За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Няма данни за масово измиране на птици на територията на РИОСВ-Русе

Няма данни за масово измиране на птици вследствие на продължителното застудяване. Сутринта при обход на крайдунавската алея на град Русе, експертите на РИОСВ-Русе са установили 1 мъртъв екземпляр от вида зеленоглава патица.  Наблюдавани са други патици, които са били в нормално състояние.

Постоянно обитаващите птици като врабчета, чайки, синигери, гълъби и други синантропни видове са приспособени към зимните условия, всеядни са и в населените места намират прехрана.

Зелеленоглавите патици и други водолюбиви птици (корморани, гмурци, водни кокошки, гъски, лебеди и др.) са характерни обитатели на дунавското поречие. В последните няколко дни ниските температури са довели до замръзване на по-голямата част от водоемите и птиците се концентрират около незамръзналите участъци на река Дунав, затова са честа гледка и в близост до населените места.

Заледенета снежна покривка затруднява намирането на храна, което в комбинация с изтощителния студ би могло да доведе до отслабване и измиране на отделни птици.

Продължава...

Ученици от русенски училища ще посетят РИОСВ-Русе за деня на влажните зони

WWD_logoНа 2 февруари 2012 г. (четвъртък), РИОСВ-Русе отваря вратите си за ученици от русенските училища за отбелязване на Международния ден на влажните зони. Темата на Международната кампания тази година е „Влажни зони и туризъм” - „Туризъм във влажните зони: Едно великолепно изживяване”.

РИОСВ-Русе отправи покана до училищата в Област Русе чрез Регионалния инспекторат по образование. В Информационния център, заявилите желание да посетят инспекцията ще имат възможността да се запознаят с влажните зони на територията на РИОСВ-Русе, с възможностите за познавателен и културен туризъм и с потенциала за развитието му. Част от гостите са заявили желание да  гледат  филма на Здравко Драгнев и Владимир Антонов за езерото Сребъна.

В рамките на деня от 15.00 часа ще се проведе приложно занятие „Арт-работилница”. То ще се състои по инициатива на регионалния координатор на Българското дружество за защита на птиците в Русе Христиана Стомонякова и художника Пламен Йорданов. Занятието е свързано с изработване на линогравюри (цветна графика) на защитени видове птици, растения и животни, обитаващи влажните зони.

Ежегодно на 2 февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони. Тази година темата на международната кампания е фокусирана върху туристическия им потенциал.

Това са едни най-интересните екосистеми на земята - с неоценимо биологично разнообразие и с богатите си ресурси, които се добиват от тях - риба, тръстика, дървесина, лечебни растения, използват се за  пчелна паша и туризъм.  Някой учени дори ги наричат „люлката на живота”.

През последните столетия над 90% от естествените влажни зони в България (блата, езера и пр.) са били унищожени, но днес държавната политика е насочена към опазването и възстановяването им.

България е страна по Рамсарската конвенция и е представена с 11 влажни зони: „Атанасовско езеро”, „Комплекс Беленски острови”, „Дуранкулашко езеро”, „Остров Ибиша”, „Шабленско езеро”, „Местността Пода”, „Поморийско езеро”, „Комплекс Ропотамо”, „Езеро Сребърна”, „Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.

На територията на РИОСВ-Русе има много и различен тип влажни зони - Поречието на р. Янтра, река Дунав и дунавските острови, Рибарници Мечка, остров Батин, Дойчов остров, Островен комплекс „Алеко-Телика”, Защитена местност „Калимок-Бръшлен”, Защитена местност „Остров Пожарево”, Защитена местност „Гарвански блата”, Защитена местност „Блатото край село Малък Преславец” и  Поддържан резерват „Сребърна”.

Много може да се говори за биологичното и орнитологичното разнообразие на всяка от тези зони, но тъй като темата е туризъм във влажните зони може да се каже, че на този етап се практикуват каякинг, лагеруване, наблюдение на диви животни и фотолов (фотосафари), спортен риболов, културен  и селски туризъм.

Туристическият потенциал влажните зини е голям и не се изчерпва с тези форми. Всички дейности в посока развитието на туризма трябва да се планират много внимателно, необходимо е да се търси баланс между съхраняване на биологичното разнообразие, разумното ползване на ресурсите на влажните зони и социално-икономическото развитие на населените места, в чиито територии попадат.

Продължава...

Водата в езерото Сребърна замръзна

Езерото Сребърна е покрито с 10 см ледена пелена вследствие на ниските температури. 15 см е снежната покривка в буферната част на резервата. Обстановката е спокойна, но експертите предупреждават гражданите да не извършват спортен риболов, поради опасност от нежелани инциденти. Ежедневно се извършват обходи. Не са установени къдроглави пеликани в обичайните гнездилища. Наблюдаваните екземпляри по време на Среднозимното преброяване вероятно търсят храна по поречието на река Дунав. Охраната на поддържан резерват „Сребърна” е установила следи от диво прасе в западната част на резервата, но то е било отблъснато от оградата тип „електро-пастир”. Съоръжението е монтирано в края на миналата година като превантивна мярка за опазване на гнездовата колония на къдроглавия пеликан от набези на дребни и едри хищници.
Продължава...

До средата на февруари се представят справките за използваните ОРВ и ФПГ

Лицата или фирмите от контролираната територия, които обслужват хладилни и климатични системи и операторите на такива инсталации са длъжни до 15 февруари 2012 г. да представят в РИОСВ-Русе информация за количествата на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и/или флуорирани парникови газове (ФПГ), използвани в предходната година.

Това изискване на специализираните наредби се отнася за системи със съдържание на ОРВ и ФПГ над 3 кг и касае операторите на предприятията от хранително-вкусовата промишленост, търговските обекти, хотелите и др.

За територията на РИОСВ-Русе се контролират около 150 такива обекта и 40 сервизни фирми за обслужване на системите.

Лицата, които не представят справки в установения срок подлежат на административно-наказателна отговорност по Закона за чистотата на атмосферния въздух, който предвижда глоби от 500 до 2000 лева за физическите лица и санкции от 1000 до 3000 лева за юридическите.

  • Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (Обн. ДВ, бр. 2/7януари 2011 г.)
  • Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои фуорирани парникови газове. (ДВ, бр. 3/2009 г.)

Много озоноразрушаващи вещества (ОРВ) са парникови газове, но не са контролирани съгласно Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и нейния Протокол от Киото. Законодателството цели в рамките на Европейския съюз, а и в глобален мащаб да се преустанови  поетапно производството и употребата на ОРВ като се премине към използване на ФПГ.  

Продължава...

Поен лебед и морски орел са наблюдавани по време на Среднозимното преброяване тази година

Census_2012_00530 екземпляра от вида поен лебед (Cygnus cygnus) и 9 морски орли (Haliaeetus albicilla) са наблюдавали екипите  по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, провело се в  периода 13-15 януари 2012 година.  Експертите на РИОСВ-Русе се включиха в ежегодния мониторинг по маршрутите: Защитена зона „Рибарници мечка” – град Русе до км 523 и град Мартен-село Антимово.

Пойните лебеди гнездят на Скандинавския полуостров и Северна Русия и много рядко се наблюдават в България.  Положително е, че сред морските орли е имало млади екземпляри, което говори за успешен гнездови сезон.

88 къдроглави пеликани, установени в точките за наблюдение по двата маршрута са предпочели да не извършват традиционния прелет до топлите страни, а да презимуват в близост до местата за размножаване, затова бяха обичайна гледка по река Дунав през есенно-зимния период. Това вероятно се дължи на меката зима.

Преброени са около 20 960 екземпляра от традиционно зимуващия вид голяма белочела гъска (Anser albifrons), 3876 зеленоглави патици (Anas platyrhynchos), 210 бр. от вида голям корморан (Phalacrocorax carbo). По време на наблюдението са наблюдавани малки корморани, гларуси, сиви чапли, речни чайки, гълъб-гривяк и др. видове птици.

Данните от преброяването са представителни, а методиката  е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Установяването на числеността, динамиката на популацията на зимуващите в България водолюбиви птици, както и влажните зони, които обитават  са от голямо значение за определяне на мерките за тяхното опазване.

 

Продължава...

БДЗП представи в РИОСВ-Русе първия голям българо-гръцки проект за опазването на египетския лешояд

IMG_8868_smallНа 24 януари 2012 г., в официална среща между експерти от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) Русе бе представен стартиралият наскоро международен проект „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България и Гърция”. Четиричленният екип презентира в информационния център на еко инспекцията ключовите дейности, които предстоят следващите пет години. Всички те целят ограничаване на заплахите за едно от най-редките животни в България – световно застрашеният египетски лешояд. Срещата маркира желанието за активно сътрудничество между държавната институция и природозащитниците.

Краткото име на проекта е „Помощ за египетския лешояд” и е резултат от ко-финансирането на програма LIFE+ на Европейската комисия и  Фондация „А. Г. Левентис”.  Той обхваща 27 целеви Натура 2000 зони (12 в България и 15 в Гърция) и обединява усилията на 4 партньора от 3 страни за спасяването на последните египетски лешояди на Балканския полуостров. Допълнително са планирани дейности в страни от миграционния път на вида от Африка и Азия.

Египетският лешояд е един от четирите вида лешояди в Европа. Емблематичният за БДЗП вид вече не се среща в половината европейски страни, в които по-рано е гнездил. Причина за това са променящите се условия в съвременния свят, модифициран от хората, противно на законите на природата. Днес на Балканите оцеляват по-малко от 90 двойки, останали в България (32-35), Гърция (25-35), Македония (20-25), Албания (10-15) и Европейска Турция (2-5).

През 2007 година, египетският лешояд e включен в списъка на световно застрашените видове. Основните причини за това са отравяне, токови удари при кацане на необезопасени електрически стълбове и директно преследване от хората. Тези заплахи тегнат над вида както в Европа, така и по миграционния му път и в местата  за зимуване в Африка.
Продължава...

Липса на разрешително за заустване на отпадъчни води е установена в избата в с. Нисово

Липса на разрешителен документ за заустване на отпадъчни води в река Русенски Лом на обект за производство на вино, в с. Нисово (община Иваново), стопанисван от „Винарски съюз” АД установиха  експертите на РИОСВ-Русе.

Проверката е извършена на 19 януари 2012 година, по подадени няколкократни сигнали на граждани чрез услугата АКТИВЕН БГ, за замърсяване на общински терени с джибри и на реката с отпадъчни води от дейността на винарска изба.

В момента на проверката е установено, че на площадката на дружеството не се извършват процесите ферментация и измиване на съдовете, а само бутилиране на готовата продукция. Не е констатирано заустване на видимо замърсени отпадъчни води, но точката на заустване не е  обозначена с трайна маркировка. Не са  представени и протоколи за извършен физико- химичен анализ на отпадъчните води, заустващи се в реката.

Извършен е оглед на терените, посочени в снимковия материал, постъпил в РИОСВ – Русе,  от който е видно  наличие на производствен (технологичен) отпадък (джибри). Не бе констатирано замърсяване на общински имоти с гореописания отпадък. Същите са извозени, за временно съхранение на терен, собственост на фирмата.

На законовия представител на дружеството са дадени предписания да стартира процедура за получаване на разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект.

За констатираното нарушение на Закона за водите срещу юридическото лице ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Продължава...

Няма отклонения в отпадъчните води на „Оргахим” АД при последващите пробонабирания

РИОСВ-Русе преустанови вземането на водни проби от площаковата канализация на „Оргахим” АД след възникналия инцидент в предприятието. Отминала е непосредствената заплаха за нанасяне на екологични щети върху водните екосистеми.

Резултатите от анализа на взетите водни проби отпадъчни води на 13.01.2012 г. не показват отклонения от записаните параметри в Комплексното разрешително на „Оргахим” АД, както и от нормите, заложени в договора за заустване в градската канализационна мрежа.

Не са установени отклонения в пробонаборната точка на устието на река Русенски Лом при вливането й в река Дунав. Водите на реките отговарят на нормите за категориите на водоприемниците.

Продължава...

Няма нарушения на Закона за биологичното разнообразие по случая със змиорките

Anguilla_anguilla_2012_002Експертите на РИОСВ-Русе не са констатирали нарушения на Регламента (ЕО) № 338/97 г. на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях. Проверката е извършена по подаден сигнал от служител на отдел „Митническо разузнаване” към „Митница – Русе”  на 13.01.2012 г. за задържана пратка със зарибителен материал.

Видът европейска змиорка  (Anquilla аnquilla) не е защитен за страната ни съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), но е включен в приложение „В” на Европейския регламент към Вашингтонската конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).

Независимо от статута на защита, европейската змиорка може да се търгува или транспортира в рамките на Европейската общност и извън нея при наличие на съответните сертификати  за произход и разрешителни документи.

Задържаната пратка е придружавана от документ, удостоверяващ произхода й, който отговаря на изискванията на ЗБР.

В подобни случаи компетентни органи при внос, износ и транзитно преминаване имат органите на Агенция „Митници” (АМ) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и се прилагат разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Експертите на РИОСВ-Русе са информирали органите и фирмата-износител, че при становище за отнемане в полза на държавата, което е в компетенциите на БАБХ, последващото разпореждане е на Министъра на околната среда и водите.

Европейската змиорка (Anguilla anguilla), е хищна риба от семейство Речни змиорки на разред Змиоркооподобни. Тялото е тънко и удължено. Живее в сладки водоеми, които са свързани с Атлантическия океан (Северна Америка, Европа и Африка), Средиземно море и Черно море. В миналото е била широко разпространена в българските реки - Марица, Места, Струма, Тунджа и в река Дунав, но през последните 40 години не са установявани екземпляри от вида у нас.

Продължава...

Галерия