За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Къдроглавите пеликани се завръщат в Поддържан резерват „Сребърна”

15 двойки къдроглави пеликани са се настанили на наколните платформи през почивните дни, установи охраната на резервата. Броят им постепенно се увеличава. Продължителното застудяване и замръзналото езеро принудиха птиците да търсят прехрана по поречието на река Дунав. Езерото Сребърна все още е замръзнало и вероятно те ще продължат да използват незамръзналите водоеми като  хранителни бази.

Водното ниво в резервата е 210 см. Южният шлюз е затворен. При захранващия канал водите се отдръпват. Тази сутрин са отчетени едва 20 см.

Продължава...

РИОСВ-Русе призовава гражданите да не унищожават ранноцъфтящите цветя

106_0630Експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки тази сутрин в централните части на гр. Русе по улици, пазари и цветарски павилиони за продажба на диворастящи горски цветя. Не са констатирани нарушения, но не са изключени предвид предстоящите пролетни празници.

Законът за биологичното разнообразие забранява бране, изкореняване, притежание, търговия и предлагане за продажба на взети от природата екземпляри. Тези забрани важат за кокичето (елвезиево и снежно), цикламата, синчеца, минзухара и др. Част от растенията попадат  и под защита на Вашингтонската конвенция /CITES/. За нарушения свързани с тези видове се налагат глоби, като за физически лица са от  100 до 5000 лева, а за юридическите имуществените  санкции са от 500 до 10 000 лева.

Лицата, които възнамеряват да извършват продажба на диворастящи цветя следва да притежават документ, удостоверяващ култивирания им произход. Този документ се издава ежегодно от съответната община.

Територията, контролирана от РИОСВ-Русе е богата на естествени находища от защитените видове. В някои местности  са масово разпространени, но въпреки това са уязвими и се нуждаят от опазване.

Продължава...

Постъпило е предложение за обявяване на вековно дърво в с. Голяма вода

В РИОСВ-Русе постъпи предложение от кмета на с. Голяма вода, община Самуил (област Разград) за обявяване на вековно дърво. По предварителна информация предполагаемата му възраст е около 160 години и е вид върба. Подобно предложение от страна на местните власти не е постъпвало в инспекцията от близо 15 години.

Процедурата за обявяване на вековни и забележителни дървета във или извън населените места  е разписана в Закона за биологичното разнообразие.

Тя стартира с внасяне на предложение от собственика, в чиито имот се намира дървото. Съответната РИОСВ и лицето подписват протокол, в който се посочват местонахождението и характеристиките на дървото – вид, възраст, височина и др. особености, състоянието му, и необходимите поддържащи мерки, както и задълженията на собственика за опазване на обекта.

Протоколът и скица на имота се изпращат в Министерството на околната среда и водите. Министърът на околната среда издава заповед, която се обнародва в държавен вестник.

През пролетта, по време на вегетационния период, експерти на РИОСВ-Русе ще извършат съвместна проверка с лесоинженер, за да се определи видът и възрастта на дървото.  При основание за обявяване на дървото за вековно  ще се състави изискващият се протокол.

РИОСВ-Русе поздравява кмета на с. Голяма вода за проявената инициативност за защита на дървото и желанието да създаде атракция за природолюбителите.

Продължава...

Свежи води от река Дунав ще захранят езерото Сребърна

Свежи води от река Дунав ще захранят езерото Сребърна. Днес e отворен  южният шлюз. От няколко дни се отчитат около 300 см вода в захранващия канал на Поддържан резерват „Сребърна”.  Тази сутрин охраната е отчела ниво от 320 см. Вода има и в междудиговото пространство. Нивото на водата в езерото е 170 см. Съоръжението ще бъде отворено до момента на изравняване на нивата с тези на канала, след което ще бъде затворено. Няма непосредствена опасност за орнитофауната и населението на с. Сребърна.  Езерото все още е покрито с ледена пелена. Обстановката в резервата е спокойна.

Продължава...

РИОСВ-Русе извършва масирани проверки на всички обекти от територията на КТМ

От 28 февруари 2012 година два екипа експерти на РИОСВ-Русе извършват масирани проверки на всички обекти от територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене-Русе. Поводът е постъпила жалба от жители на град Мартен за неприятни миризми и замърсяване на водите на река Дунав от обектите, разположени на теорията на КТМ.

При проверките се изготвят Констативни протоколи, проверяват се пречиствателните съоръжения по въздух и води и при възможност се изясняват В и К комуникациите. На собствениците на инсталациите се връчват Предупредителни протоколи с предписания да не се допуска изпускане на вредни и опасни вещества в атмосферния въздух и в отпадъчните води. При евентуални нарушения в технологичния режим или авария, операторите имат задължение своевременно да уведомят РИОСВ и Общината.

Контролните проверки са предшествани от няколкократна обходи на терена на комбината, оглед на колекторите, при които не е констатирано замърсяване на компонентите на околната среда.

РИОСВ-Русе инициира и със съдействието на Областна администрация – Русе проведе среща на 17 февруари в кметство Мартен с участието на жалбоподателите и представители на заинтересованите институции – Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” (БДУВДР), Регионална здравна инспекция и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Проведена е среща със синдика на „КТМ” АД – в ликвидация, за да се изиска подробна информация за фирмите, закупили имоти на площадката в т. число договори и картов материал. От Община Русе е потърсена информация за платените такси, съгласувани проекти за реконструкция и издадени разрешителни за строеж.

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова изиска от Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” да започнат действия по прилагане на Наредба 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване за всички обекти, функциониращи на площадката.

Работата по случая продължава.

Продължава...

Директорът на РИОСВ-Русе издаде писмено предупреждение към любителите на риболова в с. Сребърна

IMG-3027Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде  писмено предупреждение до гражданите, които извършват спортен риболов на територията на Поддържан резерват „Сребърна”. В момента предвид цялостното замръзване на езерото съществува голяма опасност от нещастни инциденти.

В правомощията на назначената охрана в Поддържан резерват „Сребърна” не е вменено съблюдаването на безопасен улов на риба, и поради това е необходимо всички граждани да проявят дисциплинираност и да не предприемат действия, които застрашават здравето и живота им.

Предупредителният протокол ще бъде изпратен до местните власти  в с. Сребъра и с. Ветрен.

Продължава...

49 покани за съставяне на актовете са изпратени към собствениците на билкозаготвителни пунктове

Експертите на РИОСВ-Русе изпратиха 49 покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения (АУАН) на билкозаготвителите, които не са представили в срок до 20 януари 2012 година справки за изкупените и реализирани количества билки през изтеклата година.

На територията на РИОСВ-Русе функционират 136 пункта, от които в Област Русе-32, в Област Разград-64 и за Област Силистра-37.

87 билкозаготвители за подали годишни справки съгласно изискванията на Закона за лечебните растения. Съгласно промените в закона от 2011 .г., РИОСВ-Русе не е длъжна да ги информира за това им задължение, а направо да съставя АУАН. Предвидените санкции за неподадена справка  са глоби от 100 до 1000 лева за физическите лица, и санкции от 300 до 3000 за юридическите.

Събраната информация е ценна, поради възможността да се проследява какви количества от какви видове лечебни растения се ползват през различните години, да се разкрият възможностите за добиване на ресурсите от даден вид лечебно растение, както и да се определи необходимостта от налагане на забрани или въвеждане на режим на ползване върху някои видове с цел опазване на находището им.

Справките показват, че на територията на РИОСВ-Русе най-често добиваните лечебни растения са: коприва (стрък и корен), липов цвят, глог (цвят и листа), стрък маточина, жълт кантарион и др. Успешен сезон е отчел собственика на плантацията за мурсалски чай в с. Осен (община Главиница).

 

 

Продължава...

Ранен мишелов е изпратен тази сутрин в Спасителен център

Copy_of_IMG_6135Експертите на РИОСВ-Русе изпратиха тази сутрин ранен екземпляр от защитения вид обикновен мишелов (Buteo buteo) в Спасителния център в гр. Стара Загора. Сигналът е подаден в следобедните часове на 16 февруари от жител на гр. Мартен. Съгласно разпоредбите на Закона за биологично разнообразие по преценка на експертите (или ветеринарните лекари), екземпляри в безпомощно състояние се освобождават или оставят в природата. Ако състоянието им позволява, се изпращат за лечение и възстановяване в Спасителен център.

Наблюдава се тенденция за лек спад  на броя на подадените в РИОСВ-Русе сигнали  през 2011 г., в сравнение с 2010 г. и случаите на установени животински видове в безпомощно състояние - през 2010 г. те са 31, а през 2011 г. – 23. Относително постоянен остава броят на изпратените в ЦРРРВ – Стара Загора птици: за 2010 г. – 17 бр., а за 2011 г. - 24 изпратени птици.

Продължава...

Млади еколози се запознаха с резултатите от Среднозимното проброяване на птиците

Copy_of_IMG_9799На 13 февруари, ученици от клуб „Млад еколог” при СОУ „Христо Ботев” гостуваха в РИОСВ-Русе, за да се запознаят с резултатите от Среднозимното преброяване на водолюбивите птици през 2012 година.

Интересни факти за международното наблюдение, методиката и спецификата на местообитанията на водолюбивите птици бяха представени от Момчил Петров – мл. експерт в направление „Биологично разнообразие и защитени територии”. Той е един от участниците в екипите на инспекцията за тазгодишното Среднозимното преброяване.

Клуб „Млад еколог” с ръководител г-жа Албена Господинова е създаден по проект „Успех - да направим училището привлекателна територия”. В програмата за дейности на клуба младите еколози са предвидили и други съвместни инициативи с РИОСВ-Русе, които ще бъдат реализирани до края на годината.

Продължава...

Галерия