За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе извършва допълнителни проверки по сигнала за неприятни миризми в района на бул. „България” в Русе

Продължава обследването на предприятията, извършващи дейност в Източна промишлена зона на град Русе.
На 22 февруари, в 21.15 часа, служители на Областна дирекция „Гражданска защита”- Русе са подали сигнал за неприятни миризми до директора на РИОСВ-Русе.
Инж. Лилия Атанасова разпорежда на дежурния екип незабавна проверка, която е продължила до полунощ. Източникът на неприятните миризми не е констатиран.
Днес, обходите по канализационната система и шахтите на заустващите предприятия в градската канализационна мрежа продължават. Ще бъдат взети също водни проби за установяване наличие на летливи органични съединения. Изискана е също документация от промишлените предприятия в района.
За случая е информиран директорът на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе. Предприятието експлоатира канализационната мрежа в района и също ще предприеме необходимите мерки.

Продължава...

Само 20 дружества са представили отчети за климатични и хладилни инсталации в РИОСВ-Русе

Само 20 дружества са представили годишни отчети за състоянието на климатичните и хладилните инсталации в РИОСВ-Русе към настоящия момент. Крайният срок е 15 февруари съгласно Наредбата за прилагане на европейския регламент за някой флуорирани праникови газове.
На контролираната територия има около 90 дружества, които имат задължение за представят годишни отчети за типа и статуса на системите, количествата на употребените газове и подробности за сервизното обслужване през предходната година. Контролират се само големите хладилни и климатични инсталации, съдържащи газ в количества над 3 кг. Такива са претежание на предприятия от хранително-вкусовата промишленост, големите търговски вериги и някой специфични производства, изискващи поддържане на определена температура.
Освен операторите, задължение за представяне на отчети имат и сервизните фирми, които монтират и извършват поддръжка на такива инсталации.
След изтичане на законоустановения срок, експертите на РИОСВ-Русе ще предприемат админстративно-наказателни мерки срещу тези дружества, които не са изпълнили задължението си да представят изискващата им се информация. Законът за чистотата на атмосферния въздух предвижда санкции между 1000 и 3000 лева за юридическите лица, а за физическите - глоби от 500 до 2000 лева.

* Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 824/2006 относно някой флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/2009 г.).

Регламентът на Европейската общност цели да се сведе до минимум производството и употребата на вещества, притежаващи озоноразрушаващ потенциал като те се заменят с такива, които нямат въздействие върху озоновия слой.

Продължава...

До края на март в РИОСВ-Русе се приемат годишни отчети

До 31 март 2010 г., 22 общински администрации и над 600 юридически лица, извършващи дейност на територията на областите Русе, Разград и Силистра трябва да представят годишните си отчети за отпадъци в РИОСВ-Русе.
Законът за управление на отпадъците вменява това задължение на всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.
Годишните отчети се изготвят за предходната година на базата на информацията, която е включена в отчетните книги за отпадъците. Те се попълват периодично от всички физически и юридически лица, изпълняващи горепосочените дейности, свързани с отпадъци.
Подадената в РИОСВ–Русе информация трябва да се отнася за всяка площадка, независимо, че някои фирми управляват или стопанисват повече от един обект.
След представяне на отчетите, експертите по управление на отпадъците извършват проверка и заверка на представените фирмени документи. Данните се въвеждат и в електронния регистър на Изпълнителната агенция по околната среда и водите.
Годишната отчетна информация се попълва в специални образци, които могат да бъдат намерени в Наредба 9 (ДВ, бр. 95/04) за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.
За непредставяне на годишни отчети Законът за управление на отпадъците предвижда санкции в размер от 1000 до 3000 лева.

Продължава...

Петролните терминали на територията на РИОСВ-Русе отговарят на екологичните изисквания

Петролните терминали на контролираната от РИОСВ-Русе територия, собственост на „Ромпетрол България” АД и „Лукойл България” ЕООД са приведени в съответствие с изискванията на Наредба № 16 за съхранeние, товарене или разтоварване на бeнзини.
Ескперти на РИОСВ-Русе пломбираха наливните устройства за „горно пълнене” на автоцистерни в терминалите. След 31 декември 2009 г., наредбата изисква прилагането на т. нар. „дънно пълнене” на специализираните автомобили в петролните бази.
Бензиностанциите също попадат в обхвата на тази наредба. Справката от контролната дейност показва, че към 31 декември 2009 година 175 обекта са оборудвани с необходимите технически устройства за улавяне на бензиновите пари.
На собствениците на 4 обекта на територията на област Разград, които в момента не функционират ще бъдат връчени предупредителни протоколи за въвеждане в редовна експлоатация след монтиране на необходимите съоръжения.

Продължава...

По-строги норми за ограничаване на летливи съединения се въвеждат за производството на бои, лакове и авторепаратурни продукти

От началото на 2010 година, влезе в сила ІІ - ри етап от прилагането на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения, използвани при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 год.). Наредбата отговаря на Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент.
Така, за производителите и вносителите на тези продукти се въвеждат по–стриктни норми за максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения. За територията на РИОСВ-Русе дружествата, подлежащи на контрол по тази наредба са 40 за Русенска област, 11 за Разградска и 15 за Силистренска област. В това число влизат не само производители, но и вносители, търговци на едро и дребно, строителни и мебелни фирми, автосервизи и машиностроителни предприятия.
Продуктите, които не отговарят на нормите за летливи органични съединения, определени от етап ІІ, но са произведени преди 01 януари 2010 год., могат да се разпространяват в търговската мрежа и да се употребяват до края на тази година.
Ежегодно, до 31 март дружествата, подлежащи на контрол по тази наредба трябва да представят в съответната РИОСВ информация за количествата произведени, продадени или употребени бои, лакове и авторепаратурни продукти през предходната година. Има специално създадена информационна система, съгласно утвърдена от Министерството на околната среда и водите Програма за мониторинг.

Продължава...

Спряна е процедурата за решението по ОВОС на „МВЕЦ Янтра 1”

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде заповед за спиране на процедурата за издаване на решение за оценка на влиянието/въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение „Изграждане на МВЕЦ Янтра 1” в землищата на селата Белцов и Ценово. Възложител на предложението е „Енемона” АД.
Към настоящия момент е в ход процедура по издаване на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавския район, съгласно Закона за водите, който предстои за бъде утвърден от Министъра на околната среда и водите. Планът предвижда зониране на чувствителните зони и ще регламентира какви инвестиционни предложения са допустими за реализация в коритата на речните басейни. В този смисъл, планът ще определи рамката за реализиране на предложението „Изграждане на МВЕЦ Янтра 1” и се явява обуславящ по отношение процедурата по издаване на решение по ОВОС.
Производството за издаване на решение по ОВОС ще бъде възобновено след утвърждаването на Плана за управление на речните басейни.
Заповедта подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и води и Административния съд, в 14 дневен срок.

Продължава...

През изтеклата седмица са проверени 33 обекта на територията на РИОСВ-Русе

Press_control_IMG_6073 Експерти на РИОСВ-Русе провериха 33 обекта на контролираната територия през изтеклата седмица за прилагане на нормативната база, свързана с опазване на околната среда. Дадени са 53 предписания за спазване на екологичното законодателство.
По писмена жалба на граждани е извършена проверка в община Лозница за замърсяване на терени от уличното платно с торови маси от частна животновъдна ферма. Експертите на РИОСВ-Русе са констатирали, че жалбата е основателна и, че не са почистени замърсените площи от същото лице по дадени предписания при предходна проверка. По тази причина, на животновъда е съставен акт за установяване на административно нарушение и му е даден срок до 30 януари да почисти замърсените терени.
В село Тръбач (община Лозница) е извършена проверка на складовете за съхранение на негодни за употреба пестициди. Констатирано е, че част от покривната конструкция е нарушена, но няма опасност от замърсяване на почвите. Дадени са предписания на община Лозница да извърши ремонт на сградата.
През изтеклата седмица две птици от вида обикновен мишелов са намерени и донесени в инспекцията от граждани. Екземплярите са изпратени за лечение и възстановяване в Спасителен център – Стара Загора.

Продължава...

На 31 януари изтича срокът за отчетите на регистрираните пунктове за билки

До 31 януари, лицата, занимаващи се със събиране и изкупуване на лечебни растения трябва да подадат отчети в РИОСВ-Русе за реализираните количествата в предходната година. Това се отнася за всички собственици на билкозаготвителни пунктове, организирани складове, за лица, изкупуващи билки или извършващи дейност с тях на територията на областите Русе, Разград и Силистра.
Справката от регистъра на инспекцията показва, че в трите области действат 137 билкозаготвителни пункта. До момента в РИОСВ-Русе са постъпили едва 20 отчета.
Законът за лечебните растения предвижда имуществена санкция до 5000 лева за лица, които не са изпълнили това задължение.
Това е едно от най-често срещаните нарушения на закона, заедно със събиране и използване на лечебни растения без позволително или неправилното им събиране.
На базата на предоставените годишни отчети се проследява какви количества от какви видове лечебни растения се ползват през различните години. Чрез получените данни може да се проследят възможностите за ползване на ресурсите от даден вид лечебно растение, както и да се определи необходимостта от налагане на забрани или въвеждане на режим на ползване върху някои видове.
Справката за контролната дейност показва, че най-често на територията на РИОСВ-Русе през 2009 година са се добивали стрък и листа от коприва, маточина, плод от черен бъз, врабчови чревца, слез, глог и др.

Продължава...

Среднозимното преброяване на птиците ще се осъществи по четири маршрута на територията на РИОСВ-Русе

Pres_04_04Belocheli_guski_Emil_TodorovЕжегодното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици ще се проведе на 16 януари (събота) на контролираната от РИОСВ-Русе територия.
То ще се осъществи по четири маршрута по поречието на река Дунав:

  • Защитена зона „Рибарници Мечка” – град Русе;
  • град Русе – с. Бръшлен, включващ част от ЗМ „Калимок - Бръшлен”;
  • с. Бръшлен – ЗМ „Блатото край с. Малък Преславец”; с. Гарван – Поддържан резерват „Сребърна”.

Експертите на РИОСВ-Русе ще се включат в участъка гр. Русе – с. Бръшлен. По другите маршрути участие ще вземат представители на Българското дружество за защита на птиците, Изпълнителна агенция по околната среда и водите, Дирекция Природен парк „Русенски Лом” и Регионален исторически музей- Русе.
Обект на Среднозимното преброяване са всички видове птици, за които влажните зони са основно местообитание – източник на храна, място за почивка и/или отглеждане на потомство. Към тях се включват изцяло разредите гмуркачоподобни, гмурецоподобни, пеликаноподобни, бурeвестникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата жеравови и дърдавцови. Среднозимното преброяване се провежда в ранните часове около 6.30- 7.00 ч и приключва ранния следобед, тъй като птиците излитат от местата за пренощуване и почивка и се отправят към тези за хранене.
В предишни години, през януари обикновено по поречието на река Дунав се образуват пясъчни коси, където са наблюдавани струпвания на ята големи белочели гъски. Тази година необичайно високите води на реката принудиха птиците да намират подслон и храна във влажните зони по поречието. Такъв е случая с белочелите гъски в езерото Сухая (Р Румъния), намиращо се срещу град Свищов, наблюдавани миналата седмица. Резултатите от преброяването ще се обобщят и ще се предоставят до дни на Изпълнителната агенция по околната среда и водите, тъй като то е включено в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Продължава...

Галерия