMG_4433_-_CopyНово защитено дърво от вида Бяла върба (Salix alba) край с. Голяма вода, община Самуил, област Разград е обявено със заповед на Министъра на околната среда и водите. Дървото е на възраст над 140 години, с височина 20 м и обиколка на ствола на височина 1.2 метра - 6.80 м.

Съгласно заповедта (РД-656/2012 г.), се забранават: изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нарянаване на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

Бялата върба засега е единственото вековно дърво от този вид. До този момент на територията на РИОСВ-Русе в областите Русе, Разград и Силистра са обявени за защитени 77 вековни дървета предимно от видовете зимен и летен дъб, благун, полски бряст, бяла черница.

Най-старите вековни дървета са 5 зимни дъба на възраст над 800 години, намиращи се в землището на град Исперих. Най-многобройни са летните дъбове - 32. Наличието им е доказателство за това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори. В регистрите на вековните дървета е вписана една вековна круша на приблизителна възраст 200 години, в землището на село Щръклево, община Иваново - в границата на природен парк „Русенски Лом”. Интерес за природолюбителите представлява вековната гледичия, намираща се в двора на ИСС „Образцов чифлик” и 2 броя конски кестен в двора на Катедрала „Света Троица” в Русе. Най-голямото дърво на територията на РИОСВ-Русе е летен дъб, което се намира в землището на село Кошов, община Иваново с обиколка на ствола 5, 97 метра, височина 30 метра и възраст над 200 години.

Продължава...

Площта на защитена местност „Горната кория” край с. Добротица е увеличена

Paeonia_peregrina_011_-_CopyПлощта на защитена местност „Горната кория” край с. Добротица (община Ситово, област Силистра) е увеличена с 40 дка. Съгласно заповедта на Министъра на околната среда и водите (РД-645/2012 г.) от досегашните 30,854 дка защитени ще са 70 918 дка.

Процедурата за увеличаване на площта стартира преди 2 години, когато служители на „Пролес инженеринг” ООД – София при извършване на лесоустройствени дейности на терен са установили плътна популация на червения божур (Paeonia peregrina), разпростряла се извън границите на Защитена местност „Горната кория”. С оглед защитата на редкия растителен вид фирмата е изпратила официално предложение до Министерство на околната среда и водите. Извършени са проверки на терен за оценка състоянието на находището на божура. Проведена е и съвместна комисия с участието на представители на областта, общината, службите по земеделие, геодезия и кадастър, ТП „ДГС - в Силистра, РИОСВ-Русе и др.

В защитена местност „Горната кория” се забраняват мероприятия, които водят до промяна на видовия състав на горските насаждения, в т.ч. гола сеч, сечи, с последващо изкуствено възобновяване на неместни видове, паша на домашни животни, палене на огън, късане, изкореняване на екземпляри от червен божур, бране на билки, строителство и др.

Защитена местност „Горната кория” се намира край село Добротица, община Ситово, област Силистра. Настоящата й площ е 70,918 дка, представляваща горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство „Силистра”. Първоначално е обявена е със Заповед № 1141 от 1981 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда.

Защитената местност е обявена с цел опазване на естествените находища на червен божур. Растението попада и под защитата на Закона за лечебните растения, може да се добива от природата, но тъй като е под специален режим на опазване и ползване, е необходимо отпускането на квота.

Продължава...

Млади творци-орнитолози отбелязаха Европейските дни на птиците

Picture_142

В два последователни дни на 4 и 5 октомври, в Информационния център на РИОСВ-Русе ще гостуваха ученици от СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил философ” и ПЧСОУ „Леонардо Да Винчи”. Те собственоръчно изработиха птички, хранилки и линогравюри.

Към групата от ПЧСОУ „Леонардо Да Винчи” в петък се присъедини доц. Таню Мичев – един от водещите орнитолози в България. Той сподели опита си, начините за настройка на оптичната техника за наблюдение на птиците и заедно с децата, с помощта на определител идентифицираха наблюдаваните птици. Г- н Мичев е един от авторите на определетеля „Птиците на Балканския полуостров” (1991 г.) Предстои да излезе от печат до края на годината второ допълнено издание, с нови още около 100 вида птици.

Инициативата е съвместна между РИОСВ-Русе и регионалния координатор на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за град Русе и се посвещава на Европейските дни на птиците (EuroBirdwatch). Гостите и посетителите могат да разгледат във фоайето на  инспекцията инсталация с оригами на птици и еко-материали до края на октомври.

Picture_195

Международната кампания се провежда всяка година в първите почивни дни на октомври по идея на BirdLife International. Целта е да се приканват гражданите от цяла Европа, да наблюдават, изследват и наслаждават на птиците. Акцентът на кампанията пада върху проблемите по опазване на орнитофауната, местообитанията и биологичното разнообразие в световен план и устойчивото използване на природните ресурси.

Продължава...

28 септември 2012 г. - Ден на отворените врати в РИОСВ-Русе

РИОСВ-Русе се присъединява към отбелязването на Международния ден на правото да знам с Ден на отворените врати.

Граждани и заинтересовани лица могат да посетят в удобно за тях време Информационния център на инспекцията на бул. „Придунавски” № 20 от 9,00 до 17,30 часа.

Министерството на околната среда и водите и регионалните структури се присъединяват към отбелязването на Международния ден на правото да знам за втора поредна година

Международният ден на правото да знам 28 септември се отбелязва за десети път в България по инициатива на Програма Достъп до информация. Целта на програмата е да насърчи институциите в страната да бъдат прозрачни и открити пред обществото, а гражданите да упражняват правото си на достъп до информация.

Денят на правото да знам е кулминация в кампаниите на много институции и неправителствени организации по света за прозрачно, отчетно и отворено управление. Той се отбелязва от 60 организации в над 40 страни.

Продължава...

Продължават проверките по установяване на източника на неприятни миризми в гр. Русе

Проверките за установяване на източника на неприятни миризми в град Русе продължават.

От началото на месец септември са постъпили няколко сигнала за неприятни миризми в района на „Товарна гара”. Експертите на РИОСВ-Русе са извършили многократни проверки в различни части от денонощието. При един от обходите е констатирано нерегламентирано изгаряне на автомобилни гуми на бул. „Тутракан”. Своевременно са уведомени органите на реда и пожарна безопасност за преустановяване на горенето. На място не е установен извършителя на престъпното деяние, но е поискано съдействие от специализираните органи и общинска полиция за наблюдение на района.

Извършени са проверки и на производствени площадки от територията на Източна промишлена зона в града. Не са констатирани нарушения в технологичните режими на инсталациите. На един от проверяваните обекти е установено израждането на нова аспирационна система, която е източник на интензивно миришещи вещества. По предписание на РИОСВ-Русе тя е временно затворена. Контролът и наблюдението в района ще продължат до категоричното установяване на източника.

Независимо от спорадичното усещане на неприятни миризми, няма промяна в качеството на атмосферния въздух. Автоматичната измервателна станция „Възраждане” не е регистрирала превишения на нито един от следените показатели.

Продължава...

Установено е нерегламентирано използване на старите сметища в населени места на община Дулово

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки вчера в селата Окорш, Вокил и Овен, намиращи се на територията на община Дулово (област Силистра). Установено е, че на старите сметища се изхвърлят растителни, битови и торови отпадъци, което представлява нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Съгласно нормативните изисквания експлоатацията на старите сметища следваше да бъде преустановена още през юни 2009 г. и общините да създадат необходимата организация за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците на Ругионалните депа в областните градове.

При документалната проверка в община Дулово експертите са установили, че кметът на общината не е оправомощил със заповед кметовете на населени места да упражняват контрол върху дейностите по отпадъци, поради което носи персонална отговорност. За това нарушение в ЗУО е предвидена глоба от 3 000 до 10 000 лева.

 

Продължава...

Преустановява се мониторингът на въздуха с мобилната станция

Мониторингът за качеството на атмосферния въздух с Мобилната станция към ИАОС ще бъде преустановен, поради липса на необходимост. Тази сутрин е извършена контролна проверка на Регионално депо – Русе. Не са установени тлеещи участъци или дим. Извършват се дейности по запръстяване на участъците, които не се използват в момента за депониране на отпадъци. От дружеството ДЗЗД „Оператор на депото” са представили за проверка План за експлоатация на депото.

Продължава...

Все още има тлеещи участъци на Регионално депо-Русе

На Регионално депо-Русе все още има тлеещи участъци, независимо че пожарът е овладян. Това установи поредната проверка на експертите на РИОСВ-Русе. В момента на проверката е работила техниката на депото по запръстяването му. Приемането на отпадъци не е преустановено. Съставен е констативен протокол. От дружеството ДЗЗД „Оператор на депото” е изискано да представи в РИОСВ-Русе План за експлоатация.

Управителят е поканен в инспекцията за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на Закона за управление на отпадъците, затова че е допуснал неправилна експлоатация, довела до запалване на отпадъците. Законът предвижда имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лева.

От снощи, поради промяна посоката на вятъра Мобилната станция към Изпълнителна агенция по околната среда и водите е разположена в покрайнините на гр. Мартен. Резултатите от измерванията са добри и не показват промяна в качеството на атмосферния въздух. Мониторингът на въздуха продължава.

Продължава...

Галерия