За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Eксперти на РИОСВ-Русе провериха сметището в Дулово

Press_control_IMG_6073Експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка вчера (27.09.2010 г.), на старото общинско сметище на Дулово, намиращо се в близост до с. Черник. Проверката е разпоредена от директора на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова по повод излъчен репортаж по БНТ на 25.09.2010 година за нерегламентираното му използване.
В момента на проверката не е установено изгаряне или наличие на нови депонирани отпадъци. Голяма част от сметището е запръстено, обособени са канавки по границите му, с цел ограничаване на достъпа на превозни средства.
На кмета на община Дулово са дадени предписания да довърши запръстяването му и да го поддържа в това състояние до пълната му рекултивация. Сметището следва да се обозначи с предупредителни табели и да не се използва, както и да се осигури охрана.
До 10 октомври 2010 година, Община Дулово трябва да представи в РИОСВ-Русе актуализиран План за привеждане на депата (сметищата) в съответствие на екологичните изисквания.

Продължава...

115 млади къдроглави пеликани и родителите им отлетяха от Сребърна

Author_I_ZafirovУспешно приключи гнездовият период за колонията на къдроглавия пеликан на територията на Поддържан резерват „Сребърна”. 120 възрастни двойки, долетели в началото на годината се сдобиха с 115 млади екземпляра. Приблизително същата чесленост е отчетена и през 2009 г. Данните са предоставени от Фондация „Льо Балкан”, която има утвърдена Работна прогама за провеждане на наблюдения и поддържащи дейности в гнездовата колония.
Миграцията на птиците от ПР „Сребърна” към Бургаския езерен коплекс започна през втората половина на август. Същинската есенна миграция към източното крайбрежие на Средизeмно море протича от началото на октомври до началото на ноември. Ако температурите се запазят високи, част от птиците е възможно да презимуват на територията на страната.
Девет от двойките успешно отгледаха поколение на изградена наколна платформа. Останалите двойки предпочетоха старите места за гнездене във вътрешността езерото. През 2010 година не са регистрирани инциденти или набези на диви прасета и дребни хищници, които да опорочат гнездовия период.
В момента, в резервата могат да се наблюдават 4 двойки от вида ням лебед, големи и малки корморани, сива чапла и бяла чапла, диви патици и водни кокошки.
Водното ниво, отчетено в междудиговото пространство е 80 см, а в голямото водно огледало 2.90 м.
Все още за спортен риболов е необходимо да се използва определеният нов участък, започващ от почивен дом „Сребърна” в южна посока до местността „Канаричката”.

Продължава...

Нормите в отпадъчните води на млекопреработвателно предприятие в село Хърсово са превишени

Експерти на РИОСВ-Русе връчиха протоколите от изпитване на отпадъчните води на „Булмилк-2010” ЕООД, гр.Търговище. Водните проби бяха взети в края на миналата седмица след получен сигнал за мъртва риба в язовир „Хърсово”, община Самуил. За превишените стойности на водните показатели ще бъде наложена текуща месечна санкция. От взетите водни проби отклонение са показали резултатите от изхода на пречиствателните съоръжения. За установените отклонения ще бъде наложена текуща месечна санкция, съставен е и акт за установяване на административно нарушение за неработеща пречиствателна станция по време на проверката.
РИОСВ-Русе ще продължи да упражнява контрол до окончателното решаване на проблема и ще информира Басейнова Дирекция, като административна структура за интегрирано управление на водите на басейново ниво.

Продължава...

Зачестяват сигналите в РИОСВ-Русе за отглеждане на животни в населените места

Зачестяват сигналите и жалбите на граждани за отглеждане на животни в регулациите на населените места и замърсяване на тротоарите, зелените площи с торови маси и растителни отпадъци.
Само за два месеца в инспекцията са постъпили над 10 писмени жалби. Преобладават тези от жители на община Русе. Не липсват и обаждания на горещата телефонна линия, дори в часове, в които е неоправдано да се изпраща дежурен екип.
РИОСВ-Русе извършва проверки по всички постъпили жалби, за предотвратяване на големи замърсявания и увреждане на водите и почвите. В закона за опазване на околната среда, собствениците и ползвателите на поземлени имоти, са длъжни да опазват почвата от вредни изменения в т.ч. замърсяване с пресен торов отпад. От началото на годината, експертите на РИОСВ-Русе са съставили 6 акта за установяване на административни нарушения.
Компетенции за отглеждане на животни в населените места, определяне на бройките им, разположението на животновъдните обекти и опазване на зелените площи и уличните пространства, и определяне на маршрутите за извеждане животните на паша, имат изцяло кметовете.
По-голяма част от общините са с утвърдени наредби за притежаване, отглеждане и контрол на животните. Жалбите обикновено са резултат от слабия контрол от страна на кметовете по тази наредба, неприлагането на наказателни мерки, роднински връзки или влошени междусъседски отношения.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверка вчера по сигнала за замърсяване на язовир „Хърсово”

На 8 август, 2010 г., експерти на РИОСВ-Русе и представител на Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” извършиха контролна проверка в района на язовир „Хърсово”, община Самуил. Сигналите за наличие на мъртва риба в язовира са постъпили на 7 август 2010 година (събота), в късния следобяд от дежурния служител на „Гражданска защита”-Разград и граждани, на горещата телефонна линия на инспекцията.
При проверката на място, експертите са констатирали, че сигналът е основателен. В язовир „Хърсово”, чрез суходолие, се заустват отпадъчните води на млекопреработвателно предприятие в село Самуил, експлоатирано от „Булмилк – 2010” ЕООД – град Търговище. Пречиствателната станция на предприятието не е работела и отпадъчните води от производството, непречистени се изливат в суходолието и постъпват в язовира.
Взети са водни проби от изхода на пречиствателните съоръжения и от три точки на язовир „Хърсово”. Водните проби ще се изпитват по показатели: активна реакция, неразтворени вещества, общ азот, общ фосфор, химическа и биологична потребност от кислород на водата (ХПК и БПК), екстрахируеми вещества и хлориди.
На собствениците на предприятието са дадени предписания да почистят пречиствателните съоръжения и ги приведат в експлоатация, и влязат в процедура за издаване на Разрешително за заустване на отпадъчните води.
Резултатите от анализа ще станат ясни до седмица, след което ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.
Експертите на РИОСВ-Русе са информирали „Гражданска защита” - Разград за предприетите мерки.

Продължава...

Директорът на РИОСВ-Русе определи нов участък за спортен риболов на територията на Поддържан резерват „Сребърна”

Press_34102_0224Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова определи със заповед нов участък за спортен риболов на територията на Поддържан резерват „Сребърна”. Мярката е временна и се налага заради заливане на досегашната територия от местността „Пристана с лодките” до „Рибарника”.
Определеният нов участък е дълъг около 400 метра, започва от почивен дом „Сребърна” в южна посока и достига до местността „Канаричката”.
Редът и начинът за извършване на спортния риболов остават същите. Право да ловят риба имат физически лица, притежаващи заверен билет. Максималното разрешено количество на улова е до 3 кг на ден. Спортният риболов трябва да се извършва с 1 въдица, с монтирани до 2 броя куки.
Лицата са длъжни да не замърсяват с отпадъци участъците за риболов и да не предприемат покупко-продажба на улова, както и да не пренасят маломерни екземпляри.
Контролът по спазване на заповедта ще се осъществява от охраната на резервата. За нарушителите ще се прилагат административно-наказателните мерки, предвидени в Закона за защитените територии.

Продължава...

Интересна възможност за младите хора предлага конкурс на ЮНЕСКО

       Press_42                                         
Интeрeсно състезание Patrimonito Сториборд (комикс) конкурс – 2010 – 2011 г. обяви ЮНЕСКО за младите хора, което се провежда в рамките на Образователната програма за световното наследство.
Конкурсът Сториборд (комикс история) дава възможност да се използват творческите умения за повишаване на осведомеността на младите хора за обектите на световното наследство.
Подготовката на комикс представлява рисуване на скици в хронологична последователност, описващи история с  обект на световното наследство по избор. Предложените теми са четири - „Световното наследство и ролята на общността”, „Световното наследство и устойчив туризъм”, „Световното наследство и устойчивото развитие” и „Световното наследство и биологичното разнообразие”. Мненията и рисунките трябва да отразяват знания за обекта, предизвикателствата, пред които е изправен и предложение за решение на проблемите.
До пет комикс истории ще се избират от Националната комисия на Р България. Всички национални финалисти ще имат шанса да влязат в международен кръг. От най-добрите комикси ще бъдат направени анимационни филми.
Творбите трябва да бъда изпратени до националната комисия за ЮНЕСКО на Р България в Министерството на външните работи, най-късно до 15 декември 2010 година.
РИОСВ-Русе ще разпространи условията за конкурса до Регионалните инспекторати по образование и Центровете за ученическо техническо и научно творчество в трите области.
Информация за конкурса може да бъде намерена и в Информационния център на инспекцията.
Героят Patrimonito е създаден въз основа на емблемата на световното наследство от група испаноезични студенти в рамките на Първия младежки форум за световното наследство в Берген, Норвегия през 1995 година. Patrtimonito означава „малко наследство” и представлява младите пазители на световното наследство. От тогава е талисман на Образователната програма. От 2002 година Patrimonito е главен герой на анимационните филми за световното наследство– Приключенията на Patrtimonito.

Продължава...

Зачестяват сигналите в РИОСВ-Русе за намерени млади екземпляри птици

Press_41Зачестяват сигналите, постъпващи в инспекцията за намерени в различни части на града млади птици. Седмично се регистрират 3-4 сигнала. В момента масово се ремонтират покриви на жилищни сгради, а този период е рамножителен за птиците. Младото поколение все още не е укрепнало.
Честа причина за подобни инциденти са силните бури или първите опити за летене на новото поколение.
Законът за биологичното разнообразие забранява безпокоенето на птиците по време на гнездене и  размножаване, затова РИОСВ-Русе призовава гражданите да сигнализират, ако намерят паднали гнезда или млади екземпляри. При възможност да се отложат ремонтните работи с 3-4 седмици или да не се  правят опити да се преместват гнездата по покривите и стрехите.

Продължава...

Екип на РИОСВ-Русе и Фондация „Четири лапи” конфискуваха днес незаконно отглеждан екземпляр от защитен вид

Press_40Съвместен екип от експерти на РИОСВ-Русе и представители на Фондация „Четири лапи” конфискуваха днес в полза на държавата, незаконно отглеждан екземпляр от вида кафява мечка (Ursus arctos). Служители на РУП-гр. Ветово са оказали съдействие по време на акцията.
Притежаването на вида е констатирано в края на миналата седмица, при проверка по подаден анонимен сигнал за отглеждането му в постройка, притежание на хотелски комплекс „Роял Палас” с. Писанец (област Русе). Експерти на РИОСВ-Русе се свързаха с представители на фондацията, които подсигуриха екип от специалисти и специализиран транспорт.
Екземплярът е бил отглеждан при неподходящи условия съгласно нормативната уредба, в помещение с размери 3 х 3 метра, без достъп на слънчева светлина, течаща вода и обслужване на физиологичните му нужди. Мечето е на видима възраст около година и половина. Няма данни за произхода му. Според представители на Фондация „Четири лапи”, мечето може да е закупено, или е поколение на отстреляни диви мечки. Животното е упоено и ще бъде транспортирано със спeциализиран автомобил до  Парка за танцуващи мечки в гр.  Белица (община Белица, в близост до градовете Банско и Разлог), където ще бъде настанено. Това е първият екземпляр, конфискуван след проведените акции по настаняване  на  „танцуващите мечки”.
Представители на Фондация „Четири лапи” изказаха благодарности към експeртите на РИОСВ-Русе и РУП-гр. Ветово за оказаното съдействие и организация по конфискуването и  транспортирането на животното.
Кафявата мечка (Ursus arctos) е защитен за територията на Република  България вид от Закона за биологичното разнообразие, който  изрично забранява отглеждането и притежаването му.
РИОСВ-Русе ще предприеме административно-наказателни мерки срещу нарушителя.

Продължава...

Галерия