За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Петролните терминали на територията на РИОСВ-Русе отговарят на екологичните изисквания

Петролните терминали на контролираната от РИОСВ-Русе територия, собственост на „Ромпетрол България” АД и „Лукойл България” ЕООД са приведени в съответствие с изискванията на Наредба № 16 за съхранeние, товарене или разтоварване на бeнзини.
Ескперти на РИОСВ-Русе пломбираха наливните устройства за „горно пълнене” на автоцистерни в терминалите. След 31 декември 2009 г., наредбата изисква прилагането на т. нар. „дънно пълнене” на специализираните автомобили в петролните бази.
Бензиностанциите също попадат в обхвата на тази наредба. Справката от контролната дейност показва, че към 31 декември 2009 година 175 обекта са оборудвани с необходимите технически устройства за улавяне на бензиновите пари.
На собствениците на 4 обекта на територията на област Разград, които в момента не функционират ще бъдат връчени предупредителни протоколи за въвеждане в редовна експлоатация след монтиране на необходимите съоръжения.

Продължава...

По-строги норми за ограничаване на летливи съединения се въвеждат за производството на бои, лакове и авторепаратурни продукти

От началото на 2010 година, влезе в сила ІІ - ри етап от прилагането на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения, използвани при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 год.). Наредбата отговаря на Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент.
Така, за производителите и вносителите на тези продукти се въвеждат по–стриктни норми за максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения. За територията на РИОСВ-Русе дружествата, подлежащи на контрол по тази наредба са 40 за Русенска област, 11 за Разградска и 15 за Силистренска област. В това число влизат не само производители, но и вносители, търговци на едро и дребно, строителни и мебелни фирми, автосервизи и машиностроителни предприятия.
Продуктите, които не отговарят на нормите за летливи органични съединения, определени от етап ІІ, но са произведени преди 01 януари 2010 год., могат да се разпространяват в търговската мрежа и да се употребяват до края на тази година.
Ежегодно, до 31 март дружествата, подлежащи на контрол по тази наредба трябва да представят в съответната РИОСВ информация за количествата произведени, продадени или употребени бои, лакове и авторепаратурни продукти през предходната година. Има специално създадена информационна система, съгласно утвърдена от Министерството на околната среда и водите Програма за мониторинг.

Продължава...

Спряна е процедурата за решението по ОВОС на „МВЕЦ Янтра 1”

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде заповед за спиране на процедурата за издаване на решение за оценка на влиянието/въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение „Изграждане на МВЕЦ Янтра 1” в землищата на селата Белцов и Ценово. Възложител на предложението е „Енемона” АД.
Към настоящия момент е в ход процедура по издаване на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавския район, съгласно Закона за водите, който предстои за бъде утвърден от Министъра на околната среда и водите. Планът предвижда зониране на чувствителните зони и ще регламентира какви инвестиционни предложения са допустими за реализация в коритата на речните басейни. В този смисъл, планът ще определи рамката за реализиране на предложението „Изграждане на МВЕЦ Янтра 1” и се явява обуславящ по отношение процедурата по издаване на решение по ОВОС.
Производството за издаване на решение по ОВОС ще бъде възобновено след утвърждаването на Плана за управление на речните басейни.
Заповедта подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и води и Административния съд, в 14 дневен срок.

Продължава...

През изтеклата седмица са проверени 33 обекта на територията на РИОСВ-Русе

Press_control_IMG_6073 Експерти на РИОСВ-Русе провериха 33 обекта на контролираната територия през изтеклата седмица за прилагане на нормативната база, свързана с опазване на околната среда. Дадени са 53 предписания за спазване на екологичното законодателство.
По писмена жалба на граждани е извършена проверка в община Лозница за замърсяване на терени от уличното платно с торови маси от частна животновъдна ферма. Експертите на РИОСВ-Русе са констатирали, че жалбата е основателна и, че не са почистени замърсените площи от същото лице по дадени предписания при предходна проверка. По тази причина, на животновъда е съставен акт за установяване на административно нарушение и му е даден срок до 30 януари да почисти замърсените терени.
В село Тръбач (община Лозница) е извършена проверка на складовете за съхранение на негодни за употреба пестициди. Констатирано е, че част от покривната конструкция е нарушена, но няма опасност от замърсяване на почвите. Дадени са предписания на община Лозница да извърши ремонт на сградата.
През изтеклата седмица две птици от вида обикновен мишелов са намерени и донесени в инспекцията от граждани. Екземплярите са изпратени за лечение и възстановяване в Спасителен център – Стара Загора.

Продължава...

На 31 януари изтича срокът за отчетите на регистрираните пунктове за билки

До 31 януари, лицата, занимаващи се със събиране и изкупуване на лечебни растения трябва да подадат отчети в РИОСВ-Русе за реализираните количествата в предходната година. Това се отнася за всички собственици на билкозаготвителни пунктове, организирани складове, за лица, изкупуващи билки или извършващи дейност с тях на територията на областите Русе, Разград и Силистра.
Справката от регистъра на инспекцията показва, че в трите области действат 137 билкозаготвителни пункта. До момента в РИОСВ-Русе са постъпили едва 20 отчета.
Законът за лечебните растения предвижда имуществена санкция до 5000 лева за лица, които не са изпълнили това задължение.
Това е едно от най-често срещаните нарушения на закона, заедно със събиране и използване на лечебни растения без позволително или неправилното им събиране.
На базата на предоставените годишни отчети се проследява какви количества от какви видове лечебни растения се ползват през различните години. Чрез получените данни може да се проследят възможностите за ползване на ресурсите от даден вид лечебно растение, както и да се определи необходимостта от налагане на забрани или въвеждане на режим на ползване върху някои видове.
Справката за контролната дейност показва, че най-често на територията на РИОСВ-Русе през 2009 година са се добивали стрък и листа от коприва, маточина, плод от черен бъз, врабчови чревца, слез, глог и др.

Продължава...

Среднозимното преброяване на птиците ще се осъществи по четири маршрута на територията на РИОСВ-Русе

Pres_04_04Belocheli_guski_Emil_TodorovЕжегодното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици ще се проведе на 16 януари (събота) на контролираната от РИОСВ-Русе територия.
То ще се осъществи по четири маршрута по поречието на река Дунав:

  • Защитена зона „Рибарници Мечка” – град Русе;
  • град Русе – с. Бръшлен, включващ част от ЗМ „Калимок - Бръшлен”;
  • с. Бръшлен – ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец”; с. Гарван – Поддържан резерват „Сребърна”.

Експертите на РИОСВ-Русе ще се включат в участъка гр. Русе – с. Бръшлен. По другите маршрути участие ще вземат представители на Българското дружество за защита на птиците, Изпълнителна агенция по околната среда и водите, Дирекция Природен парк „Русенски Лом” и Регионален исторически музей- Русе.
Обект на Среднозимното преброяване са всички видове птици, за които влажните зони са основно местообитание – източник на храна, място за почивка и/или отглеждане на потомство. Към тях се включват изцяло разредите гмуркачоподобни, гмурецоподобни, пеликаноподобни, бурeвестникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата жеравови и дърдавцови. Среднозимното преброяване се провежда в ранните часове около 6.30- 7.00 ч и приключва ранния следобед, тъй като птиците излитат от местата за пренощуване и почивка и се отправят към тези за хранене.
В предишни години, през януари обикновено по поречието на река Дунав се образуват пясъчни коси, където са наблюдавани струпвания на ята големи белочели гъски. Тази година необичайно високите води на реката принудиха птиците да намират подслон и храна във влажните зони по поречието. Такъв е случая с белочелите гъски в езерото Сухая (Р Румъния), намиращо се срещу град Свищов, наблюдавани миналата седмица. Резултатите от преброяването ще се обобщят и ще се предоставят до дни на Изпълнителната агенция по околната среда и водите, тъй като то е включено в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 8 обекта през изтеклата седмица

Press_control_IMG_6073

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки на 8 обекта от контролираната територия през изтеклата седмица за спазване разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закона за отпадъците (ЗУО). На дружествата са дадени 8 предписания за прилагане на екологичното законодателство.Общият размер на издадените наказателни постановления през изтеклата седмица е 2 100 лева. На кметовете на с. Сваленик (обл. Русе), с. Брестовене (обл. Разград) и община Завет (обл. Разград) са наложени глоби в размер на 700 лева за неупражнен контрол по управление дейностите с отпадъци в нарушение на ЗУО.
Ежедневно се извършват обходи и се следи водното ниво на езерото в Поддържан резерват „Сребърна”. Шлюзовете са затворени към момента, изравнени са нивата в голямото водно огледало и междудиговото пространство. Отчита се ниво от 2.30 м.

Продължава...

Новият директор на РИОСВ-Русе е инж. Лилия Атанасова

Press_02i_2ng._AtanasovaИнж. Лилия Атанасова е новият директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе. Тя е назначена вчера от Министъра на околната среда и водите след проведен конкурс в края на миналата година.
Инж. Атанасова бе представена днес официално от Областния управител на област Русе Пламен Стоилов и Петър Даскалов – Зам. областен управител с ресор екология. Г-н Стоилов подчерта значимостта на дейностите по опазване на околната среда, готовността за сътрудничество и пожела успехи на новия директор.
Лилия Атанасова е инженер-химик по професия и е била служител на РИОСВ-Русе.

Продължава...

Езерото Сребърна се захранва със свежи води от река Дунав

Press_01__1IMG_1180Езерото на Поддържан резерват „Сребърна” се захранва със свежи води от река Дунав. Южният шлюз е отворен от вчера, което позволява приток на дунавска вода към захранващия канал. Към момента нивото на водата в езерото е 1.90 метра, а в междудиговото пространство-2.30 метра.
Водата в голямото водно огледало е замръзнала и има 3-4 см ледена покривка. Наблюдавани са само група птици от вида ням лебед (Cygnus olor), които традиционно презумуват в резервата и ята от голяма белочела гъска (Anser anser), които черпят хранителни ресурси от река Дунав през зимния период. Все още не са забелязани пеликани. Очаква се първите двойки да долетят в края на февруари след установяване на благоприятни метеорологични условия и постоянни температури. Обстановката като цяло е спокойна. Всеки ден се правят обходи около езерото и се следи водното ниво.  Независимо, че към настоящия момент любителският риболов не е забранен, експертите на РИОСВ-Русе препоръчват гражданите да не предприемат подобни занимания, поради тежките метеорологични условия. Кметът на село Сребърна също е предупреден да информира населението, за да се предотвратят нещастни инциденти.

Продължава...

Галерия