За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе покани възпитаниците на ОДЗ „Снежанка” да се включат в кампанията „Зелена вълна”

greenwave-logo-newРИОСВ-Русе покани ръководството на ОДЗ „Снежанка” и възпитаниците от ІІІ-та група „Мечо пух”  да се включат през есента в Международната кампания „Зелена вълна” и да посадят дръвчета в двора на градината.

Това стана в края на тържеството, преведено днес, посветено на Деня на околната среда. Темата на международната кампания е: „Горите: Природата на Ваше разположение и  цели насърчаване на опазването на горите, устойчиво потребление и  „зелен” растеж.

2011 година е обявена от  ООН за Международна  година на горите и дава продължение на инициативата  „Green wave” за заждане на дръвчета, стартирала миналата година.

През 2010 година РИОСВ-Русе, с подкрепата на от Регионална дирекция по горите-Русе реализира  залесителни мероприятия в  ЦДГ „Пинокио”, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” и СОУ „Възраждане”.Повече информация за  Международната инициатива може да бъде намерена на: http://greenwave.cbd.int/en/home.
Продължава...

Нови възможности за изява предлагат конкурси за приложни творби, есета, рисунки и снимки

РИОСВ-Русе предлага на вниманието на младите природолюбители два нови конкурса.

Стартира надпреварата за Международния  конкурс за ученици Danube Art Master 2011, посветен на Деня на река Дунав 29 юни 2011 г.  Желаещите да участват на възраст между 12 – 16 години трябва да сътворят „екологична” творба, вдъхновена от величествената река Дунав и нейните притоци. Конкурсът се провежда под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) и Институт по Глобално партньорство по водите за Централна и Източна Европа (GWP CEE). Целта на състезанието е младите творци да направят посещение на брега на река Дунав или на някои от нейните притоци, намиращи се в непосредствена близост. Да потърсят вдъхновение в заобикалящата ги околна среда, да оценят какво означава тя за тях и да помислят и формулират своето виждане за басейна на реката. Авторите на творбите ще следва да представят предложенията си, какви конкретни действия и стъпки може да предприеме всеки един жител от басейна на р. Дунав за опазване на реките, речните екосистеми и свързаното с тях биоразнообразие. Творбите се изпращат до 31 юли 2011 г. (важи пощенското клеймо) до Информационен и учебен център по екология, София 1421, ул. „Цанко Церковски” 67, вх. B, ет. 2, ап 3, за конкурса „БЪДИ АКТИВЕН, ЗАЩИТИ РЕКИТЕ!.

Вторият конкурс е съвместен между Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Фондация „Димитър Бербатов”. Той е предназначен за деца и юноши и е на тема: „Обичам природата и аз участвам”.

Конкурсът е за есе, рисунка и снимка и е разделен в две възрастови групи - за деца до 14 години и юноши до 18 години.

Желаещите могат да изпратят до три свои работи, които да показват отношение и грижа към природата. Произведенията трябва да бъдат изпратени по местоживеене на участниците, най-късно до 24 октомври 2011 година в РИОСВ-Русе или в другите регионални структури на министерството. По места, комисии ще номинират по десет произведения и ще изпратят творбите до МОСВ за общонационално оценяване.

От най-добрите рисунки и фотоси ще бъде организирана и показана изложба през месец декември, когато ще бъде връчена и наградата на Министерство на околната среда и водите за най-зелен град. Десет от най-добрите есета ще бъдат публикувани на сайтовете на Министерство на околната среда и водите и Фондация „Димитър Бербатов”.

Предвидени са награди – 10 велосипеда, 10 цифрови фотоапарата и десет бинокъла.

Информация за конкурсите може да бъде намерена в РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски” № 20 и на интернет страницата на адрес: http://www.riosv-ruse.org/.

Продължава...

РИОСВ-Русе връчи акт на фирмата за производство на яйчен прах

Експертите на РИОСВ-Русе връчиха акт за установяване на административно нарушение на „Дион” ООД. Мярката е предприета след извършени две последователни проверки за миризми в кв. „Чародейка-юг” гр. Русе по сигнали на граждани от 31 май 2011.

Актът е съставен за неизпълнение на предписание, дадено при предишни проверки - сушилнята за течна яйчена маса да се експлоатира по начин, недопускащ разпространяването на специфична миризма, извън границите на обекта.

За неизпълнение на предписание Законът за опазване на околната среда предвижда санкция от 2000 до 20 000 лева.

При връчването на акта експертите са констатирали, че инсталацията не работи. Дружеството е депозирало декларация в РИОСВ-Русе, че ще преустанови дейностите по  преработката на некачествена суровина, водещи до отделяне на специфични  миризми и ще предприеме действия по изграждането на ефективна инсталация за пречистване на отпадъчните газове от производството.

Продължава...

Зачестяват „сериозните” сигнали в РИОСВ-Русе

Press_control_IMG_6073Ежедневно в РИОСВ-Русе постъпват некоректни или неоснователни сигнали на граждани за всякакви въпроси. По-голяма част от тях са анонимни, често подателите им звучат агресивно. Не липсват и непристойни словоизлеяния.

Експертите на РИОСВ-Русе се затрудняват да реагират адекватно на сигнали за „липса на летящи насекоми или други твари в центъра на града” или „улично куче ухапа змия в кв. Чародейка”  и т.н.

Не са редки случаите, в които се налага инспекцията да служи за арбитър в междусъседски дразги или недуразумения. Много често в малките населени места кметовете и кметските наместници не желаят да влизат в конфликт с местното население и да прилагат законодателството в техните преругативи. В други случаи се подават сигнали срещу обекти и лица от вероятно бивши или уволнени служители.

От началото на годината са постъпили 17 писмени жалби, за които след извършени проверки е установено, че  са неосноветелни. Всичко това ангарижа човешки и финансов ресурс или „разходка” на дежурните екипи.

Ръководството на РИОСВ-Русе е създало достатъчно възможности за подаване на сигнали или жалби, чрез централата, „Зелен телефон” или  през интернет страницата и моли гражданите да бъдат коректни и  изчерпателни, в случай че решат да се възползват от това си право.

Продължава...

Стратира периодът за спортен риболов в Поддържан резерват „Сребърна”

Uchastak_za_ribolov_v_SrebarnaДиректорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде заповед, считано от 4 юни т.г. за  извършване на спортен риболов на територията на резервата.

Дейността е регламентирана в Плана за управление на ПР „Сребърна”, утвърден със заповед № РД-958/11.12.2001 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 16/2002 г) и на  основание чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за защитените територии, във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.

Риболовът може да се извършва само в обозначените с табели участъци: от почивен дом „Сребърна” в южна посока по протежение на 400 метра до местността „Канаричката”; и на брега на река Дунав в границите на резервата,  като придвижването до тях да става само по маркираните пътеки.

Право да ловят риба имат физически лица, които притежават заверен билет за любителски риболов, който се представя на контролните органи.  Любителският риболов да се извършва с не повече от една въдица (пръчка) с монтирани до два броя куки (единични, двойни или тройни) само в светлата част на денонощието. Максимално допустимо количество на ден е до 3 килограма риба. Уловът не може да бъде предмет на покупко-продажба.

РИОСВ-Русе призовава лицата, извършващи любителски риболов да не замърсяват с отпадъци околната среда и да не нарушават  разпоредбите на Закона за защитените територии.

Контрол по спазване на заповедта на директора на РИОСВ-Русе се осъществява от охраната на резервата.

Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

Продължава...

Световният ден на околната среда се отбелязва на 5 юни

NATURE_AT_3DСветовният ден на околната среда е ежегодно събитие, провеждащо се  под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда. Отбелязването на този ден започва през 1972 г. и е едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието в глобален план към околната среда и насърчава политическия ангажимент и действие.

Темата на Световния ден на околната среда през 2011 г. е: „Горите: Природата на Ваше разположение с цел насърчаване на опазването на горите и устойчивото потребление за "зелен" растеж и в подкрепа на инициативата на ООН – Международна  година на горите. Опазването на горите по света трябва да е в нашето колективно съзнание, така че да се промени начина ни на живот.

Горите заемат една трета от повърхността на Земята и имат ключова роля в борбата срещу изменението на климата, освобождаването на кислород в атмосферата и преработването на въглеродния диоксид.

Гори хранят реките и са от съществено значение за снабдяването с вода на почти 50% от големи градове. Те създават и поддържат плодородието на почвата, помагат за ограничаване на често пагубното въздействие на бурите, наводненията и пожарите.

Великолепни и вдъхновяващи, горите са дом на повече от половината от сухоземните животни, растения и насекоми.

Горите се отличават с най-голямо биоразнообразие от всички екосистеми на Земята. Те осигуряват местообитания на около 2/3 от видовете на планетата. Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) оценява, че всяка година 130,000 км² от световните гори се губят в резултат на обезлесяване. Превръщането на горите в земеделски земи, неустойчивият добив на дървесина, погрешни практики на стопанисване и изграждането на населени места и свързаната с тях инфраструктура са най-обичайните причини за загубата на залесени територии. В продължение на 8000 години горите са били предимно ползвани, като през последните 100 години тяхната експлоатация се е увеличила значително. В резултат, близо 45% от първичната горска покривка на Земята е унищожена, а необмисленото ползване и стопанисване на оцелелите горски екосистеми е довело до тяхната фрагментация и деградация. Според Световния съюз за защита на природата (IUCN) в света има над 1 млрд. хектара унищожени или деградирали горски  територии, които могат да бъдат възстановени.

Продължава...

РИОСВ-Русе определи победителите в конкурсите за есе, рисунка и снимка

IMG_8590По повод Световния ден на околната среда 5 юни и 2011 - Международна година на горите Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви конкурси за детска рисунка, снимка и есе.

До 27 май 2011 г.,  в РИОСВ-Русе постъпиха 102 детски рисунки, 67 снимки и 14 есета от участници от различни учебни заведения в областите Русе, Разград и Силистра.

Работите са оценени от екип на РИОСВ-Русе, който излъчи победители. Част от творбите ще бъдат използвани при разработването на образователния продукт „Разходка в парка”.

Всички участници в конкурса ще получат грамоти, а победителите-предметни награди. РИОСВ-Русе благодари на младите творци и им пожелава слънчева ваканция и вълнуващи приключения.

Победителите в конкурса за детска рисунка на тема:

„Разходка в гората”са:

І во място – Доростела Милкова Димитрова V ти клас, ОУ „Г. С. Раковски” с. Ситово, област Силистра. Ръководител - Николай Тодоров;

ІІ ро място – Никол Тодорова Вълчева – І ви клас, ОУ „Отец Паисий” гр. Русе;

ІІІ то място – Група ученици със специални образователни потребности: Гергинка Банчева, Данаил Банчев и Мартин Малаков, ОУ „Г.С. Раковски” с. Ново село;

ІІІ то място – Преслав Димитров Пенков – ІІ ри - клас, ОУ Л. Каравелов”, гр. Русе;

Награди за най-малките участници:

-         Бояна Богданова – ІІ д клас, ОУ „Иван Вазов” – Русе;

-         Ани Стаменова Дамянова - ІІ д клас, ОУ „Иван Вазов” – Русе;

-         Йоана Делимаркова – Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов”, гр. Русе;

Специалната награда на РИОСВ-Русе: Белма Бейтулова Салиева, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Самуил, област Разград.

Поощрителни награди:

-         Група ученици от Ресурсен център гр. Русе, при ОУ „Георги Стойков Раковски”, с. Ново село;

-         Михаил Борисов - ОУ „Георги Стойков Раковски”, с. Ново село;

-         Мариана Николаева - V клас, ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ситово, област Силистра;

-         Андрея Димитрова - І ви клас, ОУ „Отец Паисий” гр. Русе;

-         Калина Станчева - V клас, ОУ „Иван Вазов” гр. Русе;

-         Мартина Илиева– ІІ ри клас, ОУ „Отец Паисий” гр. Русе;

-         Севдалина Янкулова - – ІІ ри клас, ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе;

-         Теодора Велчева, ОУ „Иван Вазов” гр. Русе;

-         Никол Иванова, ОУ „Иван Вазов” гр. Русе;

-         Симона Гатева – НЧ „Христо Ботев 1901”, с. Зафирово, община Главиница, област Силистра, с ръководител Лорета Станева;

-         Георги Тодоров, „НЧ „Христо Ботев 1901”, с. Зафирово, община Главиница, област Силистра, с ръководител Лорета Станева;

-         Айше Бичкова – НУ” Васил Левски” гр. Лозница, област Разград;

-         Залиха Насъф Али – кръжок по рисуване при Общински детски комплекс гр. Лозница, област Разград.

Победителите във фотоконкурса на тема: „Разходка в парка” са:

І во място - Калоян Димов Димов, ПГЕЕ „Апостол Арнаудов”, гр. Русе;

ІІ ро място - Валентин Любков Ангелов – Ресурсен Център Русе;

ІІ ро място - Владимир Розали Коев, VII-а клас, ОУ „Иван Вазов” – Русе;

ІІІ то място - Виктория Цветомирова Пешева, Английска гимназия

„Гео Милев” гр. Русе”;

Специалната награда на  РИОСВ-Русе:

- Александрина Павлова Пенчева,  МГ „Баба Тонка” гр. Русе;

- Емилия Свиленова Узунова,  ПГЕЕ „Апостол Арнаудов”, гр. Русе;

- Десислава Валентинова ПГЕЕ „Апостол Арнаудов”, гр. Русе;

Поощрителна награда: Мартин Пламенов Малаков, ОУ „Г.С. Раковски” с. Ново село;

Победителите в конкурса за есе на тема:

„Горите: Природата на Вашите услуги” са:

- в групата IVVII клас:

– Теодора Мирославова Тодорова, 13 години, 7 клас ОУ „Васил Левски”, с. Беловец;

-  в групата IX XI класове:

- Стамена Пенкова Дацева, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, ЦУТНТ-Разград;

-  Ива Георгиева Цонева, 10клас, СОУЕЕ „Св.Константин Кирил-Философ”;

- Кремена Цанева, АГ „Гео Милев”, клуб „Журналистика” към ОДЦКИ-Русе;

Наградата на РИОСВ-Русе: Христина Николаева Бабанова, ПМГ „Свети Климент Охридски”.

Поощрителна награда: Сание Мустафа Рамадан – Х клас, с.  Самуил, общ. Самуил, обл. Разград.

 

РИОСВ-Русе моли участниците, които не са присъствали  на тържеството да се свържат с Рени Петрова на телефони: 082/ 820 772 и 089 417 082, за да получат наградите и грамотите си!

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверка по сигнала за неприятни миризми в кв. „Чародейка”

Експерти на РИОСВ-Русе проверха два пъти  предприятието за производство на яйчен прах „Дион” ООД в  кв. „Чародейка-юг” вчера.

Проверките са извършени по подаден сигнал от граждани за неприятна миризма. Експертите са установили, че миризмите са причинени от  преработката на некачествена суровина в една от сушилните инсталации.

Дадени са предписания да се преустанови дейността по преработката на суровината.

РИОСВ-Русе подготвя административно-наказателни мерки срещу „Дион” ООД.

 

 

Продължава...

Три сигнала за влечуги са получени в РИОСВ-Русе за ден

На 28 май са получени три сигнала от граждани за влечуги в различни части на град Русе. Явлението не е необичайно, предвид повишаване на температурите и излизането на животните от хибернация (пасивно състояние).

Експертите на РИОСВ-Русе призовават кметовете на населените места и гражданите да почистят парковете, междублоковите пространства и терените, обрасли с рудерална растителност-коприва, щир и др. бурени, за не се създават предпоставки за разпрастранението на влечугите.

Най-често в урбанизираните места се срещат различни видове смокове  и водни змии. Те са защитени от Закона за биологичното разнообразие и не бива да се убиват.  Не са отровни, но могат да станат агресивни ако се почувстват застрашени.

Сигнали за влечуги гражданите могат да подават чрез телефон 112.

Продължава...

Галерия