За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Не са констатирани нарушения в прилежащата територия на язовир Бели Лом

Експерти на РИОСВ-Русе, Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” и представител на РДНСК–Разград не са установили нарушения в прилежащата територия на язовир Бели Лом (област Разград), при проверка в началото на седмицата. Организацията и координацията на работата на сформираната комисия бе осъществена от РИОСВ-Русе.

Контролът на големите язовири на територията на цялата страна се извършва по заповед на министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството от 25 октомври 2010 година. Целта е да се подобри качеството на водите на комплексните значими язовири, ликвидиране на замърсяването с непречистени води от обектите, разположени в близост до водните обекти и предотвратяване на незаконни строежи. В заповедта предварително са определени етапите, условията и критериите за контрола.

За територията на РИОСВ-Русе значим воден обект е язовир Бели Лом, намиращ се на територията на община Лозница и област Разград. Стопанисва се от „Напоителни системи” ЕАД-София, клон Търговище.

При обхода на място и прегледа на цялата документация, свързана с експлоатацията на съоръжението и прилежащата територия на язовира не са установени директни регламентирани и нерегламентирани зауствания на канализации, преливници и дерета; зауствания от ваканционни и други търговски обекти; лодкостоянки; водовземни съоръжения и такива за ползване на повърхностни и подземни води. Условията на издаданите разрешителни и заплащане на дължимите такси по Закона за водите се спазват. Не е констатирано незаконно строителство.

В едномесечен срок, но не по-късно от края на януари 2011 година ръководителят на екипа ще изготви подробен доклад до двамата министри, съдържащ канстатациите, дадените предписания и предложения за последващ контрол.

С това приключва първият етап (ноември-декември) от осъществяване на контрола за установявяане на потенциалните замърсители на значимите водни обекти. Вторият етап (март-април 2011 година)  предвижда контрол по спазване на предписанията и прилагане на административно-наказателни мерки при установени нарушения по екологичното законодателство и Закона за устройство на територията.

Язовир Бели Лом е изграден на река Бели Лом, в землището не едноименното село. Стопанисва се от „Напоителни системи” ЕАД-София, клон Търговище. Дружеството притежава Разрешително за водоползване № 228/22.11.2004 г. Целта на водоползването е напояване на годни поливни площи в размер на 32 831 дка.  

Продължава...

Уточнени са границите на бъдещата зона от НАТУРА 2000 „Божкова дупка”

Copy_of_PB110016Експерти на РИОСВ-Русе и представители на фирмата, поддържащата Картата на възстановената собственост уточниха границите на бъдещата защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 „Божкова дупка”. Това става чрез прецизни заснемания с GPS апарат.

Защитена зона „Божкова дупка” с идентификационен код BG0000605 се намира на територията на община Вятово, в района на река Бели Лом и е една от най-значимите пещери за опазване на прилепи в страната.

Предстоят процедури по обяваването й като защитена зона по Директивата за опазване на местообитанията от дивата флора и фауна.

Пещерата „Божкова дупка” е една от от дългите пещери в Лудогорието, разделена на две части. В първата има нападали каменни блокове. След 36 метра галерията се стеснява и през тунел се влиза във втората част на пещерата. Тя се състои от няколко зали с височина 7-8 м, които имат малки разклонения. Всички те завършват с непроходими участъци. Пещерата е бедна на вторични образувания. На много места има голямо количество прилепно гуано (до 120 cm дебелина). Обитава се от прилепите Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Нощник на Бехщайн (Myotis bechsteinii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) – Рядък вид, Трицветен нощник (Myotis emarginatus) - Рядък вид, Пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii). В момента прилепите са изпаднали в зимен сън (хибернация).

Пещерата „Божкова дупка” е местообитание на редки паяци. Според спициалисти тя е единственото находище в страната на троглобиона Porrhomma microps. Те са организми, които населяват пещерни екосистеми и са се адаптирали към живот без светлина. Развили са  някои от сетивата (усещане за мирис, вкус и слух), и паралелно с това отсъствие на сетива, които не са им нужни (пигментация, зрение). Сред троглобионтите са различни видове паяци, насекоми, риби и др.

Продължава...

Деца от град Русе съвместно с РИОСВ ще садят дръвчета в училищните дворове

Нgreenwave-logo-newа 17 ноември 2010 г. (сряда), възпитаници на ЦДГ „Пинокио”, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, СОУ „Възраждане” и експерти на РИОСВ-Русе ще се включат в международната инициатива „Зелена вълна със залесителни мероприятия. Кампанията  e към  Конвенцията за биологично разнообразие и цели възпитаване и повишаване знанията на подрастващото поколение за опазването му. 2010 година е обявена от ООН за Международна година на биологичното разнообразие.

РИОСВ-Русе предварително съгласува видовете и количествата на фиданките с отдел „Озеленяване” на Община Русе. Дръвчетата са предоставени безвъзмездно от Регионална дирекция по горите-Русе.

След засаждането на дръвчетата, учениците могат да ги регистрират на интернет сайта на кампанията „Зелена вълна” на адрес: http://greenwave.cbd.int/en/home или да споделят снимки и впечатления в социалната мрежа на адрес: http://www.facebook.com/greenwave.cbd.int.

График и адреси на учебните заведения:

  • 17.11.2010 г., от 11.00 часа - в двора на ЦДГ  „Пинокио”,   ул. „Вискяр” № 2;
  • 17.11.2010 г., от 12.00 часа в двора на  „СВ. Константин-Кирил Философ”- Русе, ул. „Студентска” №  10;
  • 17.11.2010 г., от 14 часа, в двора на  СОУ  „Възраждане”- Русе, на ул.  „Студентска” №  2.
Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе освободиха вчера малко кафяво прилепче

Експер_0066тите на РИОСВ-Русе освободиха вчера екземпляр от вида Малко кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus). Бозайникът е намерен от гражданин в района на Транспортна болница в Русе и донесен в инспекцията. Вероятно е паднал от колониите, които се срещат в старите къщи в района.

Макар, че видът обитава широколистни, иглолистни и смесени гори, често се среща и в селища, градини, паркове. Придържа се в близост до водни площи – езера, големи реки.

Малкото кафяво прилепче попада под защитата на закона на Закона за биологичното разнообразие, Бернската и Бонската конвенции и други директиви.

Видът е широко разпространен в Европа (без най-северните части) до Урал и Кавказ, части от Близкия Изток. По-често се среща в Северна и Южна Европа, отколкото в централните части на континента.

На територията на България има много голямо видово разнообразие на прилепите.

От 35 вида в Европа, 33 се срещат у нас.Това се дължи на преходното ни географско разположение, мозайката от разнообразни местообитания, наличието на непокътнати кътчета дива природа, множеството пещери и екстензивното земеделие в планинските и полупланинските райони. Най-високо е прилепното разнообразие в пояса от 100 до 400 м.н.в., където на места със сравнително малка площ могат да живеят над 20 вида прилепи. Повече любопитна информация за прилепите в България може да бъде намерена на интернет адрес: www.greenbalkans.org/prilepi/index.php

Продължава...

Охраната на Поддържан резерват „Сребърна” е извадила 4 мрежи за риболов

Mreji_6583Охраната на Поддържан резерват „Сребърна” е извадила от водното огледало 4 заложени мрежи за риболов. Незаконните уреди са установени при ежедневните обходи, които се осъществяват за спазване на режимите в защитената зона. Не е открит извършител, съставен е протокол и са конфискувани мрежите.

Законът за защитените територии и Планът за управление на резервата, категорично забраняват риболова за промишлени цели. Разрешен е само спортният риболов, на определените за целта места.

Към настоящия момент, участъкът започва от почивен дом „Сребърна” в южна посока и достига до местността „Канаричката”. Право да ловят риба имат физически лица, притежаващи заверен билет. Максималното разрешено количество на улова е до 3 кг на ден. Спортният риболов трябва да се извършва с 1 въдица, с монтирани до 2 броя куки.

Лицата са длъжни да не замърсяват с отпадъци участъците за риболов и да не предприемат покупко-продажба на улова, както и да не пренасят маломерни екземпляри.

Контролът по спазване на заповедта се осъществява от охраната на резервата. За нарушителите ще се прилагат административно-наказателните мерки, предвидени в Закона за защитените територии.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе констатираха заблатени терени в района на завода за биодизел в гр. Сливо поле

Zablateni_tereniНа 8 ноември 2010 г., експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка на завода за производство на биодизел, собственост на „Астра биоплант” ЕООД в град Сливо поле, по подаден сигнал на гражданин за замърсяване на терени и неприятни миризми.  

Извършен е оглед на производствената площадка и около пречиствателната станция. Експертите са установили, че част от отпадъчните води от пречиствателната станция са разлети в задния двор на завода и са причинили заблатяване на терена. Известно количество от водите са преминали оградата и са замърсили площи от уличното платно.

На законовия представител на дружеството са дадени предписания, в кратък срок, да се почистят и запръстят заблатените терени, и да не се допуска изтичане на отпадъчни води, увреждащи околната среда.

Като временна мярка, РИОСВ-Русе допусна „Астра биоплант”ЕООД периодично да събира пречистените отпадъчни води и да ги извозва до канализационната мрежа на град Русе. За целта е сключен договор с експлоатационното дружество „Водоснабдяване и Канализация-Русе” ООД. Това ще продължи до изменение на Комплексното разрешително, с определена в него нова точка на заустване.

За неспазване на това предписание и допуснато изтичане на отпадъчни води,  РИОСВ-Русе ще предприеме административно-наказателни мерки срещу дружеството. При неизпълнение на дадените предписания в срок, ще се премине към най-тежката административна мярка – заповед за преустановяване на дейността.

Продължава...

Открита е процедурата за консултации по Екологичната оценка на Плана за енергия от ВЕИ

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма откри процедура за провеждане на обществени консултации по изготвения доклад за Екологична оценка на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници.    

Документацията е на разположение на интернет страницата на МИЕТ на адрес: www.mee.government.bg или на пощенски адрес-гр., София 1040, ул. “Триадица”  № 8, ет. 1, всеки работен ден.                                                        

Крайният срок за интересуващите се за консултации или изразяване на становище е 20 ноември 2010 година.            

Становища и мнения могат да се депозират на място (на горепосочения адрес), по факс на номер 02/ 988 32 16 или на електронна поща – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Продължава...

Прекратена е процедурата по оценката на съвместимостта на предложението на „Мизия Милк" ООД

Press_control_IMG_6073Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова прекрати с решение стартиралата процедура по оценка за съвместимост  на инвестиционно предложение за „Изграждане на база за интензивно стопанисване на дивеча (БИСД)”,  в землището на село Сейдол, община Лозница, област Разград.   

Възложител  е МИЗИЯ МИЛК” ООД, със седалище в гр. Търговище.

Инвестиционното предложение е с обща площ - около 967 дка. Теренът попада в защитена зона „Островче” с идентификационен код BG 0000173 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони от НАТУРА 2000.

Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, инвестиционното предложение подлежи на оценка на съвместимостта  с предмета и целите на опазване в защитените зони.

Независимо, че процедурата е стартирала с подаване на уведомление от страна на възложителя и последващо допълване на информацията, експерти на РИОСВ-Русе са установили при проверка в началото на октомври, че инвестиционното предложение за „Изграждане на база за интензивно стопанисване на дивеча” е стартирало. Оградена е цялата площ от около 100 ха с ограда” с височина 1.70-1.80 м и е изграден аклиматизационен двор с площ около 25 дка, също ограден с оградна мрежа и метална врата.

В средата на октомври е извършена повторна проверка на терен, в присъствието на Директора на Държавно-горско стопанство-Разград и служители-горска охрана на „Мизия Милк” ООД. Констатирано е, че освен описаните по-горе изпълнени дейности и изградени съоръжения, търговското дружество е реализирало допълнителни дейности, които не са декларирани в депозираното уведомление и представената  последваща информация. Проверка в община Лозница е установила, че за обекта не са издавани необходимите разрешителни документи.

Съгласно горецитираното и поради неспазване изискванията на  Наредбата за извършване на оценка за съвместимостта,  директорът на РИОСВ-Русе   прекрати процедурата, считано от 21 октомври 2010 г.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от получаването му пред Министъра на околната среда и водите или съответния Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.                              

РИОСВ-Русе ще уведоми писмено РДНСК-Разград за решаване на случая по компетентност.

* Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/2007 г.). 

Продължава...

Двама експерти на РИОСВ-Русе се включиха в мониторинга на мечки

IMG_4359Двама експерти на РИОСВ-Русе се включиха в извънредния масиран мониторинг на кафява мечка (Ursus arctos) в Област Смолян през изтеклата седмица. Мониторингът се организира по инициатива на Министерството на околната среда и водите с цел да се подпомогне създалата се ситуация в Смолянския регион след трагичния случай на загинал човек.
Използвани са два метода на наблюдение: маршрутен – по участъци с дължина между 7 – 15 км и точков – следене за поява на животното от „чакало”.
Експертите на РИОСВ-Русе са обследвали маршрутите от местността Сакарка до връх Сакарка и от местността Бухлевица до гр. Смолян. Открити са следи от лапи на общо три различни мечки, следи от нокти по дърво, заедно с оставени косми по кората му, както и на пресни екскременти от мечка, които недвусмислено потвърждават присъствието им в обходените райони.
Взети са проби за генетичен анализ.
Размерите на лапите, състоянието на взетите проби (от косми и изпражнения) и други данни от мониторинга са описани в попълнените по време на наблюденията Полеви формуляри за мониторинг на кафява мечка.

 

Снимка: Емил Стойчев - мл. експерт в РИОСВ-Русе

Продължава...

Галерия