За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Проекти на общини, кметства и училища от територията на РИОСВ-Русе ще получат финансиране по кампанията „За чиста околна среда”

nacionalni_bgПроектите на 4 общини, 9 кметства, 8 училища и 2 детски градини от територията на РИОСВ-Русе ще бадат финансирани от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по Националната кампания „За чиста околна среда”: „Обичам природата – и аз участвам”. Целта на кампанията през 2012 г. е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда .

В откритите от МОСВ две конкурсни процедури - за общини и кметства и за училища и детски градини в национален план са се съревновавали 845 проекта. Най-активни са били училищата с 305 проекта, следвани от детските заведения -299 бр. и общините с 103 проекта. РИОСВ-Русе не разполага с информация колко бенефициенти от контролираната територия са участвали в кампанията, тъй като в регламента не се изисква становище от институцията за целесъобразност и екологични ползи от реализацията на проектите, каквото съществуваше преди.

С до 10 000 лева ще бъдат финансирани общините: Силистра, Ветово, Тутракан и Дулово и кметствата: гр.Мартен, с. Юпер, с. Николово, с. Белица, с. Баниска, с. Полско Косово, с. Гецово, с. Топчии и с. Чудомир.

До 5000 лева ще се отпуснат на учебните заведения: СОУ „Хр.Ботев”-гр.Лозница, ОУ „Хр.Ботев”-с.Щръклево, СОУ „Васил Левски” ­гр.Ветово, ОУ „Хр.Смирненски"” гр.Русе, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” ­гр.Разград, ПГСАГ „П.Пенев” гр. Русе, СОУЕЕ „Св.Константин­ Кирил Философ” гр.Русе, Математическа гимназия „Баба Тонка” гр.Русе, и детските заведения ЦДГ „Ален мак” с.Иваново, ОДЗ „Мечо Пух” гр.Сливо поле.

Предстои бенефициентите да сключат договори с ПУДООС и да пристъпят към реализацията на заложените в проектите дейности.

Утвърденият от министъра на околната среда и водите  протокол можете да видите тук

Продължава...

Площта на защитена местност „Горната кория” край с. Добротица ще бъде увеличена

_032_-_CopyПлощта на защитена местност „Горната кория” край с. Добротица (община Ситово, област Силистра) ще бъде увеличена с 31 дка. Това решение е взето от съвместната комисия от представители на областта, общината, службите по земеделие, геодезия и кадастър, ТП „ДГС - в Силистра, РИОСВ-Русе и др.

Процедурата е стартирала преди 2 години, когато служители на „Пролес инженеринж” ООД – София при извършване на лесоустройствени дейности на терен са установили плътна популация на червения божур, разпростряла се извън границите на Защитена местност „Горна кория”. С оглед защитата на редкия растителен вид фирмата е изпратила официално предложение до Министерство на околната среда и водите. Извършени са проверки не терен за оценка състоянието на находището на божура.

Предстои документацията да се окомплектова и изпрати в Министерството на околната среда и водите. Съгласно Закона за защитените територии министърът издава заповед за увеличаване на площта. Заедно с това ще се актуализира и режима на дейностите в нея.

Защитена местност „Горната кория” се намира край село Добротица, община Ситово, област Силистра.Настоящата й площ е 40.064 дка, представляваща горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство „Силистра”. Обявена е със Заповед № 1141 от 1981 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД - 1203 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Площта й е актуализирана със Заповед № РД-4/ 05.01.2009 г. на министъра на околната среда и водите от 40.000 дка на 40.064 дка.

Защитената местност е обявена с цел опазване на естествените находища на червен божур. Растението попада и под защитата на Закона за лечебните растения, може да се добива от природата, но тъй като е под специален режим на опазване и ползване, е необходимо отпускането на квота.

В рамките на ЗМ „Горната кория” е забранено извеждане на сечи, освен санитарни и отгледни; паша на домашни животни; строителство; ловуване; разкриване на кариери; безпокоене на птиците.

Продължава...

На 22 май се отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие

Мотото на Международния ден на биологичното разнообразие през 2012 г. е “Морско биоразнообразие”. Този ден се отбелязва с цел да привлече вниманието на международната общност към изключителното значение на морските животни и растения, на морските екосистеми и продуктите от тях за благосъстоянието на хората.

Морското биологично разнообразие е подложено на редица негативни влияния с различен характер, сред които загуба на местообитания, прекомерен улов на риба, заплахи от инвазивни видове и други. На глобално ниво се отчитат нарастващите проблеми от климатичните промени върху кораловите рифове, необходимостта от устойчиво управление на екосистемите, от формулиране на стратегия за адаптация за увеличаване на възстановителните способности на екосистемите. Изработени са мерки за намаляване на подводния шум, предизвикан от хората и отрицателното въздействие върху морските животни и екосистеми. Работи се за подготовка на систематичен обзор за въздействието на химическото подкиселяване на водните басейни върху биоразнообразието. Във фокуса на общественото внимание остават и механизмите, по които Конвенцията за биологичното разнообразие да удовлетворява научните потребности, за повишаване на осведомеността на страните за новите технологии, за провеждането на експериментални проекти, като се стимулира ефективното сътрудничество между експертите по рибни ресурси и по биологично разнообразие.

Тази година на 22 май представители на 193 правителства и общности (страни-членки на Конвенцията за биологично разнообразие) ще се обърнат с призив за съхранение на биологичното разнообразие и неговото устойчиво ползване, за справедливото и безпристрастно разпределение на ползите от употребата на генетичните ресурси с цел опазване на морските видове и местообитания. Океаните представляват 71% от повърхността на Земята и са 90% от всички хабитати. Фитопланктонът произвежда 50% от кислорода на Земята. В една капка морска вода има 350 000 микроорганизми. 40% от населението на планетата живее в 100-километровата крайбрежна зона.

Черно море е важен хабитат с богато разнообразие от видове. Видовото разнообразие е концентрирано едва в 13% от обема му, поради наличието на сероводороден слой. Флората и фауната на Черно море е представена от над 2000 различни вида, сред които множество ендемити и защитени видове, включително и 3 вида китоподобни бозайници, редица редки и ценни видове, определящи уникалността на черноморската екосистема.

Повече информация за отбелязването на 22 май по света – на интернет страницата на Конвенцията по биологично разнообразие на адрес: https://www.cbd.int/idb/2012/celebrations/

*****

Конвенцията за биологичното разнообразие e отворена за подписване на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия и влиза в сила от 29 декември 1993 г. Първоначално е решено 29 декември да се отбелязва като Международен ден на биологичното разнообразие. През декември 2000 г. Общото събрание на ООН гласува промяна на датата и за Международен ден на биологичното разнообразие е обявен 22 май.

Страните от Конвенцията за биологично разнообразие съвместно работят за значително намаляване на загуба на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли1996 г. е равноправен член на Конвенцията. Страната ни участва в изпълнение на новите мисия и визия до 2050 г. с целите от Аичи (изготвени в резултат на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие в Нагоя през октомври 2010 г), отразени в новия глобален Стратегически план за опазване на биологичното разнообразие за периода 2010-2020 г. Този период е обявен и известен с името „Десетилетие на биологичното разнообразие”. Предстои изработване на нова Стратегия за опазване на биологичното разнообразие, както и на Трети национален план с допълнения и изменения в законите, отразяващи политиката за биологичното разнообразие.

 

 

 

Продължава...

Билкозаготвителите трябва да уведомят РИОСВ-Русе ако не развиват дейност през годината

Copy_of_IMG_5277Билкозаготвителите, които не планират да извършват дейност през настоящата година трябва да уведомят писмено инспекцията. Това действие не води до закриване на пункта и не отменя задължението им за представяне на справка за изкупените, реализирани и налични количества билки през текущата година до 20 януари на следващата.

Настоящата мярка се предприема за по-доброто планиране и извършване на контролната дейност, свързана с добиването и изкупуването на лечебни растения.

При възобновяване на дейността също следва да се подава писмено уведомление.

РИОСВ-Русе предварително благодари на билкозаготвителите за проявеното разбиране.

Продължава...

Възпитаници на ОУ „Алеко Константинов” обогатиха познанията си в часа за биологично разнообразие

Copy_of_IMG_0759Възпитаниците от двата V II ми класа на Основно училище „Алеко Константинов” обогатиха познанията си за природозащитните мерки, насочени към опазване и възстановяване на биологичното разнообразие днес. Учебният час бе посветен на Международния ден на биологичното разнообразие 22 май и стартира с кратка беседа за уникалността и заплахите за обитателите на Черно море. С това часът се обвърза с темата на Международната кампания за 2012 г. – „Морско биоразнообразие”.

Главният експерт в РИОСВ-Русе г-жа Светлана Иванова запозна учениците с отделните категории защитени територии и видове, като маркира мерките за тяхното опазване и им даде практически поведенчески съвети за опазване на природното богатство.

В края на часа, учениците получиха образователни материали и книжки за защитените територии в трите области, които ще им бъдат полезни при предстоящото посещение за природна забележителност „Орлова чука”.

Продължава...

Учебен час в ОУ „Алеко Константинов” ще бъде посветен на биологичното разнообразие

На 17 май, 11.30 часа в ОУ „Алеко Константинов” - град Русе ще се проведе учебен час, посветен на Международния ден на биологичното разнообразие. Експерти на РИОСВ-Русе ще представят пред учениците проблемите и предизвикателствата при опазване и възстановяване на природните богатства на България, както и любопитни факти за Черно море, обвързани с темата на Международната кампания за 2012 г. – „Морско биоразнообразие”.

Заради активността на ръководството и участието на възпитаниците му в различни инициативи, РИОСВ-Русе ще подари на учебното заведение боя и консумативи за освежаване на оградата на училищния двор. По този начин инспекцията и фирма „Нинахим” ЕООД поощряват усилията на ръководството и учениците на ОУ „Алеко Константинов” да направят двора и училището по-привлекателно и приветливо място.

Продължава...

Директорът на РИОСВ-Русе призова служителите да се включат в инициативата на „Вело–Русе”

may15th_300Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова призова експертите на инспекцията да се включат активно в инициативата „Ден за ходене на работа и училище с велосипед”. На 15 май 2012 г., служителите ще се придвижат с велосипеди до работните места, а тези които не разполагат с такива  ще дойдат  пеша или ще използват градски транспорт. По-късно инспекцията ще се включи и в голямото майско велошествие, посветено на международната инициатива.

Инж. Лилия Атанасова пое ангажимент да връчи велосипеди или велосипедни аксесоари на победителите в традиционния вътрешен конкурс на инспекцията „Експерт на РИОСВ-Русе за 2012 г.” в края на годината.

Поканата за инициативата „Ден за ходене на работа и училище с велосипед” е от сдружение „Вело-Русе”, с което инспекцията установи партньорски взаимоотношения през 2011 година.

РИОСВ-Русе приветства усилията на членовете на сдружението за налагане на здравословния и щадящ околната среда транспорт.

Продължава...

Екипът на РИОСВ-Русе почисти терена около бл. „Балатон” в Русе

Copy_of_DSC_0491На 12 май екипите на РИОСВ-Русе и Регионална Лаборатория – Русе (РЛ-Русе) почистиха  отпадъците около блок „Балатон” и прилежащите му терени, с което се включиха активно в кампанията „Да почистим България за един ден”.

В акцията участваха директорът на инспекцията инж. Лилия Атанасова, началникът на РЛ-Русе инж. Ренета Ташкова и всички експерти, които не бяха ангажирани с извънредните проверки в съботния ден.

Теренът бе предварително определен от Община Русе, от където бяха предоставени и консумативите. Общо 40 чувала се напълниха с разнообразни „находки” – отпадъци от опаковки, дрехи, части от автомобили, натрошени стъкла и др.

По време на акцията бе установено нерегламентирано сметище за строителни отпадъци, което е обрасло с растителност, за което общината ще бъде уведомена.

Нито едно обаждане от доброволци не е регистрирано от дежурния експерт на „Горещата телефонно линия”, който трябваше да уведомява гражданите за местонахождението на пунктовете за раздаване на консумативи за почистването.

Copy_of_DSC_0503Екипът на РИОСВ-Русе призовава гражданите да пазят терените чисти, за да живеят в по-комфортна и красива среда!

Продължава...

Екипът на РИОСВ-Русе се включва в кампанията „Да почистим България за един ден”

 daizchistimbgЕкипът на РИОСВ-Русе ще почисти терена около блок „Балатон” в град Русе. Акцията ще започне в 10 часа на 12 май 2012 г. Мястото е определено от Община Русе, от където са предоставени чували и ръкавици. Така инспекцията ще включва активно в Кампанията „Да почистим България за един ден”.

В деня на почистването, дежурен експерт от РИОСВ-Русе на „Горещата телефонно линия” 082/ 809 281 ще предоставя информация за пунктовете за раздаване на чували и ръкавици в трите областни града Русе, Разград и Силистра.

Повече за участието на структурите на Министерството на околната среда и водите в кампанията можете да намерите тук

Продължава...

Галерия