За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе подкрепя конкурса „Мисли в Зелено”

РИОСTHINK_GREEN_2В-Русе подкрепя конкурса „Мисли в зелено”, организиран от ПГДВА „Й. Вондрак” по повод Деня на Земята 22 април.

Освен образователно-информационни материали, които ще бъдат предоставени на организаторите,  инспекцията ще отличи със специална награда  една творба, която е оригинална,  приложима в ежедневието и отговаря най-точно на характера на конкурса.

Крайният срок за подаване на творбите в  ПГДВА „Й. Вондрак” е 15 април 2011 година.

Условията на конкурса могат да бъдат изтеглени тук

Продължава...

Седем предвестника на пролетта са наблюдавани в резервата „Сребърна”

240px-Ciconia_nigra_1_28Marek_Szczepanek29Охраната на Поддържан резерват „Сребърна” е наблюдавала 7 черни щъркела (Ciconia nigra). Явлението не е необичайно, тъй като птиците ловят дребни риби, тритони и жаби по островите, рибарниците и др. водоеми.

Експертите на РИОСВ-Русе призовават гражданите, които ще предприемат разходка на територията на резервата да не безпокоят птиците. За разлика от белия щъркел, който е синантропен вид и живее в населените градове и села, черният щъркел предпочита по-спокойните места.  У нас видът може се наблюдава в Източните Родопи, Поломието и островите на река Дунав.

Обстановката в Поддържан резерват „Сребърна” е спокойна. Нивото на водата в голямото водно огледало е 3 метра. В момента 80 екземпляра от вида къдроглав пеликан са формирали двойки и се намират в гнездови период. Ново поколение се очаква в началото на април месец.

Продължава...

22 март е Световният ден на водата

wwd2011dt1_800x600Световният ден на водата – 22 март през 2011 г., е посветен на въпросите, свързани с въздействието, което нарастването на населението в градовете, индустриализацията и природните бедствия, оказват върху градските водни системи. Темата тази година „Вода за градовете: отговор на предизвикателствата в градовете.

Целта на Световния ден на водата през тази година е да фокусира вниманието на международната общественост върху въздействието, което нарастването на населението в градовете, индустриализацията и несигурността, причинена от изменението на климата, конфликтите и природните бедствия, оказват върху градските водни системи.

Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Два учебни часа с 4 и 5 клас от (11.30 и 12.30 часа) в Основно училище „Любен Каравелов” –Русе ще бъдат посветени на Деня на водата. Съвместната инициатива се организира от Регионална инспекция по околна среда и води – Русе, Регионална здравна инспекция-Русе и ръководството на учебното заведение.

Продължава...

Ученици от средните училища могат да се включат в Националния конкурс за природозащита

 За шести път е обявен Национален литературен конкурс за природозащита Мими Праматарова. Тази година темата на конкурса е „Необикновените обикновени птици”. До участие в конкурса се допускат ученици от средните училища в страната, родени през периода 1 януари 1993 – 31 декември 1994 г.

Наградите са: са:
Първа награда (една) – Кристална статуетка и еднократна стипендия от 1000 лева;
Втора награда (една) – Грамота и еднократна стипендия от 500 лева;
Трета награда (една) – Грамота и еднократна стипендия от 300 лева.

Най-късната дата за изпращане на съчиненията е 6 май 2011 г.

Условията за участие в конкурса могат да бъдат изтеглени тук.

За допълнителна информация, можете да пишете на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Продължава...

ПУДООС удължи срока за разглеждане на проектите „За чиста околна среда”

Управителният Съвет на ПУДООС взе решение да завиши сумата за финансиране на кампанията от 750 000 на 1 250 000 лева. Удължен е срокът за оценка и класиране на проектите от 16 март на 10 април 2011 г., а за изпълнение на дейностите по получилите финансиране проекти - от 30 август на 31 октомври 2011 г.

В Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ при Министерството на околната среда и водите са постъпили рекорден брой от над 2400 проекта на общини, кметства, НПО, училища и детски градини за финансиране на дейности в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”.
Продължава...

Наближава крайният срок за подаване на годишни отчети за третираните отпадъци

Press_control_IMG_6073До 31 март 2011 г., 22 общински администрации и около 700 юридически лица, извършващи дейност на територията на областите Русе, Разград и Силистра трябва да представят годишните си отчети за отпадъци в РИОСВ-Русе.

Законът за управление на отпадъците вменява това задължение на всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Годишните отчети се изготвят за предходната година на базата на информацията, която е включена в отчетните книги за отпадъците. Те се попълват периодично от всички физически и юридически лица, изпълняващи горепосочените дейности, свързани с отпадъци.

Подадената в РИОСВ–Русе информация трябва да се отнася за всяка площадка, независимо, че някои фирми управляват или стопанисват повече от един обект.

След представяне на отчетите, експертите по управление на отпадъците извършват проверка и заверка на представените фирмени документи. Данните се изпращат в Изпълнителната агенция по околната среда и водите.

Годишната отчетна информация се попълва в специални образци, които могат да бъдат намерени в Наредба 9 (ДВ, бр. 95/04) за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.

За непредставяне на годишни отчети Законът за управление на отпадъците предвижда санкции в размер от 1000 до 3000 лева.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе установиха елекрическо оборудване в контейнер за битови отпадъци

imagesЕкспертите на РИОСВ-Русе установиха при проверка вчера, че гражданин разкомплектова отпадъци от електрическо и електронно оборудване в района на Изчислителния център. Платките и тонер-касетите са били изхвърлени в контейнерите за битови отпадъци.

В Закона за управление на отпадъците е записан текст за категорична забрана за смесване на битови отпадъци с  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Експертите на РИОСВ-Русе писмено ще предупредят всички фирми, от чиято дейност се генерират подобни отпадъци да ги предават на лицата, притежаващи разрешителен документ за последващото им третиране или рециклиране.

Информация за физически или юридически лица, притежаващи разрешителни документи за дейности с отпадъци може да бъде намерена в регистрите на Изпълнителната агенция по околната среда и водите на адрес: http://eea.government.bg/forms/public_permits.jsp или на интернет  страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/faktori-na-okolnata-sreda/41-otpadatzi.html.

Намаляването на количествата на отпадъците от електрическо и електронно оборудване може да се постигне и чрез споделяне на отговорността между производители и потребители.

Електрическите и електронни  стоки включват широка и разнообразна гама от продукти-от калкулаторите и касовите апарати до сложните електронни продукти като компютри например. Неизбежно такива коренно различни продукти  са направени от различни материали. Това разнообразие прави трудно въвеждането на унифицирани правила за начините за събиране, транспортиране, съхранение и оползотворяване. Отпадъците от електрическо и електронно оборудване са едни от най-сложните за управление. Това се дължи на факта, че те обхващат широк кръг от продукти от малките домакински електроуреди с прости устройства до високоинтегрираните системи.

Продължава...

Дадени са предписания на община Русе да почисти терени в западната част на град Русе

На община Русе са дадени предписания до 18 март 2011 година да почисти замърсените терени в местността „Буйна Яна” и осигури контейнер за битови отпадъци за  ул. „Кръстец” в град Русе.

Експертите на РИОСВ-Русе са извършили контролна проверка по писмена жалба на гражданин. Констатирани са замърсени терени, представляващи общински площи с битови и строителни отпадъци.

Община Русе следва да предприеме мерки за недопускане на повторни замърсявания.

Предстои последващ контрол, който ще установи изпълнение на предписанията.

Продължава...

В сила е нова наредба за шума в околната среда

От 12 февруари 2011 г.,  влезе в сила Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ. Бр.3/11.01.2011 г.). Тя заменя Наредба №2/2006г. /ДВ. Бр.37/2006 г.

Част от промените, касаещи задължението на предприятията-промишлени източници на шум, да извършват собствени периодични измервания (СПИ) са:

  • Може да се извърши измерване на шум и на предприятия, които в продължение на не по-малко от 6 месеца преди измерването са работили с по-ниска мощност и за периода на измерванията е осигурена работа на всички съоръжения, източници на шум. Документите, доказващи това, се представят от оператора и са неразделна част от протоколите от измерване. Когато предприятието е  с различни режими на експлоатация, измервания се извършват за всеки един от тях;
  • Към протоколите от измерване задължително се прилага и план-скица на територията на предприятието в мащаб или скица с нанесени размери;
  • Докладът за СПИ се връща  за преработване в случаите, когато:

-измерванията не са извършени по методиката;

-протоколите от измерванията не отговарят на изискванията;

-местата на въздействие не са най-близко разположените до предприятието жилища, училища, детски и лечебни заведения, тихи зони и др.

-Липсва валиден сертификат за акредитация на лабораторията, извършила измерванията. За целта е необходимо към протоколите от измерванията да се прилага копие от целия сертификат на лабораторията (заедно със заповедта), извършила измерванията, доказващ правото й да осъществява измервания на шум в околна среда;

  • Резултатите от СПИ се представят в РИОСВ под формата на доклад до един месец след провеждане на измерването на хартиен и електронен носител.

 

Пълният текст на Наредба № 54 може да бъде намерен  на интернет страницата на МОСВ в раздел „Законодателство”, подменю  „Списък на актовете” – точка 12. „Шум”.

Продължава...

Галерия