За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Рекултивираните сметища в община Кайнарджа се поддържат в добро състояние

Трите рекултивирани сметища на територията на общински център Кайнарджа се поддържат в много добро състояние. Това установиха експертите на РИОСВ-Русе при проверките за чистотата на населените места през изтеклата седмица. Рекултивацията е извършена миналата година със средства по ПМС 209/2009 г. На общинския кмет ще бъдат дадени предписания да извършва периодичен мониторинг на компонентите на околната среда на рекултивираните терени.

През изтеклата седмица са осъществени също контролни проверки на територията на общините Алфатар и Дулово и Завет. Установени са замърсени с отпадъци площи по в с. Веселец (община Завет), за което на кмета на община Завет е съставен акт за установяване на административно нарушение. При проверката в селата Овен, Вокил и Окорш (община Дулово) е констатирано, че дадените предписания за почистване на замърсените терени са изпълнени. Почистено е нерегламентираното сметище на земеделски терен в село Черник (община Дулово).

Проверките по чистотата на населените места продължават.

Продължава...

Проведени са процедури по обявяване на 2 нови защитени територии в област Русе

__Limonium_bulgaricum_В два поредни дни са проведени заседания на комисии за обявяване на нови защитени местности на територията на област Русе - в с. Острица (община Две могили) и с. Караманово (община Ценово). Това е част от процедурата по Закона за защитените територии, а обектите са уникалните за страната растителни видове Българска гърлица (Limonium bulgaricum) и Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov). Двете растения са целеви видове на проекта “Пилотна мрежа от малки защитени територии за опазване на растенията в България, чрез прилагане на модела на растителните микрорезервати”, финансиран от програмата на ЕС за околна среда Life+. Проектът се изпълнява от екип на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

В рамките на бъдещата защитена местност „Находище на Уехтрицова урока в с. Острица” попадат земи от общински поземлен и горски фонд. Видът е описан като нов за науката през 2010 г. Балкански ендемит е и един от най-редките видове в българската флора. Ареалът на растението заема североизточния край на балканския полуостров.

__Bupleurum_uechtritzianum_S.StoyanovНа заседанието на комисията за обявяване на Защитена местност „Находище на Българска гърлица – с. Караманово” са присъствали само двама от общо 7 собственици на имоти, които не са възразили за включването на имотите им в рамките на защитената местност. На останалите собственици комисията ще предложи в двумесечен срок да представят в РИОСВ – Русе декларация за съгласие имотите им да бъдат включени в защитената местност. В случай на непредставяне на декларация, същите няма да попаднат в границите на бъдещата защитена местност.

Предстои комисията да изпрати на Министъра на околната среда и водите проекто-заповедите за обявяване на защитени територии.

Продължава...

Предстоят масови проверки за употребата на полимерни торбички в търговските обекти в трите области

Експертите на РИОСВ-Русе планират масирани проверки в търговската мрежа за разпространението на полимерни торбички. Проверките са документални и са във връзка с изменението на Наредбата за заплащане на продуктова такса *, влязло в сила от 1 октомври 2012 година. Съгласно него, за торбичките под 25 микрона или тези с резмери по-малки от 390 мм/490 мм в разгънат вид през настоящата година се заплаща продуктова такса от 0.35 лв на бройка. Тя настраства през годините като през 2013 г. ще е 0.45 лв., а през 2014 г. ще достигне 0.55 лв. Задължени да внасят продуктови такси са производителите, вносителите и тези, които въвеждат на тертиторията на страната полимерни торбички. Дължимите суми се внасят до 15 число на текущия месец за пуснатите на пазара през предходния количества, в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Продуктовата такса се заплаща само при първо пускане на пазара. В първичния счетоводен документ трябва да фигурират дебелината и размерът на торбичките. В случай, че са под 25 микрона тъговците трябва да изискат декларация за удостоверяване заплащането на такса за полимерни торбички (Приложение 7 а към чл.2, ал. 11 от Наредбата за продуктовата такса, ДВ, бр. 19/2004 г.). Ако търговецът не може да докаже заплащането на продуктовата такса носи отговорност съгласно Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки като заплаща дължимата такса в пълен размер.

За търговците е важно да знаят също, че за полимерните торбички, които са над 25 микрона, на първичната опаковка трябва да фигурира надпис, че са многократна употреба.

Заплащането на продуктовата такса за полимерните торбички под 25 микрона е икономически механизъм, целящ да ограничи употребата им и съответно замърсяването на околната среда с тях.

 * Наредба за определяне реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ бр. 53/2008 г.,......бр. 49/2012 г.)

 

Продължава...

Добра организация на дейностите по отпадъци е установена в две села на територията на община Кубрат

Добра организация и почистени терени са установили експертите на РИОСВ-Русе при извършените проверки за чистотата на населените места в с. Савин и в с. Севар (община Кубрат, обл. Разград) през изтеклата седмица.

В с. Савин старото сметище е запръстено и не се експлоатира. Поставени са обозначителни табели с текстове за недопускане изхвърлянето на отпадъците. Уличните площи са почистени, както и замърсените терени около гробищния парк на селото. Сервитутът на пътя от с. Савин до гр. Кубрат се почиства от отпадъци веднъж месечно. По разпореждане на кмета на населеното място растителните и животински отпадъци се съхраняват в дворовете на жителите.

В с. Севар сметището не се експлоатира. Запръстено и затревено е. Периодично се почистват терените около гробището. Обособени са места за съхранение на растителните и животински отпадъци, които периодично се запръстяват. Уличната мрежа се поддържа чиста.

Проверките за чистотата на населените места продължават. До този момент са извръшени над 40 бр. в населените места от областите Русе, Разград и Силистра. За разлика от тези две села в повечето случаи се констатират замърсени терени и експлоатация на сметищата. Съставени са 4 акта за установяване на административни нарушения на кметове на общини и населени места.

Продължава...

Обявено е още едно вековно дърво на територията на РИОСВ-Русе

IMG_4433_-_CopyНово защитено дърво от вида Бяла върба (Salix alba) край с. Голяма вода, община Самуил, област Разград е обявено със заповед на Министъра на околната среда и водите. Дървото е на възраст над 140 години, с височина 20 м и обиколка на ствола на височина 1.2 метра - 6.80 м.

Съгласно заповедта (РД-656/2012 г.), се забранават: изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нарянаване на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

Бялата върба засега е единственото вековно дърво от този вид. До този момент на територията на РИОСВ-Русе в областите Русе, Разград и Силистра са обявени за защитени 77 вековни дървета предимно от видовете зимен и летен дъб, благун, полски бряст, бяла черница.

Най-старите вековни дървета са 5 зимни дъба на възраст над 800 години, намиращи се в землището на град Исперих. Най-многобройни са летните дъбове - 32. Наличието им е доказателство за това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори. В регистрите на вековните дървета е вписана една вековна круша на приблизителна възраст 200 години, в землището на село Щръклево, община Иваново - в границата на природен парк „Русенски Лом”. Интерес за природолюбителите представлява вековната гледичия, намираща се в двора на ИСС „Образцов чифлик” и 2 броя конски кестен в двора на Катедрала „Света Троица” в Русе. Най-голямото дърво на територията на РИОСВ-Русе е летен дъб, което се намира в землището на село Кошов, община Иваново с обиколка на ствола 5, 97 метра, височина 30 метра и възраст над 200 години.

Продължава...

Площта на защитена местност „Горната кория” край с. Добротица е увеличена

Paeonia_peregrina_011_-_CopyПлощта на защитена местност „Горната кория” край с. Добротица (община Ситово, област Силистра) е увеличена с 40 дка. Съгласно заповедта на Министъра на околната среда и водите (РД-645/2012 г.) от досегашните 30,854 дка защитени ще са 70 918 дка.

Процедурата за увеличаване на площта стартира преди 2 години, когато служители на „Пролес инженеринг” ООД – София при извършване на лесоустройствени дейности на терен са установили плътна популация на червения божур (Paeonia peregrina), разпростряла се извън границите на Защитена местност „Горната кория”. С оглед защитата на редкия растителен вид фирмата е изпратила официално предложение до Министерство на околната среда и водите. Извършени са проверки на терен за оценка състоянието на находището на божура. Проведена е и съвместна комисия с участието на представители на областта, общината, службите по земеделие, геодезия и кадастър, ТП „ДГС - в Силистра, РИОСВ-Русе и др.

В защитена местност „Горната кория” се забраняват мероприятия, които водят до промяна на видовия състав на горските насаждения, в т.ч. гола сеч, сечи, с последващо изкуствено възобновяване на неместни видове, паша на домашни животни, палене на огън, късане, изкореняване на екземпляри от червен божур, бране на билки, строителство и др.

Защитена местност „Горната кория” се намира край село Добротица, община Ситово, област Силистра. Настоящата й площ е 70,918 дка, представляваща горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство „Силистра”. Първоначално е обявена е със Заповед № 1141 от 1981 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда.

Защитената местност е обявена с цел опазване на естествените находища на червен божур. Растението попада и под защитата на Закона за лечебните растения, може да се добива от природата, но тъй като е под специален режим на опазване и ползване, е необходимо отпускането на квота.

Продължава...

Млади творци-орнитолози отбелязаха Европейските дни на птиците

Picture_142

В два последователни дни на 4 и 5 октомври, в Информационния център на РИОСВ-Русе ще гостуваха ученици от СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил философ” и ПЧСОУ „Леонардо Да Винчи”. Те собственоръчно изработиха птички, хранилки и линогравюри.

Към групата от ПЧСОУ „Леонардо Да Винчи” в петък се присъедини доц. Таню Мичев – един от водещите орнитолози в България. Той сподели опита си, начините за настройка на оптичната техника за наблюдение на птиците и заедно с децата, с помощта на определител идентифицираха наблюдаваните птици. Г- н Мичев е един от авторите на определетеля „Птиците на Балканския полуостров” (1991 г.) Предстои да излезе от печат до края на годината второ допълнено издание, с нови още около 100 вида птици.

Инициативата е съвместна между РИОСВ-Русе и регионалния координатор на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за град Русе и се посвещава на Европейските дни на птиците (EuroBirdwatch). Гостите и посетителите могат да разгледат във фоайето на  инспекцията инсталация с оригами на птици и еко-материали до края на октомври.

Picture_195

Международната кампания се провежда всяка година в първите почивни дни на октомври по идея на BirdLife International. Целта е да се приканват гражданите от цяла Европа, да наблюдават, изследват и наслаждават на птиците. Акцентът на кампанията пада върху проблемите по опазване на орнитофауната, местообитанията и биологичното разнообразие в световен план и устойчивото използване на природните ресурси.

Продължава...

28 септември 2012 г. - Ден на отворените врати в РИОСВ-Русе

РИОСВ-Русе се присъединява към отбелязването на Международния ден на правото да знам с Ден на отворените врати.

Граждани и заинтересовани лица могат да посетят в удобно за тях време Информационния център на инспекцията на бул. „Придунавски” № 20 от 9,00 до 17,30 часа.

Министерството на околната среда и водите и регионалните структури се присъединяват към отбелязването на Международния ден на правото да знам за втора поредна година

Международният ден на правото да знам 28 септември се отбелязва за десети път в България по инициатива на Програма Достъп до информация. Целта на програмата е да насърчи институциите в страната да бъдат прозрачни и открити пред обществото, а гражданите да упражняват правото си на достъп до информация.

Денят на правото да знам е кулминация в кампаниите на много институции и неправителствени организации по света за прозрачно, отчетно и отворено управление. Той се отбелязва от 60 организации в над 40 страни.

Продължава...

Продължават проверките по установяване на източника на неприятни миризми в гр. Русе

Проверките за установяване на източника на неприятни миризми в град Русе продължават.

От началото на месец септември са постъпили няколко сигнала за неприятни миризми в района на „Товарна гара”. Експертите на РИОСВ-Русе са извършили многократни проверки в различни части от денонощието. При един от обходите е констатирано нерегламентирано изгаряне на автомобилни гуми на бул. „Тутракан”. Своевременно са уведомени органите на реда и пожарна безопасност за преустановяване на горенето. На място не е установен извършителя на престъпното деяние, но е поискано съдействие от специализираните органи и общинска полиция за наблюдение на района.

Извършени са проверки и на производствени площадки от територията на Източна промишлена зона в града. Не са констатирани нарушения в технологичните режими на инсталациите. На един от проверяваните обекти е установено израждането на нова аспирационна система, която е източник на интензивно миришещи вещества. По предписание на РИОСВ-Русе тя е временно затворена. Контролът и наблюдението в района ще продължат до категоричното установяване на източника.

Независимо от спорадичното усещане на неприятни миризми, няма промяна в качеството на атмосферния въздух. Автоматичната измервателна станция „Възраждане” не е регистрирала превишения на нито един от следените показатели.

Продължава...

Галерия