За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

БДЗП представи в РИОСВ-Русе първия голям българо-гръцки проект за опазването на египетския лешояд

IMG_8868_smallНа 24 януари 2012 г., в официална среща между експерти от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) Русе бе представен стартиралият наскоро международен проект „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България и Гърция”. Четиричленният екип презентира в информационния център на еко инспекцията ключовите дейности, които предстоят следващите пет години. Всички те целят ограничаване на заплахите за едно от най-редките животни в България – световно застрашеният египетски лешояд. Срещата маркира желанието за активно сътрудничество между държавната институция и природозащитниците.

Краткото име на проекта е „Помощ за египетския лешояд” и е резултат от ко-финансирането на програма LIFE+ на Европейската комисия и  Фондация „А. Г. Левентис”.  Той обхваща 27 целеви Натура 2000 зони (12 в България и 15 в Гърция) и обединява усилията на 4 партньора от 3 страни за спасяването на последните египетски лешояди на Балканския полуостров. Допълнително са планирани дейности в страни от миграционния път на вида от Африка и Азия.

Египетският лешояд е един от четирите вида лешояди в Европа. Емблематичният за БДЗП вид вече не се среща в половината европейски страни, в които по-рано е гнездил. Причина за това са променящите се условия в съвременния свят, модифициран от хората, противно на законите на природата. Днес на Балканите оцеляват по-малко от 90 двойки, останали в България (32-35), Гърция (25-35), Македония (20-25), Албания (10-15) и Европейска Турция (2-5).

През 2007 година, египетският лешояд e включен в списъка на световно застрашените видове. Основните причини за това са отравяне, токови удари при кацане на необезопасени електрически стълбове и директно преследване от хората. Тези заплахи тегнат над вида както в Европа, така и по миграционния му път и в местата  за зимуване в Африка.
Продължава...

Липса на разрешително за заустване на отпадъчни води е установена в избата в с. Нисово

Липса на разрешителен документ за заустване на отпадъчни води в река Русенски Лом на обект за производство на вино, в с. Нисово (община Иваново), стопанисван от „Винарски съюз” АД установиха  експертите на РИОСВ-Русе.

Проверката е извършена на 19 януари 2012 година, по подадени няколкократни сигнали на граждани чрез услугата АКТИВЕН БГ, за замърсяване на общински терени с джибри и на реката с отпадъчни води от дейността на винарска изба.

В момента на проверката е установено, че на площадката на дружеството не се извършват процесите ферментация и измиване на съдовете, а само бутилиране на готовата продукция. Не е констатирано заустване на видимо замърсени отпадъчни води, но точката на заустване не е  обозначена с трайна маркировка. Не са  представени и протоколи за извършен физико- химичен анализ на отпадъчните води, заустващи се в реката.

Извършен е оглед на терените, посочени в снимковия материал, постъпил в РИОСВ – Русе,  от който е видно  наличие на производствен (технологичен) отпадък (джибри). Не бе констатирано замърсяване на общински имоти с гореописания отпадък. Същите са извозени, за временно съхранение на терен, собственост на фирмата.

На законовия представител на дружеството са дадени предписания да стартира процедура за получаване на разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект.

За констатираното нарушение на Закона за водите срещу юридическото лице ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Продължава...

Няма отклонения в отпадъчните води на „Оргахим” АД при последващите пробонабирания

РИОСВ-Русе преустанови вземането на водни проби от площаковата канализация на „Оргахим” АД след възникналия инцидент в предприятието. Отминала е непосредствената заплаха за нанасяне на екологични щети върху водните екосистеми.

Резултатите от анализа на взетите водни проби отпадъчни води на 13.01.2012 г. не показват отклонения от записаните параметри в Комплексното разрешително на „Оргахим” АД, както и от нормите, заложени в договора за заустване в градската канализационна мрежа.

Не са установени отклонения в пробонаборната точка на устието на река Русенски Лом при вливането й в река Дунав. Водите на реките отговарят на нормите за категориите на водоприемниците.

Продължава...

Няма нарушения на Закона за биологичното разнообразие по случая със змиорките

Anguilla_anguilla_2012_002Експертите на РИОСВ-Русе не са констатирали нарушения на Регламента (ЕО) № 338/97 г. на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях. Проверката е извършена по подаден сигнал от служител на отдел „Митническо разузнаване” към „Митница – Русе”  на 13.01.2012 г. за задържана пратка със зарибителен материал.

Видът европейска змиорка  (Anquilla аnquilla) не е защитен за страната ни съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), но е включен в приложение „В” на Европейския регламент към Вашингтонската конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).

Независимо от статута на защита, европейската змиорка може да се търгува или транспортира в рамките на Европейската общност и извън нея при наличие на съответните сертификати  за произход и разрешителни документи.

Задържаната пратка е придружавана от документ, удостоверяващ произхода й, който отговаря на изискванията на ЗБР.

В подобни случаи компетентни органи при внос, износ и транзитно преминаване имат органите на Агенция „Митници” (АМ) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и се прилагат разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Експертите на РИОСВ-Русе са информирали органите и фирмата-износител, че при становище за отнемане в полза на държавата, което е в компетенциите на БАБХ, последващото разпореждане е на Министъра на околната среда и водите.

Европейската змиорка (Anguilla anguilla), е хищна риба от семейство Речни змиорки на разред Змиоркооподобни. Тялото е тънко и удължено. Живее в сладки водоеми, които са свързани с Атлантическия океан (Северна Америка, Европа и Африка), Средиземно море и Черно море. В миналото е била широко разпространена в българските реки - Марица, Места, Струма, Тунджа и в река Дунав, но през последните 40 години не са установявани екземпляри от вида у нас.

Продължава...

Резултатите от водните проби показват локално замърсяване вследствие на инцидента в „Оргахим” АД

Резултатите от анализа на водните проби показват локално замърсяване в отпадъчните води от площадковата канализация „Оргахим” АД и колектор „3-ти март”. Степента на замърсяване е в границите на очакваното, вследствие на възникналия инцидент на площадката. Водите на река Русенски Лом не показват отклонения от показателите за водоприемник ІІ – ра категория. Това означава, че замърсяването с органични и летливи съединения има локален характер и не създава предпоставка за замърсяване на водите на река Русенски Лом и река Дунав.

Експертите на РИОСВ-Русе продължават мониторинга на отпадъчните води до окончателното ликвидиране на замърсяването.

 

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе се включват в екипите за Среднозимното преброяване на водолюбивите птици

В периода 13-15 януари 2012 г., експертите на РИОСВ-Русе ще се включат в екипите на Изпълнителната агенция по околната среда и водите (ИАОС), Българското дружество за защита на птиците, СНЦ „Зелени Балкани” за Среднозимното преброяване на водолюбивите птици. Наблюдението се организира за 36-ти път от Wetland International и се провежда в цяла Западна Палеарктика (Европа, Близкия Изток, и Северна Африка). Преброяването е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

За територията на РИОСВ-Русе са определени участъците по река Дунав „гр. Свищов - гр. Русе” от село Кривина до с. Пиргово; „гр. Русе - гр. Тутракан”; „гр. Тутракан - гр. Силистра” и „Комплекс Сребърна”. Във всеки от тези маршрути са определени точки за наблюдение, но  приоритетни зони  ще са Защитените местности „Калимок-Бръшлен”, „Остров Пожарево”, „Гарвански блата”, „Малък Преславец” и поддържан резерват  „Сребърна”.

Обект на Среднозимното преброяване са всички видове птици, за които влажните зони са основно местообитание – източник на храна, място за почивка и/или отглеждане на потомство. Към тях се включват изцяло разредите гъскоподобни, гмуркачоподобни, гмурецоподобни, пеликаноподобни, бурeвестникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата жеравови и дърдавцови.

Резултатите ще се обощят до седмица и ще се изпратят до ИАОС.

Продължава...

Десетки прилепи от поваленото дърво в с. Гарван са успешно „евакуирани” в Деветашката пещера днес

IMGP7950129 прилепа от защитения вид ръждив вечерник (Nyctalus noctula) са транспортирани днес  в Деветашката пещера от съвместен екип на РИОСВ-Русе и РИОСВ-Плевен. Освобождаването на бозайниците е приключило успешно, „новодомците” са се настанили в удобна ниша в пещерата.

Животните са образували колонията в хлалупите на стара, изсъхнала топола, намираща се в регулацията на с. Гарван, община Ситово. Колонията на ръждивия вечерник е установена през 2011 година при проверка по сигнал за следи от сеч и нарушаване целостта на дървото. Сигналът не е бил основателен, но експертите на РИОСВ-Русе са дали предписания на община Ситово да не премахва дървото, заради защитените му обитатели.

Вследствие на буря на 7 януари 2012 година, прогниване на кореновата система и ствола, цялата надземна част на дървото е повалена върху уличното платно. Падайки, дървото е нанесло щети върху електропреносната мрежа. Сформираната комисия от община Ситово е взела решение да нереже дървото, след извършена проверка на място,  и  съгласуване с РИОСВ-Русе  относно безопасността на обитатателите му. В момента на проверката не са били забелязани екземпляри от вида около дървото, както и звуци от тях.

При започване на работата по почистване на пътя, представителите на общината са забелязали колонията. В късния следобяд на 11 януари, прилепите са транспортирани от кмета на община Ситово  до Регионален исторически музей – Русе.

Екипът на РИОСВ-Русе потърси мнението на специалисти, които категорично препоръчаха Деветашката пещера, като най-подходящото място за освобождаването им. Там е установена най-голямата  зимуваща колония от същия  вид.

Продължава...

Не са отчетени превишения на вредни вещества при потушаването на пожара в „Оргахим” АД

Данните от мобилната станция на Регионалната лаборатория – Русе не показват превишения по измерваните показатели - метанови и неметанови въглеводороди, въглероден оксид, въглероден диоксид, сероводород, азотни оксиди и озон при потушаване на пожара в цеха за производство на смоли на „Оргахим” АД снощи. Станцията е започнала измервания на атмосферния въздух 1 час след получаване на сигнала в подветрената зона на пожара.

Облакът от отделящите се газове от пожара не е достигнал до жилищните части на града поради подходящите атмосферни условия – ниска скорост на вятъра, почти безветрие и югоизточната му посока.

Превишени моментни стойности на неметанови въглеводороди и озон спрямо нормалния фон за сезона са регистрирани между 0.00 и 3.00 часа, но няма опасност за здравето на хората и околната среда.

Мобилната станция продължава мониторинга на атмосферния въздух в района на инцидента и в отчетените стойности няма превишения.

Екип на РИОСВ-Русе тази сутрин е взел водни проби от площадковата канализация на „Оргахим” АД, от колектор „3-ти март” и от устието на река Русенски Лом при река Дунав.

 

Продължава...

Промяна в ЗУО удължава с месец привеждането на площадките за цветни метали в съответствие със закона

Последното изменение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 99, 2011 г.) удължава с месец срока за привеждане в съответствие на площадките за търговия с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), пунктовете за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕЕО) и за негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). Така крайният срок е 14 февруари 2012 година.

Собствениците на лицензирани площадки за ОЧЦМ трябва да представят пред Министерството на икономиката, енергетиката и туризма документ от съответната община,  който удостоверява, че площадката е раположена на: територия, определена за производствени и складови дейности с Общ устройствен план по Закона за устройство на територията (ЗУТ); територия, определена за производствени и складови дейности с План за регулация и режим на застрояване (вид подробен устройствен план (ПУП); територия в производствено-складови зони, определена от Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство, респективно определени с териториалноустройствени и общи градоустройствени  планове; пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение; и обекти на железопътната инфраструктура със стопанско значение.

На територията на РИОСВ-Русе към настоящия момент такова задължение имат 64 фирми, с лиценцирани 238 площадки, от които: в област Русе – 37 фирми със 141 площадки; област Разград -13 фирми с регистрирани 53 площадки и област Силистра - 14 фирми и 44 площадки за търговия с ОЧЦМ.

Същият документ (удостоверение) трябва да представят  в РИОСВ-Русе собствениците на пунктове за разкомплектоване на ИУМПС,  ИУЕЕЕО и НУБА до 14 февруари 2012.

След изтичане на  законоустановения срок, РИОСВ-Русе ще извърши проверки за изпълнение  разпоредбите на ЗУО. Пунктовете и площадките, които не се приведени в съответствие и не отговарят на изискванията ще преустановят дейността си.

Актуализирани Инструкции по прилагане изискванията на § 18 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците могат да бъдат намерени на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://riosv-ruse.org/faktori-na-okolnata-sreda/41-otpadatzi.html.

 

Продължава...

Галерия