За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Ученици от средните училища могат да се включат в Националния конкурс за природозащита

 За шести път е обявен Национален литературен конкурс за природозащита Мими Праматарова. Тази година темата на конкурса е „Необикновените обикновени птици”. До участие в конкурса се допускат ученици от средните училища в страната, родени през периода 1 януари 1993 – 31 декември 1994 г.

Наградите са: са:
Първа награда (една) – Кристална статуетка и еднократна стипендия от 1000 лева;
Втора награда (една) – Грамота и еднократна стипендия от 500 лева;
Трета награда (една) – Грамота и еднократна стипендия от 300 лева.

Най-късната дата за изпращане на съчиненията е 6 май 2011 г.

Условията за участие в конкурса могат да бъдат изтеглени тук.

За допълнителна информация, можете да пишете на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Продължава...

ПУДООС удължи срока за разглеждане на проектите „За чиста околна среда”

Управителният Съвет на ПУДООС взе решение да завиши сумата за финансиране на кампанията от 750 000 на 1 250 000 лева. Удължен е срокът за оценка и класиране на проектите от 16 март на 10 април 2011 г., а за изпълнение на дейностите по получилите финансиране проекти - от 30 август на 31 октомври 2011 г.

В Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ при Министерството на околната среда и водите са постъпили рекорден брой от над 2400 проекта на общини, кметства, НПО, училища и детски градини за финансиране на дейности в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”.
Продължава...

Наближава крайният срок за подаване на годишни отчети за третираните отпадъци

Press_control_IMG_6073До 31 март 2011 г., 22 общински администрации и около 700 юридически лица, извършващи дейност на територията на областите Русе, Разград и Силистра трябва да представят годишните си отчети за отпадъци в РИОСВ-Русе.

Законът за управление на отпадъците вменява това задължение на всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Годишните отчети се изготвят за предходната година на базата на информацията, която е включена в отчетните книги за отпадъците. Те се попълват периодично от всички физически и юридически лица, изпълняващи горепосочените дейности, свързани с отпадъци.

Подадената в РИОСВ–Русе информация трябва да се отнася за всяка площадка, независимо, че някои фирми управляват или стопанисват повече от един обект.

След представяне на отчетите, експертите по управление на отпадъците извършват проверка и заверка на представените фирмени документи. Данните се изпращат в Изпълнителната агенция по околната среда и водите.

Годишната отчетна информация се попълва в специални образци, които могат да бъдат намерени в Наредба 9 (ДВ, бр. 95/04) за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.

За непредставяне на годишни отчети Законът за управление на отпадъците предвижда санкции в размер от 1000 до 3000 лева.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе установиха елекрическо оборудване в контейнер за битови отпадъци

imagesЕкспертите на РИОСВ-Русе установиха при проверка вчера, че гражданин разкомплектова отпадъци от електрическо и електронно оборудване в района на Изчислителния център. Платките и тонер-касетите са били изхвърлени в контейнерите за битови отпадъци.

В Закона за управление на отпадъците е записан текст за категорична забрана за смесване на битови отпадъци с  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Експертите на РИОСВ-Русе писмено ще предупредят всички фирми, от чиято дейност се генерират подобни отпадъци да ги предават на лицата, притежаващи разрешителен документ за последващото им третиране или рециклиране.

Информация за физически или юридически лица, притежаващи разрешителни документи за дейности с отпадъци може да бъде намерена в регистрите на Изпълнителната агенция по околната среда и водите на адрес: http://eea.government.bg/forms/public_permits.jsp или на интернет  страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/faktori-na-okolnata-sreda/41-otpadatzi.html.

Намаляването на количествата на отпадъците от електрическо и електронно оборудване може да се постигне и чрез споделяне на отговорността между производители и потребители.

Електрическите и електронни  стоки включват широка и разнообразна гама от продукти-от калкулаторите и касовите апарати до сложните електронни продукти като компютри например. Неизбежно такива коренно различни продукти  са направени от различни материали. Това разнообразие прави трудно въвеждането на унифицирани правила за начините за събиране, транспортиране, съхранение и оползотворяване. Отпадъците от електрическо и електронно оборудване са едни от най-сложните за управление. Това се дължи на факта, че те обхващат широк кръг от продукти от малките домакински електроуреди с прости устройства до високоинтегрираните системи.

Продължава...

Дадени са предписания на община Русе да почисти терени в западната част на град Русе

На община Русе са дадени предписания до 18 март 2011 година да почисти замърсените терени в местността „Буйна Яна” и осигури контейнер за битови отпадъци за  ул. „Кръстец” в град Русе.

Експертите на РИОСВ-Русе са извършили контролна проверка по писмена жалба на гражданин. Констатирани са замърсени терени, представляващи общински площи с битови и строителни отпадъци.

Община Русе следва да предприеме мерки за недопускане на повторни замърсявания.

Предстои последващ контрол, който ще установи изпълнение на предписанията.

Продължава...

В сила е нова наредба за шума в околната среда

От 12 февруари 2011 г.,  влезе в сила Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ. Бр.3/11.01.2011 г.). Тя заменя Наредба №2/2006г. /ДВ. Бр.37/2006 г.

Част от промените, касаещи задължението на предприятията-промишлени източници на шум, да извършват собствени периодични измервания (СПИ) са:

  • Може да се извърши измерване на шум и на предприятия, които в продължение на не по-малко от 6 месеца преди измерването са работили с по-ниска мощност и за периода на измерванията е осигурена работа на всички съоръжения, източници на шум. Документите, доказващи това, се представят от оператора и са неразделна част от протоколите от измерване. Когато предприятието е  с различни режими на експлоатация, измервания се извършват за всеки един от тях;
  • Към протоколите от измерване задължително се прилага и план-скица на територията на предприятието в мащаб или скица с нанесени размери;
  • Докладът за СПИ се връща  за преработване в случаите, когато:

-измерванията не са извършени по методиката;

-протоколите от измерванията не отговарят на изискванията;

-местата на въздействие не са най-близко разположените до предприятието жилища, училища, детски и лечебни заведения, тихи зони и др.

-Липсва валиден сертификат за акредитация на лабораторията, извършила измерванията. За целта е необходимо към протоколите от измерванията да се прилага копие от целия сертификат на лабораторията (заедно със заповедта), извършила измерванията, доказващ правото й да осъществява измервания на шум в околна среда;

  • Резултатите от СПИ се представят в РИОСВ под формата на доклад до един месец след провеждане на измерването на хартиен и електронен носител.

 

Пълният текст на Наредба № 54 може да бъде намерен  на интернет страницата на МОСВ в раздел „Законодателство”, подменю  „Списък на актовете” – точка 12. „Шум”.

Продължава...

Започна размножителният период за къдроглавите пеликани в Сребърна

P_crispus_chink_02_Le_Balkan_8Започна размножителният период за колонията на къдроглавия пеликан на територията на Поддържан резерват „Сребърна”. Към днешна дата, се наблюдават около 15 двойки със силно зачервени гуши, което е характерен признак за навлизане в копулационен период. Новото поколение се очаква  към средата на март.

Първите птици са били наблюдавани още в средата на предходната седмица, като броят им постепенно се е увеличавал. В момента пеликаните кръжат в околността на резервата и използват река Дунав за хранителни нужди.

Ледената покривка на голямото водно огледало е разтопена, но все още има тънък лед по периферията на езерото. Отчетеното  водно ниво в резервата е 290 см. Обстановката е спокойна.

 

Снимката е предоставена от  Фондация „Льо Балкан-България”

Продължава...

Информация за собствениците на автосервизи, диагностични пуктове и автомивки

Във връзка с получен сигнал за некоректно обвързване на търговските цели на „Андонов” ООД с контролните функции на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе информираме, че не е необходимо собствениците на автосервизи, диагностични пуктове и автомивки да се обвързват с услугите на фирмата под предлог за прилагане на административно-наказателни мерки.

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) (обн. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003 г., изм. и доп., ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010 г.), предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3.

Лицата или дружествата, които имат задължения по  ЗУО могат да направят справки за фирмите, притежаващи съответните разрешителни за дейности с отпадъци в публичните регистри на Изпълнителната агенция по околната среда и водите на адрес: http://eea.government.bg/forms/public_permits.jsp. или да се обърнат за съдействие към РИОСВ-Русе.

Продължава...

До 31 март се представят отчетите за използваните бои, лакове и авторепаратурни продукти за 2010г.

До 31 март дружествата, които в дейността си използват или търгуват с бои, лакове и авторепаратурни продукти трябва да представят в съответната РИОСВ справка за употребените или реализирани  количества през предходната година.

Задължението е ежегодно и е вменето от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения, използвани при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 год.). Този нормативен акт кореспондира на  Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент. През настоящата година предстои докладване пред Европейската комисия за изпълнението на тази Директива в страната.

За територията на РИОСВ-Русе дружествата, подлежащи на контрол по тази наредба са 40 за Русенска област, 11 за Разградска и 15 за Силистренска област. В това попадат производители и вносители на такива продукти, търговци на едро и дребно, строителни и мебелни фирми, автосервизи и машиностроителни предприятия.

За непредставяне на  отчети в срок, Законът за чистотата на атмосферния въздух предвижда глоби и санкции съответно – за физически лица – от 500 до 2000 лева, а за юридическите от 1000 до 3000 лева.

Продължава...

Галерия