За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

50 мултимедейни презентации и 11 постера в надпреварата за Деня на водата - 22 март

WWD2012_LOGO_EN50 мултимедейни презентации, 11 постера и 4 рисунки са постъпили в РИОСВ-Русе за надпреварата по повод  Световния ден на водата 22 март 2012 година.

Резултатите ще се обявят на 22 март, 11 часа в Информационния център на инспекцията.

Конкурсите за изработка на постер и мултимедийни презентации са обявени в началото на месец март за средношколците от училищата на област Русе. Темата на конкурсите кореспондира с тази на Международната кампания: „Чиста вода и безопасност на храните”. Тя поставя акцент върху нарастващото население на Земята и необходимостта от прясна вода.

В творбите си учениците са разгледали различни аспекти на проблематиката. По-голяма част от тях са акцентирали върху жизненоважната роля на водата за прехраната на хората, други за замърсяването на водите, трети са открили интересни факти за т. нар. „Воден отпечатък” на храните”.

Творбите ще се оценяват от екип на РИОСВ-Русе като основните критерии са оригиналност и информационна стойност. За участниците в конкурсите са предвидени награди и грамоти.

Производството на всички хранителни култури и отглеждането на животни, риболовът във вътрешни водоеми или аквакултури, горските продукти изискват вода. Тази вода идва от дъжда - като влагата се съхранява в почвата или от речните корита, влажните зони и езерата.

Ако се изчисли цялото количество вода, необходимо за сутрешната напитка - напояването на земята, транспортирането на семената и сервирането на кафето – се оказва, че за една чаша чай или кафе са необходими 140 литра вода.

Идеята за „водния отпечатък” на продуктите набира скорост. Определян като общия обем на прясна вода, необходима за създаване на стоките и продуктите на дадена нация, методът проследява търсенето на вода на националния пазар и въздействието на консумацията на водни ресурси на цялата планета. Поради факта, че водните ресурси започват да намаляват в резултат на нарастване на населението, свръх потреблението и промените в климата, все повече защитници на водата насърчават правителствата и потребителите да възприемат истинската стойност на водата през призмата на техния воден отпечатък. Според изчисления на холандски учени и ЮНЕСКО глобалният воден отпечатък е близо 7,5 трилиона кубични метра вода на година, без да се включват загубите при напояване. Индия, със своите 17 процента от населението на планетата, има най-големият воден отпечатък в абсолютна стойност. Но той представлява само 13 процента от световния. За сравнение, в САЩ живее 4,5 от населението на планетата и се консумира 9 процента от водата е света. Най-голямо въздействие върху водния отпечатък има земеделието. Глобалното производство на зърнени култури изисква повече от 6 трилиона кубични метра вода на година, от които близо една четвърт за оризовите полета. Животновъдството е с най-високо потребление на вода в хранителната верига. Един хамбургер, например, гълта средно 2,400 литра вода.

Продължава...

Пожарът на територията на Поддържан резерват „Сребърна” е потушен

Възникналият по обяд днес пожар на брега на река Дунав в близост до   ПР „Сребърна” е изцяло овладян и потушен към 15.10 часа.

В акцията са участвали служители на „Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН) – Силистра, охраната на резервата и гасаческата група на с. Айдемир. Своевременно предприетите мерки не са допуснали разпространението на пожара към вътрешността на резервата. Няма засегнати екземпляри от гнездящите видове птици, тъй като колонията им е отдалечена от мястото на инцидента.

Засегнатият участък-около 250-300 дка е под наблюдението на охраната на резервата.  За сега няма опасност от възобновяването на пожара. Изгорели са предимно сухи треви и нискостеблена храстовидна растителност. Няма изгорели дървета.

 

Продължава...

Възникнал е пожар в близост до Поддържан резерват „Сребърна”

Днес, 20 март 2012 година около 12.30 часа, охраната на ПР „Сребърна” е сигнализирала за пожар по брега на река Дунав, северно от резервата. Огънят се разпространява към дигата, представляваща северна граница на междудиговото пространство.

Информирани са местните власти, служителите на „Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН) - Силистра, Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” и „Гранична полиция”.

В момента, служители на ПБЗН-Силстра и охраната на резервата  обхождат района, за да се намери най-удачният начин за реакция., тъй като мястото е трудно достъпно за едрогабаритните противопожарни коли.  В готовност са гасаческите групи от с. Сребърна, с. Айдемир и с. Ветрен.

На този етап няма непосредствена опастност за колонията на къдроглавия пеликан и биологичното разнообразие на резервата, поради отдалечеността на пожара от гнедящите птици.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе извършват проверки на търговските обекти за полимерните торбички

От вчера, експертите на РИОСВ-Русе започнаха проверки по малките  обекти от търговската мрежа за употребата на полимерни торбички до 15 микрона на територията на град Русе и Разград. През следващата седмища се пранират контролни проверки в магазинната мрежа на гр. Силистра.

Целта е да се установи дали е внесена продуктовата такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съгласно  изискванията на Наредбата за определяне на реда и  размера за заплащане на такса за продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Отговорности по този нормативен документ имат производителите и вносителите, но ако тъговецът не докаже с документ произхода на полимерните торбички, отговорността за заплащане на таксата пада въху него.

Съгласно изискванията на Наредбата за всяка торбичка под 15 микрона се заплаща продуктова такса от 35  ст. При проверките се изискват счетоводни документи, за да докаже произхода на полимерните торбички, материала и дебелината им.

При установяване на нарушения на Наредбата, Законът за управление на отпадъците предвижда глоби за неплатена такса – размерът на неплатената такса в двоен размер, а за непредставяне на документ за произход от 2000 до 6000 лева.

Заплащането на продуктовата такса за полимерните торбички под 15 микрона е икономически механизъм, целящ да ограничи употребата им и съответно замърсяването на околната среда  с тях.

Продължава...

Предприемат се мерки за ограничаване на пожара ЗМ „Калимок-Бръшлен"

Copy_of___19.03.2012_047Предприемат се всички възможни мерки за ограничаване на  пожара в рамките  на Защитена местност „Калимок-Бръшлен” в района в землището на с. Нова Черна и град гр. Тутракан.

РИОСВ-Русе е уведомила и поддържа връзка с всички, институции, имащи отношение към възникналата ситуация. При необходимост ще се включат местните гасачески групи.

Пожарът е възникнал в края на миналата седмица, вероятно е причинен от умишлени действия на недобросъвестни граждани, в различни части на зоната. Спецификата на местността затруднява достъпа на високогабаритните противопожарни коли.

На този етап не съществува риск за намиращите се в съседство обработваеми  селскостопански площи.

Екип на РИОСВ-Русе е извършил обход и се запознал на място с обстановката. След потушаване на пожара ще се  предприемат действия за оценка състоянието на зоната.

„Калимок-Бръшлен” е най-голямата защитена местност на контролираната от РИОСВ-Русе територия. Простира се в землищата на селата  Ряхово, Бабово, Голямо Враново,  Бръшлен, община Сливо поле от област Русе и  Цар Самуил,  Нова Черна, Старо село и град Тутракан (област Силистра).

Площта е 5 952.349 дка,  като включва  горски и поземлен фонд. Стопанисва се от община Сливо поле и ДЛС „Дунав”-Русе и от община Тутракан и ДГС „Тутракан”. Има и частна собственост. Хидротехническите съоръжения се управляват от  Дирекция на Природен парк „Русенски Лом”.

ЗМ „Калимок - Бръшлен” е обявена със Заповед № РД - 451 от 04.07.2001 г. на министъра на околната среда и водите. Има утвърден план за управление през 2007 г.

В рамките на защитената местност се забраняват дейности, свързани с или водещи до отводняване или нарушаване на водния режим; превръщане на ливадите и пасищата от държавния и общински поземлен фонд в обработваеми земи; намаляване на залесената площ от горския фонд; намаляване на горския фонд чрез смяна на предназначението на земята; намаляване на естествените гори; извеждане на сечи в гнездовите колонии на защитени видове птици; извеждане на сечи през периода март - юли (вкл.) на разстояние по-малко от 300 м от гнездовите колонии на защитените видове птици; добив на полезни изкопаеми по открит способ. 

Продължава...

Ледът, покрил езерото Сребърна се разтопи

Ледената покривка на езерото Сребърна е окончателно разтопена, вследствие на високите температури. Около 50 двойки къдроглави пеликани са в гнездови период. Птиците са предпочели трите наколни платформи, но около 10 двойки са се настанили в дясно от тях, по брега.

На територията на Поддържан резерват „Сребърна” в момента е оживено, наблюдават се екземпляри от видовете голяма бяла чапла, малка бяла чапла, неми лебеди, гъски и водни кокошки.

Нивото на водата при голямо водно огледало е 210 см. Ежедневно се правят обходи на територията на резервата. Към настоящия момент не са установени нарушения на Закона за защитените територии.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русe проведоха среща с кметовете от Област Русе

Copy_of_IMG_9941Ръководният състав на РИОСВ-Русе и кметовете на общини и кметства от област Русе обсъдиха днес  на среща приоритетите в опазването на околната среда.

Срещата се проведе по инициатива на РИОСВ-Русе в зала „Свети Георги” на Областна администрация-Русе.

Пред кметовете баха поставени най-честите установени проблеми, свързани със замърсяване или увреждане на околната среда и констатираните нарушения при повеждане на контролната дейност на инспекцията, както и техните права и задължения, разписани в рамковия Закона за опазване на околната среда и специализираното законодателство.

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова очерта акцентите в областта на околната среда през настоящата година. Те са свързани със: закриване на площадките за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и площадките за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, неотговарящи на разпоредбите на ЗУО; закриване на нерегламентираните сметища; чистота на населените места и пътната инфраструктура; отреждане на площадки за торови, зелени отпадъци (компостиране), както и такива за едрогабаритни домакински отпадъци и опасни отпадъци от домакинствата.

Инж. Атанасова призова кметовете да бъдат активни, да търсят съдействие от инспекцията и да разходват по най-целесъобразен начин средствата, които се връщат в общините от събрани глоби и санкции.

До края на март, ще бъдат проведени срещи с кметовете на общини и кметства на територията на областите Разград и Силистра.

Продължава...

Нова защитена местност в с. Острица ще опазва рядък растителен ендемит

__-_bupleurum_uechtritzianum_20100805_1303751601Предстои обявяването на нова защитена територия в местността „Къс баир”, в землището на  с. Острица” (община Две могили) за опазване на растителния вид Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov) и  местообитанието му.

Предложението за новата защитена местност е внесено от Стоян Стоянов и Валентина Горанова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН в средата на февруари 2012 година. Министерството на околната среда и водите се е произнесло относно целесъобразността на предложението. Съгласно Закона за защитените територии предстои РИОСВ-Русе да доокомплектова документацията, да свика комисия, в която са включени представители на община Две могили, Областна администрация-Русе, Министерство на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да се  уточнят границите на местността и режимите в заповедта за обявяване.

Финалната стъпка от процедурата е издаване на заповед от министъра на околната среда и водите.

Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov) е описан като нов вид за науката през 2010 г. Той е балкански ендемит и един от най-редките видове в българската флора.  Ареалът на растението заема североизточния край на балканския полуостров (Североизточна България и Румънска Добруджа), в рамките на който видът е известен с малко на брой и твърде отдалечени една от друга (разпокъсани) популации.

Популацията на вида при село Острица е представена от единични екземпляри или разпръснати малки групи, заемащи периферията на храсталаците или частично навлизащи в по-разредените техни участъци.

Пашата на домашни животни и антропогенният натиск от намиращото се наблизо село Острица, както и реализирането на инвестиционни намерения за изграждане фотоволтаични и ветрогенераторни паркове или разкриването на кариери за добив на инертни материали представляват непосредствена опасност от физическото унищожаване на неговото местообитание.

Част от предложената защитена територия попада в НАТУРА 2000 зона-„Ломовете” (BG0000608)  по Директивата за местообитанията.

Продължава...

РИОСВ-Русе кани средношколците да се включат в конкурси на тема „Вода и безопасност на храните”

WWD2012_LOGO_ENВъв връзка с отбелязване на Световния ден на водата 22 март 2012 година, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви конкурси за изработка на постер и мултимедийна презентация на тема: „Вода и безопасност на храните”.

В конкурсите могат да се включат възпитаници на средните образователни учебни заведения на област Русе. Желаещите, могат да участват в  двата конкурса индивидуално или групово.

За изработка на постерите могат да се приложат техники по избор на участниците. Презентациите се предават записани на технически носител или изпратени по е-поща, ако размерът им не надхвърля 10 МВ.

Крайният срок за предаване на творбите е 20 март 2012 година, в Информационния център на РИОСВ-Русе – гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20.

Постерите и презентациите ще бъдат оценявани от експерти на РИОСВ-Русе. Творбите трябва да отговарят на темата, да са атрактивни и да имат информационна стойност. При подготовката на конкурсните работи участниците могат да използват материали от официалната интернет страница на международната кампания: http://www.unwater.org/worldwaterday/.

Победителите ще бъдат обявени  на 22 март 2012 г.

Условията за участие в конкурсите могат да бъдат намерени на интернет страницата на РИОСВ-Русе, в меню „Конкурси”.

Темата на Международната кампания през 2012 година е „Чиста вода и безопасност на храните”. Тя поставя акцент върху нарастващото  население на Земята и  необходимостта от прясна вода.

Продоволствената сигурност съществува, когато всички хора по всяко време имат задоволителен физически и икономически достъп до безопасна и питателна храна, която отговаря на техните хранителни нужди за активен и здравословен живот.

Хората, които имат по-добър достъп до вода, са склонни да имат по-ниски нива на недохранване. Липсата на вода може да бъде основна причина за глад и недохранване особено в области, където хората зависят от местното земеделие за прехрана и доходи.

Всички човешки дейности използват вода: пиене, готвене, миене, но също така и производството на храна, хартия и облекло и т.н.  Необходими са напр. около 1500 литра вода за производството на 1 кг пшеница и точно 10 пъти повече за производството на 1 кг говеждо месо. За производството на фуражни култури за животни, обработка на месо, мляко и други млечни продукти също са необходими големи количества вода.

Повече за кампанията можете да намерите на: http://www.unwater.org/worldwaterday.

Продължава...

Галерия